تصويب نامه در خصوص الحاق بند (ذ) به ماده (2) آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1392/12/20 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص الحاق بند (ذ) به ماده (2) آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1392,12,20

وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 20 /12 /1392 به پيشنهاد دبيرخانه شوراي ياد شده و به استناد ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ و با رعايت تصويب نامه شماره 113200 /ت49516هـ مورخ 5 /6 /1392 تصويب كردند:

متن زير به عنوان بند (ذ) به ماده (2) آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 16449 /ت 254 ك مورخ 10 /2 /1373 و اصلاحات بعدي آن اضافه مي شود:
ذ ـ عوارض خدمات شهري: وجوهي كه سازمان بابت ارايه خدمات شهري از مالكان يا بهره برداران اراضي و مستحدثات واقع در منطقه اخذ مي كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1 /4 /1393 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور – اسحاق جهانگيري