قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران

مصوب 1394/04/02 مجلس شوراي اسلامي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران
مصوب 1394,04,02

ماده واحده - در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي، هرگونه نتايج مذاكرات هسته اي با كشورهاي (1 + 5) در صورتي معتبر است كه الزامات زير به صورت شفاف رعايت شود:

1- لغو تحريم ها بايد به طور يكجا و كامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران انجام شود.

2- آژانس بين المللي انرژي اتمي در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت هاي متعارف از سايتهاي هسته اي است و دسترسي به اماكن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است و بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود.

3- هيچ محدوديتي براي كسب دانش و فناوري صلح آميز هسته اي و تحقيق و توسعه، پذيرفته نيست و بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود.

تبصره 1- بر اساس اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي، نتيجه مذاكرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.

تبصره 2- وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هر شش ماه يك بار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي كند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/ 4/ 1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني