تصويب نامه در خصوص تمديد عضويت آقاي حسين فروزان به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو

مصوب 1395/07/25 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصاديتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويب نامه در خصوص تمديد عضويت آقاي حسين فروزان به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو
مصوب 1395,07,25

*)با توجه به متن مصوبه، عضويت "آقاي حسين فروزان" به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ماكو از تاريخ 26 /9 /1395 به مدت سه سال مي باشد لذا پايان اعتبار سه سال از تاريخ مذكور در نظر گرفته شده است.
*)با توجه به متن مصوبه، عضويت "آقاي حسين فروزان" به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ماكو از تاريخ 26 /9 /1395 به مدت سه سال مي باشد لذا وضعيت اين مصوبه موقت است.
*)با توجه به متن مصوبه، عضويت "آقاي حسين فروزان" به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ماكو از تاريخ 26 /9 /1395 مي باشد.
*)با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي به شماره 76456هـ/ب مورخ 1395/10/04، مندرج در روزنامه رسمي شماره 20916 مورخ 1395/10/8 ؛ اين تصويبنامه ملغي الاثر مي باشد.
*)با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي به شماره 76456هـ/ب مورخ 1395/10/04، مندرج در روزنامه رسمي شماره 20916 مورخ 1395/10/8؛ كه بيان مي دارد:
"اطلاق عبارات مندرج در متن اين مصوبه ناظر به جايگزيني يا تمديد عضويت آقايان به اسامي نامبرده شده در هريك از تصويب‌نامه‌ها‌ به عنوان عضو مؤظّف هيأت‌مديره سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي،‌ از اين حيث كه بازنشستگان يا بازخريد شده‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي را شامل مي‌گردد، مغاير با «قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» است و از حيث مجاز شمردن تصدي بيش از يك شغل براي كاركنان فعلي در دستگاه‌هاي اجرائي ازجمله كاركنان و اعضاي هيأت‌مديره در مناطق آزاد تجاري صنعتي، مغاير «قانون ممنوعيت تصدي‌ بيش از يك شغل» مي‌باشد.»"
با توجه به گذشت يك هفته از اعلام ايراد اين مصوبه در قسمت مورد ايراد ملغي الاثر گرديده و قابل اجرا نمي باشد.

وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 25 /7 /1395 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌ نامه شماره 113200 / ت 49516 هـ مورخ 5 /6 /1392 تصويب كردند:
عضويت آقاي حسين فروزان به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ماكو از تاريخ 26 /9 /1395 به مدت سه سال تمديد مي‌ شود.

اين تصويب نامه در تاريخ 25 /7 /1395 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس ‌جمهور - اسحاق جهانگيري

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0