تاييديه صورت هاي مالي و عملكرد هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند مربوط به سال مالي منتهي به 1392/12/29

مصوب 1393/12/17 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تاييديه صورت هاي مالي و عملكرد هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند مربوط به سال مالي منتهي به 1392/12/29
مصوب 1393,12,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به نظر شماره 8415/هـ ب مورخ 13 /02 /1394 رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در "هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين احراز شده است.

هيئت وزيران در جلسه ۱۷ /۱۲ /۱۳۹۳ به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۲ – تصويب كرد:

۱- صورت‌ هاي مالي و عملكرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي اروند مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۲ به شرح صورتجلسه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تأييد مي ‌شود.

۲- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي اروند، براي سال مالي منتهي به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۳ انتخاب و حق‌ الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان مذكور و سازمان حسابرسي تعيين مي‌ شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

صورتجلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي)
در خصوص بررسي صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي اروند تاريخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۳

پيرو دعوتنامه شماره ۲۰۳۵۵/ ۲۰/ ۹۳۲ مورخ ۲۰/ ۵/ ۱۳۹۳ جلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد اروند، در تاريخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۳ راس ساعت ۸:۰۰ در محل دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، با حضور اعضاي كارگروه و نماينده حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشكيل و پس از استماع گزارش عملكرد هيات مديره و بررسي صورتهاي مالي و گزارش عملكرد هيات مديره براي سال مالي ۱۳۹۲ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و توضيحات هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي اروند، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ شد:

۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، ضمن استماع توضيحات و ملاحظه مستندات ارائه شده مبني بر راكد نبودن مانده اقلام ذكر شده در بند ۴ گزارش، مقرر شد اقدامات در جهت تعيين تكليف مانده حسابهاي مذكور تا حصول نتيجه پيگيري شده و در صورت لزوم اصلاحات لازم در حساب ها به عمل آمده و نتيجه اقدامات، حداكثر طي مدت شش ماه، پس از اين جلسه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي ارائه شود.

۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد احتساب هرگونه ذخائر در حسابها براساس مدارك و مستندات كافي و با رعايت استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري صورت گرفته و ضمن قطعي نمودن هزينه هاي مربوطه در صورت لزوم نسبت به انجام اصلاحات و تعديلات لازم در حسابها اقدام گردد.

۳- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هيات مديره ترتيبي اتخاذ نمايد تا اقدامات بموقع در جهت مبادله صورتجلسه تطبيق حساب و رفع مغايرات حسابها، بالاخص با طرف حساب هاي عمده و اخذ تائيديه هاي درخواستي حسابرس مستقل در زمان مناسب، بعمل آيد.

۴- در خصوص بند ۷ گزارش (اظهارنظر)، ترازنامه و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي اروند، مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد تصويب قرار گرفت.

۵- در خصوص بند ۸ گزارش – تاكيد بر مطلب خاص، مقرر شد هيات مديره تمهيدات مناسب را به منظور تعيين محدوده هاي عملياتي منطقه و تسريع در محصور نمودن آن مطابق ضوابط مربوطه اخذ نموده و طرح جامع و طرح هاي تفصيلي منطقه را تهيه و نتايج اقدامات را هر چهار ماه يك بار به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه نمايد.

۶- در خصوص بند ۹ گزارش – تاكيد بر مطلب خاص، مقرر شد هيات مديره با پيش بيني اعتبار لازم و با رعايت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به برقراري پوشش بيمه اي دارائي هاي ثابت مشهود اقدام نمايد.

۷- در خصوص بند ۱۰ گزارش بازرس قانوني، بند گزارش به استماع كارگروه رسيد.

۸- در خصوص بند ۱۱ گزارش بازرس قانوني، مقرر شد هيات مديره ترتيبي اتخاذ نمايد تا نسبت به تعيين تكليف و اتمام پروژه هاي نيمه تمام در چارچوب بودجه مصوب اقدام گردد.

۹- در خصوص بند ۱۲ گزارش بازرس قانوني، كارگروه ضمن استماع توضيحات ارائه شده، بر رعايت كامل مفاد آئين نامه مالي و معاملاتي و كليه مقررات جاري تاكيد نمود.

۱۰- در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانوني، توضيحات ارائه شده به استماع كارگروه رسيد.

۱۱- در خصوص بندهاي ۱۴ و ۱۵ گزارش بازرس قانوني، ضمن استماع توضيحات ارائه شده، بر رعايت كامل مفاد اساسنامه تاكيد گرديد.

۱۲- در خصوص بند ۱۶ گزارش بازرس قانوني، ضمن استماع توضيحات ارائه شده، مقرر شد اقدامات در دست انجام در جهت انجام تكاليف مجمع عمومي مورخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۹۲، تا حصول نتايج نهائي پيگيري شده و نتايج اقدامات به بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي ارائه شود.

۱۳- در خصوص بندهاي ۱۷ و ۱۸ گزارش بازرس قانوني، بندهاي گزارش به استماع كارگروه رسيد.

۱۴- در خصوص بند ۱۹ گزارش بازرس قانوني، توضيحات ارائه شده به استماع كارگروه رسيد.

۱۵- با توجه به بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، كارگروه تخصصي منتخب مقرر نمود، به منظور قدرداني از زحمات اعضاي هيات مديره و دست اندركاران در خصوص صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي ۱۳۹۲ مبلغي به تشخيص دبير شورا به عنوان پاداش اعضاي هيات مديره و كاركنان دست اندر كار اختصاص يافته و پرداخت شود.

۱۶- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد فيما بين سازمان و سازمان حسابرسي تعيين مي شود.

۱۷- روزنامه اطلاعات، به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي سازمان انتخاب گرديد.
جلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي منتخب شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي) در ساعت ۱۱:۰۰ با ذكر صلوات حاضرين به پايان رسيد.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0