اصلاح تغيير سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي دامغان از شركت شهرك‌ هاي صنعتي استان سمنان به شركت توسعه و سرمايه گذاري نويد منطقه ويژه اقتصادي دامغان

مصوب 1394/05/07 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاح تغيير سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي دامغان از شركت شهرك‌ هاي صنعتي استان سمنان به شركت توسعه و سرمايه گذاري نويد منطقه ويژه اقتصادي دامغان
مصوب 1394,05,07

*)

با توجه به تصويب نامه "اصلاح تصويب نامه شماره 61977/ ت52054 هـ مورخ 17 /5 /1394" به شماره 133258/ت54987هـ مورخ 1396/10/24، سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي دامغان از «شركت توسعه و سرمايه گذاري نويد منطقه ويژه اقتصادي دامغان» به «شركت راين قشم» اصلاح مي شود.
*)اين مصوبه به موجب بند (42) پيوست (3) تصويب نامه تنقيحي شماره 65589 /ت59131هـ مورخ 17 /06 /1400 با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي"، اعلام نسخ مي شود.
*)با اخذ وحدت ملاك از تبصره ماده 30 "آيين نامه داخلي هيأت دولت" مصوب 1368/09/08 و نظر به حق و تكليفي بودن اين مصوبه، تاريخ اجرا 15 روز بعد از تاريخ ابلاغ تعيين شده است.

هيئت وزيران در جلسه 7 /5 /1394 به پيشنهاد شماره 898 /10 /942 مورخ 26 /3 /1394 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384 - تصويب كرد:
در تصميم نامه شماره 22470 /ت 46519ن مورخ 4 /2 /1390 سازمان مسؤول منطقه ويژه اقتصادي دامغان، از شركت شهرك‌ هاي صنعتي استان سمنان به شركت توسعه و سرمايه گذاري نويد منطقه ويژه اقتصادي دامغان اصلاح مي ‌شود.

*)با توجه به تصويب نامه "اصلاح تصويب نامه شماره 61977/ ت52054 هـ مورخ 17 /5 /1394" به شماره 133258/ت54987هـ مورخ 1396/10/24، سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي دامغان از «شركت توسعه و سرمايه گذاري نويد منطقه ويژه اقتصادي دامغان» به «شركت راين قشم» اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0