اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان قم

مصوب 1392/05/02 نماينده ويژه رئيس جمهورتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان قم
مصوب 1392,05,02

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

تصميم جلسه مورخ ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۲ نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه بخش معدن كه در مركز استان قم تشكيل شد، به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري استانداري قم و ساير دستگاه هاي مربوط در چارچوب قوانين و مقررات نسبت به اجرا يا پيگيري اجراي (حسب مورد) تصميمات زير اقدام نمايد:

۱- اختصاص مبلغ دو هزار و دويست و پنجاه ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵۰/ ۲) ريال از محل منابع صندوق توسعه ملي جهت تامين سرمايه در گردش، تجهيز و توسعه بخش معدن (اكتشاف، استخراج، كانه آرايي، فرآوري و صنايع معدني) و طرح هاي معدني غيردولتي در سال ۱۳۹۲ .

۲- اختصاص اعتبار مورد نياز از محل اعتبارات بودجه سنواتي و با كمك از محل درآمد حقوق دولتي معادن طبق نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و منابع استاني جهت انجام موارد زير توسط سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور:
الف- شناسايي، پي جوبي و اكتشاف عمومي استان (از جمله انجام عمليات ژئو فيزيك هوايي و تهيه نقشه ژئومور فولوژي) در اجراي ماده (۱۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ظرف سه سال از سال ۱۳۹۲ .
ب- تكميل عمليات اكتشاف در محدوده معادن طلاي زواريان، كرنگان، مس و طلاي كهك و امامزاده اسماعيل.
ج- اجراي طرح زمين شناسي پزشكي استان .

۳- تقويت ساختار نيروي انساني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با صدور مجوز جذب پنج نفر داراي تحصيلات مرتبط در بخش معدن در چارچوب ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران از طريق آزمون عمومي با تشخيص و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و تأمين يك دستگاه خودرو صحرايي.

۴- صدور مجوز فعاليت هاي معدني در درياچه نمك قم توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با رعايت ضوابط و مقررات مربوط و با اصلاحات تقسيمات كشوري به نحوي كه كل درياچه در محدوده استان قم قرار گيرد.

۵- اماكن سنجي و مكان يابي شهرك و يا ناحيه صنعتي تخصصي نمك توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران تا پايان سال ۱۳۹۲ .

۶- ايجاد راه دسترسي به درياچه نمك براساس طرح پيشنهادي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از محل حق انتفاع پروانه بهره برداري معادن سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با كمك از محل درآمد حقوق دولتي معادن طبق نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت طي سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ .

۷- مطالعه احداث يك واحد فرآوري توليد اكسيد منيزيم از املاح تبخيري درياچه قم توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و پيگيري جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي به منظور اجراي طرح.

۸- ايجاد نمايندگي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور در استان به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و صدور مجوز جذب پانزده نفر در چارچوب ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران از طريق آزمون عمومي و تامين مكان مناسب اداري و خودرو از محل منابع سازمان مذكور و استان.

۹- اختصاص مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰ /۱) ريال از محل منابع استاني و با كمك از محل درآمد حقوق دولتي معادن طبق نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انجام موارد زير:
الف- تقويت نظام مهندسي معدن استان جهت ارتقاي كيفي نظارت بر فعاليت هاي معدني، جلوگيري از تضييع مواد معدني و تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در سال ۱۳۹۲ .
ب- آموزش (۳۵۰) نفر از كارشناسان و متخصصان معدني.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0