الحاق مواد (5) تا (7) به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1395/05/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

الحاق مواد (5) تا (7) به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1395,05,27

هيأت وزيران در جلسه 27 /5 /1395 به پيشنهاد شماره 899 /10 /952 مورخ 18 /3 /1395 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 - با اصلاحات بعدي، تصويب كرد:

متون زير به عنوان مواد (5) تا (7) به آيين ‌نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب‌ نامه شماره 16449 /ت 254 ك مورخ 10 /2 /1373 و اصلاحات بعدي آن اضافه مي شود:
ماده 5 - سازمان‌ ها مكلفند در اجراي بند (خ) ماده (2) اين آيين ‌نامه از شروع فعاليت ‌هاي بدون مجوز و يا ادامه فعاليت‌ هايي كه نسبت به تمديد مجوز از سازمان منطقه اقدام نمي‌ نمايند و يا مجوزهايي كه ظرف مهلت تعيين شده به بهره ‌برداري نرسند، جلوگيري به عمل آورند و مجوزهايي را كه موضوع آنها در مهلت مقرر به بهره ‌برداري نرسيده است، برابر مقررات ابطال نمايند. تمديد مدت مجوزهاي منقضي شده با اخذ عوارض مربوط براي يك بار و با تصويب هيأت مديره سازمان مجاز است.
تبصره - فعاليت ‌هاي كليه اشخاص اعم از ايراني يا خارجي مشمول اين ماده خواهد بود.
ماده 6 - سازمان‌ ها مجازند از كليه ارايه دهندگان خدمات قراردادهاي مشاوره، طراحي و پيمانكاري (از قبيل ساختماني، حمل و نقل، خدمات و انبارداري) كه محل اجراي آن در مناطق قرار دارد معادل يك درصد مبلغ قرارداد را به عنوان عوارض عمراني شهري وصول و به حساب ‌هاي مربوط واريز نمايند. مجوز فعاليت براي هر قرارداد يا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجراي قراردادهاي مذكور معتبر مي‌ باشد.
تبصره 1- در صورتي كه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين ماده ظرف يك ماه پس از ابلاغ قرارداد منعقده، كل عوارض متعلقه را نقداً پرداخت نمايند، با تصويب هيأت مديره سازمان‌ ها مشمول تا (30) درصد تخفيف در عوارض مورد مطالبه خواهند شد.
تبصره 2- كليه كارفرمايان مستقر در مناطق موظفند در صورت اعلام سازمان‌ هاي ذي ‌ربط، با مبادله تفاهم نامه فيمابين نسبت به كسر عوارض مذكور از طرف‌ هاي قرارداد اقدام و عين وجه را به حساب درآمد سازمان واريز نمايند.
ماده 7 - سازمان ‌ها موظفند با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي از طريق اطلاع ‌رساني عمومي، كليه خودروهاي داراي پلاك مناطق را به منظور كنترل تردد و پرداخت عوارض، ملزم به نصب برچسب الكترونيكي يا ابزارهاي الكترونيكي مشابه نمايند. تنظيم ساز و كار كنترل و دريافت عوارض مربوط با سازمان ها خواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري