تبديل به بخش شدن دهستان ملك كندي و تعيين مركز آن

مصوب 1338/06/24 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تبديل به بخش شدن دهستان ملك كندي و تعيين مركز آن
مصوب 1338,06,24

هيئت وزيران در جلسه مورخ 24 /6 /1338 بنا به پيشنهاد شماره 2758 /2 ل مورخ 17 /6 /1338 وزارت كشور باستناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات كشور مصوب 1316 تصويب نمودند دهستان ملك كندي تبديل به بخش شده و مركز آن در قصبه ملك كندي و تابع شهرستان مراغه گردد.

از طرف نخست وزير- اشرف احمدي.