قانون اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور

مصوب 1394/09/15 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور
مصوب 1394,09,15با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده - بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور مصوب 24 /12 /1393 به شرح زير اصلاح مي شود:
ي – وزارت نفت موظف است از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط معادل ارزش ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف بيست و چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /24) ريال به نسبت شصت و دو درصد (62%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و بيست درصد (20%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه هاي مشاركتي با دهياري ها و پانزده درصد (15%) در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (3%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان تجهيز و نوسازي مدارس كشور) قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و با آن تسويه نمايد. اعتبار مذكور صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت نفت تا پايان سال مالي 1394 نسبت به تخصيص و تحويل كامل قير اقدام مي كند.

پاسخ:
بلي، قير رايگان تكليفي در قانون اصلاح بند «ي» تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور از سرجمع درآمدهاي نفتي كسر و در حسابهاي في مابين وزارت نفت و خزانه داري كل كشور اعمال و تسويه مي شود و براي تأمين آن نياز به اختصاص منابع درآمدي نمي باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 25 /9 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني