تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم مربوط به سال منتهي به 1392/12/29

مصوب 1393/12/17 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم مربوط به سال منتهي به 1392/12/29
مصوب 1393,12,17

*)با توجه به عدم دسترسي به تاريخ ابلاغ تعيين تاريخ اجرا ممكن نيست.
*)با توجه به نظر شماره 8415/هـ ب مورخ 13 /02 /1394 رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در "هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين احراز شده است.

هيئت وزيران در جلسه ۱۷ /۱۲ /۱۳۹۳ به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۲ – تصويب كرد:

۱- صورت ‌‌هاي مالي و عملكرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي قشم مربوط به سال منتهي به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۲ به شرح صورتجلسه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تأييد مي ‌شود.

۲- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي قشم، براي سال مالي منتهي به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۳ انتخاب و حق ‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان مذكور و سازمان حسابرسي تعيين مي ‌شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

صورتجلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي) در خصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد قشم مورخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۹۳

پيرو دعوتنامه شماره ۳۹۹۴/ ۲۰/ ۹۳۲ مورخ ۱۶/ ۹/ ۱۳۹۳ جلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي قشم، پس از بازديد از پروژه ها و فعاليتهاي سازمان منطقه در روز قبل، در تاريخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۹۳ راس ساعت ۳۰/ ۸ در محل ساختمان مركز رشد فناوري هاي سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي قشم، با حضور اعضاي كارگروه شورا و نمايندگان سازمان حسابرسي (حسابرس مستقل و بازرس قانوني) تشكيل شد. پس از آن ضمن استماع گزارش هيات مديره بحث و تبادل نظر و بررسي پيرامون مفاد گزارش ساليانه هيات مديره و صورت هاي مالي مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي قشم انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و توضيحات هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي قشم، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:

۱- در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر – مقبول): صورتهاي مالي تلفيقي شامل ترازنامه به تاريخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي قشم براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور مورد تصويب قرار گرفت.

۲- در خصوص بند (۵) گزارش – تاكيد بر مطلب خاص: مقرر شد هيات مديره نسبت به پيگيري اقدامات در جهت تعيين تكليف و تسويه ماليات هاي تكليفي و ارائه گزارش نتايج اقدامات به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورا حداكثر تا تاريخ ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۴ اقدام نمايد. سازمان منطقه براساس قوانين و مقررات در خصوص دوره معافيت فعالين اقتصادي، اطلاعات مربوط به معافيت ها را به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد. همچنين دبيرخانه شورا نسبت به ارائه گزارش نهائي مطالعاتي راجع به پيشنهاد لايحه اصلاح ماده (۱۳) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي موضوع دستور جلسه مورخ ۲/ ۴/ ۱۳۹۳، حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۳ جهت بررسي اقدام نمايد.

۳- در خصوص بندهاي (۶ – تاكيد بر مطلب خاص) و (۷- ساير بندهاي توضيحي) گزارش: بندهاي گزارش و توضيحات ارائه شده به استماع اعضا مجمع رسيد.

۴- در خصوص بند (۸) گزارش بازرس قانوني: مقرر شد هيات مديره ضمن پيگيري جهت تسريع در ايفاي تعهدات اشخاص طرف حساب و تحويل گيري واحدهاي مسكوني و تجاري بمنظور رعايت صرفه و صلاح سازمان و عنداللزوم انجام اقدامات قانوني برابر تعهدات قراردادي در جهت حفظ حقوق سازمان، نسبت به تكميل نمودن اطلاعات ارائه شده مربوط به ميزان تعهدات سازمان در قبال پيش دريافت هاي اخذ شده بابت فروش زمين و ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني اقدام نمايد. نتايج اقدامات مربوط به اين بند حداكثر تا تاريخ ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۴ به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي ارائه گردد.

۵- در خصوص بند (۹) گزارش بازرس قانوني: مقرر شد هيات مديره ضمن پيگيري جهت تعيين تكليف زمين هاي واگذار شده موضوع بند گزارش با رعايت صرفه و صلاح سازمان، عنداللزوم اقدامات قانوني لازم را در اولين فرصت از طريق مراجع قضايي در چارچوب قراردادهاي منعقده در جهت حفظ حقوق سازمان بعمل آورده و گزارش اقدامات را بصورت دوره اي شش ماهه به بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي اعلام نمايد.

۶- در خصوص بند (۱۰) گزارش بازرس قانوني: توضيحات سازمان در خصوص قرارداد ياد شده در بند گزارش به استحضار اعضاي مجمع رسيد، مقرر شد سازمان اقدامات لازم را در جهت تعيين تكليف قرارداد و شفاف سازي آن در ابعاد مشاركت و واگذاري سهام شركت سوخت رساني با انعقاد متمم لازم در چهارچوب تعهدات قرارداد و با رعايت صرفه و صلاح سازمان انجام داده و نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۴ به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد.

۷- در خصوص بند (۱۱) گزارش بازرس قانوني: توضيحات سازمان در خصوص قراردادهاي ياد شده در بند گزارش به استحضار اعضاي مجمع رسيد، مقرر شد هيات مديره اقدامات لازم در جهت تعيين تكليف قراردادهاي ياد شده برابر ضوابط قانوني و رعايت صرفه و صلاح سازمان انجام داده و نتايج اقدامات را بصورت دوره اي شش ماهه به بازرس قانوني و دبيرخانه شورا ارائه نمايد. همچنين مقرر شد سازمان مستندات لازم را در ارتباط با موارد مندرج در بند ۱۱ گزارش به بازرس قانوني به منظور شفاف سازي ارائه نمايد.

۸- در خصوص بند (۱۲) گزارش بازرس قانوني: پس از استماع گزارش سازمان، مقرر شد هيات مديره تمهيدات لازم را نسبت به رفع ايراد گزارش دهي در تطبيق عمليات بودجه با مالي و پيش بيني بودجه متناسب با عمليات اتخاذ نموده و گزارش توجيهي لازم در تطبيق بودجه با عملكرد مالي را، حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. همچنين مقرر شد دبيرخانه شورايعالي اقدامات لازم را در تطبيق سرفصل هاي بودجه با سرفصل هاي مالي انجام و تا پايان سال ۱۳۹۳ به سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي ابلاغ نمايد.

۹- در خصوص بند (۱۳) گزارش بازرس قانوني: ضمن استماع توضيحات ارائه شده، مقرر شد هيات مديره در جهت رعايت مواد (۹، ۱۲ و ۱۴) اساسنامه سازمان تمهيدات مناسب اتخاذ نمايد و در مورد ثبت صورتجلسه مجمع عمومي در اجراي مواد (۱۰۶ و ۱۲۸) لايحه اصلاحي قانون تجارت، توضيحات ارائه شده مبني بر در دست بررسي قرار داشتن موضوع در معاونت حقوقي رياست جمهوري به استماع رسيد.

۱۰- در خصوص بند (۱۴) گزارش بازرس قانوني: مقرر گرديد هيات مديره اقدامات لازم را مطابق با تكاليف جلسه مجمع عمومي مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ و تكاليف مندرج در اين صورتجلسه به عمل آورده و ضمن پي گيري جهت حصول نتيجه مناسب، نتايج آن را حداكثر تا تاريخ ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۴ به دبيرخانه شورايعالي و بازرس قانوني، ارائه نمايد. با توجه به گزارش سازمان در ارتباط با اقلام راكد (مطالبات مشكوك الوصول) به ميزان ۱۵۶ ميليون ريال، مجمع عمومي با ثبت هزينه و خروج از حساب ها تا سقف مبلغ فوق موافقت مي نمايد. در ارتباط با بند (ب) گزارش در مورد تهيه و تدوين طرح تفصيلي منطقه ويژه اقتصادي، عدم مسوليت سازمان در اين ارتباط به استماع مجمع رسيد، مقرر شد موضوع توسط دبيرخانه شورايعالي بلحاظ حقوقي بررسي و نتيجه به مجمع گزارش شود. در مورد بند (ه) گزارش، مقرر شد گزارش دوره اي شش ماهه به دبيرخانه شورايعالي ارائه شود. در مورد بند (و) گزارش، سالبه به انتفاع موضوع مي باشد.

۱۱- در خصوص بند (۱۵) گزارش بازرس قانوني: در خصوص معاملات مشمول ماده (۱۲۹) اصلاحيه قانون تجارت، رعايت مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري، مورد تاكيد ميباشد.

۱۲- در خصوص بند (۱۶) گزارش بازرس قانوني: بند گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد.

۱۳- در خصوص بند (۱۷) – گزارش در مورد ساير مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس: مقرر شد ضمن تعيين شخص مسئول، موضوع ماده (۱۰) قانون موصوف از بين كاركنان داراي صلاحيت سازمان، همكاري هاي لازم در اين ارتباط با بازرس قانوني به منظور رعايت قانون موصوف بعمل آيد. همچنين مقرر شد اقدامات لازم براي تشكيل كارگروه مقابله با فساد در سازمان منطقه بعمل آيد.

۱۴- در خصوص بند (۱۸) – گزارش در مورد ساير مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس:
توضيحات ارائه شده به استماع اعضاي مجمع رسيد.

۱۵- با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل، كارگروه تخصصي مقرر نمود، به منظور قدرداني از زحمات اعضاء هيات مديره و دست اندركاران، در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ مبلغي به تشخيص دبير شورا بعنوان پاداش اعضاي هيات مديره و كاركنان دست اندركار، اختصاص داده و پرداخت شود.

۱۶- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد قشم براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد فيمابين سازمان و سازمان حسابرسي تعيين مي شود.

۱۷- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي سازمان انتخاب گرديد.
جلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي) در ساعت ۰۰/ ۱۱ با ذكر صلوات حاضرين به پايان رسيد.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0