آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاههاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

مصوب 1388/06/07 وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه ...و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي -مصوب 1387تطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387 ـ به استناد ماده (2) قانون ياد شده، و با رعايت تصويب نامه شماره 186084 /ت41633هـ مورخ 14 /10 /1387، آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاههاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
مصوب 1388,06,07

*)با توجه به تصويب نامه شماره 128462/ت56830هـ مورخ 1398/10/07 با موضوع «خارج شدن صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، از پيوست شماره (2) آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاههاي اقتصادي موضوع تصويب ‌نامه شماره 115320 /ت43181ك مورخ 7 /6 /1388» صندوق‌ هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، زيرمجموعه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه ‌گذاري در بخش كشاورزي، از پيوست شماره (2) اين آيين ‌نامه خارج مي ‌گردند.
*)با توجه به عدم دسترسي به سند انتشار و حق التكليفي بودن اين مصوبه ، تاريخ اجرا 15 روز بعد از تاريخ ابلاغ در نظر گرفته مي شود.
*)با توجه به"تصويب نامه در خصوص انتقال شركت هاي توزيع گاز (گروه دو) استاني و هلدينگ توزيع گاز از پيوست شماره (2) آيين نامه اجرايي تخشيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي به پيوست شماره (1) آيين نامه ياد شده (گروه سه)" مصوب 1395/06/03 ، شركت هاي توزيع گاز استاني و هلدينگ توزيع گاز از پيوست شماره (2) آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي موضوع تصويب نامه شماره 115320 /ت 43181 ك مورخ 7 /6 /1388 (گروه دو) به پيوست شماره (1) آيين نامه ياد شده (گروه سه) منتقل مي شود.
*)باتوجه به مصوبه شماره 46401/98457مورخ 1390/5/12،شركت نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، از گروه يك بنگاه ها و فعاليتهاي اقتصادي موضوع ماده (2‏) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44‏) قانون اساسي به گروه (2‏) پيوست شماره (2‏) اين آيين نامه اجرايي منتقل شده است .
*)بر اساس مصوبه شماره 14583/ت51913هـ مورخ 1395/02/11، شركت گسترش صنايع بلوچ به گروه سه موضوع پيوست شماره(1) اين آئين نامه اضافه مي شود.
*)بنگاه ها وفعاليت هاي زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن (رديف 300 پيوست شماره2)، بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران (رديف هاي 242 الي 271 پيوست شماره3) اين تصويب نامه، به موجب بند (92) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.
*)به موجب "تصويب نامه در خصوص اضافه شدن تعدادي از شركتهاي زير مجموعه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به فهرست شركت هاي پيوست شماره (3) آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي" مورخ 1398/03/25، شركت هاي "ساختماني و تأسيساتي ساراتل ايران و مجتمع صنايع چوب، فلز، پلاستيك و الكترونيك سيما چوب" زير مجموعه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به فهرست شركت هاي گروه (1) فعاليت هاي اقتصادي موضوع پيوست شماره (3) اين آئين نامه اضافه مي گردد.
*)به موجب بند (139) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، رديف 18 پيوست شماره1 اين مصوبه معتبر اعلام شده است.
*)به موجب بند 92 پيوست شماره 2 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي و اصلاح بند 1174 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) مصوب 1399/12/27،‌ بند (هـ) ماده 2 و ماده 3 و جدول پيوست شماره 3 كه با موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) مي‌باشد،‌ معتبر است.
*)عليرغم جستجوي مكرردر روزنامه رسمي، فعلادسترسي به تاريخ روزنامه رسمي مقدور نيست .

ماده 1 - فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي موضوع گروه سه ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار «قانون» ناميده مي شود، مطابق بندهاي زير و به شرح جدول شماره (1) پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران است، عبارتند از:

الف – شبكه هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد (فركانس) شامل ايجاد، نگهداري، بهره برداري و توسعه شبكه هاي مادرمخابراتي كشور و تنظيم، مديريت و كنترل فضاي فركانسي كشور، تدوين مقررات و تصويب ضوابط، جداول و معيارهاي استفاده بهينه از فركانس و مدارهاي ماهواره اي و نظارت و حاكميت بر طيف و جدول ملي فركانس كشور كه منحصراً در اختيار دولت (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شركت ارتباطات زيرساخت) است.

ب – شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي شامل وظايف و فعاليت هاي شركت پست جمهوري اسلامي ايران كه بايد به موجب تصويب نامه شماره ۱۳۴۵۶۷/ت۳۹۰۸۸هـ مورخ ۶ /۸ /۱۳۸۷ توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از اين شركت منتزع و به سازمان خدمات پست دولتي منتقل شود.

ج - توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح شامل فعاليت ها و بنگاه هاي مصرح در جدول شماره (۱) پيوست و آن دسته از فعاليت ها و بنگاه ها كه ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران به تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح مي رسد.

تبصره - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است ظرف مهلت ياد شده، فهرست فعاليت ها و توليدات غيرمحرمانه و غيرضروري نظامي، انتظامي و امنيتي در شركت هاي زيرمجموعه خود و شركت هاي تابع را به منظور واگذاري تعيين و به تصويب هيئت وزيران برساند.

د - شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز

هـ - معادن نفت و گاز

و - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات ايران، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون

ز - بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت بيمه ايران

ح - شبكه هاي اصلي انتقال برق

ط - سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و دريانوردي

ي - سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني

ك - راديو و تلويزيون

ل - سازمان هاي توسعه اي موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون

تبصره - به منظور اجراي مناسب اين ماده، آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه به صورت بنگاههاي اقتصادي اداره نمي شوند، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط در قالب شخصيت حقوقي مناسب ساماندهي خواهند شد.

ماده ۲- فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي موضوع گروه دو ماده (۲) قانون، مطابق بندهاي زير و به شرح جدول شماره (۲) پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران است، عبارتند از :

الف – صنايع بزرگ و صنايع مادر شامل فعاليت ها، بنگاه ها و صنايعي كه به تشخيص هيئت واگذاري داراي حداقل يكي از ويژگي هاي زير باشند:
1 - داراي سرمايه كلان (بيشتر از هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال) باشند.
2 - داراي نيروي كار فراوان (بيشتر از دو هزار و پانصد نفر) باشند.
3 - داراي دانش فني بالا (بخش خصوصي به تنهايي قادر به تأمين يا خريد اين دانش نباشد) باشند.
4 - داراي ظرفيت توليد بالا (بيشتر از سي درصد نياز كشور) باشند.
5 - ساير صنايع به آنها وابسته باشند (توليدكننده مواد خام اوليه از مواد معدني يا ذخاير زيرزميني باشند).

ب ـ معادن بزرگ شامل معادن و يا ذخاير معدني كشور كه در اجراي ماده (۱۲) قانون معادن – مصوب ۱۳۷۷- ، بزرگ تشخيص داده شده اند (موضوع تصويب نامه شماره ۲۵۱۷۶/ت۲۲۵۸۱هـ مورخ ۱۵ /۶ /۱۳۷۹) و يا داراي ويژگيهاي موجود در جدول زير هستند.

«جدول معادن و ذخاير معدني بزرگ كشور»


رديف

ماده معدني

ميزان فلز يا اكسيد محتوي با توجه به ذخيره قطعي

1

سنگ آهن

بيش تر از 150 ميليون تن fe

2

زغال سنگ حرارتي

بيش تر از 150 ميليون تن ذغال

3

زغال سنگ كك شده

بيش تر از 100 ميليون تن زغال

4

سنگ مس

بيش تر از 5 ميليون تن 203 cr

5

سنگ مس

بيش تر از 4 ميليون تن cu

6

سنگ سرب و روي

بيش تر از 2 ميليون تن مجموعاً pb& zn

7

سنگ تيتانيوم

بيش تر از 1 ميليون تن 2 TIO

8

املاح معدني و تبخيري (به استثناي نمك طعام )

بيش تر از 1 ميليون تن كاني خالص

9

سنگ نقره

بيش تر از 500 تن Ag

10

سنگ طلا

بيش تر از 100 تن Au

 

ج ـ بانكهاي تجاري شامل بانك ملت، بانك تجارت، بانك صادرات ايران، بانك رفاه كارگران و پست بانك ايران.

د ـ شركتهاي بيمه شامل بيمه البرز، بيمه آسيا و بيمه دانا

هـ ـ بنگاههاي فعال در زمينه هواپيمايي، بنادر و كشتيراني، راه و راه آهن و بازرگاني خارجي

*)به موجب بند 92 پيوست شماره 2 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي و اصلاح بند 1174 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) مصوب 1399/12/27،‌ بند (هـ) ماده 2 و ماده 3 و جدول پيوست شماره 3 كه با موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) مي‌باشد،‌ معتبر است.

و ـ ساير فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي و مواردي كه در حوزه انحصارات طبيعي يا قانوني يا حمايتهاي خاص قرار دارند.

ماده ۳ - فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع گروه يك ماده (۲) قانون و خارج از مواد (۱) و (۲) اين آيين نامه به شرح جدول شماره (۳) پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران است، تعيين مي شوند.

*)به موجب بند 92 پيوست شماره 2 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي و اصلاح بند 1174 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) مصوب 1399/12/27،‌ بند (هـ) ماده 2 و ماده 3 و جدول پيوست شماره 3 كه با موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) مي‌باشد،‌ معتبر است.

ماده 4 - شركتهاي مادرتخصصي داراي شركت هاي زيرمجموعه كه به شكل يكجا واگذار نمي شوند، پس از واگذاري تمامي شركت هاي زيرمجموعه، بر اساس احكام اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه ذيربط تعيين تكليف خواهند شد.

ماده 5 - شركتهايي كه ناشي از مشاركت سازمان هاي توسعه اي و بر اساس تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون ايجاد مي شوند و همچنين ساير فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي كه در جداول شماره (1) تا (3) پيوست اين آيين نامه درج نشده اند، بر اساس احكام و طبقه بندي هاي اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه ذيربط تعيين تكليف خواهند شد.

محمود احمدي نژاد- رئيس جمهور

پيوست شماره 1
بنگاهها و فعاليت هاي گروه سه
ماده (2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي


رديف

نام بنگاه ها و فعاليت ها

1

سازمان توسعه برق ايران

2

شركت مديريت شبكه برق ايران

3

شركت ملي نفت ايران

4

توليد مناطق نفت خيز جنوب

5

نفت مناطق مركزي ايران

6

نفت فلات قاره

7

نفت خزر

8

نفت و گاز پارس

9

بهره برداري نفت و گاز كارون

10

بهره برداري نفت و گاز گچساران

11

بهره برداري نفت و گاز شرق

12

بهره برداري نفت و گاز غرب

13

بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوب

14

بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

15

بهره برداري نفت و گاز مارون

16

بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان

17

بهره برداري اروندان

18

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

19

سازمان بنادر و دريانوردي جمهوري اسلامي ايران

20

افست

21

شركت ارتباطات زيرساخت (طرح و توسعه شبكه مخابراتي)

22

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

23

سازمان هواپيمايي كشوري

24

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

25

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان

26

سازمان حسابرسي

27

سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح

28

بيمه مركزي ايران

29

بيمه ايران

30

بانك ملي ايران

31

بانك مسكن

32

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

33

بانك كشاورزي

34

بانك صنعت و معدن

35

بانك سپه

36

بانك توسعه صادرات

37

بانك توسعه تعاون

38

سازمان خدمات پست دولتي

39

شركت صنايع قطعات الكترونيك

40

شركت سهامي ايزايران

41

شركت صنايع الكترونيك شيراز

42

شركت صنايع مخابرات صا ايران

43

شركت صنايع اپتيك اصفهان

44

شركت صنايع الكترونيك ايران

45

سازمان صنايع هوا فضا

46

سازمان صنايع هوايي

47

شركت صنايع هواپيمايي ايران

48

شركت پشتيباني و نوسازي بالگردهاي ايران

49

شركت صنايع هواپيماسازي ايران

50

شركت صنايع هوايي قدس

51

سازمان صنايع دفاع

 

*)با توجه به متن "تصويب نامه در خصوص انتقال شركت مادرتخصصي فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از پيوست شماره (2) آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي به پيوست شماره (1)" مصوب 1396/02/13، شركت مادرتخصصي فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از رديف 308 پيوست شماره (2) اين آيين نامه به رديف 70 پيوست شماره (1) آيين نامه ياد شده (گروه سه) منتقل مي شود.
*)بر اساس تصويبنامه در خصوص انتقال شركت هاي توزيع گاز استاني و هلدينگ توزيع گاز از پيوست شماره 2 آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي به پيوست شماره 1 آيين نامه مذكور مصوب 1395/06/03، شركت هاي توزيع گاز استان و هلدينگ توزيع گاز از پيوست شماره (2) اين آيين نامه (گروه دو) به پيوست شماره (1) آيين نامه يادشده (گروه سه) منتقل مي شود.
*)به موجب بند (139) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، رديف 18 پيوست شماره1 اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

پيوست شماره 2
بنگاه ها و فعاليت هاي گروه دو
ماده (2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون


رديف

نام بنگاه ها و فعاليت ها

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور

1

آبفا روستايي آذربايجان شرقي

2

آبفا روستايي آذربايجان غربي

3

آبفا روستايي اردبيل

4

آبفا روستايي اصفهان

5

آبفا روستايي ايلام

6

آبفا روستايي بوشهر

7

آبفا روستايي تهران

8

آبفا روستايي چهارمحال بختياري

9

آبفا روستايي خراسان رضوي

10

آبفا روستايي خوزستان

11

آبفا روستايي زنجان

12

آبفا روستايي سمنان

13

آبفا روستايي سيستان و بلوچستان

14

آبفا روستايي فارس

15

آبفا روستايي قزوين

16

آبفا روستايي قم

17

آبفا روستايي كردستان

18

آبفا روستايي كرمان

19

آبفا روستايي كرمانشاه

20

آبفا روستايي كهكيلويه و بويراحمد

21

آبفا روستايي گلستان

22

آبفا روستايي گيلان

23

آبفا روستايي لرستان

24

آبفا روستايي مازندران

25

آبفا روستايي مركزي

26

آبفا روستايي هرمزگان

27

آبفا روستايي همدان

28

آبفا روستايي يزد

29

آبفا روستايي خراسان شمالي

30

آبفا روستايي خراسان جنوبي

31

آبفا تهران

32

آبفا آذربايجان غربي

33

آبفا اردبيل

34

آبفا خراسان رضوي

35

آبفا زنجان

36

آبفا قزوين

37

آبفا قم

38

آبفا كردستان

39

آبفا كرمانشاه

40

آبفا گلستان

41

آبفا گيلان

42

آبفا لرستان

43

آبفا مازندران

44

آبفا يزد

45

آبفا شهري كاشان

46

آبفا شهري خراسان شمالي

47

آبفا شهري خراسان جنوبي

48

آبفا ايلام

49

آبفا هرمزگان

50

آبفا آذربايجان شرقي

51

آبفا اصفهان

52

آبفا بوشهر

53

آبفا چهارمحال بختياري

54

آبفا خوزستان

55

آبفا سمنان

56

آبفا سيستان و بلوچستان

57

آبفا فارس

58

آبفا كرمان

59

آبفا كهكيلويه و بويراحمد

60

آبفا مركزي

61

آبفا همدان

62

آبفا شهري مشهد

63

آب و فاضلاب شيراز

64

آبفا اهواز

بنگاهها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت ملي گاز ايران

65

گاز استان سمنان

66

گاز استان چهارمحال بختياري

67

گاز استان زنجان

68

شركت گاز استان مركزي

69

شركت گاز استان لرستان

70

شركت گاز استان كرمانشاه

71

شركت گاز استان كردستان

72

شركت گاز استان آذربايجان شرقي

73

شركت گاز استان آذربايجان غربي

74

شركت گاز استان اردبيل

75

شركت گاز استان مازندران

76

شركت گاز استان گلستان

77

شركت گاز استان قزوين

78

شركت گاز استان قم

79

شركت گاز استان يزد

80

شركت گاز استان گيلان

81

شركت گاز استان خوزستان

82

شركت گاز استان كرمان

83

شركت گاز استان كهكيلويه و بويراحمد

84

شركت گاز استان فارس

85

شركت پالايش گاز پارسيان

86

ذخيره سازي گاز طبيعي (گاز تهران بزرگ)

87

شركت گاز توابع استان تهران

88

شركت گاز استان ايلام

89

شركت گاز استان اصفهان

90

شركت گاز استان خراسان جنوبي

91

مجتمع گاز پارس جنوبي

92

شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد خانگيران

93

شركت پالايش گاز فجر جم

94

شركت پالايش گاز سرخون و قشم

95

پالايش گاز ايلام

96

خدمات فني و تعميرات – پارس جنوبي

97

مهندسي و توسعه گاز (مهندسي و ساختمان گاز ايران)

98

شركت انتقال گاز ايران (پتروشيمي پرديس)

99

پالايش گاز بيد بلند 1

100

گاز استان همدان

101

خطوط لوله انتقال گاز ايران

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت عمران و بهسازي شهري ايران

102

عمران و مسكن سازان استان فارس

103

عمران و مسكن سازان استان يزد

104

عمران و مسكن سازان منطقه غرب

105

عمران و مسكن سازان منطقه جنوب

106

عمران و مسكن سازان منطقه شمال غرب

107

عمران و مسكن سازان ثامن

108

عمران و مسكن سازان منطقه مركزي

109

عمران و مسكن سازان ايران

110

عمران و مسكن سازان استان مازندران

111

عمران و مسكن سازان استان لرستان

112

عمران و مسكن سازان استان چهارمحال بختياري

113

عمران و مسكن سازان استان ايلام

114

عمران و مسكن سازان استان آذربايجان غربي

115

عمران و مسكن سازان استان سيستان و بلوچستان

116

عمران و مسكن سازان استان سمنان

117

عمران و مسكن سازان استان بوشهر

118

عمران معصوميه قم

119

عمران و مسكن سازان خوزستان

120

عمران و مسكن سازان استان خراسان جنوبي

121

عمران و مسكن سازان استان قزوين

122

عمران و مسكن سازان استان اردبيل

123

عمران و مسكن سازان استان هرمزگان

124

عمران و مسكن سازان استان كرج

125

عمران و مسكن سازان استان گلستان

126

عمران و مسكن سازان استان همدان

127

عمران و مسكن سازان استان كردستان

128

عمران و مسكن سازان استان زنجان

129

عمران و مسكن سازان استان خراسان جنوبي

130

عمران و مسكن سازان استان گيلان

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران

131

تيسن كروپ

132

كروپ برزيل

133

راسينگ ناميبيا

134

ميراتكس مصر

135

بانك توسعه مصر وايران

136

بانك اسكان اردن

137

اپيكو امارات

138

بريتيش پتروليوم

139

گيفت

140

ايرامن

141

ايفيك هلدينگ

142

لاكتو مصر

143

مكرو اينترنشنال

144

ادونس كينتيك

145

الوان شين پارس

146

اي - سي - دي

147

تاجير ليزينگ

148

مليكا سودان

149

سوداتل

150

انجازات

151

سرمايه گذار ايران و افغانستان

152

بيمه اتكايي امين

153

سبافون

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت عمران شهرهاي جديد

154

عمران شهر جديد پرديس

155

عمران شهر جديد انديشه

156

عمران شهر جديد پرند

157

عمران شهر جديد مهاجران

158

عمران شهر جديد فولاد شهر

159

عمران شهر جديد مجلسي

160

عمران شهر جديد گلبهار

161

عمران شهر جديد بينالود

162

عمران شهر جديد صدرا

163

عمران شهر جديد عاليشهر

164

عمران شهر جديد علوي

165

عمران شهر جديد رامشار

166

عمران شهر جديد طبس

167

عمران شهر جديد رامين

168

عمران شهر جديد شيرين شهر

169

شهر جديد بهارستان

170

شهر جديد سهند

171

شهر جديد هشتگرد

172

عمران شهر جديد لتيان

173

عمران شهر جديد كلاردشت

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت بازرگاني دولتي ايران

174

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1

175

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2

176

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3

177

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4

178

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5

179

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 6

180

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 7

181

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8

182

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9

183

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10

184

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 11

185

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12

186

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13

187

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 14

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

188

پالايشگاه بندرعباس

189

پالايشگاه نفت لاوان

190

پالايشگاه نفت تهران

191

پالايشگاه نفت شيراز

192

پالايشگاه نفت كرمانشاه

193

پالايشگاه نفت آبادان

194

پالايشگاه نفت شازند اراك

195

پالايشگاه نفت تبريز

196

پالايشگاه نفت اصفهان

197

ملي مهندسي و نفت ساختمان ايران

198

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

199

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

200

توسعه صنايع پالايش نفت (صادرات فرآورده هاي نفتي ويژه)

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي

201

صندوق حمايت از توسعه صنعت طيور

202

صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي عشاير

203

صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي استان همدان

204

صندوق حمايت از توسعه فرآورده هاي لبني

205

صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي استان كرمانشاه

206

صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي استان آذربايجان شرقي

207

صندوق حمايت از توسعه دامپروري وتوليدات دامي

208

صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي استان اصفهان

209

صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي استان مازندران

210

صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي استان فارس

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران

211

ذوب آهن اصفهان

212

احداث صنعت

213

صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني

214

ملي صنايع مس ايران

215

فولاد مباركه

216

فولاد خوزستان

217

آلومينيوم ايران

218

سهامي منطقه ويژه صنايع معدني وفلزي خليج فارس (نورد بندرعباس - باكو)

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي

219

بيمه البرز

220

بيمه آسيا

221

پست بانك

222

بيمه دانا

223

بانك صادرات

224

بانك تجارت

225

بانك ملت

226

بانك رفاه كارگران

227

سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي

228

شركت چاپخانه دولتي ايران

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران

229

بهينه سازي مصرف سوخت

230

مهندسي و توسعه نفت

231

خدمات عمومي و بهداشتي صنعتي و خدمات درماني صنعت نفت

232

پايانه هاي صادراتي مواد نفتي

233

گاز استان خراسان رضوي

234

بازرگاني نفت ايران نيكو

235

شركت ملي صادرات گاز ايران

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

236

مؤسسه مطالعاتي و بهره وري منابع انساني

237

نوسازي صنايع ايران (كشتي سازي خليج فارس)

238

سازمان مديريت صنعتي

239

كاغذ و اسكناس پاكستان

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت مديريت منابع آب ايران

240

سد و نيروگاه شهيد عباسپور

241

آب منطقه اي تهران

242

آب منطقه اي فارس

243

آب منطقه اي كرمان

244

آب منطقه اي گيلان

245

آب منطقه اي مازندران

246

آب منطقه اي خراسان رضوي

247

آب منطقه اي آذزبايجان شرقي

248

آب منطقه اي آذربايجان غربي

249

آب منطقه اي سيستان و بلوچستان

250

آب منطقه اي غرب

251

آب منطقه اي هرمزگان

252

آب منطقه اي چهارمحال و بختياري

253

آب منطقه اي مركزي

254

آب منطقه اي اصفهان

255

آب منطقه اي يزد

256

آب منطقه اي استان گلستان

257

سازمان آب و برق خوزستان

258

توسعه منابع آب و نيروي ايران

259

سازمان آب استان زنجان

260

توسعه منابع آب و خاك سيستان

261

بهره برداري و توزيع آب گلستان

262

آب منطقه اي خراسان شمالي

263

آب منطقه اي همدان

264

آب منطقه اي بوشهر

265

آب منطقه اي سمنان

266

آب منطقه اي قزوين

267

آب منطقه اي قم

268

آب منطقه اي كهكيلويه و بويراحمد

269

آب منطقه اي خراسان جنوبي

270

آب منطقه اي اردبيل

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)

271

شركت برق منطقه اي آذربايجان

272

شركت برق منطقه اي اصفهان

273

شركت برق منطقه اي باختر

274

شركت برق منطقه اي تهران

275

شركت برق منطقه اي خراسان

276

شركت برق منطقه اي خوزستان

277

شركت برق منطقه اي زنجان

278

شركت برق منطقه اي سمنان

279

شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان

280

شركت برق منطقه اي غرب

281

شركت برق منطقه اي فارس

282

شركت برق منطقه اي كرمان

283

شركت برق منطقه اي گيلان

284

شركت برق منطقه اي مازندران

285

شركت برق منطقه اي هرمزگان

286

شركت برق منطقه اي نيرو

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

287

مخابرات ايران

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت راه و ترابري

288

هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما)

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت نفت

289

شركت ملي صنايع پتروشيمي (هلدينگ)

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي ايران

290

توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران

291

توليد و توسعه انرژي اتمي ايران

292

شركت نيروگاههاي اتمي

293

شركت فراوري اورانيوم سوخت هسته اي

294

شركت غني سازي اورانيوم ايران

295

شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر

296

شركت اكتشاف و تأمين مواد اوليه صنعت هسته اي ايران

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ايران

297

دارويي و تجهيزات كشور

298

پالايش و پژوهش خون ايران

بنگاه ها و فعاليت هاي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن

299

دخانيات ايران

300

صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك

301

صنايع حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ايران

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)

302

مهندسين مشاور مهاب قدس

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

303

شركت باتري سازي نيرو

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت آموزش وپرورش

304

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت بازرگاني

305

صندوق ضمانت صادرات ايران

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي

306

صندوق بيمه محصولات كشاورزي

307

سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت راه و ترابري

308

شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور

309

سازمان ملي زمين و مسكن

310

سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

311

سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما)

312

ايران اير تور

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت كشور

313

حمل و نقل ريلي كشور (قطار شهري كشور)


*) با توجه به متن "تصويب نامه در خصوص انتقال شركت مادرتخصصي فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از پيوست شماره (2) آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي به پيوست شماره (1)" مصوب 1396/02/13، شركت مادرتخصصي فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از رديف 308 پيوست شماره (2) اين آيين نامه به رديف 70 پيوست شماره (1) آيين نامه ياد شده (گروه سه) منتقل مي شود.
*)با توجه به تصويب نامه شماره 128462/ت56830هـ مورخ 1398/10/07 با موضوع «خارج شدن صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، از پيوست شماره (2) آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاههاي اقتصادي موضوع تصويب ‌نامه شماره 115320 /ت43181ك مورخ 7 /6 /1388» صندوق‌ هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، زيرمجموعه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه ‌گذاري در بخش كشاورزي، از پيوست شماره (2) اين آيين ‌نامه خارج مي ‌گردند.
*)با توجه به تصويبنامه "انتقال شركت هاي توزيع گاز استاني و هلدينگ توزيع گاز از پيوست شماره 2 آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي به پيوست شماره 1 آيين نامه مذكور" مصوب 1395/06/03، شركت هاي توزيع گاز استان و هلدينگ توزيع گاز از اين پيوست به پيوست شماره (1) منتقل ميشود.
*)با توجه به تصويبنامه در خصوص "اصلاح رديف (4) جدول بند (1) تصويبنامه شماره 12739/ت50655هـ مورخ 1394/2/6 موضوع انتقال شركتهاي ذكر شده به پيوست شماره (1) آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي" مصوب 1394/11/21 هيات وزيران، "شركت هاي پالايش گاز كشور" به "شركت هاي دولتي پالايش گاز كشور" تغيير مي يابد.
*)با توجه به مقرره " انتقال شركتهاي ذكر شده به پيوست شماره (1) آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي " مورخ (1394/01/30) هيأت وزيران، شركت نيكو (نيكوسارل) در گروه (2) باقي و مشمول بيست درصد سهم دولت از فعاليت موضوع بند (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1387 - تلقي مي‌ شود و واگذار نمي ‌گردد.
*)با توجه به"تصويب نامه در خصوص انتقال شركت هاي توزيع گاز (گروه دو) استاني و هلدينگ توزيع گاز از پيوست شماره (2) آيين نامه اجرايي تخشيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي به پيوست شماره (1) آيين نامه ياد شده (گروه سه)" مصوب 1395/06/03 ، شركت هاي توزيع گاز استاني و هلدينگ توزيع گاز از پيوست شماره (2) آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي موضوع تصويب نامه شماره 115320 /ت 43181 ك مورخ 7 /6 /1388 (گروه دو) به پيوست شماره (1) آيين نامه ياد شده (گروه سه) منتقل مي شود.
*)بر اساس تصويبنامه در خصوص انتقال شركت هاي توزيع گاز استاني و هلدينگ توزيع گاز از پيوست شماره 2 آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي به پيوست شماره 1 آيين نامه مذكور مصوب 1395/06/03، شركت هاي توزيع گاز استان و هلدينگ توزيع گاز از پيوست شماره (2) اين آيين نامه (گروه دو) به پيوست شماره (1) آيين نامه يادشده (گروه سه) منتقل مي شود.
*)بنگاه ها وفعاليت هاي زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن (رديف 300 پيوست شماره2)، بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران (رديف هاي 242 الي 271 پيوست شماره3) اين تصويب نامه، به موجب بند (92) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.
*)به موجب مصوبه "الحاق شركت بيمه اتكايي امين زيرمجموعه شركت سرمايه گذاري خارجي ايران، به پيوست شماره (2) آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي" مورخ 1395/10/22، نام شركت بيمه اتكايي امين زيرمجموعه شركت سرمايه گذاري خارجي ايران، به پيوست شماره (2) اين آئين نامه اضافه مي شود كه چون عبارت مذكور در متن اوليه اين مصوبه موجود بوده است لذا به صورت تنقيح صريح اعمال نگرديد.
*)به موجب مصوبه شماره 64016 /ت56702هت مورخ 24 /5 /1398، سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور به ترتيب از پيوست هاي شماره (2) و (3) آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي موضوع تصويب نامه شماره 115320 /ت43181ك مورخ 7 /6 /1388 خارج مي شوند.
*)به موجب مصوبه ي شماره 166366/ت54158هـ مصوب 1395/12/25،شركت كاغذ اسكناس پاكستان زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،كه كليه فعاليت آنها در خارج از كشور انجام مي گيرد، با عنايت به اينكه سرمايه گذاري خارجي مشمول قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نمي باشد، از جدول پيوست اين آيين نامه،خارج مي شود.

پيوست شماره 3
بنگاه ها و فعاليت هاي گروه يك
ماده (2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي


رديف

نام بنگاه ها و فعاليت ها

بنگاه ها و فعاليت ها ي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

1

بين المللي توسعه و مهندسي پارس (پيدكو)

2

پرس ايران

3

صنايع تجهيزات نفت

4

بازرسي كيفيت و استاندارد ايران

5

صدرا اميد چابهار (اوراق كشتي و شناورها)

6

صنايع ماشينهاي الكتريكي جوين

7

صنعتي توليدي ديزل سنگين

8

لوله گستر اسفراين

9

ماشين سازي پارس

10

توسعه حمل و نقل ريلي گسترش

11

ساختمان و خدمات نوساز

12

ماشين سازي تبريز

13

مجتمع صنعتي اسفراين

14

مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران

15

مديريت طرحهاي صنعتي ايران

16

مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران

17

مركز تحقيقات و خدمات خودكفايي (مركز گسترش فناوري اطلاعات)

18

گسترش كارآفريني ايران (مرتب نو)

19

مهندسين مشاور صنعتي ايران

20

نيمه هادي عماد

21

كشت و صنعت نيشكر هفت تپه

22

كشتي سازي اروندان

23

ماشين سازي لرستان

24

پايساز

25

صنايع آموزشي

26

پژوهشكده سيستمهاي پيشرفته صنعتي

27

ماشين سازي اراك

28

شهرك تحقيقاتي كاوش

29

صنعت پلي استر لرستان

30

گسترش صنايع قائن

31

گسترش انفورماتيك ايران

32

مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران

33

گسترش زيست فن آوري (گسترش صنعت علوم زيستي)

34

گسترش مواد پيشرفته

35

توسعه صنايع نفت و گاز سرو

36

توسعه صادرات صنعتي

37

پژوهشهاي فراصنعتي گسترش (توسعه صنايع خودرو)

38

كارخانجات نساجي فردوس

39

توليد كاشي گرانيت زهره كاشمر

40

توسعه صنايع و صادرات فارس

41

پالايش نمك طبي برليان

42

گسترش چراغ دانش

43

آهنگري پودر مشهد

44

آراماشين آذين كاز

45

پاك مايه كرمانشاه

46

رينگ چرخ آلومينيومي گسترش گام افرين

47

تفتان قالب

48

توسعه صنايع غذايي بم

49

كارتك سيستم

50

گروه صنعتي ايدرولندرا

51

شبكه مبادلات غيربورسي سازمان گسترش

52

توليد الياف شيشه خرم بيد

53

پليمر صنعت جنوب

54

بازرگاني ايدرو

55

سرمايه گذاري رنا

56

سهام ايراني توليد سايپا

57

ايران خودرو

58

خدمات مشاوره و تأمين منابع مالي ايدرو

59

سپيده جام توس

60

گل نقش توس

61

گروه صنعتي پلور سبز

62

طراحي مهندسي و ساخت تجهيزات و ابزارآلات سايپا

63

گسترش پليمرهاي شيميايي خليج فارس

64

واگن پارس

65

مشاركتي لگانت سمنان

66

گسترش اركان لوله همدان

67

لامپ تصوير علم آر

68

مهندسي و اجراي طرحهاي كشاورزي

69

كارخانجات توليدي بهمن

70

ريخته گري تراكتور سازي ايران

71

توسعه نفت و گاز آريا

72

شيمي گستر پرديس

73

صنعت كاشي كاوه

74

پيشتازان فناوري طلا

75

توسعه صنايع گاز لنگرود

76

كار گاز سيستم

77

اشكودا پارس

78

پارس پيركس شرق

79

صنايع معدني پارس

80

مجتمع پتروشيمي الفلين رازي

81

توليدي صنايع پايوند توس

82

توسعه سرمايه گذاري رشد ايرانيان

83

توليد روغن دانه ارجان گستر

84

زراعت چوب هامون

85

صنايع بازيافت و تبديل مواد پارسيان شرق خاورميانه

86

صنايع جيرفت سلولز

87

صنايع شيميايي كيميا گستر پيروز

88

صنايع نيرو گسترش كردستان

89

طلايي گستر زنجان

90

گسترش سنگ گرد

91

گسترش سنگ هامون بلوچ

92

گسترش صنايع كيميايي برتر

93

لوله گستر شفق پارس

94

ماشين سازي فيروزآباد فارس

95

نخل بلوچ سراوان

96

شيمي گستر نيكو

97

پناسوز

98

تكنولوژي پيشرفته ايران

99

چارتر ايدرو

100

دندش كار

101

صنايع پوست و چرم ايران

102

معدني سازمه

103

صنايع دريايي ايران

104

مهندسي و ساخت صنايع نفت ايران

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)

105

سازمان انرژي هاي نو ايران

106

سازمان بهره وري و انرژي ايران

107

توليد نيروي برق سهند

108

توليد نيروي برق آبادان

109

توزيع نيروي برق خليج فارس

110

توزيع نيروي برق استان شيراز

111

توزيع نيروي برق كهكيلويه و بويراحمد

112

توزيع نيروي برق استان گيلان

113

توزيع نيروي برق شهرستان اهواز

114

توزيع نيروي برق استان خوزستان

115

توزيع نيروي برق جنوب كرمان

116

توزيع نيروي برق تهران بزرگ

117

توزيع نيروي برق استان قم

118

توزيع نيروي برق استان زنجان

119

توليد برق زاگرس

120

توزيع نيروي برق استان مازندران

121

توزيع نيروي برق آذربايجان

122

توزيع نيروي برق چهارمحال بختياري

123

توزيع نيروي برق مركز خراسان

124

توزيع نيروي برق استان قزوين

125

توزيع نيروي برق استان ايلام

126

توزيع نيروي برق غرب مازندران

127

توزيع نيروي برق اردبيل

128

توزيع نيروي برق لرستان

129

توزيع نيروي برق خراسان شمالي

130

توزيع نيروي برق استان سمنان

131

توزيع نيروي برق استان فارس

132

توزيع نيروي برق استان گلستان

133

توزيع نيروي برق تبريز

134

توزيع نيروي برق همدان

135

توزيع نيروي برق جنوب خراسان

136

توزيع نيروي برق استان سيستان و بلوچستان

137

توزيع نيروي برق استان هرمزگان

138

توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي

139

توزيع نيروي برق مركزي

140

توزيع نيروي برق شهرستان مشهد

141

توزيع نيروي برق استان كرمانشاه

142

توزيع نيروي برق استان بوشهر

143

توزيع نيروي برق استان يزد

144

توزيع نيروي برق اصفهان

145

توزيع نيروي برق نواحي استان تهران

146

توزيع نيروي برق استان كردستان

147

توزيع نيروي برق استان شمال كرمان

148

توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان

149

توزيع نيروي برق غرب تهران

150

توزيع نيروي برق شيروان

151

توزيع نيروي برق سد منجيل

152

توزيع نيروي برق بيستون

153

توزيع نيروي برق سنندج

154

توزيع نيروي برق كرمان

155

تعميرات نيروگاهي ايران

156

توزيع نيروي برق دماوند

157

توزيع نيروي برق بينالود

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

158

گروه ملي صنعتي فولاد

159

ملي فولاد ايران

160

مس مزرعه (سونگون)

161

مس شهر بابك (ميدوك)

162

ذغال سنگ كرمان

163

ذغال سنگ البرز غربي

164

آلوميناي ايران

165

ذغال سنگ البرز شرقي

166

سنگ آهن مركزي ايران

167

تهيه و توليد مواد اوليه فولاد خراسان

168

فولاد آذربايجان

169

ذعال سنگ البرز مركزي

170

تهيه و توليد مواد معدني ايران

171

نيتكو

172

اسكو تك

173

خدمات صنعتي بازرگاني I.C.S

174

بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران خدمات بازرگاني فولاد

175

مديريت، مهندسي و فن آوري نوين معدن

176

انبارهاي نورد

177

موسسه آموزشي پژوهشي وزارت صنايع ومعادن

178

مجتمع آلومينيوم المهدي

179

موسسه تحقيقات و كاربرد مواد معدني ايران

180

فولاد زاگرس

181

مجتمع آلومينيوم جنوب

182

آهن و فولاد ارفع

183

فولاد ميبد

184

روي مهدي آباد

185

پايانه احداث

186

صنعتي فروكروم بافت

187

ورق خودرو چهارمحال و بختياري

188

بين المللي مهندسي ايرتيك

189

فولاد اكسين خوزستان

190

آلومينيوم كاوه خوزستان (قبل از بهره برداري)

191

فولاد كاوه جنوب كيش

192

فولاد شرق كاوه

193

سنگ آهن گوهر زمين

194

توليد روي ايران

195

آهن و فولاد غدير ايرانيان

196

خدمات اكتشافي كشور

197

طلاي ايران

198

چادر ملو

199

گل گهر

200

منطقه اي آذربايجان

201

فرآورده هاي زغال سنگ پايدانا

202

مهندسي حفاري و اكتشافات مواد معدني

203

توسعه سنگ ايران

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت ملي صنايع پتروشيمي

204

پتروشيمي زاگرس

205

بازرگاني پتروشيمي ايران

206

عمليات غيرصنعتي پازارگاد

207

پتروشيمي دماوند

208

كالاي پتروشيمي

209

مديريت توسعه صنايع پتروشيمي

210

عمليات غيرصنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي

211

ره آوران فنون پتروشيمي

212

شركت پژوهش و فن آوري پتروشيمي (پويش)

213

بازرگاني پتروشيمي بين الملل

214

پتروشيمي بين الملل

215

عمليات غيرصنعتي و خدمات پتروشيمي

216

پتروشيمي مبين

217

پتروشيمي بوشهر

218

پتروشيمي شيراز

219

پتروشيمي اروند

220

پتروشيمي برزويه

221

پتروشيمي شهيد تندگويان

222

پتروشيمي فجر

223

پتروشيمي بيستون

224

پتروشيمي اروميه

225

پتروشيمي خوزستان

226

پتروشيمي بوعلي سينا

227

پتروشيمي تبريز

228

پتروشيمي بندر امام

229

پتروشيمي پارس (عسلويه)

230

پتروشيمي اوره و آمونياك غدير

231

خدمات كيفيت آريا SGS

232

پتروشيمي ايلام

233

پتروشيمي مرواريد

234

پتروشيمي مرجان

235

گسترش صنايع پايين دستي پتروشيمي (صنايع تأمين آتي پتروشيمي)

236

توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي

237

پتروشيمي هگمتانه

238

سرمايه گذاري پتروشيمي

239

پتروشيمي باختر

240

پتروشيمي مارون

241

پتروشيمي جم

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

242

شهركهاي صنعتي استان مركزي

243

شهركهاي صنعتي استان گيلان

244

شهركهاي صنعتي استان فارس

245

شهركهاي صنعتي استان سمنان

246

شهركهاي صنعتي استان يزد

247

شهركهاي صنعتي استان مازندران

248

شهركهاي صنعتي استان كرمان

249

شهركهاي صنعتي استان كهكيلويه و بويراحمد

250

شهركهاي صنعتي استان بوشهر

251

شهركهاي صنعتي استان اردبيل

252

شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي

253

شهركهاي صنعتي استان خرسان

254

شهركهاي صنعتي استان چهارمحال بختياري

255

شهركهاي صنعتي تهران

256

شهركهاي صنعتي استان قم

257

شهركهاي صنعتي استان آذربايجان غربي

258

شهركهاي صنعتي استان اصفهان

259

شهركهاي صنعتي استان زنجان

260

شهركهاي صنعتي استان قزوين

261

شهركهاي صنعتي استان فيروز كوه

262

شهركهاي صنعتي استان كرمانشاه

263

شهركهاي صنعتي استان هرمزگان

264

شهركهاي صنعتي استان سيستان و بلوچستان

265

شهركهاي صنعتي استان لرستان

266

شهركهاي صنعتي استان گلستان

267

شهركهاي صنعتي استان خوزستان

268

شهركهاي صنعتي استان كردستان

269

شهركهاي صنعتي استان

270

شهركهاي صنعتي استان همدان

271

شهركهاي صنعتي استان ايلام

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت مسكن و شهرسازي

272

شركت ساختماني و شهرسازي واوان

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه سازمان خصوصي سازي

273

قند كرج

274

سيمان لوشان

275

بافت آزادي

276

روغن نباتي شيراز

277

رادياتور اتومبيل – آرمكو

278

نساجي مازندران

279

مارگارين

280

قند شازند

281

الكتريك ايران رشت

282

پيستون ايران

283

قند چهارمحال

284

روغن نباتي جهان

285

ايران پويا – پروفيل يخچال ...

286

بسته بندي مشهد

287

سيمان شمال

288

اتمسفر

289

شكر

290

پلاسكو كار سايپا

291

پشم شيشه ايران

292

جام جهان نما

293

قند نيشابور

294

پارس متال

295

نقش ايران – گروه صنعتي ...

296

جين مد

297

قند دزفول

298

قند ياسوج

299

فرش گيلان

300

قوه پارس

301

بافكار

302

جامكو

303

پشمبافي جهان

304

پروفيل پارس – صنعتي نورد و ...

305

لوازم برق اتومبيل

306

پارس فاستون

307

درخشان يزد

309

كفش شادان پور

310

علاءالدين ايران

311

كاغذ پارس

312

پارچه بافي شيراز

313

ريسندگي و بافندگي كاشان

314

كاغذ سازي قائم شهر

315

قرقره نختاب اصفهان

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت مديريت منابع آب ايران

316

فرآب

317

بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي زرينه رود

318

بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي زهره و جراحي

319

بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي دشت قزوين

320

بهره برداري و توزيع آب زاينده رود

321

بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي گيلان

322

بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي كرخه و شاوور

323

بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي ناحيه شمال خوزستان

324

بهره برداري توليد و انتقال آب جنوب شرق

325

بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي مارون

326

بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي تهران

327

بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي دشت گلپايگان

328

بهره برداري و توزيع آب مازندران

329

بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي فارس

330

بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي گتوند

331

بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي ميناب رود

332

بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي دشت گرمسار

333

بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي بوشهر

334

مديريت توليد و بهره برداري از سد و نيروگاه مسجد سليمان

335

بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي دشت ساوه

336

مديريت توليد و بهره داري از سد و نيروگاه دز

337

بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي دشت مغان

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران

338

خدمات خط و ابنيه فني راه آهن

339

خدمات مهندسي ساختمان و تأسيسات (بالادست)

340

شركت قطارهاي مسافري رجاء

341

مهندسين مشاور توسعه راه آهن ايران (مترا)

342

سايپا ريل

343

ريل ابريشم پارس

344

حمل و نقل ريلي نيرو

345

توكاريل

346

فولاد ريل جنوب

347

حمل و نقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران

348

حمل و نقل ريلي سمند ريل

***

واگن پارس

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران

349

خدمات هليكوپتري (هليكوپتري ايران)

350

پترو پارس

351

توسعه پترو ايران

352

پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران

353

خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب

354

خدمات ترابري و پشتيباني نفت

355

پيراحفاري ايران

356

حفاري شمال

357

ملي حفاري ايران

358

مهندسي خدمات صنايع نفت - اپك

359

خدمات رفاهي نفت

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت توليد محصولات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي

360

كشت و صنعت شهيد بهشتي

361

گوشت فارس

362

كشت و صنعت جيرفت

363

كشت و صنعت شهيد رجايي

364

شركت كشت و صنعت دامپروي مغان

365

شركت پرورش كرم ابريشم ايران

366

شركت نكاچوپ

367

شركت جنگل شفارود

368

شركت صنايع و بهره برداري چوب فريم

369

شركت كشاورزي و دامپروري سفيدرود

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت بازرگاني دولتي ايران

370

سرد خانه زراعي تهران (عاجكو)

371

سردخانه بزرگ فارس

372

سردخانه سام

373

حمل و نقل بين المللي خليج فارس

374

بين المللي بازرسي كالاي تجاري

375

ايران ترانيكس

376

حمل و نقل و خدمات دريايي آبادان

377

كشت و صنعت سردسير

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)

378

آب و برق كيش

379

صنايع آب و برق (صبا)

380

خدمات مهندسي برق (مشانير)

381

توليدي كانال و قطعات بتني گيلان

382

مقره سازي ايران

383

ايران ترانسفو

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت خدمات كشاورزي

384

شركت سهامي خدمات هواپيمايي ويژه

385

شركت خدمات مهندسي آب و خاك كشور

386

شركت پشتيباني امور دام كشور

387

خدمات حمايتي كشاورزي

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه سازمان تربيت بدني

388

توسعه و نگهداري اماكن ورزشي

389

فرهنگي ورزشي پيروزي (پرسپوليس)

390

باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت ملي گاز ايران

391

پالايش گاز بيد بلند 2 (قير اصفهان)

392

گاز خودرو ايران (روغن موتور البرز تبريز)

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت بازرگاني

393

فرش ايران

394

نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما)

395

گروه هتل هاي هما

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت راه و ترابري

396

شركت تامين ماشين آلات و تجهيزات راه

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت راهداري و حمل و نقل جاده اي

397

سهامي خاص مختلط امور حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر)

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور

398

سازمان توسعه راههاي ايران

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي

399

شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت راه و ترابري

400

آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري

401

انتشارات علمي و فرهنگي ايران

بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

402

شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي

*)با توجه به جزء (الف) و (ج) بند 3 «مصوبات سيصد و چهل و پنجمين جلسه هيئت واگذاري سازمان خصوصي سازي در خصوص تعيين سياست هاي واگذاري در دوره هاي آتي و اصلاح فهرست بنگاه هاي قابل واگذاري به تفكيك گروه هاي (1) و (2) ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي» مصوب 1397/11/01،‌ شركت «طراحي و ساختمان نفت» و شركت «بازرگاني پيشكسوتان توسعه سرور» به اين پيوست اضافه شده است.
*)بنگاه ها وفعاليت هاي زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن (رديف 300 پيوست شماره2)، بنگاه ها و فعاليت هاي زيرمجموعه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران (رديف هاي 242 الي 271 پيوست شماره3) اين تصويب نامه، به موجب بند (92) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.
*)به موجب بند 92 پيوست شماره 2 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي و اصلاح بند 1174 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) مصوب 1399/12/27،‌ بند (هـ) ماده 2 و ماده 3 و جدول پيوست شماره 3 كه با موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) مي‌باشد،‌ معتبر است.
*)به موجب جزء (و) بند 3 «مصوبات سيصد و چهل و پنجمين جلسه هيئت واگذاري سازمان خصوصي سازي در خصوص تعيين سياست هاي واگذاري در دوره هاي آتي و اصلاح فهرست بنگاه هاي قابل واگذاري به تفكيك گروه هاي (1) و (2) ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي» مصوب 1397/11/01،‌ شركت ‌هاي «تامين تجهيزات صنايع گسترش شفق هرمز مهر»، «طراحي و ساخت سازه‌ هاي دريايي مبين ‌سازه»، «صنايع كشتي ‌سازي عظيم ‌گسترش هرمز»، «كشتي‌ سازي بحر گسترش هرمز»، «كشتي ‌سازي نديم گسترش هرمز» در فهرست گـروه (1) بنگاه ‌هاي قابل واگذاري درج شده است.
*)به موجب مصوبه شماره 64016 /ت56702هت مورخ 24 /5 /1398، سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور به ترتيب از پيوست هاي شماره (2) و (3) آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي موضوع تصويب نامه شماره 115320 /ت43181ك مورخ 7 /6 /1388 خارج مي شوند.
*)به موجب مصوبه ي شماره 166366/ت54158هـ مصوب 1395/12/25،شركت هاي خدمات صنعتي بازرگاني آي سي اس و آسكوتك زيرمجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران،كه كليه فعاليت آنها در خارج از كشور انجام مي گيرد، با عنايت به اينكه سرمايه گذاري خارجي مشمول قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نمي باشد، از جدول پيوست اين آيين نامه،خارج مي شوند.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0