واگذاري مقداري از بستر رودخانه خشگ شهر درگز به شهرداري براي اضافه نمودن به پارك شهر و عمليات عمراني

مصوب 1351/02/02 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

واگذاري مقداري از بستر رودخانه خشگ شهر درگز به شهرداري براي اضافه نمودن به پارك شهر و عمليات عمراني
مصوب 1351,02,02

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2 /2 /51 بنا به پيشنهاد شماره 42 /1 /213462 مورخ 17 /12 /50 وزارت كشور و موافقت شماره 450 /174 /3518 مورخ 22 /2 /48 وزارت آب و برق و باستناد تبصره 2 ماده 96 قانون اصلاح قانون شهرداريها و با توجه بماده 2 قانون آب و نحوه ملي شدن آن تصويب نمودند

مساحت 36960 (سي و ششهزار و نهصد و شصت) متر مربع بستر رودخانه خشگ شهر درگز براي اضافه نمودن به پارك شهر و عمليات عمراني ديگر بلاعوض به شهرداري درگز واگذار گردد.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0