تصويب نامه در خصوص تمديد عضويت خانم زهرا اربابي به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار

مصوب 1395/07/25 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصاديتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويب نامه در خصوص تمديد عضويت خانم زهرا اربابي به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار
مصوب 1395,07,25

*)با توجه به متن تصويبنامه "عضويت خانم زهرا اربابي به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار" از تاريخ 24 /7 /1395 مي باشد لذا تاريخ اجرا از همان تاريخ در نظر گرفته شده است.
*)با توجه به متن مصوبه و "تمديد عضويت خانم زهرا اربابي به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار" از تاريخ 24 /7 /1395 به مدت سه سال، لذا پايان اعتبار سه سال پس از آن تاريخ در نظر گرفته شده است.
*)با توجه به متن مصوبه و "تمديد عضويت خانم زهرا اربابي به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار" به مدت سه سال، وضعيت موقت مي باشد.
*)با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي به شماره 76456هـ/ب مورخ 1395/10/04، مندرج در روزنامه رسمي شماره 20916 مورخ 1395/10/8 ؛ اين تصويبنامه ملغي الاثر مي باشد.

وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 25 /7 /1395 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب ‌نامه شماره 113200 / ت 49516 هـ مورخ 5 /6 /1392 تصويب كردند:
عضويت خانم زهرا اربابي به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار از تاريخ 24 /7 /1395 به مدت سه سال تمديد مي ‌شود.

اين تصويب نامه در تاريخ 25 /7 /1395 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس‌ جمهور - اسحاق جهانگيري

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0