اجازه عودت ميزان (165) هكتار از مجموعه (700) هكتار اراضي در اختيار شركت سفيد رود موضوع بند (10) تصميم نامه شماره 41147/141629 مورخ 1387/8/14 به وزارت جهاد كشاورزي

مصوب 1394/05/31 وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولتتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اجازه عودت ميزان (165) هكتار از مجموعه (700) هكتار اراضي در اختيار شركت سفيد رود موضوع بند (10) تصميم نامه شماره 41147/141629 مورخ 1387/8/14 به وزارت جهاد كشاورزي
مصوب 1394,05,31
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به نظر شماره 7139/هـ ب مورخ 11 /02 /1395 رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در "هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين احراز شده است.

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 31 /5 /1394 به پيشنهاد شماره 6759 /020 مورخ 11 /3 /1394 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1380- و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت 39948 ھ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند:

1- ميزان (165) هكتار از مجموع (700) هكتار اراضي در اختيار شركت سفيد رود موضوع بند (10) تصميم نامه شماره 141629 /41147 مورخ 14 /8 /1387 كه تاكنون به دليل عدم استعداديابي به شركت شهرك هاي صنعتي استان گيلان (رشت) تحويل نگرديده، به وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) عودت مي گردد تا صرفاً براي اجراي طرح توسعه جنگل كاري مورد استفاده قرار گيرد.

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت (شركت شهرك هاي صنعتي استان گيلان) مكلف است ميزان بيست و پنج درصد از محدوده (535) هكتاري باقيمانده اراضي مذكور در بند (1) را با هماهنگي استاندار و بر اساس طرح مورد نظر وزارت جهاد كشاورزي كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه ارايه خواهد شد برابر ضوابط و مقررات موجود به فضاي سبز و جنگل كاري اختصاص دهد.

اين تصويب نامه در تاريخ 26 /12 /1394 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0