تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيات سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس مربوط به سال مالي منتهي به 1390/12/29

مصوب 1393/12/17 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيات سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس مربوط به سال مالي منتهي به 1390/12/29
مصوب 1393,12,17

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به نظر شماره 8415/هـ ب مورخ 13 /02 /1394 رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در "هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين احراز شده است.

هيئت وزيران در جلسه ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۳ به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۲ – تصويب كرد:

۱- صورت هاي مالي و عملكرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۰ به شرح صورتجلسه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تأييد مي شود.

۲- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس، براي سال مالي منتهي به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۱ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان مذكور و سازمان حسابرسي تعيين مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

صورتجلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي)
پيرو دعوتنامه شماره ۳۵۳۴/ ۲۰/ ۹۳۲ مورخ ۵/ ۸/ ۱۳۹۳ جلسه مجمع عمومي در خصوص بررسي صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي ۱۳۹۰ سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس در تاريخ ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۳ پس از بازديد از پروژه ها و فعاليت هاي انجام شده، راس ساعت ۳۰/ ۸ در محل سازمان منطقه آزاد ارس با حضور اعضاي مجمع عمومي و نماينده حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشكيل شد و پس از استماع توضيحات هيات مديره وقت در خصوص دلايل تاخير در برگزاري مجمع عمومي به علت تاخيرهاي سنوات گذشته و نظر مجمع بر انجام برخي اصلاحات مورد نظر در صورتهاي مالي سنوات ۹۰ و ۹۱، اعضاي مجمع بر برنامه ريزي سازمان منطقه براي ارائه بموقع صورت هاي مالي و برگزاري به هنگام مجمع عمومي ساليانه در دوره هاي مالي آتي تاكيد نمودند، پس از آن ضمن استماع گزارش هيات مديره بحث و تبادل نظر و بررسي پيرامون مفاد گزارش ساليانه هيات مديره و صورت هاي مالي مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ و توضيحات هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:

۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، توضيحات ارائه شده مبني بر انتقال سوابق طرح و مانده حسابهاي مربوطه به حساب سازمان منطقه آزاد (دستگاه بهره بردار) در سال مالي ۱۳۹۲ و اصلاح حسابها از اين بابت به استماع رسيد

۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هيئت مديره ترتيبي اتخاذ نمايد تا پيگيريها و اقدامات لازم به منظور وصول يا تسويه مانده هاي اقلام راكد انتقالي از سنوات قبل بعمل آمده و در صورت لزوم نسبت به احتساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول در حسابها در جهت رعايت استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري اقدام نموده و نتايج اقدامات بعمل آمده حداكثر تا تاريخ سه ماه پس از تاريخ برگزاري مجمع به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ارائه گردد.

۳- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، ضمن استماع توضيحات سازمان در مورد اخذ اسناد مالكيت براي بخشي از اراضي در سال ۹۲ و دريافت برگ اقرار در مورد زمينهاي قولنامه اي فاقد سند، مقرر شد اسناد و مدارك مذكور و نيز اسناد مربوط به وسائط نقليه سنگين و سبك خريداري شده از محل اعتبارات طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني جهت رسيدگي ارائه شوند.

۴- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد سازمان ترتيبي اتخاذ نمايد تا با مبادله صورتجلسات رفع مغايرت و تطبيق حساب با طرف حسابهاي عمده بصورت ادواري و انجام پيگيري ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ پاسخ تائيديه هاي درخواستي حسابرس مستقل اقدام نمايد، همچنين پيگيري و اقدام لازم جهت ارائه پاسخ تاييديه هاي درخواستي از اداره امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي جلفا بعمل آورده و ضمن اعمال اصلاحات و تعديلات احتمالي مورد لزوم، حداكثر تا تاريخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۳ نتايج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ارائه گردد.

۵- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل، ضمن استماع گزارش سازمان در مورد اقدامات انجام شده در سال مالي ۱۳۹۲ مقرر شد سازمان نسبت به ارائه مستندات و مدارك موضوع بند ۸ گزارش، به حسابرس مستقل و بازرس قانوني جهت رسيدگي اقدام نمايد.

۶- در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل، پس از استماع توضيحات ارائه شده مبني بر ابلاغ دستورالعمل محاسبه بهاي تمام شده اراضي فروش رفته طي نامه شماره ۲۲۳/ ۲۰/ ۹۰۲ مورخ ۲۸/ ۲/ ۹۰ به سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و توضيحات سازمان مبني بر انجام اقدامات لازم براي اجراي آن در صورتهاي مالي مربوط به سال مالي ۱۳۹۲، مقرر گرديد هيات مديره ضمن اتخاذ تمهيدات مناسب ترتيبي اتخاذ نمايد تا نسبت به تهيه و ارائه صورتهاي مالي مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ براساس دستورالعمل ابلاغي اقدام لازم به عمل آيد.

۷- در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل، (بند اظهارنظر) صورتهاي مالي سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارسباران (جلفا) شامل ترازنامه به تاريخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ و صورتهاي سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰، مورد تصويب قرار مي گيرد.

۸- در خصوص بند ۱۱ گزارش – تاكيد بر مطلب خاص، مقرر شد سازمان گزارشي از وضعيت و ماهيت مؤسسه صندوق رفاه ارس تهيه و جهت بررسي و تصميم گيري توسط مجمع عمومي به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي ارائه نمايد.

۹- در خصوص بند ۱۲ گزارش – بند توضيحي، بند گزارش توضيحي به استماع كارگروه رسيد.

۱۰- در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانوني، ضمن استماع گزارش سازمان منطقه، مقرر شد هيات مديره ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن انجام اصلاحات لازم در نحوه ثبت حسابها، براي ارائه بودجه پيشنهادي ساليانه براساس اطلاعات موجود و برآوردهاي نزديك به واقع، تمهيدات مناسب اتخاذ گردد.

۱۱- در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانوني، ضمن استماع توضيحات ارائه شده در خصوص اقدامات سازمان، مقرر شد نسبت به تعيين تكليف موضوع اقدام مقتضي معمول و نتايج اقدامات به بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ارائه گردد.

۱۲- در خصوص بند ۱۵ گزارش بازرس قانوني، ضمن استماع توضيحات ارائه شده در خصوص ارسال صورتجلسات مجامع عمومي به مرجع ثبت شركتها موضوع ماده ۱۰۶ لايحه اصلاحي قانون تجارت، مقرر شد هيات مديره پيگيريها و اقدامات لازم را در جهت انجام تكاليف مجمع عمومي مورخ ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱ معمول دارد. همچنين گزارش سازمان در خصوص اختيار مجمع عمومي براي واريز تمام يا قسمتي از سود سهام به حساب اندوخته هاي سازمان موضوه بند (ژ) ماده (۸) اساسنامه سازمان و نيز اصلاح اساسنامه در مورد تعداد اعضاي هيات مديره به "سه يا پنج نفر" موضوع ماده (۱۲) اساسنامه سازمان به استماع مجمع عمومي رسيد.

۱۳- در خصوص بند ۱۶ گزارش بازرس قانوني، مقرر شد با استقرار سيستم كنترل پروژه برنامه زمان بندي در پروژه هاي سازمان مورد توجه قرار گيرد و با توجه به توضيحات ارائه شده مبني بر خلع يد از پيمانكار ساخت هتل، مقرر شد هيات مديره با اتخاذ تمهيدات مناسب، ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان بهره برداري اقتصادي از آن فراهم گردد.

۱۴- در خصوص بند ۱۷ گزارش بازرس قانوني، مقرر شد هيات مديره با پيشنهاد بودجه لازم و با رعايت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به برقراري پوشش بيمه اي مناسب موجودي مواد و كالا و پروژه هاي در حال اجرا اقدام نمايد.

۱۵- در خصوص بندهاي ۱۸ و ۱۹ گزارش بازرس قانوني، بندهاي گزارش به استماع كارگروه رسيد.

۱۶- در خصوص بند ۲۰ گزارش بازرس قانوني، مقرر شد ضمن تعيين شخص مسئول، موضوع ماده (۱۰) قانون مزبور از بين كاركنان داراي صلاحيت سازمان، همكاري هاي لازم در اين ارتباط با بازرس قانوني بمنظور رعايت قانون موصوف بعمل آيد.

۱۷- كارگروه تخصصي شورايعالي(مجمع عمومي) مقرر نمود، به منظور قدرداني از زحمات اعضاي هيات مديره و دست اندركاران در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي ۱۳۹۰ با توجه به بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و روند بهبود در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، مبلغي به تشخيص دبير شورا بعنوان پاداش اعضاي هيات مديره و كاركنان دست اندركار، اختصاص يافته و پرداخت شود.

۱۸- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان براي سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني، مبلغي است كه در قرارداد فيمابين سازمان و سازمان حسابرسي تعيين مي شود.

۱۹- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي سازمان انتخاب گرديد.

جلسه مجمع عمومي در ساعت ۹:۰۰ با ذكر صلوات حاضرين به پايان رسيد.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0