پرداخت وجوهاتي توسط شهرداري تهران بمنظور تأمين هزينه هاي اتحاديه شهرداريهاي كشور

مصوب 1354/12/03 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

پرداخت وجوهاتي توسط شهرداري تهران بمنظور تأمين هزينه هاي اتحاديه شهرداريهاي كشور
مصوب 1354,12,03

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تاخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولتي نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3 /12 / 54 بنا بپيشنهاد شماره 3 /1 /41036 /25578 مورخ 12 /11 / 54 وزارت كشاورزي و منابع طبيعي باستناد تبصره يك ماده 82 اصلاحي قانون شهرداري تصويب نمودند كه شهرداري پايتخت در سه ماهه آخر سال جاري مبلغ پنج ميلين (000 / 000 / 5) ريال و در سال 1355 مبلغ بيست و پنج ميليون (000 / 000 / 25) ريال بمنظور تأمين هزينه هاي اتحاديه شهرداريهاي كشور مستقيماً به اتحاديه مذكور پرداخت نمايد.

وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير
هادي هدايتي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0