اصلاحيه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان هاي نيمه كاره – ابلاغي به شماره 160/438/16592 مورخ 1382/11/18

مصوب 1394/11/13 شوراي اسلامي شهر تهرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاحيه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان هاي نيمه كاره – ابلاغي به شماره 160/438/16592 مورخ 1382/11/18
مصوب 1394,11,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم است تاريخ اجرا 15 روز پس از انتشار مي باشد.


ماده واحده
به استناد تبصره يكم (1)
ماده پنجاهم (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده و با عنايت به مفاد بند چهاردهم (14) ماده 55 قانون شهرداري ها، به منظور كاهش زيان و خسارات ناشي از عمليات ساختماني بر محيط زيست، سيما و منظر شهري، ايمني عابرين و امنيت شهر و همچنين پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مفاد مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمديد ساختمان هاي نيمه كاره» - ابلاغي به شماره 16592 /438 /160 مورخ 18 /11 /1382 اصلاح و شهرداري تهران موظف است از 1 /7 /1395، براي كليه ساختمان هاي (ادارات دولتي، عمومي، خصوصي و شهرداري تهران) كه در مهلت قانوني مندرج در پروانه ساختماني، عمليات آن ها به اتمام نرسيده و نيمه كاره رها شده اند، به ازاي هر ماه تطويل بر اساس مفاد اين مصوبه، عوارضي تحت عنوان عوارض تأخير در تكميل ساختمان سازي مطابق فرمول و جداول زير دريافت نمايد:
DE = 1 /12 P S
P: ارزش معاملاتي گرانترين گذر قابل دسترسي ملك بر اساس آخرين دفترچه ارزش معاملاتي املاك مصوب (موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم) كه از ابتداي هر سال ملاك عمل خواهد بود.
S: مساحت ناخالص كل زيربنا


مرحله ساختماني

درصد عوارض دريافتي

تا مرحله اتمام فوندانسيون

(DE) 1 / 4

از اتمام فوندانسيون تا اتمام مرحله اسكلت و سقف

(DE) 1 / 3

از اتمام اسكلت و سقف تا اتمام مرحله سفت كاري

(DE) 1 / 1

از مرحله اتمام سفت كاري تا مرحله اجراي نازك كاري بدون نما

DE


تبصره يكم (1): عوارض تأخير در تكميل ساختمان سازي با توجه به مرحله ساختماني ملك پس از گذشت 2 سال اضافي از اتمام مهلت مقرر مندرج در پروانه ساختماني دريافت مي گردد و پس از مدت مذكور در صورت نيمه تمام بودن بنا، به ازاي هر سال تأخير به ميزان پنج درصد (5 %) به مبالغ محاسبه شده در جدول فوق اضافه خواهد شد.

تبصره دوم (2):
ساختمان هايي كه نما سازي آن ها در كليه سطوح تكميل و اجرا شده، تمامي ضمائم غير اساسي متصل به ساختمان جمع آوري گرديده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ويژه درب و پنجره ها در نماي عمومي نصب شده باشد، ساختمان تمام شده محسوب و مشمول عوارض تأخير در تكميل ساختمان سازي نمي باشند.

تبصره سوم (3): در خصوص ساختمان هايي كه از تاريخ 1 /1 /1395 در هنگام ساخت، «پروانه تغيير نقشه» اخذ مي نمايند، ملاك محاسبه عوارض موضوع اين مصوبه زمان مندرج در پروانه اوليه مي باشد.

تبصره چهارم (4) (اصلاحي):
در صورتي كه تا زمان اتمام مهلت پروانه ساختمان، مجوز شروع عمليات ساختماني اخذ نگردد و عمليات ساختماني شروع نشود، ملك مذكور مشمول عوارض اين مصوبه نمي گردد. تمديد پروانه اين گونه ساختمان ها با حفظ حقوق قبلي، صرفاً يك بار امكان پذير است. براي اين گونه پروانه ها، ملاك محاسبه «عوارض تأخير در تكميل ساختمان سازي» از زمان مندرج در پروانه تمديد شده مي باشد.

تبصره پنجم (5): عوارض تأخير در تكميل ساختمان سازي براي كليه ساختمان هاي نيمه كاره كه پروانه ساختماني آن ها قبل يا بعد از سال 1379 صادر شده است، تا تاريخ 31 /6 /1395 مطابق با مصوبه سال 1382 (بر مبناي 12 /1 P S به ازاي هر ماه تطويل) و در صورت عدم اتمام ساختمان، از تاريخ 1 /7 /1395 مشمول اين مصوبه مي گردند.

الف – براي ساختمان هاي نيمه تمامي كه پروانه ساختماني آن ها بعد از سال 1379 صادر شده است، با توجه به درج مهلت اتمام عمليات در پروانه ساختماني صادره نيازي به صدور اخطار نبوده و اطلاع رساني ذيل پروانه ساختماني جهت شمول اخذ عوارض ساختمان هاي نيمه كاره كفايت مي نمايد.

ب – شهرداري تهران مكلف است ضمن شناسايي ساختمان هاي نيمه تمامي كه پروانه ساختماني آن ها قبل از سال 1379 صادر شده است، نسبت به صدور اخطار جهت اتمام ساختمان با مهلت يك (1) ساله اقدام نمايد.

تبصره ششم (6):
شهرداري موظف است با رعايت ترتيبات قانوني، عوارض موضوع اين مصوبه را به مؤدي ابلاغ نمايد تا آن را ظرف مدت سه (3) ماه به حساب شهرداري پرداخت كند. چنانچه مؤدي در مهلت مقرر به عوارض اعلامي اعتراض نكند، عوارض قطعي شده و لازم الاجراء خواهد بود و در صورت اعتراض وي، مراتب جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ارسال مي شود.

تبصره هفتم (7):
به منظور تصميم گيري در خصوص بناها و تأسيساتي كه از لحاظ اصول شهرسازي، فني يا بهداشتي، خلاف مشخصات مندرج در پروانه باشد بطوريكه قلع آن ضرورت يابد و يا بنا بدون پروانه شهرداري احداث گرديده و يا شروع به احداث شده باشد، شهرداري مكلف است موضوع را در كميسيون مقرر در تبصره يكم (1) ماده صد قانون شهرداري ها مورد پي گيري قرار دهد.

تبصره هشتم (8):
شهرداري تهران مكلف است به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ها و به منظور رفع خطر، ايمن سازي و نماسازي كليه ساختمان هاي نيمه كاره (ادارات دولتي، عمومي، خصوصي و شهرداري تهران) با اختصاص رديف بودجه مجزا در بودجه ساليانه اعتبارات لازم را پيش بيني نمايد. چنانچه مهلت اتمام عمليات ساختماني منقضي شده و بنا مخاطراتي را متوجه ساكنين نموده است، شهرداري تهران مكلف است پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ نموده تا ظرف مدت 7 روز نسبت به رفع خطر احتمالي اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام مالك و يا عدم دسترسي به وي يا در مواردي كه ضرورت و فوريت امر ايجاب كند رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت نمايد. در صورت ممانعت مالك از انجام وظيفه شهرداري، مراتب به مرجع صالح قضايي اعلام و برابر دستور مقام محترم قضايي اقدامات لازم معمول خواهد شد.

تبصره نهم (9):
چنانچه در خصوص ساختمان هاي نيمه كاره از طرف مراجع صالح قضايي دستور توقف عمليات اجرايي صادر شده باشد، مدت زمان مذكور از شروع دستور توقف عمليات اجرايي تا بلا اثر شدن آن، مشمول عوارض موضوع اين مصوبه نمي باشد.

تبصره دهم (10): كليه تعاوني هاي مسكن كارمندي و كارگري، مشمول پرداخت پنجاه درصد (50 %) عوارض موضوع اين مصوبه مي باشند.

تبصره يازدهم (11):
انجام هر گونه گود برداري ساختمان قبل از صدور پروانه ساختماني ممنوع مي باشد و شهرداري تهران مكلف است با اتخاذ تدابير لازم از گود برداري هاي غير مجاز جلوگيري بعمل آورد.

تبصره دوازدهم (12):
شهرداري تهران مكلف است كليه ساختمان هاي رها شده در شهر تهران را شناسايي و برابر مقررات موضوع را جهت تعيين تكليف به مرجع صالح قضايي ارسال و پي گيري هاي لازم را معمول نمايد.

تبصره سيزدهم (13):
در صورت تصويب دو مرحله اي شدن صدور پروانه ساختماني مبناي اخذ عوارض موضوع اين مصوبه زمان صدور پروانه اصلي خواهد بود.

تبصره چهاردهم (14):
مدت زمان تأخير عمليات ساختماني ناشي از بروز حوادث غير مترقبه در شهر تهران مشمول اخذ عوارض موضوع مصوبه نمي گردد.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0