مقررات بازنشستگي و وظيفه مستخدمين شهرداريها

مصوب 1351/02/09 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

مقررات بازنشستگي و وظيفه مستخدمين شهرداريها
مصوب 1351,02,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 9 /2 /51 بنا به پيشنهاد شماره 10392 مورخ 23 /1 /51 وزارت كشور و موافقت نامه شماره 47283 /د ج مورخ 28 /12 /1350 سازمان امور اداري و استخدامي كشور باستناد ماده 58 قانون اصلاح قانون شهرداري و تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 و ماده 40 آئين نامه استخدامي شهرداريها مصوب 11 /10 /1350 مقررات بازنشستگي و وظيفه مستخدمين شهرداريها را بشرح پيوست تصويب نمودند.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0