انتزاع شهرستان آستارا و توابع و تشكيل شدن استان گيلان

مصوب 1339/03/21 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

انتزاع شهرستان آستارا و توابع و تشكيل شدن استان گيلان
مصوب 1339,03,21

هيئت وزيران بنا به پيشنهاد شماره/ 1779 2 ل_ 1339/2/4 وزارت كشور در جلسه مورخ 1339/3/21 باستناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات كشور مصوب آبانماه سال 1316 تصويب نمودند كه شهرستان آستارا و توابع كه طي تصويبنامه شماره 16288_ 37/7/24 هيئت دولت تبديل بشهرستان شده است از تاريخ صدور اين تصويبنامه تابع استان اول (گيلان) گردد

از طرف نخست وزير _ اشرف احمدي