اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 1393/04/04 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي
مصوب 1393,04,04

هيئت وزيران در جلسه 4/ 4/ 1393 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (164) قانون امور گمركي – مصوب 1390 – تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي، موضوع تصويب نامه شماره 262758/ت47775هـ مورخ 29/ 12/ 1391 به شرح زير اصلاح مي شود:

1- در ماده (203)، عبارت «اشخاص تحت حسابرسي» به عبارت «در ارتباط با موضوع رسيدگي» اصلاح مي شود.

2- ماده (205) حذف مي شود.

3- ماده (220) و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 220- گمرك در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسويه آن را در متن قبض تصريح و وجه سپرده را به حساب هاي موضوع ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – واريز كند. در موارد ارجاع پرونده به گمرك ايران يا كميسيون ها، واريز سپرده موكول به ابلاغ نتيجه از طرف گمرك ايران خواهد بود.
تبصره 1- چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغي از وجه سپرده اضافه دريافت شده است، با رعايت مقررات مربوط به اضافه دريافتي، قابل استرداد خواهد بود. برگه قبض سپرده از طرف گمرك ايران تهيه خواهد شد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري