تاسيس بخشداري و فرمانداري در مناطق تركمان،خزل و آذربايجان غربي

مصوب 1348/02/21 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تاسيس بخشداري و فرمانداري در مناطق تركمان،خزل و آذربايجان غربي  
مصوب 1348,02,21

هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/ 2/ 48 بنا به پيشنهاد شماره 20181/ 10/ 22395/ د 12/ 12/ 47 وزارت كشور و باستناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات كشور مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند.

1- در منطقه تركمان شهرستان ميانه بخشداري تاسيس گردد (مركز تركمان)

2- در منطقه خزل شهرستان نهاوند بخشداري تاسيس گردد (مركز شهرك)

3- در محدوده بخش سردشت آذربايجان غربي فرمانداري تاسيس گردد (مركز شهر سردشت)

4- در محدوده بخش خانه آذربايجان غربي فرمانداري تاسيس گردد (مركز فرمانداري در شهرخانه كه بنام پيران شهر تغيير نام مي يابد مستقر ميگردد و نام فرمانداري جديد التاسيس نيز فرمانداري پيران شهر خواهد بود).