تعيين آقاي مهدي بازارگان – معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور مناطق دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي به عنوان نماينده مجمع عمومي در هيئت ترك تشريفات مناقصه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي

مصوب 1393/05/04 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصاديتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تعيين آقاي مهدي بازارگان – معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور مناطق دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي به عنوان نماينده مجمع عمومي در هيئت ترك تشريفات مناقصه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي
مصوب 1393,05,04

*)با توجه به نظر شماره 45668 /هـ ب مورخ 8 /7 /93، رديف 80 رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در "هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين احراز شده است.

وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 4/ 5/ 1393 به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/ 6/ 1392 تصويب كردند:
در اجراي ماده (47) آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي موضوع تصويب نامه شماره 15909/ت48217ك مورخ 31/ 1/ 1392، آقاي مهدي بازارگان – معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور مناطق دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي – به مدت سه سال به عنوان نماينده مجمع عمومي در هيئت ترك تشريفات مناقصه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي تعيين مي شود.

اين تصويب نامه در تاريخ 24/ 6/ 1393 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0