بخشنامه راجع به تشكيل دو بخش جديد در شهرستان اهر

مصوب 1323/08/23 وزير دادگستري
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه راجع به تشكيل دو بخش جديد در شهرستان اهر
مصوب 1323,08,23

بنابر پيشنهاد شماره 37744ـ3866ـ23ر7ر323 وزارت كشور هيئت‌ وزيران در جلسه مورخه 26ر7ر23 تصويب نمودند كه دو بخش ديكر [ديگر] شامل دهستانهاي زير در شهرستان اهر تشكيل گردد.
1ـ بخش هوراند شامل: دهستانهاي 0 چهاردانكه [دانگه] 0 و دودانكه [دانگه] باف ـ دركهان ـ ديكله0
2ـ بخش ورزقان شامل دهستانهاي 0 اوزومدل 0 حسن آباد ديزيارعليا و سفلي0
ضمناً دهستان مواضعخان نيز از بستان ‌آباد تبريز منتزع و ضميمه بخش مذكور خواهد گرديد.

وزير دادگستري