اصلاح بند (ث) ماده (127) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 1393/08/04 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح بند (ث) ماده (۱۲۷) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي
مصوب 1393,08,04

هيأت وزيران در جلسه ۴/ ۸/ ۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۱۶۰۰۷۹/ ۶۰ مورخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

بند (ث) ماده (۱۲۷) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع تصويب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ به شرح زير اصلاح مي شود:
ث - ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز اجراي پروژه هاي برون مرزي پس از تأييد دبيرخانه كارگروه موضوع ماده (۱۹) آيين نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و اخذ تعهد كتبي از مديرعامل شركت توسط گمرك ايران.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري