تائيد صلاحيت شركتهاي بيمه آريا - بيمه شرق جهت انجام عمليات بيمه اجباري

مصوب 1348/04/09 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تائيد صلاحيت شركتهاي بيمه آريا- بيمه شرق جهت انجام عمليات بيمه اجباري  
مصوب 1348,04,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 9 /4 /48 بنا به پيشنهاد شماره 17329 مورخ 31 /3 /48 وزارتين دارائي و اقتصاد و در اجراي ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني صلاحيت شركتهاي بيمه آريا- بيمه شرق را براي انجام عمليات بيمه اجباري موضوع قانون مزبور تائيد نمودند.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0