تصويبنامه راجع به تبديل بخش شهر ري به شهرستان

مصوب 1336/09/13 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه راجع به تبديل بخش شهر ري به شهرستان
مصوب 1336,09,13

هيئت وزيران در جلسه مورخه 13 /9 /336 بنا به پيشنهاد شماره 5357 / ل 54422 – 11 /9 /336 وزارت كشور طبق تبصره از ماده (2) قانون تقسيمات كشور مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند بخش شهر ري بشهرستان تبديل و بخشهاي حومه و فشاپويه از بخشهاي تابعه آن باشند .

از طرف نخست وزير – اشرف احمدي.