منحل شدن انجمن شهرهاي بيرجند ، نور و آذر شهر و برگزاري انتخابات مجدد

مصوب 1349/12/22 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

منحل شدن انجمن شهرهاي بيرجند ، نور و آذر شهر و برگزاري انتخابات مجدد
مصوب 1349,12,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تاخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولتي نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/49 بنا به پيشنهاد شماره 10839/م مورخ 19/11/49 وزارت كشور در اجراي ماده 41 اصلاحي قانون شهرداري تصويب نمودند كه انجمن شهر نقاط زير : بيرجند ،نور و آذر شهر طبق ماده مزبور منحل و وزارت كشور طبق قانون نسبت به تجديد انتخابات اقدام نمايد.وزير مشاور - محمود كشفيان

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0