اصلاح تصويبنامه موضوع اتخاذ تصميماتي در خصوص بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

مصوب 1392/12/21 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاح تصويبنامه موضوع اتخاذ تصميماتي در خصوص بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
مصوب 1392,12,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تاخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولتي نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به نظر شماره 7381/هـ ب مورخ 10 /02 /1393 رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در "هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين احراز شده است.
*)به موجب مصوبه شماره 25817 /ت57627هـ مورخ 17 /3 /1399، اين مصوبه همچنان معتبر مي باشد.

هيئت وزيران در جلسه ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به پيشنهاد شماره ۱۷۰۵۱۰/ ۲۰۴۸۶ مورخ ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۹۲ معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
در مقدمه تصويب نامه شماره ۸۲۵۰۳/ت۴۸۲۵۴هـ مورخ ۹/ ۴/ ۱۳۹۲، عبارت "به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و" بعد از عبارت "مورخ ۲۹/ ۳/ ۱۳۹۲" اضافه مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0