قانون تفسير بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 كل كشور

مصوب 1393/03/27 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون تفسير بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 كل كشور
مصوب 1393,03,27

موضوع استفساريه:
آيا حكم بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 كل كشور مانع از ارائه خدمات بهداشتي و درماني متعارف دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و صندوق هاي بازنشستگي به كاركنان شاغل و بازنشستگان ايثارگر تحت پوشش خود مي شود؟

پاسخ:
خير، مانع نمي شود.

تفسير فوق در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2 /4 /1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني