معرفي اعضاي سازمان منطقه آزاد ارس

مصوب 1392/07/14 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصاديتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

معرفي اعضاي سازمان منطقه آزاد ارس
مصوب 1392,07,14
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)با توجه به رديف 42 نظر شماره 65986 /هـ ب مورخ 9 /10 /1392 رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در "هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين احراز شده است.

وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه مورخ 14/ 7/ 1392 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/ 6/ 1392 تصويب نمودند:

1- آقاي محسن خادم عرب باغي به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ارس جايگزين آقاي صادق نجفي مي شود.

2- آقاي عيسي كلانتري به مدت سه سال به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ارس جايگزين آقاي عليرضا موحدي مي شود.

3(منسوخه 21ˏ07ˏ1392)- آقاي اروج محمدي به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ارس جايگزين آقاي احمد طاهري مي شود.

4- آقاي شهاب الدين بيمقدار به مدت سه سال به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ارس جايگزين آقاي يحيي محمودزاده مي شود.

5- آقاي محمد مهرزاد به مدت سه سال به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ارس تعيين مي شود.

اين تصويب نامه در تاريخ 14/ 7/ 1392 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0