دستورالعمل اجرايي ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي

مصوب 1392/10/22 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

دستورالعمل اجرايي ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي
مصوب 1392,10,22

*)اين تصويب نامه، به موجب بند (131) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران، با اصلاحات بعدي معتبر اعلام شده است.
*)با توجه به تبصره ماده 30 "آيين نامه داخلي هيأت دولت" مصوب 1368/09/08 و نظر به حق و تكليفي بودن اين مقرره براي عموم، تاريخ اجرا 15 روز بعد از تاريخ انتشار تعيين شده است.

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۳۷۱۴۸ /۶۰ مورخ ۳۰ /۱ /۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجراي تبصره ماده (۱۱) آئين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي، موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۱۴۱۱ / ت ۴۴۳۶۴ ك مورخ ۱۹ /۹ /۱۳۹۰، دستورالعمل اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل اجرايي ماده (۱۱) آئين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي

ماده ۱ - در اين دستورالعمل، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف - قانون: قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي – مصوب ۱۳۸۷ –

ب - آئين نامه: آئين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي

پ - شركت: شركت شهرك هاي صنعتي استان

ت - شهرك و ناحيه صنعتي: شهرك ها و نواحي صنعتي موضوع ماده (۱) قانون

ث - شركت خدماتي: شركت موضوع ماده (۵) قانون

ج - طرح: تأسيسات و دارايي هاي ايجاد شده از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي شركت (وجوه دريافتي دولت اعم از استاني، ملي و غيره) جهت احداث قسمت هاي مشترك و مشاعات شهرك يا ناحيه صنعتي

چ - دارايي هاي ايجاد شده از محل طرح:
۱ - چاه آب، پمپ آب و شبكه هاي آبرساني و توزيع آب، منبع آب، شبكه گازرساني، شبكه مخابرات، شبكه جمع آوري فاضلاب، تصفيه خانه فاضلاب، شبكه برق رساني، شبكه روشنايي و حق الامتيازهاي مربوط، سردر ورودي، اتاق نگهباني، ساختمان و ماشين آلات آتش نشاني، ايستگاه هاي پمپاژ آب و فاضلاب، ساختمان هاي اداري و جنبي حسب مورد، موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده (۲) آئين نامه.
۲ - فضاي سبز، شبكه معابر، راه هاي دسترسي و متعلقات آنها، محل دفن و تخليه زباله ها و نخاله هاي ساختماني و تأسيسات قيد شده در رديف (۱) اين بند، موضوع بندهاي (الف)، (ت) و (ث) ماده (۲) آئين نامه.

ح - تحويل و انتقال: واگذاري اداره امور شهرك يا ناحيه صنعتي شامل راهبري، حفظ و نگهداري، سرويس، حفاظت فيزيكي، تعميرات، بازسازي و نوسازي زيرساختهاي موجود اعم از تأسيسات مكانيكي و برقي، ساختمانهاي اصلي و جنبي و تأسيسات ارتباطي موجود بين آنها و غيره در قسمت هاي مشترك و همچنين نظارت فني مستمر در امر راهبردي و دقت در فعاليت مداوم تأسيسات مذكور و هرگونه زيرساخت ايجاد شده يا ماشين آلات تأسيساتي و الكتريكي كه در آينده به مجموعه مربوط اضافه شود.

ماده 2 (اصلاحي 09ˏ07ˏ1393)- دارايي هاي ايجاد شده از محل طرح در شهرك ها و نواحي صنعتي، پس از تكميل يا خاتمه انجام طرح و در اجراي مفاد ماده (11) آئين نامه و با رعايت مواد (4) و (5) قانون از حساب هاي طرح خارج و در حساب انتظامي حساب هاي داخلي شركت منظور مي گردد.

ماده ۳ - دارايي هاي ايجاد شده از محل طرح مانند ساير دارايي هاي شهرك ها و نواحي صنعتي پس از تكميل با توجه به ماده (۱۰) آئين نامه طي صورتجلسه اي مستند به صورتجلسات هيأت مديره شركت هاي تحويل دهنده و تحويل گيرنده جهت اداره امور به شركت خدماتي تحويل مي گردد.

ماده ۴- وظايف و تعهدات شركت عبارتند از:
۱ - تهيه و تحويل يك نسخه از آلبوم نقشه ها و صورتجلسات موجود عمليات اجرايي در قسمت هاي مشترك، در قالب فايل الكترونيكي و به صورت pdf به مديرعامل شركت خدماتي.
۲ - تحويل كليه زيرساخت هاي موجود قسمت هاي مشترك شهرك يا ناحيه صنعتي و ساختمان هاي جنبي طي صورتجلسات جداگانه.
۳ - معرفي واحدهاي صنعتي و طرفهاي قرارداد جديد متقاضي دريافت انشعاب به شركت خدماتي جهت وصل انشعاب مورد نياز.

ماده ۵ - وظايف و تعهدات شركت خدماتي در برابر امكانات زيربنايي، تأسيسات و تجهيزات (الكتريكي، مكانيكي) و ساختمان هاي جنبي شهرك يا ناحيه صنعتي موجود در قسمت هاي مشترك كه به موجب اين دستورالعمل به شركت خدماتي تحويل شده است، عبارتند از:
۱ - اداره و نگهداري آنها مطابق با قانون و آئين نامه و اساسنامه نمونه به شرح زير:
الف - نظارت بر كيفيت ايمني تأسيسات و كنترل آنها.
ب - حفظ، نگهداري و راهبري تأسيسات و تجهيزات مربوط به خطوط انتقال و شبكه هاي توزيع فاضلاب، ايستگاههاي پمپاژ، خطوط انتقال و شبكه هاي توزيع آب، مخازن زميني و هوايي، ايستگاههاي پمپاژ آب و چاه هاي آب، همچنين خطوط انتقال گاز، شبكه هاي توزيع گاز و ايستگاههاي گاز.
پ - حفظ، نگهداري و راهبري تأسيسات و تجهيزات و ساختمان هاي جنبي اعم از تأسيسات آب، برق، گاز، سيستم هاي گرمايش و سرمايش، تجهيزات فني و اداري، وسايل حمل و نقل عمومي و خدمات رساني.
ت - حفظ، نگهداري و راهبري تأسيسات و تجهيزات و ساختمان هاي جنبي مربوط به تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي، ايستگاه هاي كلرزني و كنترل مركزي و كنترل پسابهاي خروجي و مديريت امور پسماندهاي صنعتي مطابق استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست.
ث - حفظ، نگهداري و راهبري تأسيسات و تجهيزات مربوط به فضاهاي سبز شامل شبكه آبياري قطره اي و تأسيسات جنبي و غيره.
ج - حفظ، نگهداري و راهبري ماشين آلات مربوط به آتش نشاني، بهداري، آبياري فضاي سبز و غيره.
چ - تأمين ابزارآلات، تجهيزات، ملزومات و نيروي انساني متخصص جهت امور مديريتي و خدمات رساني.
۲ - ارايه گزارش ماهيانه عملكرد به بازرس شركت خدماتي.
۳ - تهيه و ارايه برنامه زمان بندي سرويس كامل تجهيزات طبق دستورالعمل كارخانه هاي سازنده و استانداردهاي مورد قبول به صورت روزانه، هفتگي و ساليانه.
۴- تأمين منابع مالي لازم.
۵ - كنترل و آماده بكار داشتن تجهيزات و تأسيسات مربوط به صورت شبانه روزي و انجام تعميرات ضروري در سريع ترين زمان.

ماده 6 (اصلاحي 25ˏ04ˏ1399)- واگذاري اراضي باقيمانده قابل واگذاري كماكان با رعايت مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني موضوع ابلاغيه شماره 26869 /100 /97 مورخ 9 /7 /1397 سازمان حفاظت محيط زيست و ساير مقررات مربوط به عهده شركت مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0