تصويب نامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع سرمايه گذاري خارجي ‌[تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمايه گذاري خارجي]

مصوب 1400/03/09 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع سرمايه گذاري خارجي

مصوب 1400,03,09با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأت وزيران در جلسه 9 /3 /1400 به پيشنهاد مشترك معاونت حقوقي رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره اصلاحي بند (1) ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور - مصوب 1389- تصويب كرد:

1- از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، مصوبات مندرج در پيوست شماره (1) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعم از اينكه منتفي يا اجرا شده يا به موجب قانون يا مصوبه لاحق، نسخ ضمني گرديده باشد، به نحو مذكور در پيوست‌، نسخ صريح مي‌ شود.

2- فهرست مصوبات معتبر هيات وزيران و كميسيون‌ هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي و نمايندگان ويژه رييس‌ جمهور در موضوع «سرمايه‌ گذاري خارجي» به شرح پيوست (2) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعلام مي‌ شود. معاونت حقوقي رييس‌ جمهور موظف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي به نحو مقتضي نسبت به نشر و اطلاع‌ رساني متن تنقيح‌ شده اين مصوبات اقدام ‌كند.

3- فهرست مصوبات «منسوخ صريح و باطل‌ شده» يا «غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا»، به شرح پيوست‌ هاي شماره (3) و (4) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، مي‌ باشد.

4- اعلام اعتبار يا نسخ بخشي از يك مصوبه، به شرح بندهاي بالا، به مفهوم اعتبار يا عدم اعتبار ساير بخش‌ هاي آن مصوبه نيست مگر آن كه در پيوست‌ ها تصريح ‌شده باشد؛ و نيز اعلام عدم اعتبار يك مصوبه به‌ منزله احيا شدن مصوباتي كه قبلا به موجب آن لغو شده است نمي‌ باشد.

5- ارايه هرگونه پيشنهاد در موضوع «سرمايه‌ گذاري خارجي» جهت تصويب در هيئت وزيران، منوط به تعيين آثار تنقيحي آن بر تصويبنامه حاضر است.

6- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري معاونت حقوقي رييس جمهور هر سال نسبت به بروزرساني پيوست‌ هاي اين تصويبنامه، اقدام و آن را براي تصويب به هيئت‌ وزيران ارايه كند.

7- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور نسبت به تنقيح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهي متبوع، در موضوع «سرمايه‌ گذاري خارجي» اقدام كند.

8- شمول اين تصويبنامه، مصوبات عادي (غيرطبقه‌ بندي‌) هيات وزيران، كميسيون‌ هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي، مقررات مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و نمايندگان ويژه رييس‌ جمهور موضوع اصل (127) قانون‌اساسي، مصرّح در موضوع «سرمايه‌ گذاري خارجي» در خصوص سرمايه‌ گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در كشور ايران از سال 1285 تا پايان فروردين ماه 1400 است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول اين تصويبنامه كه در پيوست‌‌ ها درج نشده، تا هنگام تعيين تكليف توسط هيئت وزيران (كه با فوريت خواهد بود) غيرقابل استناد مي‌ باشد.

پيوست 1)- مصوبات منسوخ ضمني و با اجرا منتفي

1 - تصويب ‌نامه راجع به سرمايه‌ هايي كه به ايران وارد مي ‌شود - 25 /9 /1332 هيات وزيران - 783 /34510 - 26 /9 /1332 - كل مصوبه نسخ مي ‌شود.

2 - وضع تمهيداتي به منظور ورود سرمايه ايرانيان مقيم خارج به كشور - 22 /9 /1334 هيات وزيران - 1150 /14059 - 23 /9 /1334 - كل مصوبه نسخ مي ‌شود.

3 - الغاي تصويب‌ نامه شماره 7472-20 /4 /1334 راجع به نحوه اجراي برنامه عمليات سرمايه‌ اي شركت ملي نفت ايران - 23 /1 /1335 هيات وزيران - 18885 /58 - 26 /1 /1335 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

4 - اجازه تشكيل و انتقال سرمايه ايران به يك شركت فرانسوي به منظور استخراج معادن خمين و گنبايان - 25 /7 /1335 هيات وزيران - 12020 /771 - 25 /7 /1335 - كل مصوبه نسخ مي ‌شود.

5 - اجازه تشكيل شركتي در ايران توسط شركت ژاپني Sothern Fisheries Developments Co.Ltd به منظور بهره‌ برداري و صيد ماهي - 3 /11 /1335 هيات وزيران - 15739 /1056 - 6 /11 /1335 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

6 - انتقال سرمايه توسط شركت آلماني وازاك شمي به ايران براي ساخت كارخانه پلاستيك‌‌ سازي - 3 /11 /1335 هيات وزيران - 15621 /1014 - 6 /11 /1335 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

7 - موافقت با انتقال مبلغ 29400000 ريال توسط آقاي هانري آنتوان گوبلو به نمايندگي از طرف كمپاني پونت آ. موسن به ايران - 5 /3 /1336 هيات وزيران - 8080 /293 - 6 /4 /1336 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

8 - اجازه انتقال سرمايه شركت دن باكستر آمريكائي به منظور تاسيس لابراتوار سرمسازي در ايران با مشاركت شركت سهامي تام - 5 /4 /1336 هيات وزيران - 8076 /297 - 6 /4 /1336 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

9 - مصوبه هيات وزيران راجع به كمپاني پونت آموسن - 5 /4 /1336 هيات وزيران - 8080 - 6 /4 /1336 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

10 - تصويب ‌نامه راجع به مجوز مشاركت و سرمايه‌ گذاري در ايران به شركت آلماني كارخانجات بوكا . آر . ولف - 19 /11 /1336 هيات وزيران - 22134 /854 - 20 /11 /1336 - كل مصوبه نسخ مي ‌شود.

11 - تصويب‌ نامه راجع به اجازه كار و سرمايه‌ گذاري به آقاي ژان كلودپويه فرانسوي در ايران - 23 /11 /1336 هيات وزيران - 20980 /900 - 24 /11 /1336 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

12 - تصويب‌ نامه راجع به سرمايه‌ گذاري شركت بين المللي گودريچ جهت تأسيس كارخانه تعمير و نو كردن لاستيكهاي كهنه - 10 /12 /1336 هيات وزيران - 23086 /943 - 11 /12 /1336 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

13 - تصويب‌ نامه راجع به سرمايه‌ گذاري شركت‌ هاي كامپساكس و گوزانكاس دانماركي جهت توزيع گاز سوخت در ايران - 10 /12 /1336 هيات وزيران - 23088 /942 - 11 /12 /1336 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

14 - تكميل مقررات تصويب نامه راجع به سهميه واردات سال جاري - 28 /4 /1337 هيات وزيران - 9722 - 29 /4 /1337 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

15 - برخورداري از مزاياي قانون جلب سرمايه هاي خارجي نسبت به يك شركت آلماني - 18 /5 /1337 هيات وزيران - 11390 /411 - 20 /5 /1337 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

16 - تصويب‌ نامه راجع به سرمايه‌ گذاري يك شركت بازرگاني جهت تأسيس كارخانه تايرسازي در ايران - 25 /5 /1337 هيات وزيران - 5076 /442 - 27 /5 /1337 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

17 - تصويب‌ نامه راجع به سرمايه‌ گذاري كمپاني جديد دريانوردي هاورزيننسولر در ايران - 5 /6 /1337 هيات وزيران - 12972 /477 - 6 /6 /1337 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

18 - تصويب‌ نامه راجع به سرمايه‌ گذاري يك شركت آمريكائي در ايران - 27 /10 /1337 هيات وزيران - 22748 /902 - 29 /10 /1337 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

19 - اجازه واردات ماشين آلات ساختماني و راهسازي توسط يك شركت آمريكايي - 18 /11 /1337 هيات وزيران - 24018 /793 - 19 /11 /1337 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

20 - تصويب‌ نامه راجع به سرمايه‌ گذاري شركت فيات ايتاليا در ايران - 25 /11 /1337 هيات وزيران - 25190 /8469 - 27 /11 /1337 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

21 - تصويب‌ نامه راجع به سرمايه‌ گذاري چند شركت خارجي در ايران به‌ منظور ايجاد كارخانه بخاري نفت سوز - 20 /12 /1337 هيات وزيران - 960 /27016 - 1337/12/23- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

22 - اجازه ورود سرمايه لازم شركت هلندي به ايران به منظور مشاركت با شركت فني شبكه و انجام امور فني برق و ساختمان لوازم برق در داخل كشور - 5 /4 /1338 هيات وزيران - 6498 - 1338/04/06- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

23 - اجازه ورود سرمايه لازم از طرف شركت آمريكايي به منظور افزايش توليد مواد لبني و تأسيس كارخانجات تهيه فرآورده هاي لبني و صنايع مربوطه - 16 /4 /1338 هيات وزيران - 7116 /406 - 1338/4/17 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

24 - اجازه ورود سرمايه لازم از طرف شركت آمريكائي براي مشاركت در شركت چاپ و نشر كتاب‌ هاي فارسي - 21 /4 /1338 هيات وزيران - 7216 /432 - 1338/04/22- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

25 - مجاز بودن شركت سوئدي به ورود سرمايه لازم به ايران به منظور سرمايه‌ گذاري در امور آبياري و فعاليتهاي معدني و كشاورزي - 31 /6 /1338 هيات وزيران - 13874 /690 - 1338/07/03- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

26 - اجازه ورود سرمايه لازم شركت سوئدي به ايران جهت سرمايه‌ گذاري در جهت ايجاد كارخانه تهيه قوس‌ هاي الكتريكي - 7 /7 /1338 هيات وزيران - 13490 - 1338/07/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

27 - اجازه ورود سرمايه لازم براي تشكيل شركتي جهت خريد و بكار انداختن يك كارخانه روغن‌ كشي در ايران - 24 /7 /1338 هيات وزيران - 17442 - 1335/07/29 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

28 - اجازه انتقال سرمايه شركت Dresser A.G به ايران جهت استخراج معادن باريت - 15 /8 /1338 هيات وزيران - 19844 /858 - 1338/08/16- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

29 - اجازه ورود سرمايه لازم به ايران به منظور بهره‌ برداري از معادن گرم شهريار و شاهين و عمليات فرع بر آن با مشاركت سرمايه‌ گذاران ايراني به شركتphillpp Brothers مقيم نيويورك - 10 /1 /1339 هيات وزيران - 35188 - 1339/01/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

30 - اجازه ورود شركت‌ هاي كشتيراني انگليسي و يوناني جهت عمليات كشتيراني در تحت پرچم ايران و با مشاركت سرمايه‌ گذاران ايراني - 22 /1 /1339 هيات وزيران - 798 - 1339/01/23 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

31 - مشاركت شركت ايتاليايي با شركت سرمايه‌ گذاران ايراني به‌منظور تاسيس كارخانه ساخت آجر توخالي - 22 /1 /1339 هيات وزيران - 796 - 1339/01/23- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

32 - اجازه ورود سرمايه لازم به ايران به منظور تأسيس كارخانه توليد لوازم شيميائي و وسائل ورزشي به شركت‌ هاي سويسي و آلماني - 21 /3 /1339 هيات وزيران - 354 /8276 - 1339/03/22- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

33 - اجازه ورود سرمايه لازم به منظور تأسيس كارخانه اتومبيل‌ هاي ليلاند - 11 /4 /1339 هيات وزيران - 11058 - 1339/04/15- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

34 - اجازه ورود سرمايه لازم از بانك آلمان جهت سرمايه‌ گذاري در شركت لوانت اكسپرس ترانسپورت (ايران) - 18 /4 /1339 هيات وزيران - 464 /10584 - 1339/04/21- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

35 - اجازه ورود سرمايه لازم براي تأسيس كارخانه تهيه مصالح ساختماني به شركت انگليسي - 28 /6 /1339 هيات وزيران - 18266 - 1339/06/29 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

36 - اجازه مشاركت شركت فيليپس (Philips) جهت سرمايه‌ گذاري در كارخانه راديوسازي ايران - 2 /7 /1339 هيات وزيران - 778 /19150 - 1339/07/04 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

37 - سرمايه‌ گذاري كشور آلمان در زمينه داروسازي و بسته بندي مواد داروئي در ايران - 13 /7 /1339 هيات وزيران - 804 /19336 - 1339/07/14 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

38 - اجازه ورود سرمايه لازم براي تأسيس كارخانه بسته بندي مواد غذايي و ساختن سردخانه‌ هاي مجهز به سه نفر از اتباع كشور دانمارك - 26 /10 /1339 هيات وزيران - 12 /28938 - 1339/10/27 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

39 - اجازه ورود سرمايه لازم به ايران به منظور تأسيس شركت چيني سازي به شركت ژاپني - 1 /11 /1339 هيات وزيران - 122 /12 /29214 - 1339/11/02 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

40 - اجازه سرمايه‌ گذاري آقايان Gunter Hannemann & Rodel Hans به منظور تاسيس كارخانه خمير ترش - 15 /11 /1339 هيات وزيران - 1160 /12 /30084 - 1339/11/17 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

41 - اجازه ورود سرمايه لازم جهت تاسيس كارخانه دوده سازي به شركت آمريكايي UNITED CARBON CO . INC - 1340/1/28 هيات وزيران - 12 /986 - 1340/01/28 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

42 - اجازه ورود سرمايه لازم جهت تاسيس كارخانه سوار كردن دستگاههاي گيرنده راديو و تلويزيون به شركت آلماني Standard Elekterik Lorenz A.G - 1340/2/4 هيات وزيران - 12 /1566 - 1340/02/06 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

43 - اجازه ورود سرمايه به ايران به شركت سوخت ماوراء بحار Overseas fuel orporation - 1340/4/10 هيات وزيران - 316 /ت /8514 - 1340/04/12- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

44 - اجازه ورود سرمايه به ايران به شركت انگليسي ,Caribunum Ltd - 1340/4/24 هيات وزيران - 399 /ت /10364 - 1340/4/27- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

45 - اعزام آقايان دكتر مهر و دكتر نهاوندي به آلمان براي حل موضوع حكميت نسبت به سرمايه‌ گذاري منابع آلماني در ايران - 15 /6 /1340 هيات وزيران - 676 /17604 - 1340/09/05 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

46 - اجازه ورود سرمايه به ايران به شركت بلژيكي Sociˊetˊe Gˊenˊerale des Minerais S. A. Bruxelles - 1340/9/4 هيات وزيران - 1046 /ت /22284 - 1340/09/05 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

47 - اجازه ورود سرمايه به ايران به شركت Marchessini Lines‚ LTD.‚ Corp - 1340/9/8 هيات وزيران - 1077 /ت /22282 - 1340/09/09 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

48 - اجازه ورود سرمايه به ايران به آقاي ژيانكارلو ليگابو (Giancarlo Ligabue) - 1340/9/8 هيات وزيران - 1083 /6658 /4 - 1340/09/09 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

49 - اجازه ورود سرمايه به ايران به شركت امريكائي Olin Mathieson Chemical Corp - 1340/9/25 هيات وزيران - 1154 /ت /25554 - 1340/09/26 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

50 - اجازه ورود معادل پنجاه ميليون ريال سرمايه به ايران توسط شركت‌ هاي هلندي و آلماني به منظور تأسيس كارخانه لامپ سازي - 5 /12 /1340 هيات وزيران - 1416 /ت /35314 - 1340/12/07 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

51 - اجازه ورود سرمايه به شركت Ledoga S.P.A. Milano جهت تاسيس كارخانه داروسازي با مشاركت شركاي ايراني - 15 /2 /1341 هيات وزيران - 2612 - 1341/02/16 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

52 - تصويب‌ نامه راجع به تشكيل مركز جلب و حمايت سرمايه‌ هاي خارجي و كميته دائمي - 15 /2 /1341 هيات وزيران - 3274 - 1341/02/17 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

53 - اجازه ورود سرمايه به ايران به شركت Salzgitter maschinen A.S. Salzgitter-Bad - 1341/2/17 هيات وزيران - 2680 /ت - 1341/02/18 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

54 - اجازه ورود سرمايه به شركت هلندي Verkoopkantoor Van Der Heem N / V - 1341/6/5 هيات وزيران - 407 /ت /20440 - 1341/06/08 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

55 - اجازه ورود سرمايه به ايران به شركت The Valor Company Ltd - 1341/6/5 هيات وزيران - 408 /ت /20476 - 1341/06/08 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

56 - اجازه ورود سرمايه به ايران به شركت هاي Foreign Investment Ltd و Kamani Metals and Alloys Ltd - 1341/6/5 هيات وزيران - 406 /ت /20448 - 1341/06/08 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

57 - اجازه ورود سرمايه به ايران به شركت آمريكائي كلگيت پالموليو جهت مشاركت با شركت كلگيت پالموليو ايران - 2 /7 /1341 هيات وزيران - 23452 /ت - 1341/07/03 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

58 - امكان ورود سرمايه توسط شركت پونت آموسون با موافقت هيئت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايه‌ هاي خارجي - 22 /3 /1342 هيات وزيران - 4702 - 1342/03/26 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

59 - اجازه سرمايه‌ گذاري در ايران توسط شركت سوئيسي Procter & Gamble A.G - 1342/4/10 هيات وزيران - 5912 - 1342/04/13- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

60 - اجازه ورود سرمايه لازم به منظور خريد سهام شركت سهامي آئينه توسط شركت kamani Metals & Alloys Ltd. مقيم هندوستان - 10 /4 /1342 هيات وزيران - 5820 - 1342/04/12 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

61 - اجازه ورود حداكثر صد حلقه لاستيك مورد لزوم شركت بي اف گودريج ايران - 10 /4 /1342 هيات وزيران - 6354 - 1342/04/19 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

62 - اجازه ورود سرمايه به ايران توسط اقاي جان ال مانتا از اتباع آمريكا به منظور مشاركت با شركت سهامي خطوط كشتيراني ايران - 10 /4 /1342 هيات وزيران - 4128 - 1342/04/13 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

63 - اجازه سرمايه‌ گذاري شركت Electric storage Battery در كارخانه تهيه و ساخت باطري چراغ قوه و باطري‌ هاي مخزني خشك - 27 /6 /1342 هيات وزيران - 9944 - 1342/07/08 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

64 - اجازه سرمايه‌ گذاري شركت ايتاليايي Ledoga S.P.A در ايران - 10 /7 /1342 هيات وزيران - 8486 - 1342/07/27 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

65 - اساسنامه شوراي‌ عالي صنايع پتروشيمي - 27 /9 /1342 هيات وزيران - 45676 - 3 /10 /1342 - بند 1 نسخ مي‌ شود.

66 - اجازه ورود سرمايه توسط شركت Truman and co. ine مقيم نيويورك آمريكا بصورت اعطاي وام جهت توسعه و توليد كشاورزي - 30 /9 /1342 هيات وزيران - 45016 - 1342/10/12 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

67 - اجازه سرمايه‌ گذاري به شركت American Cyanamid در ايران - 25 /10 /1342 هيات وزيران - 40414 - 1342/10/29 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

68 - اجازه ورود سرمايه لازم براي اكتشاف و استخراج و توسعه عمليات معادن سرب و روي انگوران - 12 /11 /1342 هيات وزيران - 46318 - 1342/11/16 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

69 - اجازه ورود سرمايه به شركت N.V.Oranon مقيم OSS.Holland به منظور ايجاد كارخانه توليد دارو - 14 /11 /1342 هيات وزيران - 46320 - 1342/12/01- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

70 - مجاز بودن ورود سرمايه به ايران توسط شركتهاي A /S Kosangas International و Kampsax Holding و آقاي Garring - 1342/11/16 هيات وزيران - 46988 - 1342/11/24 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

71 - اجازه ورود سرمايه لازم به كشور به منظور توليد فراورده هاي رنگ جهت مشاركت با شركت سوپر رنگ - 7 /12 /1342 هيات وزيران - 49298 - 1342/12/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

72 - اجازه ورود مقداري دلار به كشور به شركت Truman & co به منظور اعطاي وام به آقاي امير هوشنگ صمصام بختياري جهت اجراي پروژه دامداري - 10 /12 /1342 هيات وزيران - 49296 - 1342/12/16 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

73 - مجاز بودن شركتGENERAL TIRE&RUBBER CO.AKRON مقيم OHIO جهت سرمايه‌ گذاري در ايران - 15 /1 /1343 هيات وزيران - 8 /272 - 1343/01/15 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

74 - اجازه سرمايه‌ گذاري بشركتBOND,S VEEVOEDER FABRIEK “PROVINI” N.V. مقيم HOLAND - 1343/02/26 هيات وزيران - 1744 - 1343/02/26 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

75 - دادن اجازه به شركت PHILIPP BROTHERS مقيم نيويورك جهت ورود سرمايه به كشور - 6 /3 /1343 هيات وزيران - 4198 - 1343/03/07 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

76 - دادن اجازه به شركت Truman & Co مقيم نيويورك جهت ورود سرمايه به ايران به منظور توسعه و تكميل موسسه كشاورزي و دامداري مكانيزه آقاي علي كيا - 27 /3 /1343 هيات وزيران - 4850 - 1343/03/27 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

77 - دادن اجازه به pfijer cospseatim مقيم آمريكا جهت ورود سرمايه لازم به ايران - 11 /6 /1343 هيات وزيران - 6358 - 1343/06/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

78 - اساسنامه شوراي‌ عالي صنايع پتروشيمي - 23 /7 /1343 هيات وزيران - 31522 - 27 /7 /1343 - بند د ماده 4 نسخ مي‌ شود.

79 - مجاز بودن شركت Tnuman and co مقيم نيويورك جهت ورود سرمايه به كشور - 11 /8 /1343 هيات وزيران - 30902 - 1343/08/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

80 - اجازه دادن به شركت Aktiegopaget bopinden munktell مقيم سوئد جهت ورود سرمايه به كشور - 11 /8 /1343 هيات وزيران - 30852 - 1343/08/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

81 - مجاز بودن موسسه fainhunst technical services international مقيم آمريكا جهت ورود سرمايه به كشور - 23 /8 /1343 هيات وزيران - 31734 - 1343/08/23- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

82 - اجازه ورود سرمايه لازم شركت خارجي به منظور اكتشاف و توسعه عمليات معادن سرب و روي مهدي آباد - 24 /11 /1343 هيات وزيران - 819 /34380 - 1343/11/24 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

83 - اجازه دادن به شركت پيتر شوئن اند زون مقيم هلند جهت سرمايه‌ گذاري در شركت رنگسازي ايران و هلند - 11 /1 /1344 هيات وزيران - 1742 - 1344/01/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

84 - مجوز خريداري سهام شركت لوپوتي ايران تا 72 درصد به شركت ايتاليائي لدوگا و پرداخت بهاي 3657 سهم سهامداران ايراني شركت لوپوتي ايران و نيز پرداخت بهاي سهام جديد در موقع افزايش سرمايه شركت از محل وام اعطائي شركت لدوگا به شركت لوپوتي ايران - 28 /1 /1344 هيات وزيران - 52 /296 - 1344/01/28 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

85 - مجوز ورود سرمايه لازم به شركت Philipp Brothers مقيم نيويورك. آمريكا و كمپاني DemaG مقيم دويسبورك.آلمان به منظور تاسيس كارخانه ساخت آهن گرد، آهن نبشي و آهن تسمه - 3 /6 /1344 هيات وزيران - 451 /4896 - 1344/06/03 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

86 - مجوز ورود سرمايه به كشور به منظور تأسيس كارخانه ساخت باطري خشك جهت مشاركت با شركت لايمن - 00 /10 /1344 هيات وزيران - 32474 - 1344/10/29 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

87 - مجوز ورود سرمايه به‌‌ منظور تأسيس كارخانه ساخت و مونتاژ كاميونهاي «ماك» با مشاركت شركت ‌سهامي توليدي و صنعتي اتومبيل‌ سازي كاوه به كشور - 00 /10 /1344 هيات وزيران - 30564 - 1344/10/29 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

88 - مجوز ورود سرمايه به منظور تأسيس كارخانه داروسازي جهت مشاركت با شركت سهامي تجارتي مدن به شركت Park Davis and comp - 1344/10/29 هيات وزيران - 31716 - 1344/10/29 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

89 - مجوز ورود سرمايه لازم توسط شركت corporation chemical Allied جهت تاسيس كارخانه توليد الياف مصنوعي نخ با مشاركت شركت سهامي بازرگاني و فني آفتاب شرق - 8 /12 /1344 هيات وزيران - 880 /33402 - 1344/12/08 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

90 - اعطاي مجوز به شركت ايتاليايي لدوگا براي در اختيار گرفتن سهام افزايش يافته شركت سهامي لوپوتي ايران - 24 /1 /1345 هيات وزيران - 33 /33410 - 1345/01/24 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

91 - تامين سرمايه براي تاسيس كارخانه براي تقطير و تهيه روغن موتور با مشاركت شركت مقيم ژنو - 14 /2 /1345 هيات وزيران - 89 /1336 - 1345/02/14 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

92 - تامين سرمايه براي تاسيس كارخانه براي توليد روغن موتور با مشاركت شركت سهامي نفت پارس - 14 /2 /1345 هيات وزيران - 90 /1338 - 1345/02/14 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

93 - مجوز به شركت B.F.GOODriCH مقيم آمريكا به‌ منظور سرمايه‌ گذاري در صنايع پتروشيمي و مشاركت با شركت ملي صنايع پتروشيمي - 25 /4 /1345 هيات وزيران - 294 /3274 - 1345/04/25 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

94 - مجوز كارخانه براي توليد ترانسفورماتور با مشاركت طرف ايراني به زيمنس آلمان - 28 /8 /1345 هيات وزيران - 7716 - 1345/08/28- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

95 - مجوز ورود سرمايه لازم به منظور حفاري و اكتشاف معادن در نقاط مختلف ايران - 28 /8 /1345 هيات وزيران - 609 /7798 - 1345/08/28 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

96 - مجوز ورود سرمايه به منظور تأسيس كارخانه ساخت اتوموبيل‏هاي سيتروئن با مشاركت آقايان آلفرد شارل و اميل آيسه - 28 /8 /1345 هيات وزيران - 608 /7852 - 1345/08/27 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

97 - مجوز ورود سرمايه جهت تأسيس كارخانه داروسازي و توليد پلي ونيل استات با مشاركت بانك توسعه صنعتي و معدني ايران به كشور - 28 /8 /1345 هيات وزيران - 606 /7718 - 1345/08/28 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

98 - مجوز ورود سرمايه شركت SouTh EASterm DRiLLiNG به منظور انجام عمليات حفاري با مشاركت شركت سهامي حفاري و مهندسي شاهپور - 12 /9 /1345 هيات وزيران - 647 /1652 - 1345/09/12 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

99 - مجوز ورود سرمايه به منظور تاسيس كارخانه كابل‌ سازي به شركت Iko KABELFABRiK AB مقيم سوئد - 24 /10 /1345 هيات وزيران - 734 /9814 - 1345/10/24 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

100 - مجوز مشاركت در سرمايه‌‌ گذاري با سرمايه‌‌ گذاران ايراني به شركت EAGLE VACUM Bottle Co.LTd مقيم ازاكا (ژاپن(در تأسيس كارخانه ساخت انواع ترموس (فلاسك) - 12 /11 /1345 هيات وزيران - 756 /4528 - 1345/11/13 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

101 - مجوز ورود سرمايه تاسيس موسسه مرغ مادر به شركت HAMERSVEDL N.V مقيم هلند - 29 /12 /1345 هيات وزيران - 858 /54436 - 1345/12/29 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

102 - مجوز ورود سرمايه تاسيس كارخانه ساخت تاسيسات فني مراكز تلفن به شركت مقيم برلن و مونيخ در آلمان غربي - 29 /12 /1345 هيات وزيران - 852 /51706 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

103 - اجازه ورود سرمايه به منظور خريد تعدادي از سهام كارخانه قند نيشابور كه در اختيار سازمان برنامه توسط گروه سرمايه‌ داران كويت - 26 /1 /1346 هيات وزيران - 48 /57704 - 1346/01/26 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

104 - تصويب‌ نامه راجع به سرمايه‌ گذاري يك شركت اسرائيلي با مشاركت آقاي سعيد عباس‌ پور در ايران - 30 /2 /1346 هيات وزيران - 154 /298 - 1346/02/30 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

105 - اجازه سرمايه‌ گذاري يك شركت آلماني در ايران به منظور تاسيس خط كشتيراني در خليج فارس - 10 /3 /1346 هيات وزيران - 240 /1540 - 1346/03/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

106 - اجازه ورود سرمايه لازم براي تاسيس كارخانه آلومينيوم به شركت Reynolds International Inc. آمريكا - 11 /5 /1346 - 7276 - 1346/5/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

107 - مجاز شدن شركت Duco Aktien Gesellschaft مقيم آلمان به ورود سرمايه لازم به منظور تاسيس كارخانه داروسازي با مشاركت شركت سهامي برليمد ايران به كشور - 8 /7 /1346 هيات وزيران - 536 /40538 - 1346/07/08 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

108 - اجازه ورود سرمايه به كشور به شركت Holding Company for Merk Enterpris مقيم سويس به منظورتاسيس كارخانه داروسازي با مشاركت شركاي ايراني - 22 /7 /1346 هيات وزيران - 606 /41960 - 1346/07/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

109 - اجازه وارد نمودن سرمايه به شركتWoolcombers (Holdings) Limited مقيم انگلستان و آقايW.G. Ostrovsky Pereira مقيم فراتسه به منظور تاسيس كارخانه موگيري از كرك بز و توليد نخ كشمير (نخ كرك) - 14 /8 /1346 هيات وزيران - 651 /43488 - 1346/08/14 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

110 - اجازه وارد نمودن سرمايه توسط شركت Compagnie des Compteurs مقيم فرانسه به منظور تاسيس كارخانه ساخت كنتور آب با مشاركت سازمان آب منطقه اي تهران - 14 /8 /1346 هيات وزيران - 652 /42344 - 1346/08/14 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

111 - اجازه وارد نمودن سرمايه به شركت Verenigde Machinefabrieken N.V. (Stork – Werkspoor) مقيم هلند به منظور تاسيس كارخانه ساخت انواع لوازم و تجهيزات فلزي صنايع - 14 /8 /1346 هيات وزيران - 627 /42354 - 1346/08/14 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

112 - اجازه وارد نمودن سرمايه به منظور تاسيس كارخانه ساخت ابزار و لوازم يدكي وسائط نقليه موتوري به شركت limited Mahindra and Mahindra مقيم هندوستان - 14 /8 /1346 هيات وزيران - 659 /42350 - 1346/08/14- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

113 - اجازه ورود سرمايه به منظور تاسيس كارخانه ساخت دستگاه هاي الكترونيكي و آلترناتورهاي كوچك مخصوص اتومبيل به آقايMoshe Bassin تبعه آمريكا - 14 /8 /1346 هيات وزيران - 42438 - 1346/08/14 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

114 - اجازه ورود سرمايه به كشور به شركت Amoco. Inter national S.A مقيم آمريكا به منظور تاسيس كارخانه توليد سولفور و گاز مايع و گاز طبيعي در جزيره خارك - 14 /8 /1346 هيات وزيران - 685 /42352 - 1346/08/14 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

115 - اجازه ورود سرمايه به منظور تاسيس كارخانه ساخت مايه خمير براي انواع نان به شركت Universal Foods Corporation مقيم ‌آمريكا - 18 /9 /1346 هيات وزيران - 742 /6208 - 1346/09/18 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

116 - اجازه وارد كردن سرمايه لازم به منظور اكتشاف و استخراج معادن مس مخو و مورستان واقع در استان كرمان به شركت Selection Trust Limited - 1346/10/4 هيات وزيران - 762 /46344 - 1346/10/04 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

117 - تصويب‌ نامه راجع به سرمايه‌ گذاري يك شركت مقيم سوئيس در تهران به منظور تأسيس هتل - 12 /12 /1346 هيات وزيران - 920 /55396 - 1346/12/12 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

118 - تصويب‌ نامه راجع به اجازه سرمايه‌ گذاري شركت alston Purina Company مقيم آمريكا در ايران به منظور تأسيس كارخانه براي تهيه غذاي دام - 16 /12 /1346 هيات وزيران - 939 /55180 - 1346/12/24 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

119 - وارد نمودن سرمايه لازم به منظور مشاركت در اجراي طرح مربوط به صنعت آلوميينيوم با مشاركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و كمپاني امريكائي رينولدز به كشور توسط دولت جمهوري اسلامي پاكستان - 8 /2 /1347 هيات وزيران - 52 /206 - 1347/02/08 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

120 - اجازه ورود سرمايه به شركت ZUMTOBET WATTER ,Dr.INC.DIPL مقيم اطريش به منظور تأسيس كارخانه اي جهت ساخت ترانسفورماتور لامپ‌ هاي فلورسنت و بخار جيوه‌ اي با مشاركت شركت جارتكنيك - 15 /4 /1347 هيات وزيران - 7124 - 1347/04/15 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

121 - سرمايه‌ گذاري شركت Delawared مقيم امريكا در ايران به منظور جمع‌ آوري زباله‌ هاي تهران و تبديل آن به كود كمپوست در كارخانه اي كه به همين منظور تاسيس خواهد كرد - 12 /5 /1347 هيات وزيران - 329 /7922 - 1347/05/12 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

122 - اجازه ورود سرمايه لازم به منظور تاسيس كارخانه ماشين‌ هاي خشك‌ شوئي با مشاركت شركت تالتا به كشور - 12 /5 /1347 هيات وزيران - 8650 - 1347/05/12 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

123 - اجازه ورود سرمايه جهت تاسيس كارخانه ساخت بادبزنهاي برقي و لوازم الكتريكي به شركت ژاپني TOSHIBA CORPORATIOM - 23 /6 /1347 هيات دولت - 20828 - 1347/6/23 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

124 - اجازه به شركت GLAVERREL مقيم بلژيك جهت ورود سرمايه به منظور تأسيس كارخانه شيشه سازي - 18 /8 /1347 هيات وزيران - 24896 /556 - 1347/08/18 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

125 - اجازه ورود سرمايه به شركت (INC,PRODUCT PACIFIC) به منظور تأسيس كارخانه توليد رزين هاي مصنوعي مصرفي صنعت رنگ‌ هاي صنعتي - 1 /10 /1347 هيات وزيران - 627 /27991 - 1347/10/01 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

126 - اجازه ورود سرمايه به دو شركت آمريكايي و سوئيسي به منظور تاسيس هتل در تهران - 17 /12 /1347 هيات وزيران - 783 /43450 - 1347/12/17 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

127 - اجازه ورود سرمايه لازم به منظور تاسيس كارخانه توليد مواد شيميايي و دارويي به شركت Lyocentre Centre De Lyophilisation Pharmaceutique مقيم فرانسه - 21 /2 /1348 هيات وزيران - 2016 - 1348/02/21 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

128 - اجازه ورود سرمايه لازم به منظور تاسيس كارخانه ساخت موتور ديزل ليلاند به شركت The Leyland Motor Corporation Limited مقيم انگلستان - 21 /2 /1348 هيات وزيران - 1712 - 1348/02/21 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

129 - اجازه ورود سرمايه لازم به منظور توليد انواع فنر اتومبيل به شركت Stahlwerke Bruntnghaus Word Oil Germany مقيم آلمان - 10 /3 /1348 هيات وزيران - 4364 - 1348/03/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

130 - اجازه ورود سرمايه به منظور توليد پروفيل و كابل آلمومينيوم به يك شركت انگليسيInsulated calender's Cable Ltd - 1348/3/10 هيات وزيران - 4366 - 1348/3/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

131 - اجازه ورود سرمايه لازم به منظور توليد سموم افات نباتي به شركت انگليسي Shell Petrolium Co. Ltd - 1348/3/10 هيات وزيران - 4360 - 1348/3/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

132 - اجازه ورود سرمايه لازم به كشور به منظور تاسيس كارخانه جهت تعمير و توليد قطعات هليكوپتر و هواپيما به شركت مقيم ايتاليا - 4 /5 /1348 هيات وزيران - 260 /8870 - 1348/05/04 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

133 - اجازه ورود سرمايه لازم به منظور تاسيس كارخانه توليد آب جو به شركت SKOL INTERNATIONAL LTD مقيم برمودا - 4 /5 /1348 هيات وزيران - 8866 - 1348/5/4- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

134 - اجازه ورود سرمايه به منظور تاسيس كارخانه جهت عصاره‌ گيري از ريشه شيرين‌ بيان به شركت Mac Anedrews & Forbes Company مقيم ايالات متحده امريكاي شمالي - 25 /5 /1348 هيات وزيران - 328 /21480 - 1348/05/25 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

135 - اجازه ورود سرمايه به شركت SKF مقيم سوئد به منظور تاسيس كارخانه جهت توليد انواع بولبرينگ - 15 /6 /1348 هيات وزيران - 22428 /363 - 1348/06/15 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

136 - اجازه ورود سرمايه لازم براي تاسيس كارخانه براي توليد انواع لامپ الكتريكي به شركت ژاپني TOSHIBA CORPORATION - 1348/6/15 - 22426 - 1348 /6 /15 كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

137 - اجازه ورود سرمايه لازم به منظور اكتشاف و استخراج معان گوگرد در بندرعباس به شركت TENNECO IRAN INC مقيم تگزاس - 5 /7 /1348 هيات وزيران - 23702 - 1348/7/5 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

138 - اجازه ورود سرمايه به منظور تاسيس كارخانه ساخت و مونتاژ ماشين آلات كشاورزي از قبيل كمباين، تراكتور، لوازم صنعتي و ادوات كشاورزي به شركت آمريكايي Deer Company - 1348/8/10 هيات وزيران - 25046 - 1348/8/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

139 - اجازه ورود سرمايه تاسيس كارخانه ساخت توليد موتور سيكلت و دوچرخه به شركت ياماها ژاپن - 8 /9 /1348 هيات وزيران - 27172 - 1348/9/8 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

140 - اجازه ورود سرمايه به شركت H&N development Co.Inc. مقيم آمريكا به منظور فعاليت‌ هاي كشت و صنعت در اراضي زير سد محمد رضا شاه پهلوي - 8 /9 /1348 هيات وزيران - 536 /27554 - 1348/09/08 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

141 - اجازه ورود سرمايه به شركت (South Eastern Drilling) مقيم آمريكا به منظور ساختمان كشتي يدك‌ كش ساختمان‌ هاي دريائي و تعميرات اساسي - 8 /9 /1348 هيات وزيران - 538 /27194 - 1348/09/08 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

142 - اجازه ورود سرمايه لازم جهت فعاليت‌ هاي كشاورزي در اراضي زير سد محمدرضا شاه پهلوي به چهار شركت مقيم امريكا - 4 /11 /1348 هيات وزيران - 29834 - 1348/11/04 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

143 - اجازه ورود سرمايه به شركتهاي آمريكايي Westinghouse Electric International Co. و Eastern Foundation Co. لازم براي تاسيس كارخانه توليد كمپرسور با مشاركت سرمايه‌ گذاري ايراني - 4 /11 /1348 هيات وزيران - 29836 - 1348/11/4 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

144 - اجازه ورود سرمايه لازم به شركت J. S. Young Co. مقيم امريكا به منظور تاسيس كارخانه جهت عصاره‌ گيري از ريشه شيرين‌ بيان - 23 /12 /1348 هيات وزيران - 43842 - 1348/12/23 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

145 - مجاز بودن شركت ARISTOVOULOS مقيم يونان جهت ورود سرمايه به كشور به منظور تاسيس كارخانه ساخت لوله هاي پلاستيكي - 22 /1 /1349 هيات وزيران - 16 /74 - 1349/01/02 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

146 - مجاز بودن شركتهاي KuBOTA و MARUBENT مقيم ژاپن جهت ورود سرمايه به كشور به منظور تاسيس كارخانه توليد تيلر كشاورزي - 22 /1 /1349 هيات وزيران - 72 /19 - 1349/01/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

147 - مجاز بودن شركت DIVERSEY CORPORATION مقيم آمريكا جهت ورود سرمايه به كشور به منظور تاسيس كارخانه توليد مواد ضد عفوني و شستشو - 22 /1 /1349 هيات وزيران - 20 /78 - 1349/01/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

148 - مجاز بودن شركت NIPPON SHEET GLASS مقيم ژاپن جهت ورود سرمايه لازم به كشور جهت توليد انواع شيشه - 22 /1 /1349 هيات وزيران - 15 /70 - 1349/01/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

149 - مجاز بودن موسسه فرانسوي I.R.O نسبت به ورود سرمايه به كشور براي ساخت كيسه هاي كاغذي براي بسته بندي سيمان - 22 /1 /1349 هيات وزيران - 76 - 1349/01/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

150 - مجاز بودن شركت مقيم آلمان جهت ورود سرمايه به ايران براي اكتشاف و استخراج معادن مس و عمليات مربوطه در جنوب ايران با مشاركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت معدني مهشهر - 26 /2 /1349 هيات وزيران - 1830 - 1349/02/26 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

151 - مجاز بودن شركت مقيم آلمان جهت ورود سرمايه به ايران براي اكتشاف و استخراج معادن مس و عمليات مربوطه در جنوب ايران - 2 /3 /1349 هيات وزيران - 1832 - 1349/03/02 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

152 - مجاز بودن شركت مقيم هندوستان براي ورود سرمايه به ايران جهت تاسيس هتل در تهران با مشاركت شركت سهامي آشوكا - 2 /3 /1349 هيات وزيران - 3596 - 1349/03/04 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

153 - مجاز بودن دو شركت مقيم ژاپن جهت ورود سرمايه به كشور براي توليد ظروف چيني خانگي با مشاركت بانك توسعه صنعتي و معدني ايران - 30 /3 /1349 هيات وزيران - 4834 - 1349/03/30 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

154 - مجاز بودن شركت N.V.Philips مقيم هلند جهت ورود سرمايه لازم به ايران - 30 /3 /1349 هيات وزيران - 4818 - 1349/03/30 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

155 - مجاز بودن شركت Reed Croup Ltd مقيم انگلستان جهت وارد كردن سرمايه به كشور جهت تاسيس كارخانه براي توليد كاغذ نمدي مخصوص مصارف بهداشتي - 30 /3 /1349 هيات وزيران - 4904 - 1349/03/30 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

156 - مجاز بودن شركت مقيم فرانسه جهت ورود سرمايه به كشور براي اكتشاف و استخراج معادن مس و ساير مواد معدني با مشاركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - 10 /5 /1349 هيات وزيران - 7984 - 1349/05/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

157 - مجاز بودن شركت مقيم نروژ جهت ورود سرمايه لازم به كشور براي تاسيس كارگاه سرويس و تعميرگاه كشتي - 10 /5 /1349 هيات وزيران - 7982 - 1349/05/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

158 - مجاز بودن يك شركت آمريكائي جهت ورود سرمايه به كشور جهت تاسيس و اداره هتل - 10 /5 /1349 هيات وزيران - 8322 - 1349/05/17 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

159 - مجاز بودن شركت مقيم انگلستان جهت ورود سرمايه به كشور جهت تاسيس كارخانه واشرسازي - 14 /6 /1349 هيات وزيران - 30308 - 1394/06/14 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

160 - مجاز بودن شركت Northrop Corporation مقيم كاليفرنيا جهت ورود سرمايه به كشور براي تاسيس كارخانه تعمير و ساخت هواپيما - 4 /7 /1349 هيات وزيران - 31552 - 1349/07/04 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

161 - اجازه ورود سرمايه لازم به منظور تاسيس كارخانه براي توليد شمع اتومبيل با مشاركت بانك توسعه صنعتي و معدني ايران به شركت Robert bosch - 1349/7/4 هيات وزيران - 31554 - 1349 1349/07/04 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

162 - اجازه ورود سرمايه لازم به شركت Charter Consolidated Limited of Iran S.A به منظور اكتشاف و استخراج معادن مس و ساير مواد معدني همراه با مشاركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به ايران - 4 /7 /1349 هيات وزيران - 31558 - 1349/07/04 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

163 - مجاز بودن شركت JOSIAH PARKES &SONS مقيم انگلستان جهت ورود سرمايه به ايران براي تاسيس كارخانه ي توليد قفل و دستگيره و لولاي درب - 19 /7 /1349 هيات وزيران - 32216 - 1349/07/19 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

164 - مجاز بودن شركت مقيم آلمان غربي جهت ورود سرمايه به كشور به منظور توليد بذر مواد كشاورزي و سبزيجات به ويژه بذر چغندر قند - 23 /8 /1349 هيات وزيران - 34230 - 1349/08/23 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

165 - مجاز بودن شركت مقيم آلمان غربي نسبت به ورود سرمايه به منظور تاسيس كارخانه كبريت نوع ممتاز - 23 /8 /1349 هيات وزيران - 34232 - 1349/08/23 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

166 - مجاز بودن چهار شركت آمريكائي جهت ورود سرمايه به كشور براي توليد تيغ صورت تراشي - 23 /9 /1349 هيات وزيران - 37034 - 1349/09/23 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

167 - مجاز بودن سه شركت مقيم هلند و يك شركت مقيم انگلستان جهت ورود سرمايه لازم براي فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري - 24 /11 /1349 هيات وزيران - 50612 - 1349/11/24 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

168 - اجازه ورود سرمايه لازم براي تاسيس كارخانه جهت تراش الماس و برليان و ساير سنگهاي قيمتي به ايران به آقاي Zvi Burstein - 15 /3 /1350 هيات وزيران - 175 /4996 - 1350/03/16 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

169 - اجازه وارد نمودن سرمايه لازم به شركت Toho Zince Co,Ltd مقيم ژاپن به منظور اكتشاف و استخراج معادن مس با مشاركت شركت معدني لوت به كشور - 22 /3 /1350 هيات وزيران - 198 /4998 - 1350/03/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

170 - اجازه وارد نمودن سرمايه لازم به دو نفر مهندس كشاورزي مقيم آلمان غربي به منظور اقدام به فعاليت‌ هاي كشاورزي مكانيزه در نواحي جنوب شرقي اصفهان - 22 /3 /1350 هيات وزيران - 206 /4994 - 1350/03/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

171 - اجازه ورود سرمايه لازم به كشور توسط شركت Lorilleux Lefrance مقيم فرانسه به منظور توليد انواع مركب چاپ - 19 /4 /1350 هيات وزيران - 346 /6052 - 1350/04/19 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

172 - اجازه وارد نمودن سرمايه لازم به "MESSRS. Fukuhara Industrial & Trading Company, Ltd."شركت مقيم ژاپن به منظور تاسيس كارخانه جهت ساخت ماشين آلات بافندگي - 19 /4 /1350 هيات وزيران - 247 /7762 - 1350/04/19 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

173 - اجازه وارد نمودن سرمايه لازم به شركت هاي Osram G.M.B.H. مقيم ژاپن و N.V.Philis Gloeijampenfabriken مقيم هلند به منظور تاسيس كارخانه لامپ سازي - 16 /5 /1350 هيات وزيران - 369 /3842 - 1350/05/16 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

174 - اجازه ورود سرمايه لازم به شركت Inventio A. G. مقيم سوئيس وابسته به Schindler Holding A. G. سوئيس به منظور تاسيس كارخانه جهت ساخت آسانسور - 23 /5 /1350 هيات وزيران - 3844 /379 - 1350/05/23 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

175 - اجازه ورود سرمايه لازم به منظور تأسيس كارخانه جهت توليد محصولات كنفي به شركت Ararat Holdings Incorporated - 4 /10 /1350 هيات وزيران - 38944 /633 - 1350/10/04 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

176 - اجازه ورود سرمايه لازم به شركت Centropa HandelsA.G مقيم سوئيس به منظور تأسيس كارخانه ريسندگي نخ پنبه - 25 /10 /1350 هيات وزيران - 724 /50872 - 1350/10/25 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

177 - اجازه ورود سرمايه لازم به شركت سهامي Enreprise Jean Lefbvre مقيم فرانسه به منظور توليد بتن آماده براي مصارف ساختماني و محصولات ساخته‌ شده از بتن و بتن پيش‌ فشرده و پيش‌ ساخته - 2 /12 /1350 هيات وزيران - 786 /53650 - 1350/12/02 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

178 - اجازه سرمايه‌ گذاري شركت Gunther Wagner Verwaltungsgesellschaft m.b.H مقيم آلمان در ايران به منظور توليد محصولات پليكان - 29 /12 /1350 هيات وزيران - 887 /55430 - 1350/12/29 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

179 - اجازه ورود سرمايه لازم توسط يك شركت مقيم انگلستان به منظور توليد انواع شيرهاي مخصوص جريان مايعات - 27 /3 /1351 هيات وزيران - 5400 /198 - 1351/03/27 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

180 - اجازه ورود سرمايه لازم شركت Ralph Mc Kay Limited به منظور تاسيس كارخانه توليد ديسكهاي كشاورزي - 27 /3 /1351 هيات وزيران - 195 /6422 - 1351/03/28 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

181 - اجازه ورود سرمايه شركت مقيم هندوستان به منظور توليد قطعات يدكي وسائط نقليه گلوله‌ هاي ريخته گري و آلياژهاي فلزي - 10 /4 /1351 هيات وزيران - 364 /6676 - 1351/04/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

182 - اجازه ورود سرمايه لازم توسط چهار شركت بلژيكي جهت ساخت كارخانه قند و بهره‌ برداري از كارخانجات قند آبكوه و چناران استان خراسان - 10 /5 /1351 هيات وزيران - 369 /8906 - 1351/05/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

183 - تامين سرمايه براي تاسيس كارخانه ساخت لوازم برقي و الكتروموتور با مشاركت شركت كوفرد - 10 /5 /1351 هيات وزيران - 1 /355 /8558 - 1351/05/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

184 - اجازه ورود سرمايه لازم شركت مقيم ژاپن به منظور توليد لوازم الكترونيكي و مخابراتي - 10 /5 /1351 هيات وزيران - 384 /40062 - 1351/05/18 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

185 - اجازه ورود سرمايه لازم توسط شركت Messrs.Coverworld limited مقيم انگلستان براي خريد هتل - 25 /6 /1351 هيات وزيران - 508 /41464 - 1351/06/25 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

186 - اجازه ورود سرمايه لازم شركت General Motors Corporation مقيم امريكا به منظور توليد اتومبيل‌ هاي سواري و جيپ - 25 /6 /1351 هيات وزيران - 522 /42558 - 1351/06/25 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

187 - اجازه ورود سرمايه خارجي لازم به دو نفر مقيم سوئيس به منظور توليد مواد غذائي و صدور آن به خارج - 25 /6 /1351 هيات وزيران - 523 /42368 - 1351/06/25 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

188 - اجازه ورود سرمايه لازم شركت Pipe Coating Services A.G مقيم سوئيس به منظور اجراي طرح اندود داخلي و خارجي لوله‌ هاي محصول شركت سهامي لوله‌ سازي اهواز - 22 /7 /1351 هيات وزيران - 548 /42366 - 1351/07/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

189 - اجازه ورود سرمايه لازم شركت Philip Brothers (Overseas) A.G به منظور استخراج و بهره‌ برداري از معادن سرب آهنگران و تاسيس واحد تغليظ - 15 /8 /1351 هيات وزيران - 601 /45468 - 1351/08/18 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

190 - اجازه ورود سرمايه شركت SPA MANIFATTURA MAGNI مقيم ايتاليا به منظور توليد توليد لباسهاي آماده زنانه، مردانه و بچه گانه - 18 /9 /1351 هيات وزيران - 701 /46838 - 1351/09/18 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

191 - اجازه ورود سرمايه چهار شركت مقيم آمريكا و ژاپن به منظور فعاليت‌ هاي كشاورزي و دامداري تحت عنوان كشت و صنعت در اراضي آبخور سد محمدرضا شاه پهلوي - 18 /9 /1351 هيات وزيران - 715 /48402 - 1351/09/18 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

192 - اجازه ورود سرمايه شركت Union de Banque Suisse مقيم سوئيس به منظور مشاركت در شركت سهامي سيمان فارس و خوزستان - 18 /9 /1351 هيات وزيران - 719 /58404 - 1351/09/18 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

193 - اجازه ورود سرمايه لازم توسط شركت آمريكايي به منظور تاسيس كارخانه جهت توليد كاربن پلاك - 14 /10 /1351 هيات وزيران - 803 /49642 - 1351/10/16 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

194 - اجازه ورورد سرمايه لازم توسط شركت ژاپني به منظور تاسيس كارخانه جهت تهيه نخ اكريليك - 14 /10 /1351 هيات وزيران - 798 /49644 - 1351/10/16 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

195 - اجازه ورود سرمايه لازم سه شركت مقيم ژاپن به منظور تاسيس كارخانه ساخت كاشي‌ هاي سراميك و چيني - 12 /12 /1351 هيات وزيران - 990 /54484 - 1351/12/13 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

196 - اجازه ورود سرمايه لازم شركت SOPAGLY مقيم فرانسه به منظور تاسيس كارخانه جهت توليد عصاره انگور، شيره، سركه و انواع تركيبات الكلي - 12 /12 /1351 هيات وزيران - 1020 /54486 - 1351/12/13 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

197 - اجازه ورود سرمايه شركت مقيم انگلستان به منظور تاسيس كارخانه جهت توليد قطعات الكتريكي اتومبيل - 2 /2 /1352 هيات وزيران - 21 /1344 - 1352/02/03 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

198 - اجازه ورود سرمايه شركت مقيم ژاپن به منظور احداث و بهره برداري از يك مجتمع پتروشيمي - 2 /2 /1352 هيات وزيران - 25 /1346 - 1352/02/03 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

199 - اجازه ورود سرمايه شركتهاي مقيم آمريكا به منظور پرواربندي دام و توليد و بسته‌ بندي گوشت - 2 /2 /1352 هيات وزيران - 25 /1348 - 1352/02/03 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

200 - اجازه ورود سرمايه شركت Dresser Industries Inc مقيم امريكا به منظور توليد آجر نسوز ، ملات نسوز و فعاليت‌ هاي معدني - 26 /3 /1352 هيات وزيران - 267 /5938 - 1352/03/27 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

201 - اجازه ورود سرمايه دو شركت مقيم ژاپن به منظور توليد لاستيك روئي و توئي اتومبيلهاي سواري كاميون، اتوبوس و تراكتور - 26 /3 /1352 هيات وزيران - 252 /5940 - 1352/03/27 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

202 - اجازه ورود سرمايه شركتهاي مقيم ژاپن به منظور احداث و بهره‌ برداري از مجتمع پتروشيمي - 9 /4 /1352 هيات وزيران - 339 /7844 - 1352/04/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

203 - مجوز ورود سرمايه به دو شركت مقيم ژاپن به منظور تاسيس كارخانه عصاره‌ كشي ريشه شيرين‌ بيان - 9 /4 /1352 هيات وزيران - 336 /7846 - 1352/04/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

204 - مجوز ورود سرمايه به شركت Goald INTERNATIONAL INC مقيم امريكا به منظور توليد الكتروموتورهاي FHP و IHP - 24 /6 /1352 هيات وزيران - 600 /14036 - 1352/06/25 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

205 - مجوز ورود سرمايه به شركت Bohler Pneumatik International Gesellschaft M.B.H مقيم اطريش جهت توليد ابزار پنوماتيك - 24 /6 /1352 هيات وزيران - 609 /14024 - 1352/06/25 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

206 - مجوز ورود سرمايه شركت S.C JOHNSON & SONSINE به منظور توليد حشره كش، انواع پوليس و... به كشور - 21 /7 /1352 هيات وزيران - 667 /15626 - 1352/07/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

207 - مجوز ورود سرمايه لازم توسط شركت Secalt.S.A به منظور تاسيس كارخانه ساخت دستگاه كشش مكانيكي (تيرفور Tirfor) - 5 /8 /1352 هيات وزيران - 723 /17620 - 1352/08/06 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

208 - مجوز ورود سرمايه لازم جهت تاسيس واحد توليد دستكشهاي لاستيكي جراحي و خانگي به شركت L.R.CL.L با مشاركت گروه داروگر - 5 /8 /1352 هيات وزيران - 751 /17618 - 1352/08/06- كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

209 - ورود سرمايه لازم توسط سه شركت مقيم فرانسه و امريكا به منظور توليد بذر و بوجاري - 26 /8 /1352 هيات وزيران - 843 /19326 - 1352/08/27 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

210 - مجوز ورود سرمايه لازم به شركت Transco Energy Company مقيم امريكا به منظور تاسيس واحدهاي تبديل گاز طبيعي به گاز مايع و توليد سوخت متانول - 26 /8 /1352 هيات وزيران - 825 /19330 - 1352/08/27 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

211 - مجوز ورود سرمايه لازم به شركتهاي United Development Incorporated و Orbi Photographic Paper Limited مقيم انگلستان به منظور تأسيس كارخانه توليد كاغذهاي سياه و سفيد عكاسي - 10 /10 /1352 هيات وزيران - 917 /67482 - 1352/10/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

212 - مجوز ورود سرمايه شركت United Development Incorporated مقيم انگلستان به منظور ايجاد يك مجتمع كشت و صنعت براي تهيه لبنيات و گوشت - 10 /10 /1352 هيات وزيران - 897 /68490 - 1352/10/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

213 - مجوز ورود سرمايه شركتهاي Phelps Dodge Corporation و A / S Nordiske Kabel – OG Traadfabriker مقيم دانمارك به منظور تأسيس كارخانه جهت توليد ميله، سيم و كابل مسي و آلومينيومي - 10 /10 /1352 هيات وزيران - 916 /67490 - 1352/10/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

214 - مجوز ورود سرمايه لازم به شركت Carrier Corporation مقيم امريكا به منظور ساخت وسائل تهويه مطبوع - 10 /10 /1352 هيات وزيران - 925 /67484 - 1352/10/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

215 - مجوز ورود سرمايه لازم به شركت Arrow S.A مقيم سوئيس به منظور توليد چرم - 10 /10 /1352 هيات وزيران - 924 /68340 - 1352/10/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

216 - مجوز ورود سرمايه شركت Male Gmbh مقيم آلمان به منظور تأسيس كارخانه ساخت پيستون - 10 /10 /1352 هيات وزيران - 919 /67486 - 1352/10/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

217 - مجوز ورود سرمايه شركتUnited Development Incorporated مقيم انگلستان به منظور تأسيس كارخانه توليد طناب سيمي - 10 /10 /1352 هيات وزيران - 937 /69162 - 1352/10/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

218 - مجوز ورود سرمايه شركت آمريكائيMaritime Development Corporation به منظور تأسيس كارخانه ساخت ناو و ناوچه هاي آلومينيومي فولادي و فيبرگلاس و تعمير آنها - 10 /10 /1352 هيات وزيران - 909 /67488 - 1352/10/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

219 - مجوز ورود سرمايه شركت British Industrial Plastics Limited به‌ منظور تأسيس كارخانه توليد رزين، اوره فورمالدئيد، چسب چوب و پودرهاي قالب‌ گيري ملامين و اوره فورمالدئيد - 10 /10 /1352 هيات وزيران - 910 /69164 - 1352/10/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

220 - مجوز ورود سرمايه لازم به منظور آپارتمان‌ سازي در تهران توسط شركت Reynolds Construction Company مقيم امريكا - 14 /12 /1352 هيات وزيران - 1141 /73378 - 1352/12/15 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

221 - مجوز ورود سرمايه لازم به سه شركت مقيم ژاپن به منظور تأسيس كارخانه جهت گالوانيزه كردن ورق فولاد - 14 /12 /1352 هيات وزيران - 1145 /73372 - 1352/12/15 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

222 - مجوز ورود سرمايه تأسيس كارخانه توليد انواع واشر و كاسه نمد جهت موتور اتومبيل و ماشين آلات صنعتي به شركت Nippon Gasket Co . Ltd - 14 /12 /1352 هيات وزيران - 1133 /73374 - 1352/15/15 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

223 - مجوز ورود سرمايه تأسيس كارخانه ظروف تحت فشار، راكتور و ... به شركت Acrow (Engineering) Ltd مقيم انگلستان - 14 /12 /1352 هيات وزيران - 1151 /73376 - 1352/12/15 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

224 - مجوز ورود سرمايه لازم به شركت Meremont Corporation جهت سرمايه‌ گذاري براي تاسيس كارخانه ساخت انواع كمك فنر اتومبيل - 18 /3 /1353 هيات وزيران - 3570 - 1353/3/18 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

225 - مجاز بودن شركت E.I.Du pont de Nemours & Company مقيم آمريكا جهت ورود سرمايه به ايران به منظور تاسيس كارخانه جهت توليد نخ پلي استر و نخ اكريليك - 18 /3 /1353 هيات وزيران - 3574 - 1353/3/18 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

226 - اجازه دادن به شركت BRIDON LIMITED مقيم انگلستان جهت ورود سرمايه به كشور به منظور تأسيس كارخانه توليد سيم با درصد كربن زياد، طناب سيمي، بند و طناب الياف مصنوعي و حصارهاي سيمي ساده - 15 /4 /1353 هيات وزيران - 7902 - 1353/04/16 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

227 - اجازه دادن به شركت امريكائيCPC EUROPE(GROUP)LIMITED مقيم بلژيك جهت ورود سرمايه به كشور به منظور تأسيس كارخانه توليد مواد غذائي - 15 /4 /1353 هيات وزيران - 7906 - 1353/4/16 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

228 - اجازه دادن به شركت JOHNSON& JOHNSON مقيم آمريكا جهت ورود سرمايه به ايران به منظور تاسيس كارخانه ساخت لوازم بهداشتي بچه و بيمارستان‌ ها - 15 /4 /1353 هيات وزيران - 7904 - 1353/4/16 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

229 - مجاز بودن شركت HONDA MOTOR CO. LTD مقيم ژاپن جهت ورود سرمايه به كشور به منظور ساخت مورتورسيكلت‌ هاي مارك هوندا در ايران - 26 /5 /1353 هيات وزيران - 42096 - 1353/05/27 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

230 - اجازه دادن به شركت DIAMANT BOART مقيم بلژيك جهت ورود سرمايه به ايران به‌ منظور تأسيس كارخانه توليد انواع دندانه و ابزار الماسه مورد مصرف كارخانجات سنگبري، حفاري چاه نفت معادن و صنايع شيشه‌ سازي در ايران - 9 /6 /1353 هيات وزيران - 42510 - 1353/06/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

231 - اجازه دادن به دو شركت خارجي مقيم ژاپن جهت ورود سرمايه به كشور به منظور احداث كارخانه نساجي براي توليد انواع پارچه - 9 /6 /1353 هيات وزيران - 42506 - 1353/06/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

232 - اجازه دادن به چند شركت خارجي مقيم آفريقاي جنوبي و ايتاليا جهت ورود سرمايه به ايران به منظور تاسيس كارخانه جهت توليد ميله لوله و پروفيل‌ هاي برنجي در ايران - 9 /6 /1353 هيات وزيران - 42504 - 1353/06/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

233 - مجاز بودن دو شركت مقيم ژاپن جهت ورود سرمايه به ايران به منظور اكتشاف و استخراج معادن سرب و روي - 9 /6 /1353 هيات وزيران - 42502 - 1353/06/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

234 - اجازه ورود سرمايه به شركت AB. Electrolux مقيم سوئد به منظور تاسيس كارخانه ساخت يخچال‌ هاي خانگي، جاروي برقي، سردكننده هاي تجارتي، كولر، ... - 20 /7 /1353 هيات وزيران - 42508 - 1353/07/21 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

235 - اجازه دادن به شركت BRITISH OXYGEN COMPANY LIMITED مقيم انگلستان جهت ورود سرمايه به ايران به منظور تاسيس كارخانه جهت توليد ماشين آلات جوشكاري و ابزار و وسائل جوشكاري و الكترود در ايران - 6 /8 /1353 هيات وزيران - 47978 - 1353/08/06 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

236 - اجازه ورود سرمايه به ايران به سه شركت مقيم ايتاليا به منظور تاسيس كارخانه ساخت سكوهاي فولادي مخصوص حفاري در دريا - 6 /8 /1353 هيات وزيران - 47976 - 1353/08/06 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

237 - اجازه ورود سرمايه به ايران به دو شركت مقيم آلمان غربي به منظور تاسيس كارخانه جهت توليد آهن اسفنجي در ايران - 6 /8 /1353 هيات وزيران - 47982 - 1353/08/06 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

238 - اجازه دادن به شركت MR . DANTE Ferroli Ferroli Industrie Riscaldamento مقيم ايتاليا و شركت ANSTALT S.P.A مقيم ليختنشتين جهت ورود سرمايه به ايران به منظور تاسيس كارخانه جهت ساخت ديگ چدني آب گرم و رادياتور و لوازم مربوطه براي دستگاه حرارتي مركزي - 6 /8 /1353 هيات وزيران - 47980 - 1353/08/06 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

239 - اجازه ورود سرمايه به شركت F .Hoffmann La Roche & CO. مقيم سوئيس به منظور تاسيس كارخانه داروسازي - 7 /10 /1353 هيات وزيران - 1123 /51426 - 1353/10/08 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

240 - اجازه واردات سرمايه به شركت E.L. Du Pont de Nemours & Company مقيم امريكا به منظور تاسيس كارخانه توليد رنگ و تينر - 7 /10 /1353 هيات وزيران - 1150 /51424 - 1353/10/08 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

241 - اجازه ورود سرمايه به شركت (pc Europe Limited (Group مقيم امريكا به منظور تاسيس كارخانه توليد انواع نشاسته براي مصارف مختلف و گلوكز - 28 /12 /1353 هيات وزيران - 1711 /80826 - 1353/12/28 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

242 - اجازه ورود سرمايه به شركت Armitage Shanks Group Ltd مقيم انگلستان به منظور تاسيس كارخانه توليد لوازم چيني بهداشتي ساختماني از مواد سراميكي - 28 /12 /1353 هيات وزيران - 1772 /80830 - 1353/12/28 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

243 - اجازه ورود سرمايه به شركت Strick ,Inc مقيم آمريكا به منظور تاسيس كارخانه ساخت انواع تريلي، كانتينر و شاسي مخصوص كانتينر - 28 /12 /1353 هيات وزيران - 1710 /80824 - 1353/12/28 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

244 - اجازه ورود سرمايه توسط شركت Gazocean S.A مقيم فرانسه به منظور تاسيس يك شركت كشتيراني جهت حمل و نقل آمونياك، گازهاي نفتي مايع و... - 28 /12 /1353 هيات وزيران - 1712 /80822 - 1353/12/28 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

245 - اجازه سرمايه‌ گذاري به يك شركت انگلستاني در ايران در بخش واردات به منظور تأسيس كارخانه ساخت قطعات اتومبيل و تراكتور، انتقال نيرو و فورجينگ - 10 /3 /1354 هيات وزيران - 180 /3190 - 1354/03/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

246 - اجازه سرمايه‌ گذاري به شركت آلمان غربي در ايران به منظور ساخت جرثقيل، ماشين آلات مختلف و قطعات ماشين آلات - 10 /3 /1354 هيات وزيران - 3190 /177 - 1354/03/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

247 - سرمايه‌ گذاري يك شركت سوئدي جهت توليد كابل و سيم الكتريكي در كشور - 31 /3 /1354 هيات وزيران - 252 /7416 - 1354/04/01 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

248 - سرمايه‌ گذاري شركت انگليسي به منظور تأسيس كارخانه توليد موتورهاي ديزل - 31 /3 /1354 هيات وزيران - 258 /7414 - 1354/04/01 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

249 - سرمايه‌ گذاري شركت انگليسي به منظور تأسيس كارخانه ساخت تريلر در كشور - 31 /3 /1354 هيات وزيران - 259 /7420 - 1354/04/01 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

250 - سرمايه‌ گذاري شركت آلمان غربي به منظور تآسيس مجتمع توليد محصولات شيميائي - 31 /3 /1354 هيات وزيران - 271 /7412 - 1354/04/01 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

251 - سرمايه‌ گذاري شركت امريكايي به منظور تأسيس كارخانه توليد آسانسور در كشور - 31 /3 /1354 هيات وزيران - 268 /741 - 1354/04/01 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

252 - اجازه وارد نمودن سرمايه لازم توسط شركت control Data Middle East, Inc مقيم ايالات متحده به منظور ساخت ترمينال‌ هاي كامپيوتري - 6 /2 /1355 هيات وزيران - 70 /1738 - 1355/02/06 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

253 - موافقت با وام 250 ميليون دلار از بازارهاي اروپائي به مديريت بانك سرمايه‌ گذاري بين‌ المللي ايران در لندن به منظور تامين قسمتي از هزينه طرح‌ هاي توسعه - 17 /3 /1355 هيات وزيران - 184 /865 /4 - 1355/03/17 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

254 - اجازه ورود سرمايه لازم به شركت S.A.des eaux Minerales D,Evian مقيم فرانسه به منظور تأسيس واحدي جهت پركردن آب از چشمه‌ هاي دامنه البرز در بطري و توزيع در داخل و صدور آن به خارج از كشور - 17 /3 /1355 هيات وزيران - 150 /5464 - 1355/03/17 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

255 - اجازه به شركت International Standard Electric Corporation به ورود سرمايه لازم به منظور تاسيس كارخانه جهت توليد قطعات الكترونيكي - 22 /6 /1355 هيات وزيران - 469 /35580 - 1355/06/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

256 - اجازه ورود سرمايه به شركت Foseco Minsep Ltd به منظور تاسيس كارخانه جهت توليد انواع مواد افزودني (Additives) مورد مصرف صنايع فولاد، ساختماني و ريخته‌ گري - 22 /6 /1355 هيات وزيران - 473 /35588 - 1355/06/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

257 - اجازه ورود سرمايه به شركت
Imperial Metal Industries Ltd. Imperial Chemical Industries Ltd.
به منظور تاسيس كارخانه جهت توليد ورق‌ هاي كويل – لوله و مفتول از مس و آلياژهاي مسي - 22 /6 /1355 هيات وزيران - 468 /35586 - 1355/06/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

258 - اجازه ورود سرمايه به شركت Degussa Deutsche Gold – Und Silber Scheideanstalt Vormals Roessler به منظور تأسيس واحد توليد لعاب كاشي - 22 /6 /1355 هيات وزيران - 474 /35590 - 1355/06/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

259 - اجازه ورود سرمايه به چند شركت مقيم ليبريا، آفريقاي جنوبي و آمريكا به منظور تاسيس يك مجتمع مرغداري - 22 /6 /1355 هيات وزيران - 470 /37192 - 1355/06/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

260 - اجازه ورود سرمايه به شركت delvest,INC مقيم آلمان به منظور تاسيس يك واحد لباس‌ دوزي - 22 /6 /1355 هيات وزيران - 471 /35628 - 1355/06/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

261 - اجازه ورود سرمايه به شركت Sterling Drug مقيم آمريكا به منظور تاسيس كارخانه جهت توليد محصولات داروئي و بهداشتي - 22 /6 /1355 هيات وزيران - 472 /35584 - 1355/06/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

262 - اجازه ورود سرمايه به شركت Demolux GMBH & Co . kg مقيم آلمان غربي به منظور تاسيس كارخانه ساخت وسائل سمعي و بصري - 22 /9 /1355 هيات وزيران - 723 /52942 - 1355/09/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

263 - اجازه ورود سرمايه به شركت Vereinigte Schulmoebelfabriken به منظور تاسيس كارخانه ساخت مبلمان - 22 /9 /1355 هيات وزيران - 717 /52944 - 1355/09/22 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

264 - اجازه ورود سرمايه به شركت L.&C. STEINMULLER GMBH مقيم آلمان به منظور تاسيس كارخانه توليد تجهيزات نيروگاه در شهرضا - 2 /8 /1356 هيات وزيران - 57954 -1356/08/02 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

265 - اجازه ورود سرمايه شركت DELKA CORPORATION مقيم آمريكا به‌ منظور تاسيس كارخانه در رشت جهت توليد كيسه هاي خون، محلول‌ هاي استريل و... - 30 /8 /1356 هيات وزيران - 803 /90388 - 1356/08/30 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

266 - اجازه ورود سرمايه شركت هاي خارجي مقيم هلند به ايران به منظور سرمايه‌ گذاري و مشاركت با شركت ملي نفت ايران جهت تاسيس كارخانه روغن سازي در آبادان - 1 /12 /1356 هيات وزيران - 1110 /111462 - 1356/12/01 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

267 - اجازه ورود سرمايه لازم شركت ايتاليائي مقيم هلند به ايران به منظور توليد اتوبوس، ميني‌ بوس و كاميون‌ هاي سبك - 8 /12 /1356 هيات وزيران - 1132 /90386 - 1356/12/08 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

268 - اجازه ورود سرمايه شركت هلندي مقيم پاناما به منظور سرمايه‌گذاري با شركت ايران اكسيژن در گرمسار جهت توليد اكسيژن و ساير گازهاي صنعتي - 8 /12 /1356 هيات وزيران - 1128 /111464 - 1356/12/06 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

269 - اجازه ورود سرمايه به شركت مقيم سوئيس به منظور سرمايه‌ گذاري جهت تأسيس كارخانه و توليد كفش - 8 /3 /1357 هيات وزيران - 163 /4994 - 1357/03/08 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

270 - تشكيل شوراي هماهنگي نظارت بر همكاري‌ هاي اقتصادي و مالي بين المللي در وزارت امور اقتصادي و دارايي - 6 /1 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 84026 - 28 /1 /1359 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

271 - عضويت نماينده وزارت صنايع سنگين در ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي - 4 /3 /1362 هيات وزيران - 13100 - 1 /4 /1362 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

272 - عضويت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي - 31 /4 /1366 هيات وزيران - 46146 /ت345 - 11 /5 /1366 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

273 - شركت يكي از معاونين جهاد سازندگي در جلسات ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه - 6 /10 /1366 هيات وزيران - 116082 /ت862 - 14 /10 /1366 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

274 - اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ارمنستان به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 6 /2 /1374 هيات وزيران - 1117/ت14970هـ - 1374/02/09 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

275 - اجازه مشاركت در طرح توليد موتورهاي ديزلي سنگين در شهرستان آمل با شركت توليد موتورهاي ديزل سنگين ايران (دسا) متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به شركتهاي وارتسيلاديزل و فين فاند مقيم فنلاند - 17 /3 /1374 هيات وزيران - 2906/ت15154هـ - 1374/04/18 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

276 - اجازه مشاركت در طرح دامداري و صنايع لبني اسبا (ESBA) با شركت كشت و صنعت ايران تير دام به آقاي ژرارد باتائوش تبعه كشور فرانسه - 4 /5 /1374 هيات وزيران - 4937/ت15344هـ - 1374/05/09 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

277 - اجازه امضاء موافقتنامه بين شركت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) با شركت اينتمكو - 29 /6 /1374 هيات وزيران - 7906/ت15271هـ - 1374/06/29 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

278 - اجازه ساخت، بهره برداري و واگذاري فاز اول نيروگاه سيكل تركيبي كرمان (بخش گاز) به شركت اينتمكو بر طبق قرارداد منعقد با شركت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) - 29 /6 /1374 هيات وزيران - 7905/ت15271هـ - 1374/06/29 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

279 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني ـ هرزگوين - 13 /12 /1374 هيات وزيران - 15232/ت16337هـ - 1374/12/20 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

280 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 19 /1 /1375 هيات وزيران - 20151/ت16131هـ - 1375/01/21 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

281 - اجازه مشاركت به شركت هانزاشيمي مقيم آلمان از طريق خريد 47 درصد سهام شركت زرين - 22 /1 /1375 هيات وزيران - 814/ت16514هـ - 1375/01/29 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

282 - اجازه مشاركت به شركت كالپكس مقيم تركيه در طرح توليد پروفيل در و پنجره در شهرستان مراغه با مشاركت شركت سرمايه‌ گذاري شاهد - 2 /2 /1375 هيات وزيران - 994/ت16542هـ - 1375/02/03 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

283 - اجازه مشاركت به شركت تله كال مقيم تايوان در طرح توليد انواع پيچ هاي مخصوص سرپلاستيكي، نوار و اسفنج هاي بسته بندي در شهر صنعتي گرمسار با شركت تهران بست (خصوصي) - 2 /2 /1375 هيات وزيران - ت 16544هـ /997 - 1375/02/03 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

284 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 30 /2 /1375 هيات وزيران - ت 16157هـ /2190 - 1375/03/03 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

285 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 30 /2 /1375 هيات وزيران - ت 16451هـ /2188 - 1375/03/03 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

286 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 2 /3 /1375 هيات وزيران - ت15857هـ /2613 - 1375/03/19 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

287 - عدم ضمانت دولت و بانك‌ هاي جمهوري اسلامي ايران در قبال وام مربوط به ماشين‌ آلات مورد نياز در سرمايه‌ گذاري‌ هاي خارجي - 23 /3 /1375 هيات وزيران - 5126 / 15891 - 16 /5 /1375 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

288 - تصويب‌ نامه در رابطه با سرمايه‌ گذاري‌ هاي مشمول قانون جلب و حمايت سرمايه‌ هاي خارجي - 23 /3 /1375 هيات وزيران - 5125 /ت 15891هـ - 16 /5 /1375 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

289 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اندونزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 3 /4 /1375 هيات وزيران - 2568/ت15975هـ - 1375/04/06 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

290 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 6 /4 /1375 هيات وزيران - 3607/ت16130ك - 1357/04/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

291 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي - 24 /4 /1375 هيات وزيران - 4221/ت16343ك - 1375/04/27 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

292 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت زيمباوه - 24 /5 /1375 هيات وزيران - 5781/ت15908هـ - 1375/05/30 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

293 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آفريقاي جنوبي - 24 /5 /1375 هيات وزيران - 5780/ت15908هـ - 1375/05/30 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

294 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و دو‌لت تانزانيا - 25 /6 /1375 هيات وزيران - 6813/ت15908هـ - 1375/06/26 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

295 - اجازه مشاركت به شركت الگاز مقيم كويت در طرح توليد روغن نباتي (مايع و جامد) در استان خوزستان با شركت كارون دز دشت (خصوصي) - 14 /9 /1375 هيات وزيران - 124749/ت17437هـ - 1375/11/17 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

296 - اجازه مشاركت به شركت تكنواينداستري ماشين مقيم آلمان درشركت خوراك گيل (شركت مشترك) به منظور توليد كنسرو ماهي و دربهاي فلزي در شهرستان رشت - 10 /1 /1376 هيات وزيران - 128143/ت17894هـ - 1376/01/16 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

297 - برگزاري همايش بررسي فرصت‌ هاي سرمايه‌ گذاري در استان خوزستان توسط استانداري خوزستان و همكاري سازمان سرمايه‌ گذاري و كمك‌ هاي اقتصادي و فني ايران - 31 /2 /1376 هيات وزيران - 55642/ت18035هـ - 1376/03/06 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

298 - اجازه مشاركت به شركت شربونت مقيم انگلستان در شركت تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان و شركت نورهان در طرح توليدت راكتور باغي و موتورسيكلت در شهرستان رفسنجان - 1376/5/5 هيات وزيران - 60050/ت18335هـ - 1376/05/07 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

299 - اجازه مشاركت به شركت رايدنت مقيم كانادا در طرح توليد دندان مصنوعي و محصولات وابسته با سرمايه‌ گذاران خصوصي ايراني - 5 /5 /1376 هيات وزيران - 59900/ت18313هـ - 1376/05/07 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

300 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي لبنان، سوريه، چين، آفريفاي جنوبي، اندونزي، تايلند، نيوزيلند، هندوستان، و ... به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 30 /7 /1376 هيات وزيران - 66234/ت18705هـ - 1376/07/04 - كل مصوبه - عبارت "، ازبكستان" از متن مصوبه حذف مي‌ شود. در خصوص دولتهاي تايلند، اردن، نيوزيلند، هندوستان، امارات متحده عربي معتبر است.
در خصوص دولتهاي لبنان، سوريه، چين، آفريقاي جنوبي، اندونزي، كره جنوبي، قطر، كويت، مالزي، ‌تركيه، عمان، اسلواك و فدراسيون روسيه به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران نسخ شده است.

301 - اجازه مشاركت به شركت كليپس مقيم آلمان فدرال در شركت متحد كارا (خصوصي) در طرح توليد سبزيجات و ميوه هاي منجمد در شهرستان نجف آباد - 7 /10 /1376 هيات وزيران - 73494/ت19055هـ - 1376/10/13 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

302 - اتخاذ تصميماتي در خصوص سياست‌ هاي مصوب طرح ساماندهي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران - 21 /5 /1377 هيات وزيران - 35985/ت20035هـ - 1377/06/02 - بند 33 نسخ مي‌ شود.

303 - اجازه مشاركت به شركت ساموولو مقيم آلمان در طرح توليد شيرهاي توپي با شركت صنايع تجهيزات نفت و شركت تعاوني چندمنظوره ايثارگران صنعت نفت و گاز - 11 /6 /1377 هيات وزيران - 43743/ت20123هـ - 1377/07/04 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

304 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران با هر كدام از دولتهاي ژاپن ، ايتاليا، اسپانيا، فنلاند، سوئد، يونان، روماني، كره شمالي، جمهوري فدرال يوگسلاوي، جمهوري چك، تونس و سودان به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 11 /6 /1377 هيات وزيران - 13199/ت19262هـ - 1377/06/16 - كل مصوبه - عبارات "، كره شمالي، جمهوري فدرال يوگسلاوي" و "و سودان" حذف مي‌ شود. در خصوص دولتهاي ژاپن، ايتاليا، اسپانيا، فنلاند، سوئد، يونان، روماني، جمهوري چك و تونس به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات‌ وزيران نسخ شده است. لذا كل مصوبه منسوخ است.

305 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران با دولتهاي دانمارك، اتريش، بلژيك، انگلستان، بنگلادش، بلغارستان، مقدونيه و گينه كوناكري به وزارت اموراقتصادي و دارايي - 15 /9 /1377 هيات وزيران - 44379/ت19766هـ - 1377/09/26 - كل مصوبه - عبارات "،اتريش"، "،بنگلادش"، "،بلغارستان" و "،مقدونيه" از حذف مي‌ شود. در خصوص دولتهاي دانمارك، بلژيك، انگلستان و گينه‌ كوناكري معتبر است.

306 - اجازه مشاركت به شركت كال مقيم كره جنوبي در طرح توليد لامپ كم مصرف فلوئورسنت و كشش سيمهاي موليبدن و تنگستن با شركت سرمايه‌ گذاري پارس توشه - 18 /9 /1377 هيات وزيران - ت 20487هـ /57775 - 1377/09/21 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

307 - اتخاذ تصميماتي در خصوص طرح اشتغال ويژه موضوع تصويب‌ نامه راجع به سياست‌ هاي طرح ساماندهي اقتصادي و ايجاد فرصت‌ هاي شغلي و تامين اهداف تشكيل شوراي‌ عالي اشتغال - 30 /10 /1377 هيات وزيران - 29513 /ت 20021هـ - 21 /11 /1377 - بند 10 ماده 1 مصوبه نسخ مي‌ شود.

308 - اجازه مشاركت به شركت فيبردور مقيم ايتاليا با سرمايه‌ گذاران ايراني براي توليد لوله و مخازن فشار قوي از الياف شيشه در شركت آب آفرين - 6 /4 /1378 هيات وزيران - 20822/ت20923هـ - 1378/04/24 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

309 - اجازه برگزاري اولين همايش بين المللي جلب سرمايه‌ گذاري‌ هاي خارجي در طرح‌ هاي معادن و فلزات - 21 /6 /1378 هيات وزيران - 33787/ت21819هـ - 1378/06/27 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

310 - اجازه نسبت به امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت‌ هاي هلند، پرتغال، فرانسه، كانادا، كوبا، عربستان سعودي و جماهير عربي ليبي - 25 /7 /1378 هيات وزيران - 28868/ت20706هـ - 1378/08/10 - كل مصوبه - عبارات "فرانسه" و "و جماهير عربي ليبي" حذف مي‌ شود. در خصوص دولتهاي هلند، پرتغال، كانادا و كوبا معتبر است.

311 - اجازه سرمايه‌ گذاري به شركت كاسپين مقيم جزاير ويرجين (انگلستان) به منظور اجراي طرح ايجاد يك واحد آب شيرين كن در منطقه آزاد كيش - 25 /7 /1378 هيات وزيران - 24056/ت21643هـ - 1378/08/2 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

312 - اجازه مشاركت در سرمايه‌ گذاري طرح توليد انواع برچسب به آقاي كسكين با سرمايه‌ گذاران خصوصي ايراني - 1378/7/25 هيات وزيران - 24592/ت21664هـ - 1378/07/26 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

313 - اجازه سرمايه‌ گذاري شركت YTL مقيم مالزي در طرح ساخت هتل چهار ( 4 ) ستاره در تهران - 25 /7 /1378 هيات وزيران - 40547/ت21664هـ - 1378/07/26 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

314 - ضوابط پذيرش سرمايه‌ گذاري خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي - 28 /7 /1378 هيات وزيران - 45271 /ت 22021 - 22 /8 /1378 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

315 - اجازه مشاركت در سرمايه‌ گذاري (يونيهاوسر) مقيم اتريش در طرح توليد دستگاههاي آب شيرين‌ كن با سرمايه‌ گذاران ايراني - 29 /9 /1378 وزراي عضو شوراي‌ عالي سرمايه‌ گذاري - 54404 /ت 22253ك - 30 /11 /1378 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

316 - اجازه مشاركت در سرمايه گذاري به شركت سيسكو مقيم كره جنوبي با شركت پوياپليمر تهران جهت توليد مواد اوليه پوششهاي كشاورزي و بسته‌ بندي (آميزه سازي) - 19 /10 /1378 هيات وزيران - 54005/ت21914هـ - 1378/10/20 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

317 - اصلاح تصويب‌ نامه اجازه مشاركت به شركت تله‌ كال مقيم تايوان در طرح توليد انواع پيچ‌ هاي مخصوص سرپلاستيكي، نوار و اسفنج‌ هاي بسته‌ بندي در شهر صنعتي گرمساربست (خصوصي) - 19 /10 /1378 هيات وزيران - 56511/ت22301هـ - 1378/10/23 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

318 - اجازه برگزاري اولين گردهمايي بين‌ المللي سرمايه‌ گذاري در طرح‌ هاي مسكن و شهرسازي - 3 /11 /1378 هيات وزيران - 59917/ت22403هـ - 1378/11/09 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

319 - اجازه مشاركت در سرمايه‌ گذاري به شركت ostri_product مقيم زيمباوه در طرح تكثير و پرورش شترمرغ با شركت توسعه و عمران اميد - 22 /12 /1378 وزراي عضو شوراي‌ عالي سرمايه‌ گذاري - 5830 /ت 22675ك - 19 /2 /1379 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

320 - اجازه مشاركت در سرمايه‌ گذاري شركت MMW مقيم آلمان با شركت توليدي و صنايع غذايي گلبند در طرح توليد ماشين آلات و تجهيزات آردسازي، برنجكوبي و صنايع غذايي - 22 /12 /1378 وزراي عضو شوراي‌ عالي سرمايه‌ گذاري - 21062 /ت 23166ك - 23 /5 /1379 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

321 - اجازه اعطاي تسهيلات مالي توسط شركت MME مقيم آلمان در طرح افزايش ظرفيت كوره هاي قوس الكتريكي و خط ريخته گري شركت فولاد خوزستان - 21 /1 /1379 وزراي عضو شوراي‌ عالي سرمايه‌ گذاري - 1641 /ت 22760ك - 17 /2 /1379 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

322 - اجازه مشاركت در سرمايه‌ گذاري به شركت Sadah مقيم امارات متحده عربي به منظور توليد پارچه هاي رومبلي، پرده اي و لباسي در شركت بافته هاي ابريشم پودگيتي - 9 /5 /1379 وزراي عضو شوراي‌ عالي سرمايه‌ گذاري - 24509 /ت 23272ك - 9 /6 /1379 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

323 - تصويب‌ نامه در خصوص الحاق عبارتي به ضوابط پذيرش سرمايه‌ گذاري خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه‌ هاي خارجي - 16 /5 /1379 هيات وزيران - 20076 /ت 23270هـ - 18 /5 /1379 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

324 - اجازه مشاركت در سرمايه‌ گذاري به شركت ايمپاش مقيم سوئيس در طرح احداث، اداره و بهره‌ برداري هتل چهار ستاره در تهران به ميزان هفتاد درصد شركت ايمپاش و سي درصد سرمايه‌ گذاران خصوصي ايراني - 30 /5 /1379 وزراي عضو شوراي‌ عالي سرمايه‌ گذاري - 29249 /ت 23388ك - 9 /7 /1379 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

325 - اجازه مشاركت در سرمايه‌ گذاري در طرح توليد خاويار و ماهي هاي خاوياري به شركت آكوا مقيم آلمان با سرمايه‌ گذاران ايراني - 17 /7 /1379 وزراي عضو شوراي‌ عالي سرمايه‌ گذاري - 35338 /ت 23581ك - 14 /8 /1379 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

326 - تصويب نامه در خصوص الحاق يك تبصره به ماده (3) موضوع ضوابط پذيرش سرمايه‌ گذاري خارجي - 24 /7 /1379 هيات وزيران - 32886 /ت23615هـ - 27 /7 /1379 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

327 - اصلاح ماده (3) تصويب‌ نامه ضوابط پذيرش سرمايه‌ گذاري خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه‌ هاي خارجي - 11 /8 /1379 هيات وزيران - 36091 /ت23207هـ - 17 /8 /1379 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

328 - اجازه برگزاري همايش بين‌ المللي فرصت‌ هاي سرمايه‌ گذاري در شهر تهران توسط شهرداري تهران - 3 /12 /1379 هيات وزيران - 36308/ت23763هـ - 1379/12/10 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

329 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌ هاي پادشاهي نروژ و جمهوري قبرس به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 10 /12 /1379 هيات وزيران - 57550/ت24035هـ - 1379/12/14 - كل مصوبه - عبارت "و جمهوري‌ قبرس" حذف مي‌ شود. در خصوص دولت نروژ معتبر است.

330 - مشاركت در سرمايه‌ گذاري به شركت (KWGM) مقيم كويت در طرح توليد انواع واشر صنعتي با شركت صنايع تجهيزات نفت و سرمايه‌ گذاري خصوصي ايراني - 2 /2 /1380 وزراي عضو شوراي‌ عالي سرمايه‌ گذاري - 28528 /ت 24547ك - 19 /6 /1380 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

331 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت بحرين به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 13 /4 /1380 هيات وزيران - 17843/ت22812هـ - 1380/04/20 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

332 - اجازه مشاركت در سرمايه‌ گذاري به شركت (ABBUK) مقيم انگلستان به منظور توليد تجهيزات سرچاهي صنايع نفت با شركت صنايع تجهيزات نفت - 14 /6 /1380 هيات وزيران - 19981/ت24545هـ - 1380/06/19 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

333 - اجازه سرمايه‌ گذاري به شركت COM.E,R مقيم ايتاليا با مشاركت شركت ايران سازه در طرح توليد قطعات پيش ساخته ساختماني - 15 /12 /1380 وزراي عضو شوراي‌ عالي سرمايه‌ گذاري - 6306 /ت 26173ك - 17 /2 /1381 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

334 - اجازه مشاركت در سرمايه‌ گذاري به شركت I,S,Gostar مقيم مالزي و شركت سرمايه‌ گذاري سامان گستر اصفهان در طرح فرآوري و توليد سنگهاي گرانيتي و ماربلي - 15 /12 /1380 وزراي عضو شوراي‌ عالي سرمايه‌ گذاري - 6300 /ت 26174ك - 17 /2 /1381 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

335 - اجازه مشاركت و سرمايه‌ گذاري به شركت تكنيپ مقيم فرانسه به منظور طراحي، مهندسي و ساخت و تجهيز تاسيسات نفت، گاز و پتروشيمي در شركت نارگان - 22 /3 /1381 وزراي عضو شوراي‌ عالي سرمايه‌ گذاري - 19024 /ت 26702ك - 26 /4 /1381 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

336 - اجازه مشاركت و سرمايه‌ گذاري در طرح اكتشاف، بهره برداري و فرآوري ذخاير معدن طلاي داشكسن در استان كردستان به شركت ريوتينتو مقيم انگلستان با مشاركت شركت خدمات اكتشافي كشور (سسكو) - 22 /3 /1381 وزراي عضو شوراي‌ عالي سرمايه‌ گذاري - 20513 /ت 26703ك - 23 /5 /1381 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

337 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 12 /4 /1381 هيات وزيران - 17174/ت26700هـ - 1381/04/17 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

338 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به وزارت امور اقتصادي و دارائي - 28 /7 /1381 هيات وزيران - 37027/ت27410هـ - 1381/08/04 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

339 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌ هاي ونزوئلا، سنگاپور، موريس، صربستان و مونته نگرو و حكومت انتقالي افغانستان - 12 /11 /1382 هيات وزيران - 63830 /ت 30032هـ - 18 /11 /1382 - كل مصوبه - عبارت "دولت موريس" جايگزين عبارت "دولتهاي ونزوئلا، سنگاپور، موريس، صربستان و مونته نگرو و حكومت افغانستان" مي‌ شود. در خصوص دولت موريس معتبر است.

340 - تامين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد ميليون ريال به منظور تامين هزينه هاي حاصل از اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي به سازمان سرمايه‌ گذاري و كمك‌ هاي اقتصادي و فني ايران - 13 /11 /1381 هيات وزيران - 56236/ت28050هـ - 1381/11/20 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

341 - اتخاذ تصميماتي در خصوص عضويت ايران در موسسه تضمين سرمايه‌ گذاري چندجانبه (ميگا) - 29 /5 /1382 هيات وزيران - 26728/ت29185هـ - 1382/06/04 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

342 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 26 /1 /1383 هيات وزيران - 2860/ت30412هـ - 29 /1 /1383 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

343 - تصويب‌ نامه در مورد برگزاري دومين گردهمايي فرصت‌ هاي سرمايه‌ گذاري توسط وزارت مسكن و شهرسازي - 17 /8 /1383 هيات وزيران - 34521/ت31274هـ - 1383/08/20 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

344 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق وحمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 29 /8 /1384 هيات وزيران - 53240/ت34110هـ - 1384/09/02 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

345 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اريتره - 16 /6 /1387 وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 116155 /ت39897ك - 1387/07/13 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

346 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا - 16 /6 /1387 وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 120244 /ت 39898 - 17 /7 /1387 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

347 - اجازه برگزاري گردهمايي بين‌ المللي فرصت‌ هاي سرمايه‌ گذاري در جمهوري اسلامي ايران - 19 /4 /1387 هيات وزيران - 60815/ت38965هـ - 1387/04/23 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

348 - تعيين نرخ حق بيمه سرمايه‌ گذاري كشورها - 8 /7 /1387 وزراي عضو مجمع عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران - 116183 /ت40499ك - 13 /7 /1387 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

349 - تشكيل كارگروهي با هدف مديريت آثار ناشي از بحران مالي جهاني بر اقتصاد كشور و بهره‌ گيري از فرصت‌ هاي آن - 1 /10 /1387 هيات وزيران - 190294/ت41626هـ - 1387/10/21 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

350 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كومور - 5 /11 /1387 وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 216759 /ت40215ك - 1387/11/21 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

351 - آيين‌ نامه اجرايي شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان - 20 /7 /1390 هيات وزيران - 162178 /ت47221هـ - 14 /8 /1390 - ماده 7 بند ك - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

352 - اجازه برگزاري گردهمايي بين‌ المللي معرفي فرصت‌ هاي سرمايه‌ گذاري در ايران توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي - 25 /8 /1390 هيات وزيران - 172093/ت46595هـ - 1390/09/01 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

353 - مجوز امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌ هاي بروندي، بنين، زامبيا، ميانمار، بوتان، نپال و نيجر توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي - 25 /2 /1392 هيات وزيران - 49144/47642 - 31 /2 /1392 - كل مصوبه - كلمه "بروندي،" حذف ‌مي‌ شود. در خصوص دولتهاي بنين، زامبيا، ميانمار، بوتان، نپال و نيجر معتبر است.

354 - اجازه مذاكره و امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 8 /4 /1393 هيات وزيران - 39111/ت50609هـ - 1393/04/11 - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

355 - مجوز امضاي موقت موافقتنامه همكاري‌ هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي - 8 /7 /1394 هيات وزيران - 130387/ت52430هـ - 1394/10/06 - ماده 3 پيوست - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

356 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه همكاري‌ هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به وزارت امور اقتصاد و دارايي - 30 /10 /1394 هيات وزيران - 144844/ت52767هـ - 1394/11/6 - ماده 1 پيوست - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

357 - اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه همكاري‌ هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي و دولت جمهوري ليتواني به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 9 /3 /1395 هيات وزيران - 29867 /ت53147هـ - 12 /3 /1395 - ماده 4 پيوست - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

358 - اجازه انجام مذاكره، پيش امضاء (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه همكاري‌ هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 17 /9 /1395 هيات وزيران - 115616 /ت53789هـ - 21 /9 /1395 - ماده 2 پيوست - كل مصوبه نسخ مي‌ شود.

2)- مصوبات معتبر

1 - اجازه تحرير دفاتر قانوني شركت‌ هاي بيگانه به زبان خارجه و درج اقلام به دو زبان فارسي و خارجه - 11 /4 /1339 هيات وزيران - 10906 - 12 /4 /1339 - كل مصوبه

2 - مجوز ورود سرمايه جهت تأسيس كارخانه توليد لاستيك توئي و روئي دوچرخه و موتورسيكلت ساير ادوات لاستيكي به شركت مقيم ژاپن - 1345/8/25 هيأت وزيران - 610/7714 - 1345/08/28 - كل مصوبه

3 - مجوز ورود سرمايه به منظور تأسيس مؤسسه تهيه تخم مرغ با مشاركت شركت سهامي صنايع مرغداري ايران و آلمان - 1345/8/28 - 610/7714 - 1345/08/28 - كل مصوبه

4 - اجازه سرمايه‌ گذاري كمپاني Telefunken-Gesellschaft AEG – Elektricitaets Allgemeine مقيم آلمان غربي در ايران به منظور تاسيس كارخانه ساخت كنتور برق دستگاه اندازه گيري و دستگاه راه - 1347/5/12 هيأت وزيران - 8318/326 - 1347/05/12 - كل مصوبه

5 - شرايط اجاره و بهره‌ برداري از اراضي كه از آب سدها آبياري مي‌ شود - 17 /6 /1347 هيات وزيران - 21162 - 1347/06/17 - ماده 17

6 - اجازه ورود سرمايه لازم به منظور تاسيس كارخانه ساخت موتور ديزل بنز به شركت Daimler-Benz Aktiengesells chaft مقيم آلمان غربي - 21 /2 /1348 - هيات وزيران - 1714 - 1348/02/21 - كل مصوبه

7 - مجوز ورود سرمايه لازم به شركت Societe General de Grandes مقيم فرانسه به منظور پيدا كردن چشمه هاي آب معدني، ايجاد واحد ساخت بطري‌ هاي (P.V.C) و پر كردن آب در بطري‌ هاي مزبور - 12 /8 /1352 هيات وزيران - 789/18348 - 1352/08/13 - كل مصوبه

8 - مجاز بودن شركت LEGRAND S.A. مقيم فرانسه جهت ورود سرمايه به ايران به منظور تاسيس كارخانه جهت توليد انواع كليد و پريز برق براي مصارف خانگي و صنعتي در ايران - 6 /8 /1353 هيات وزيران - 47984 - 1353/08/06 - كل مصوبه

9 - اساسنامه شركت نوسازي (شركت سهامي) - 2 /9 /1353 هيات وزيران - 48950 / 1112 - 3 /9 /1353 - ماده 11، بند د

10 - اجازه سرمايه‌ گذاري به شركت HENKEL GMBH مقيم آلمان غربي به منظور تاسيس كارخانه توليد مواد كمكي نساجي و چرم‌ سازي پاك‌ كننده‌ هاي صنعتي، چسب و مواد شيميائي - 13 /12 /1357 هيات وزيران - 54482 - 1357/12/13 - كل مصوبه

11 - تصويبنامه در خصوص تشكيل ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه - 29 /9 /1360 هيات وزيران - 88346 - 1360/10/4 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات و الحاقات بعدي

12 - عضويت وزارت معادن و فلزات در شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي - 20 /6 /1364 هيات وزيران - 38366 - 1364/6/23 - كل مصوبه - عنوان وزارت معادن و فلزات به وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاح مي‌ شود.

13 - عضويت دائمي يك از معاونين وزارت كشاورزي در ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي - 15 /4 /1367 هيات وزيران - 5896/ت330 - 1367/5/4 - كل مصوبه - عنوان وزارت كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي اصلاح مي‌ شود.

14 - اضافه شدن معاون وزارت راه و ترابري به اعضاي ثابت شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي - 20 /6 /1370 هيات وزيران - 43728 /ت265هـ - 1370/6/27 - كل مصوبه

15 - تصويبنامه راجع به انتقال وظايف ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه در مسائل بازرگاني، به وزارت بازرگاني - 14 /7 /1370 هيات وزيران - 43698 /ت329هـ - 1370/7/24 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

16 - اصلاح تصويبنامه انتقال وظايف ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه در مسائل بازرگاني به وزارت بازرگاني - 12 /8 /1370 هيات وزيران - 47487 /ت379هـ - 19 /8 /1370 - كل مصوبه

17 - تعيين وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت نيرو به عنوان اعضاي شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي - 12 /12 /1371 هيات وزيران - 54873 /ت550هـ - 1371/12/22 - كل مصوبه

18 - اجازه مشاركت در طرح توليد لوله هاي فايبرگلاس با مشاركت سرمايه‌ گذاران خصوصي ايراني به شركت S.P.A. مقيم ايتاليا - 15 /2 /1372 هيات وزيران - 2969 /ت32هـ - 1372/2/25 - كل مصوبه

19 - اجازه مشاركت به شركت پتزتاكيس مقيم يونان در طرح توليد لوله‌ هاي خرطومي فشار قوي با مشاركت سرمايه‌ گذاران خصوصي ايراني - 24 /6 /1372 هيات وزيران - 10512/ت215هـ 1372/07/13 - كل مصوبه

20 - اجازه مشاركت به شركت S.P.L. LOVATO مقيم ايتاليا در طرح توليد كنتاكتورهاي الكترومغناطيسي و رله‌هاي حرارتي - 24 /6 /1372 هيات وزيران - 10511/ت214هـ - 1372/07/13 - كل مصوبه

21 - اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور - 7 /7 /1372 هيات وزيران - 22804/ت241هـ - 1372/8/9 - ماده 5، بند 6، تبصره 1

22 - اجازه مشاركت يك شركت اتريشي در طرح توليد الكتروموتور و ژنراتور در شهرستان سبزوار با مشاركت شركت جوين - 29 /10 /1372
هيات وزيران - هـ306ت /57214
1372 /11 /09 - كل مصوبه -

23 - آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 23 /12 /1372
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 16448 /ت253ك
1 /2 /1373 - ماده 9 - معتبر با اصلاحات بعدي

24 - مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و‌ تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 19 /2 /1373
هيات وزيران - 33433 /ت25ك
16 /3 /1373 - مواد 41 و 42 - معتبر با اصلاحات و الحاقات بعدي

25 - مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
- 19 /2 /1373
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 33432 /ت23ك
16 /3 /1373 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي و با لحاظ تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران

26 - اجازه مشاركت به شركت نستله مقيم سوييس در طرح توليد شير خشك و غذاي كودك در شهرستان كرج - 5 /5 /1373
هيات وزيران - هـ176ت /6261
1373 /05 /10 - كل مصوبه -

27 - اجازه مشاركت شركت آمكول مقيم سنگاپور در طرح توليد نوارهاي صوتي - 5 /5 /1373
هيات وزيران - هـ177ت /5250
1373 /05 /10 - كل مصوبه -

28 - مشاركت شركت تراويس كيميكالز مقيم قبرس در طرح توليد مواد شيميايي ويژه مورد استفاده در صنايع نفت و گاز در شهرستان فيروزكوه - 2 /6 /1373
هيات وزيران - هـ211ت /7118
1373 /06 /06 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

29 - اجازه مشاركت در طرح توليد خودروي سواري در شهرستان بم به شركت ديوو مقيم كره جنوبي - 6 /7 /1373
هيات وزيران - هـ270ت /24643
1373 /07 /11 - كل مصوبه -

30 - تعيين وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان عضو شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي - 24 /3 /1374
هيات وزيران - 3935 /ت15197هـ
5 /4 /1374 - كل مصوبه -

31 - اجازه مشاركت در طرح توليد رنگهاي صنعتي در استان مازندران با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني به شركت مقيم آلمان فدرال - 4 /5 /1374
هيات وزيران - هـ15249ت /2907
1374 /05 /09 - كل مصوبه -

32 - اجازه مشاركت شركت ( ACL ) مقيم جزاير مان انگلستان در طرح ساخت و اداره يك هتل پنج ستاره در شهرستان تهران با شركت توفيران - 15 /5 /1374
هيات وزيران - هـ15370ت /5603
1374 /05 /17 - كل مصوبه -

33 - تعيين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به عنوان عضو شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي - 12 /6 /1374
هيات وزيران - 7230 /ت15520هـ
- - كل مصوبه -

34 - اجازه مشاركت به شركت كناف مقيم آلمان فدرال، از طريق خريد 38 /83 درصد سهام شركت روكش گچ ايران از بانك مسكن و سرمايه‌گذاري اضافي در آن شركت - 29 /6 /1374
هيات وزيران - ت15566هـ /7696
1374 /07 /01 - كل مصوبه -

35 - چگونگي استملاك اتباع بيگانه كه بدون داشتن پروانه اقامت دائمي به كشور جمهوري اسلامي ايران مسافرت مي نمايند - 1 /9 /1374
هيات وزيران - ت 15911هـ /11302
1374 /9 /16 - بند 1 -

36 - اجازه مشاركت به شركت اسكانسكا مقيم سوئد در طرح ساخت هتل پنج ستاره در تهران با مشاركت سرمايه‌گذاران ايراني - 20 /10 /1374
هيات وزيران - ت16007هـ /11540
1374 /10 /24 - كل مصوبه -

37 - اجازه مشاركت به شركت انرگواينوست مقيم بوسني و هرزگوين در طرح توليد شيرآلات صنعتي دراستان تهران با شركت سهامي صنايع و تجهيزات نفت (خاص) - 15 /11 /1374
هيات وزيران - ت16204هـ /13907
1374 /11 /18 - كل مصوبه -

38 - اجازه مشاركت به شركت پارال مقيم سوئد در طرح توليد قطعات پيش ساخته بتوني در شهرستان خوي با شركت خصوصي آبتن - 15 /11 /1374
هيات وزيران - ت16203هـ /13766
1374 /11 /16 - كل مصوبه -

39 - اجازه مشاركت به شركت(Acc) مقيم هندوستان با شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان - 8 /11 /1374
هيات وزيران - ت16167هـ /13083
1374 /11 /11 - كل مصوبه -

40 - اجازه مشاركت به شركت SOLAR - SEO مقيم آلمان در طرح توليد انواع كليدهاي برقي اتوماتيك، ساده و حرارتي در شهرستان قزوين با شركت يوفوالكترونيك (خصوصي) - 9 /12 /1374
هيات وزيران - ت16281هـ /14060
1374 /12 /15
- كل مصوبه -

41 - اجازه مشاركت به شركت پلائينر اشپيت و آقايان رونالد كورت ماخ و يوهان فرديناندكراوس مقيم آلمان در طرح توليد پارچه پرده اي در شهرستان كرج با شركت پارس لامع ( خصوصي ) - 19 /1 /1375
هيات وزيران - ت16490هـ /176
1375 /01 /21
- كل مصوبه -

42 - اجازه مشاركت به شركت هانزاشيمي مقيم آلمان از طريق خريد ۴۹درصد سهام شركت صنايع شيمي وپتروشيمي ايران (خصوصي) - 22 /1 /1375
هيات وزيران - ت16514هـ /344
1375 /01 /28 - كل مصوبه -

43 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت برونئي - دارالسلام به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 30 /2 /1375
هيات وزيران - ت 16389هـ /2187
1375 /03 /03 - كل مصوبه -

44 - اجازه مشاركت به شركت كروگر مقيم آلمان در شركت سيانا (خصوصي) جهت توليد محصولات غذايي و دارويي - 17 /5 /1375
هيات وزيران - ت 16864هـ /5455
1375 /05 /23 - كل مصوبه -

45 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ناميبيا به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 24 /5 /1375
هيات وزيران - ت 15908هـ /3763
1375 /05 /30 - كل مصوبه -

46 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا - 24 /5 /1375
هيات وزيران - ت 15908هـ /5782
1375 /05 /30 - كل مصوبه -

47 - اجازه مشاركت در تاسيس واحد موكش كشمير در شهرستان مشهد با شركت ايران كشمير به شركت جي - اف- مولر - 28 /5 /1375
هيات وزيران - ت 16991هـ /5221
1375 /05 /31 - كل مصوبه -

48 - اجازه مشاركت به شركت Akzo Nobel Surface Chemistry AB ‏مقيم سوئد جهت توليد قير امولسيونه - 11 /6 /1375
هيات وزيران - 5819 / ت 17038 هـ
13 /6 /1375 - كل مصوبه -

49 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوگاندا - 25 /6 /1375
هيات وزيران - ت 15908هـ /6814
1375 /06 /26 - كل مصوبه -

50 - الحاق چند بند به تصويب‌نامه اجازه مشاركت در طرح توليد لوله‌هاي فايبرگلاس با مشاركت سرمايه‌گذاران حضوصي ايران به شركت مقيم ايتاليا - 15 /7 /1375
هيات وزيران - ت 17207هـ /7269
1375 /07 /17 - كل مصوبه -

51 - اجازه مشاركت به شركت مقيم جامائيكادر در طرح توليد فرمهاي رايانه‌اي و كاربن‌دار در منطقه صنعتي مهياران اصفهان - 22 /7 /1375
هيات وزيران - ت 17224هـ /7631
1375 /07 /25 - كل مصوبه -

52 - اجازه مشاركت به شركت اينترنشنال سب مقيم فرانسه در شركت ايران سب (خصوصي) - 6 /8 /1375
هيات وزيران - ت 17259هـ /7920
1375 /08 /08 - كل مصوبه -

53 - اجازه مشاركت به شركت فليكس مقيم آلمان فدرال در طرح توليد خشكبار و خشكبار شكلاته در شهرستان ساوه (شهر صنعتي ساوه) با مشاركت شركت سيانا (خصوصي) - 14 /9 /1375
هيات وزيران - ت 17434هـ /124750
1375 /11 /17 - كل مصوبه -

54 - اجازه مشاركت به شركت نوا مقيم اسپانيا در شركت سرام نگار (شركت مشترك) به منظور توليد و پخت سوم كاشي - 2 /10 /1375
هيات وزيران - ت 17539هـ /107404
1375 /11 /17 - كل مصوبه -

55 - تصويب‌نامه سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي سازماندهي، حمايت و ‌نظارت بر بازار توليد و عرضه مسكن - 26 /10 /1375
هيات وزيران - 123038 /ت 15511هـ
1 /11 /1375 - ماده 3 بند خ -

56 - اجازه مشاركت به شركت آكساش مقيم تركيه درشركت صنايع نساجي بيتاريس كاشان (شركت مشترك) به منظور توليد نخ از الياف اكريليك در شهرستان كاشان - 10 /1 /1376
هيات وزيران - ت17893هـ /128144
1376 /01 /16 - كل مصوبه -

57 - اجازه مشاركت به شركت موتكس مقيم آلمان در طرح توليد پارچه فاستوني نخ نيمه فاستوني، نخ پشمي - 10 /1 /1376
هيات وزيران - ت17887هـ /128113
1376 /01 /16 - كل مصوبه -

58 - اجازه مشاركت به شركت ام .ام .بي مقيم آلمان درشركت نمادآور (خصوصي) جهت توليد ابزار سنجش (علايم كنترل) - 10 /1 /1376
هيات وزيران - ت17888هـ /128112
1376 /01 /16 - كل مصوبه -

59 - اجازه مشاركت به شركت فونيكس مقيم دانمارك در شركت ورزيران (خصوصي) جهت توليد مواد پوششي - 8 /4 /1376
هيات وزيران - ت18233هـ /57790
1376 /04 /22 - كل مصوبه -

60 - اجازه مشاركت به شركت ديزاين تكنيك مقيم تركيه در شركت تهران پرهيزكار (خصوصي) در طرح توليد لوله هاي پلي پروپلين (لوله هاي سبز) در استان مركزي - 5 /5 /1376
هيات وزيران - ت18334هـ /60077
1376 /05 /07 - كل مصوبه -

61 - اجازه مشاركت به شركت همپل مقيم دانمارك در شركت باژاك (خصوصي) براي توليد رنگهاي دريايي - 5 /5 /1376
هيات وزيران - ت18318هـ /59901
1376 /05 /07 - كل مصوبه -

62 - اجازه اعطاي تسهيلات مالي به شركت صنايع تبديلي فراز (خصوصي) توسط شركت MMT مقيم لوكزامبورگ - 8 /5 /1376
هيات وزيران - ت18464هـ /62036
1376 /05 /11 - كل مصوبه -

63 - اجازه مشاركت به شركت ري مقيم آلمان در طرح مشعلهاي گازي و گازوئيلي در منطقه صنعتي اشتهارد با مشاركت شركت شهرك (خصوصي) - 8 /5 /1376
هيات وزيران - ت18417هـ /61239
1376 /05 /11 - كل مصوبه -

64 - اجازه مشاركت به شركت فلوريمونددپره مقيم فرانسه در طرح توليد بذور محصولات زراعي، صيفي و سبزيجات در دشت مغان با شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان - 30 /6 /1376
هيات وزيران - ت18627هـ /65206
1376 /07 /01
- كل مصوبه -

65 - اجازه مشاركت به آقاي رولاند كورت ماخ تبعه آلمان از طريق اعطاي تسهيلات مالي به شركت پارس پيله (خصوصي) - 9 /7 /1376
هيات وزيران - ت18630هـ /65207
1376 /07 /13 - كل مصوبه -

66 - اجازه مشاركت به شركت كماتور مقيم سوئد در طرح توليد آب اكسيژنه با شركت پنتاشيمي وابسته به سازمان صنايع ملي ايران - 9 /7 /1376
هيات وزيران - ت18629هـ /65209
1376 /07 /13 - كل مصوبه -

67 - اجازه مشاركت به شركت پارال مقيم سوئد در طرح توليد قطعات پيش‌ساخته بتوني با سرمايه‌گذاران ايراني به نسبت سي درصد (%۳۰) شركت پارال و هفتاد درصد ( %۷۰ ) شركاي ايراني - 9 /7 /1376
هيات وزيران - ت18628هـ /65208
1376 /07 /13 - كل مصوبه -

68 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي لبنان، سوريه، چين، آفريفاي جنوبي، اندونزي، تايلند، نيوزيلند، هندوستان، و ... به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 30 /7 /1376
هيات وزيران - ت18705هـ /66234
1376 /08 /04 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي و با لحاظ تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400هيات وزيران-
در خصوص دولتهاي تايلند، اردن، نيوزيلند، هندوستان، امارات متحده عربي معتبر است.
دولت ازبكستان به موجب پيوست1 تصويبنامه تنقيحي حاضر، از متن مصوبه حذف شده است.

69 - اجازه مشاركت به شركت ( TRI ) مقيم مالزي در طرح ايجاد و بهره برداري از شبكه تلفن همراه اصفهان با شركت مخابرات اصفهان به نسبت (49%) شركت (TRI) و (49%) شركت مخابرات اصفهان و (۲%) شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران - 5 /9 /1376
هيات وزيران - ت18749هـ /69813
1376 /09 /17 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

70 - اجازه مشاركت به شركت شامپيون مقيم جمهوري ايرلند با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني در طرح توليد منسوجات از الياف پلي استر در شهرستان سمنان - 7 /10 /1376
هيات وزيران - ت19043هـ /73490
1376 /10 /13 - كل مصوبه -

71 - اجازه مشاركت به شركت ودكو مقيم آلمان با شركت سرمايه‌گذاري نيرو و شركت آو در طرح توليد دستگاه‌هاي مولد ازن و دستگاه‌هاي ضدعفوني‌كننده با اشعه ماوراي بنفش - 7 /10 /1376
هيات وزيران - ت19041هـ /73491
1376 /10 /13 - كل مصوبه -

72 - اجازه مشاركت به شركت ايسكرا مقيم اسلووني با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني در طرح توليد قطعات الكتريكي خودرو در شهرستان كاشان - 7 /10 /1376
هيات وزيران - ت19042هـ /73492
1376 /10 /13 - كل مصوبه -

73 - اجازه مشاركت به شركت ام .ام .تي مقيم لوكزامبورگ از طريق اعطاي تسهيلات مالي به شركت فولاد خوزستان براي توليد آهن اسفنجي (طرح زمزم) - 7 /10 /1376
هيات وزيران - ت19040هـ /73493
1376 /10 /13 - كل مصوبه -

74 - افزوده شدن معاون وزارت كشور به تركيب اعضاي شوراي موضوع رديف (۱) بند (ج) تصويبنامه تشكيل ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه - 15 /11 /1376
هيات وزيران - 7678-76 /م /ت19180
20 /11 /1376 - كل مصوبه -

75 - اجازه مشاركت به شركت لوترز مقيم آلمان به منظور توليد انواع مفتول فولادي در مجتمع صنعتي نوژند در شهر سمنان - 6 /2 /1377
هيات وزيران - ت19572هـ /20 /2995
1377 /2 /7 - كل مصوبه -

76 - اصلاح تصويب‌نامه مشاركت شركت تراويس كيميكالز مقيم قبرس درطرح توليد مواد شيميايي ويژه مورد استفاده در صنايع نفت وگاز - 7 /5 /1377
هيات وزيران - ت 19748هـ /29924
1377 /05 /10 - كل مصوبه -

77 - اجازه مشاركت به شركت سونيه دو وال مقيم فرانسه و ايپكو مقيم جمهوري ايرلند در طرح توليد آبگرمكن گازي ديواري در شهرستان اصفهان - 7 /5 /1377
هيات وزيران - ت 19957هـ /25789
1377 /05 /10 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

78 - اجازه مشاركت به شركت والتون وير پاسيفيك مقيم اسپانيا در طرح توليد شيرآلات صنعتي با شركت صنايع آذر آب - 7 /5 /1377
هيات وزيران - ت 19988هـ /26651
1377 /05 /10 - كل مصوبه -

79 - اجازه مشاركت به شركت هربرت مقيم آلمان در شركت صنايع توليدي تاير ماشين - 11 /6 /1377
هيات وزيران - ت 20122هـ /33939
1377 /06 /16 - كل مصوبه -

80 - اجازه مشاركت به شركت برلوخر مقيم آلمان در شركت همپار به منظور توليد پايداركننده‌هاي PVC - 11 /6 /1377
هيات وزيران - ت 20113هـ /33209
1377 /06 /16 - كل مصوبه -

81 - اصلاح تصويب‌نامه درخصوص اجازه مشاركت به شركت( TRI) مقيم مالزي در طرح ايجاد و بهره‌برداري از شبكه تلفن همراه اصفهان با شركت مخابرات اصفهان - 15 /6 /1377
هيات وزيران - ت 20190هـ /39648
1377 /06 /17 - كل مصوبه -

82 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق وحمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران با دولتهاي دانمارك، اتريش، بلژيك، انگلستان، بنگلادش، بلغارستان، مقدونيه و گينه كوناكري به وزارت اموراقتصادي و دارايي - 15 /9 /1377
هيات وزيران - ت 19766هـ /44379
1377 /09 /26
- كل مصوبه - در خصوص دولتهاي دانمارك، بلژيك، انگلستان و گينه كوناكري معتبر است.
در خصوص دولتهاي اتريش، بنگلادش، بلغارستان و مقدونيه به موجب پيوست1 تصويبنامه حاضر نسخ شده است.

83 - اجازه مشاركت به شركت OIFL مقيم جزاير ويرجين (انگلستان) درشركت مجتمع پتروشيمي الفين اصفهان به منظور اجراي طرح پتروشيمي الفين - 18 /9 /1377
هيات وزيران - ت 20519هـ /56343
1377 /09 /21 - كل مصوبه -

84 - اجازه مشاركت به شركت ديامانت ـ دي مقيم ايتاليا در شركت تعاوني ابزار الماسه بروجرد جهت طرح توليد سيم برش الماسه كوه بري در شهرك صنعتي بروجرد - 18 /9 /1377
هيات وزيران - ت 20558هـ /59159
1377 /09 /21 - كل مصوبه -

85 - اجازه مشاركت به خانم استانيون تبعه انگليس در طرح توليد شيشه هاي نشكن - 28 /11 /1377
هيات وزيران - ت 20794هـ /70813
1377 /12 /02 - كل مصوبه -

86 - آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت‌هاي خارجي - 11 /1 /1378
هيات وزيران - 930ـ78 /م /ت 19776هـ
13 /2 /1378 - كل مصوبه -

87 - اجازه مشاركت شركت سوفا با شركت صنايع تجهيزات نفت و ساير سرمايه‌گذاران ايراني در طرح توليد شيرآلات صنعتي - 1 /2 /1378
هيات وزيران - ت 20872هـ /74080
1378 /02 /09 - كل مصوبه -

88 - آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه - 19 /2 /1378
هيات وزيران - 16941 /ت 17788هـ
14 /4 /1378 - تبصره ماده 7 (الحاقي 20 /10 /1388) -

89 - اجازه سرمايه‌گذاري و مشاركت شركت سنور مقيم تركيه با شركت پارس توشه و شركت كوشاپيشه در طرح توليد جاروبرقي دستي و غذاساز در شهرك صنعتي ليا (استان قزوين) - 6 /4 /1378
هيات وزيران - ت 20927هـ /18451
1378 /04 /13 - كل مصوبه -

90 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌هاي استراليا، ايرلند، آرژانتين، اسلووني، آلباني و اتيوپي - 30 /4 /1378
هيات وزيران - ت21546هـ /20860
1378 /05 /10 - كل مصوبه - معتبر با لحاظ تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران.
- در خصوص دولتهاي استراليا، ايرلند، آرژانتين، اسلووني و آلباني معتبر است.

91 - اجازه مشاركت شركت آسكوم مقيم اسلووني با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني در طرح توليد انواع كلكتور - 10 /6 /1378
هيات وزيران - ت 21461هـ /16184
1378 /06 /20 - كل مصوبه -

92 - اجازه مشاركت شركت سيستاش مقيم تركيه با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني در طرح توليد شير لاستيك (والف تيوپ) - 10 /6 /1378
هيات وزيران - ت 21463هـ /16257
1378 /06 /20 - كل مصوبه -

93 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري طرح توليد انواع چراغ خودرو به شركت آروبا مقيم تايوان با سرمايه‌گذاران ايراني - 10 /6 /1378
هيات وزيران - ت 21459هـ /16182
1378 /06 /16 - كل مصوبه -

94 - اجازه نسبت به امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت‌هاي هلند، پرتغال، فرانسه، كانادا، كوبا، عربستان سعودي و جماهير عربي ليبي - 25 /7 /1378
هيات وزيران - ت 20706هـ /28868
1378 /08 /10 - كل مصوبه - در خصوص دولتهاي هلند، پرتغال، كانادا و كوبا معتبر است. در خصوص دولتهاي فرانسه و ليبي به شرح پيوست1 تصويبنامه حاضر نسخ شده است.

95 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به آقاي روح الله تيموري تبعه افغانستان با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني در طرح توليد منسوجات در شهرستان تبريز - 25 /7 /1378
هيات وزيران - ت 21748هـ /29230
1378 /08 /02 - كل مصوبه -

96 - اجازه سرمايه‌گذاري به شركت WTD_SHASTA مقيم امارات متحده عربي به منظور اجراي طرح ايجاد يك واحد آب شيرين كن در منطقه آزاد كيش - 25 /7 /1378
هيات وزيران - ت 21747هـ /29228
1378 /08 /02
- كل مصوبه -

97 - اجازه مشاركت سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني با شركت نيوباكس مقيم ايتاليا در طرح توليد تشتك بطري - 25 /7 /1378
هيات وزيران - ت 21641هـ /24047
1378 /07 /26 - كل مصوبه -

98 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت بلاي اشتال مقيم آلمان در طرح توليد گيدوسيت سوپاپ انواع خودرو با شركت متالورژي پودر مشهد - 30 /8 /1378
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 48578 /ت 22148ك
29 /9 /1378 - كل مصوبه -

99 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري و ارائه خدمات مهندسي حفاري به شركت ( بورگاز دري لينگ ) مقيم روسيه با سرمايه‌گذاران ايراني - 30 /8 /1378
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 54396 /ت 22282ك
30 /11 /1378 - كل مصوبه -

100 - اجازه مشاركت به شركت فرم اينوست به ميزان %۷۰ در شركت آب‌هاي معدني دماوند - 10 /9 /1378
هيات وزيران - ت 21152هـ /47339
1378 /09 /15 - كل مصوبه -

101 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت (دلتااسپا ) مقيم ايتاليا مبني بر توليد زيره كفش از جنس پلي يورتان با سرمايه‌گذاران ايراني - 29 /9 /1378
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 54415 /ت 22254ك
30 /11 /1378 - كل مصوبه -

102 - مشاركت شركت ليكوگامز با شركت صمغكاران فارس در طرح فرآوري و تصفيه صمغ‌هاي گياهي - 19 /10 /1378
هيات وزيران - ت 22051هـ /42357
1378 /10 /20 - كل مصوبه -

103 - اصلاح جزء ب بند ۱ و بندهاي ۲و۴ تصويب‌نامه اجازه مشاركت به شركت سونيه دو وال مقيم فرانسه و اپيكو مقيم جمهوري ايرلند در طرح توليد آبگرمكن گازي ديواري در شهرستان اصفهان - 19 /10 /1378
هيات وزيران - ت 22302هـ /34717
1378 /10 /20 - كل مصوبه -

104 - اصلاح تصويب‌نامه مشاركت شركت تراويس كيميكالز مقيم قبرس در طرح توليد مواد شيميايي ويژه مورد استفاده در صنايع نفت و گاز در شهرستان فيروزكوه با مشاركت سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني - 19 /10 /1378
هيات وزيران - ت 22300هـ /40593
1378 /10 /20 - كل مصوبه -

105 - اجازه سرمايه‌گذاري به منظور اكتشاف، استخراج و فرآوري ذخاير معدني استان سيستان و بلوچستان به شركت زركن مقيم كانادا - 26 /10 /1378
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 58240 /ت 22383ك
30 /11 /1378 - كل مصوبه -

106 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركتهاي زركن مقيم كانادا و مقيم جزيره باربادوس با شركت توليد مواد اوليه آلومينيوم (ايرامكو) در طرح معدن طلاي آق دره - 26 /10 /1378
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 58251 /ت 22382ك
3 /12 /1378 - كل مصوبه -

107 - اجازه مشاركت شركت هاي ويو ثبت شده در جزاير ويرجين انگلستان در طرح توليد شيشه هاي مدرج آزمايشگاهي با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني - 4 /12 /1378
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 3150 /ت 22574ك
5 /2 /1379 - كل مصوبه -

108 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت پتروكام ثبت شده در جزاير ويرجين انگلستان با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني به منظور توليد گرانول كامپاند پلي اتيلن در شركت بسپارافرند - 4 /12 /1378
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 70065 /ت 22573ك
31 /1 /1379 - كل مصوبه -

109 - الحاق بندهايي به تصويب‌نامه اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري شركت هنكل مقيم آلمان غربي با آقايان رضايي جهت توليد مواد كمكي نساجي چرمسازي، پاك‌كننده‌هاي صنعتي، چسب و مواد شيميايي براي صنايع مختلف - 4 /12 /1378
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 68862 /ت 22564ك
5 /2 /1379 - كل مصوبه -

110 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركتهاي (SIS ) مقيم سنگاپور و (AFL) ثبت شده در جزاير ويرجين انگلستان در طرح توليد انواع كولر خودرو در شركت سندان ايرانيان - 21 /1 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 1647 /ت 22759ك
17 /2 /1379 - كل مصوبه -

111 - اجازه مشاركت به شركت اشنايدر مقيم فرانسه با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني - 21 /1 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 1644 /ت 22761ك
17 /2 /1379 - كل مصوبه -

112 - اجازه مشاركت به شركت لوكس ويندوز مقيم لوگزامبورك در طرح توليد پروفيل و پنجره هاي پي وي سي با مشاركت شركت صنايع پنجره نوشهر - 21 /1 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 5368 /ت 22762ك
17 /2 /1379 - كل مصوبه -

113 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به آقاي خوجه عزيز احمد اميني تبعه آلمان در توليد انواع نخ نيمه فاستوني در شركت ريسندگي فرش فيروزآباد با سرمايه‌گذاران ايراني - 21 /1 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 5370 /ت 22758ك
17 /2 /1379 - كل مصوبه -

114 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به آقاي سيداف فردوسي تاتار اوغلي تبعه جمهوري آذربايجان با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني در طرح توليد كود شيميايي كلات آهن - 12 /4 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 21773 /ت 23208ك
26 /5 /1379 - كل مصوبه -

115 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت ارزنر مقيم آلمان در شركت توليدي و صنعتي پارس كمپرسور به منظور توليد انواع كمپرسور - 12 /4 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 21765 /ت 23206ك
26 /5 /1379 - كل مصوبه -

116 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت S.E.F.I.T مقيم لوگزامبورگ به منظور احداث كارخانه موكشي كرك كشمير با مشاركت شركت ايران كشمير - 9 /5 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 24507 /ت 23273ك
9 /6 /1379 - كل مصوبه -

117 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت Lasource مقيم فرانسه در طرح اكتشاف بهره برداري و فرآوري معادن طلا در منطقه جنوب تكاب با مشاركت شركت تحقيقات زمين شناسي كارند - 9 /5 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 24508 /ت 23271ك
9 /6 /1379 - كل مصوبه -

118 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت Conveyor مقيم دانمارك به منظور توليد نوار نقاله با مشاركت سرمايه‌گذاري خصوصي ايراني - 30 /5 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 29248 /ت 23389ك
9 /7 /1379 - كل مصوبه -

119 - اجازه خريد %4 /26 سهام شركت صنايع الكتريكي البرز (شركت مشترك) به شركت Legrand S.A. مقيم فرانسه و افزايش سهام وي به %4 /77 سهام شركت مشترك - 30 /5 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 57548 /ت 23390ك
14 /12 /1379 - كل مصوبه -

120 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت بوخان والا مقيم هندوستان در شركت توليدي ابزار برشي الماسه آسان‌بر (خصوصي) جهت توليد ابزارهاي برشي الماسه و آب‌بندهاي مكانيكي - 30 /5 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 11510 /ت 23391ك
10 /4 /1380 - كل مصوبه -

121 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت ليكوگامز مقيم كانادا با شركت شيرين دارو براي استحصال ريشه شيرين‌بيان - 8 /6 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 26234 /ت 22884ك
22 /6 /1379 - كل مصوبه -

122 - آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي - 13 /6 /1379
هيات وزيران - 28423 /ت 17790هـ
13 /7 /1379 - تبصره2 ماده10 -

123 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت كاسپين مقيم ايتاليا با شركت تميشه سنگ در طرح استخراج و فرآوري سنگ ساختماني و تزئيني - 17 /7 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 32111 /ت 23579ك
14 /8 /1379 - كل مصوبه -

124 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به منظور اجراي طرح توليد ورقهاي رنگي و گالوانيزه در شركت فولاد مباركه به شركت (سي ام آي) مقيم بلژيك - 17 /7 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 35320 /ت 23578ك
11 /8 /1379 - كل مصوبه -

125 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت B_V VESTO مقيم هلند در توليد بشكه هاي فولادي با سرمايه‌گذاران ايراني - 17 /7 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 35339 /ت 23580ك
11 /8 /1379 - كل مصوبه -

126 - اجازه استفاده از تسهيلات مالي بانكي فورتيس شعبه ميلان به شركتهاي S.r.L و SPA مقيم ايتاليا براي اجراي طرح توسعه شركت فولاد مباركه - 27 /7 /1379
هيات وزيران - ت23656هـ /34738
1379 /08 /09 - كل مصوبه -

127 - اجازه سرمايه‌گذاري به شركت دانيلي مقيم ايتاليا براي اجراي طرح توليد ورق قلع اندود و ورق سرد نورد (روغني) در شركت فولاد مباركه - 25 /8 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 40125 /ت 23207ك
9 /9 /1379 - كل مصوبه -

128 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت بيك مقيم فرانسه در طرح توليد نوك خودكار با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني - 6 /9 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 48714 /ت 23846ك
28 /10 /1379 - كل مصوبه -

129 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت اپيكو مقيم امارات متحده عربي در طرح توليد پودرهاي كاني غيرفلزي با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني - 6 /9 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 48703 /ت 23835ك
28 /10 /1379 - كل مصوبه -

130 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت Breitenburger مقيم آلمان در شركت سهامي كارخانجات سيمان صوفيان - 6 /9 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 53823 /ت 23581ك
26 /11 /1379 - كل مصوبه -

131 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت (PME) مقيم آلمان در شركت سهامي شيشه قزوين - 6 /9 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 51670 /ت 23899ك
15 /11 /1379 - كل مصوبه -

132 - تصويب نامه در خصوص تركيب شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي - 19 /11 /1379
هيات وزيران - 53822 /ت23241هـ 26 /11 /1379 - كل مصوبه -

133 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌هاي پادشاهي نروژ و جمهوري قبرس به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 10 /12 /1379
هيات وزيران - ت 24035هـ /57550
1379 /12 /14 - كل مصوبه - در خصوص دولت نروژ معتبر است. در خصوص دولت قبرس به شرح پيوست1 تصويبنامه تنقيحي حاضر نسخ شده است.

134 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت لاندرا مقيم ايتاليا با سرمايه‌گذاران ايراني در طرح نمونه سازي و توليد قطعات صنعتي - 22 /12 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 4370 /ت 24549ك
16 /3 /1380 - كل مصوبه -

135 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت Gmbh Textil Burkhardt BT مقيم آلمان با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني در طرح توليد انواع نخ - 22 /12 /1379
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 10731 /ت 24548ك
16 /3 /1380 - كل مصوبه -

136 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت (MME ) مقيم آلمان با شركت فولاد خوزستان در طرح افزايش ظرفيت توليد واحد لوله هاي بدون درز - 2 /2 /1380
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 31462 /ت 24550ك
6 /8 /1380 - كل مصوبه -

137 - اصلاح تصويب‌نامه موضوع مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
- 19 /3 /1380
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 32651 /ت 25378ك
6 /8 /1380 - كل مصوبه -

138 - اصلاح تصويب‌نامه موضوع تشكيل ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه - 30 /3 /1380
هيات وزيران - 14824 /ت24338هـ
6 /4 /1380 - كل مصوبه -

139 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت كلداس مقيم لوكزامبورگ در طرح توليد يخچالهاي ويتريني با سرمايه‌گذاران ايراني - 30 /3 /1380
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 23516 /ت 25026ك
17 /5 /1380 - كل مصوبه -

140 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت نستله (Nestles.A) مقيم سوئيس درطرح توليد شيرخشك و غذاي كودك با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني و خريد دارايي‌هاي شركت تورنگ - 14 /6 /1380
هيات وزيران - ت24546هـ /28358
1380 /06 /18
- كل مصوبه -

141 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري شركت ايهاگ مقيم آلمان براي اجراي طرح توليد شمش و تختال (اسلب و بيلت) با شركت فولاد خوزستان - 7 /9 /1380
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 52043 /ت 25982ك
1 /12 /1380 - كل مصوبه -

142 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت ACC مقيم آلمان در طرح توليد شيرهاي مخروطي با سرمايه‌گذاران ايراني - 11 /9 /1380
هيات وزيران - ت25574هـ /38593
1380 /09 /17 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

143 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت هنكل مقيم آلمان تا سقف شصت درصد (%۶۰) در شركت پاك‌وش - 10 /11 /1380
هيات وزيران - ت25912هـ /49748
1380 /11 /17 - كل مصوبه -

144 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت TLI مقيم فرانسه در طرح توليد روانكارها (گريس و انواع روغن موتور) - 10 /11 /1380
هيات وزيران - ت25911هـ /49773
15 /11 /1380 - كل مصوبه -

145 - اصلاح تصويب نامه اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت ACC مقيم آلمان در طرح توليد شيرهاي مخروطي با سرمايه‌گذاران ايراني - 17 /11 /1380
هيات وزيران - ت25917هـ /49747
28 /11 /1380 - كل مصوبه -

146 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت GmbH Nohrungsmitte Merit (مريت) مقيم آلمان و سرمايه‌گذاران ايراني در طرح فرآوري و بسته بندي سبزيجات و ميوه‌جات خشك - 15 /12 /1380
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 6305 /ت 26175ك
17 /2 /1381 - كل مصوبه -

147 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت فرولي مقيم ايتاليا در طرح توليد تجهيزات حرارتي (پكيج) با سرمايه‌گذاران ايراني - 25 /2 /1381
هيات وزيران - ت 26150هـ /8424
31 /2 /1381 - كل مصوبه -

148 - سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران - 29 /2 /1381
هيات وزيران - 21067 /ت 25598هـ
6 /5 /1381 - بند 3 جزء 11 -

149 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري به شركت تكنوكرافت مقيم انگلستان براي طرح توليد خودروي سواري، با سرمايه‌گذاران خصوصي ايران - 22 /3 /1381
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 19134 /ت 26704ك
26 /4 /1381 - كل مصوبه -

150 - اجازه توليد ايزاسيانات ها به شركت هاي Chemature Engineering و Hansa Chemie AG. آلمان - 22 /3 /1381
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 19026 /ت26705ك
26 /4 /1381 - كل مصوبه -

151 - آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن - 29 /3 /1381
هيات وزيران - 15165 /ت 25297هـ
5 /4 /1381 - ماده 34 بند خ -

152 - تصويب‌نامه تعيين اهداف كلان بلندمدت، راهبردهاي كلان، اقدامات ميان مدت و كوتاه‌مدت و تشكيلات اجرايي مربوط در استان سيستان و بلوچستان- راهبردهاي كلان توسعه استان - 23 /4 /1381
هيات وزيران - 16532 /ت 26790هـ
6 /5 /1381 - بند 5 -

153 - اجازه مشاركت و سرمايه‌گذاري به شركت سفيت مقيم لوكزامبورگ در طرح احداث كارخانه موكشي و ريسندگي كرك كشمير در استان خراسان با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني - 6 /6 /1381
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 28608 /ت27176ك
31 /6 /1381 - كل مصوبه -

154 - اجازه مشاركت و سرمايه‌گذاري به شركت R0B0L در طرح توليد جعبه فرمان هيدروليكي با سرمايه‌گذاران ايراني - 6 /6 /1381
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 28660 /ت 27179ك
31 /6 /1381 - كل مصوبه -

155 - اجازه مشاركت و سرمايه‌گذاري در طرح توليد لايي سوزني و موكت نمدي به آقاي حسين زاده تبعه افغانستان با شركت قماش ثامن - 6 /6 /1381
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 28613 /ت 27175ك
31 /6 /1381 - كل مصوبه -

156 - اجازه مشاركت و سرمايه‌گذاري به سرمايه‌گذاران خارجي (اتباع تركيه) به منظور توليد انواع پارچه هاي تار و پودي ظريف و گلدوزي‌شده پرده اي در شركت اطلس تاژ (شركت مشترك) - 6 /6 /1381
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 28668 /ت 27173ك
31 /6 /1381 - كل مصوبه -

157 - اجازه مشاركت و سرمايه‌گذاري در طرح توليد تجهيزات كنترل فشار چاه‌هاي نفت وگاز به شركت كامرون مقيم انگلستان با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني - 6 /6 /1381
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 28608 /ت 27177ك
31 /6 /1381 - كل مصوبه -

158 - اجازه مشاركت و سرمايه‌گذاري به شركت كومت مقيم اسلووني در طرح توليد انواع سنگهاي ساينده و سمباده با سرمايه‌گذاران ايراني - 6 /6 /1381
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 28603 /ت 27174ك
31 /6 /1381 - كل مصوبه -

159 - اجازه مشاركت و سرمايه‌گذاري به شركت سكو مقيم آلمان جهت توليد انواع پيستون خودرو در شركت پيستون سازان توس - 6 /6 /1381
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 28683 /ت 27351ك
1 /8 /1381 - كل مصوبه -

160 - آيين‌نامه تسهيلات و نحوه تبديل درآمد توليدكنندگان غيردو‌لتي برق به ارز - 10 /6 /1381
هيات وزيران - 26624 /ت 27108هـ
11 /6 /1381 - كل مصوبه -

161 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مكزيك به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 10 /6 /1381
هيات وزيران - 27907 /ت 27078هـ
11 /6 /1381 - كل مصوبه -

162 - آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي - 24 /6 /1381
هيات وزيران - 32556 /ت 27032هـ
23 /7 /1381 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات و الحاقات بعدي

163 - تصويبنامه در خصوص اضافه شدن اتاق تعاو‌ن مركزي ايران به تركيب شوراي ستاد هماهنگي رو‌ابط اقتصادي خارجي - 31 /6 /1381
هيات وزيران - 29169 /ت27238هـ
3 /7 /1381 - كل مصوبه -

164 - اجازه مشاركت و سرمايه‌گذاري به شركت كناف مقيم آلمان با شركت ايران گچ - 3 /7 /1381
وزراي عضو شوراي‌عالي سرمايه‌گذاري - 34362 /ت 27389ك
1 /8 /1381 - كل مصوبه -

165 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اروگوئه - 22 /8 /1381
هيات وزيران - 41525 /ت27532هـ
26 /8 /1381 - كل مصوبه -

166 - اساسنامه صندو‌ق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترو‌نيك (شركت مادر تخصصي) - 28 /2 /1382
هيات وزيران - 19679 /ت28641هـ
31 /4 /1382 - ماده 4 -

167 - اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران - 7 /3 /1382
هيات وزيران - 19677 /ت 28749هـ
30 /4 /1382 - بند 11 ماده 7 (الحاقي 12 /7 /1388) - معتبر با اصلاحات بعدي

168 - اصلاح مواد 23 و 27 آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي - 28 /3 /1382
هيات وزيران - 16419 /ت 28777هـ
1 /4 /1382 - كل مصوبه -

169 - آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو - 1 /4 /1382
هيات وزيران - 18758 /ت 28817هـ
10 /4 /1382 - ماده 14 (الحاقي 22 /9 /1396) -

170 - تصويب‌نامه راجع به سرمايه‌گذاري خارجي، ضوابط حاكم بر قراردادها، مشاركت مدني و بيع متقابل - 18 /4 /1382
هيات وزيران - 23588 /ت 28698هـ
1 /5 /1382 - كل مصوبه - اين تصويب‌نامه به موجب ماده 17 آيين‌نامه اجرايي بند «ل» تبصره 21 قانون بودجه سال 1383 كل كشور مصوب 17 /8 /1383 هيأت‌وزيران در محدوده زماني اجراي قانون بودجه سال 1383 كل كشور، موقوف الاجرا بوده است.

171 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگال به وزارت اقتصادي و دارايي - 8 /5 /1382
هيات وزيران - ت 29079هـ /25950
1382 /05 /12 - كل مصوبه -

172 - آيين‌نامه اجرايي بند (۷) ماده و‌احده قانون تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب كشور - 18 /8 /1382
هيات وزيران - 47677 /ت 28447هـ
26 /8 /1382 - ماده 2 بند هـ، تبصره ماده 12 - معتبر با اصلاحات بعدي

173 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌هاي ونزوئلا، سنگاپور، موريس، صربستان و مونته نگرو و حكومت انتقالي افغانستان - 12 /11 /1382
هيات وزيران - 63830 /ت 30032هـ
18 /11 /1382 - كل مصوبه - در خصوص دولت موريس معتبر است.
در خصوص دولت‌هاي ونزوئلا، سنگاپور، صربستان و مونته نگرو و حكومت افغانستان به موجب پيوست1 تصويبنامه حاضر نسخ شده است.

174 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌هاي جمهوري نيجر و جمهوري فدرال نيجريه به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 14 /4 /1383
هيات وزيران - ت30954هـ /19261
1383 /04 /16
- كل مصوبه -

175 - اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأ‌سيسات دو‌لتي و عمومي (شركت‌ مادرتخصصي) - 28 /4 /1383
هيات وزيران
- 30763 /ت31054هـ
18 /6 /1383 - ماده 4، بند 5، رديف 6 -

176 - آيين‌‌نامه نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي دستگاه‌هاي اجرايي - 11 /5 /1383
هيات وزيران - 20860 /ت29728هـ
18 /5 /1383 - ماده 9 بند (چ) -

177 - اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران - 25 /6 /1383
هيات وزيران - 37673 /ت30966هـ
22 /7 /1383 - ماده 7 بند 8 و ماده 12 -

178 - اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (۷) ماده واحده قانون تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب كشور - 25 /9 /1383
هيات وزيران - 40298 /ت31884هـ
29 /9 /1383 - بند 2 -

179 - آيين‌نامه نحوه اعمال محدوديت هاي اقتصادي در روابط خارجي - 11 /11 /1383
هيات وزيران - 68938 /ت31469هـ
26 /11 /1383 - بند13 ماده4 -

180 - اجازه اقدام سازمان انرژي اتمي ايران نسبت به جلب مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي وخارجي در پروژه فرآيند غني‌سازي نطنز - 1 /8 /1384
هيات وزيران - ت 34054هـ /47072
1384 /08 /11 - كل مصوبه -

181 - اضافه شدن نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تركيب شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي - 5 /4 /1384
هيات وزيران - 17787 /ت33226هـ
8 /4 /1384 - كل مصوبه -

182 - آيين‌نامه اجرايي ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت - 16 /1 /1385
هيات وزيران - 19011 /ت 35081هـ
27 /2 /1385 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

183 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و هر يك از دولت‌هاي استوني، لاتويا، ليتواني، لائوس، مالديو، ليختن اشتاين، مونته نگرو، اكوادور، برزيل، بوليوي، پاراگوئه، پرو، شيلي، كاستاريكا، كلمبيا، گواتمالا، نيكاراگوا، سيرالئون، مصر، موريتاني و موزامبيك به وزارت امور اقتصادي ودارايي - 30 /7 /1385
هيات وزيران - ت36093هـ /92272
6 /8 /1385


- كل مصوبه -

184 - اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - 28 /8 /1385
هيات وزيران - 106728 /ت36239هـ
1 /9 /1385 - كل مصوبه -

185 - آيين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - 3 /4 /1386
هيات وزيران - 51685 /ت 36118هـ
6 /4 /1386 - ماده 14 -

186 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ساحل عاج به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 16 /6 /1387
وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 120256 /ت40372ك
17 /7 /1387 - كل مصوبه -

187 - آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - 20 /8 /1387
وزيران عضو كارگروه مربوط به امور املاك، مستغلات،زمين، مسكن و ساختمان - 24198 /ت41527ك
7 /2 /1388 - ماده 10و تبصره آن
- معتبر با اصلاحات مورخ 8 /4 /1399

188 - اصلاح ماده (۲۳) و تبصره آن و ماده (۲۴) آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي
- 12 /11 /1387
وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 99662 /ت40108كـ
18 /5 /1388 - كل مصوبه -

189 - طرح توسعه و تسهيل سرمايه‌گذاري توسعه اي در مناطق غرب و شرق كشور - 15 /11 /1387
هيات وزيران - 20 /759-ر-س /45792ك
12 /10 /1389 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

190 - اضافه شدن سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به تركيب ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي - 16 /12 /1388
هيات وزيران - 227525 /44190
22 /12 /1388 - كل مصوبه -

191 - اتخاذ تصميماتي در خصوص سرمايه‌گذاري در زمينه اجراي طرح‌هاي احداث پالايشگاه هاي جديد - 27 /3 /1388
هيات وزيران - 42947 /72344
6 /4 /1388 - بندهاي 1،2 و 7 متن پيوست - معتبر با اصلاحات بعدي

192 - تصويب‌نامه راجع به اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران - 12 /7 /1388
هيات وزيران - 220380 /ت43383 هـ
22 /12 /1388 - بند 3 -

193 - اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي) - 29 /9 /1388
هيات وزيران - 215292 /ت40122 هـ
21 /11 /1388 - ماده 4 بند 14، ماده 10 بند 15 -

194 - الحاق تبصره به ماده (۷) آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه - 20 /10 /1388
هيات وزيران - 213296 /ت42200هـ
29 /10 /1388 - كل مصوبه -

195 - آيين‌نامه نحوه انتقال مالكيت آثار قابل احيا به صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي - 23 /12 /1388
هيات وزيران - 24756 /44250
6 /2 /1389 - ماده 17 -

196 - موظف نمودن وزارت نفت نسبت به اصلاح جدول پيوست تصويب‌نامه موضوع سرمايه گذاري در زمينه طرحهاي احداث پالايشگاه هاي جديد - 29 /1 /1389
هيات وزيران - 44382 /99397
6 /5 /1389 - كل مصوبه -

197 - آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس - 29 /1 /1389
هيات وزيران - 17793 /42459
29 /1 /1389 - كل مصوبه - معتبر با لحاظ نظر شماره 39395 هـ /ب مورخ 16 /6 /1389 رييس مجلس شوراي اسلامي مبني بر: ملغي بودن بند (9) ماده(1)، تبصره(2) ماده (10) و عبارات «در دستورالعمل اجرايي... نظارت نمايد.» در ماده (13)

198 - مصوبه تشكيل مركز خدمات سرمايه‌گذاري استان
- 29 /1 /1389
هيات وزيران - 26986 /44458
8 /2 /1389 - كل مصوبه - معتبر با لحاظ نظر شماره 70823 هـ /ب مورخ 21 /10 /1389 رييس مجلس شوراي اسلامي مبني بر: ملغي بودن تبصره جزء (6) بند «ج» و ملغي بودن قسمت اول بند 9 از حيث اطلاق آن در حدي كه شامل وظايف ذاتي و انحصاري سازمان است و نيز ملغي بودن قسمت دوم بند 9 و ملغي بودن بند 10

199 - اتخاذ تصميماتي در خصوص طرح‌هاي توسعه راه آهن - 18 /2 /1389
نمايندگان ويژه رئيس جمهور - ت44648ن /80523
1389 /4 /12 - بند3 -

200 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوركينافاسو به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 10 /5 /1389
هيات وزيران - 43971 /110006
1389 /05 /19
- كل مصوبه -

201 - تصويب‌نامه راجع به موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرح‌هاي صنعتي و معدني در استان همدان - 13 /5 /1389
هيات وزيران - 45117 /124985
1389 /06 /06 - بند 8 -

202 - سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور - 10 /12 /1389
وزراي عضو كارگروه صادرات كشور - 9531 /ت46374ك
21 /1 /1390 - بند 3 رديف الف و ب -

203 - اتخاذ تصميماتي در خصوص قيمت خريد تضميني چاي و فروش برگ سبز آن و رتبه‌بندي كارخانه هاي چاي‌سازي و واحدهاي بسته بندي - 24 /3 /1390
نمايندگان ويژه رئيس جمهور - 98613 /ت45716ن
1390 /5 /12 - جزء ج بند5 -

204 - آيين‌نامه اجرايي قانون وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي - 8 /4 /1390
هيات وزيران - 85945 /ت41301هـ
27 /4 /1390 - مواد 9و 10 -

205 - اساسنامه نمونه شركت‌هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني - 26 /6 /1391
هيات وزيران - 166520 /ت47164هـ
24 /8 /1391 - تبصره ماده 17 -

206 - آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات - 21 /8 /1391
هيات وزيران - 141602 /ت46513هـ
21 /8 /1391 - ماده 17 (اصلاحي 25 /3 /1399) و تبصره (الحاقي 29 /9 /1391) آن - معتبر با اصلاحات و الحاقات بعدي

207 - اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نو آوري ها و اختراعات - 29 /9 /1391
هيات وزيران - 202956 /ت46513هـ
17 /10 /1391 - بند 11 -

208 - آيين‌نامه نحوه تنظيم و ارايه اطلاعات سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي - 29 /9 /1391
هيات وزيران - 200577 /ت48348هـ
12 /10 /1391 - كل مصوبه -

209 - آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي - 6 /12 /1391
هيات وزيران - 262758 /ت47775هـ
29 /12 /1391 - تبصره 3 ماده 142 (الحاقي 14 /2 /1399) -

210 - مجوز امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌هاي بروندي، بنين، زامبيا، ميانمار، بوتان، نپال و نيجر توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي - 25 /2 /1392
هيات وزيران - 49144 /47672
31 /2 /1392 - كل مصوبه - در خصوص دولتهاي بنين، زامبيا، ميانمار، بوتان، نپال و نيجر معتبر است. در خصوص دولت‌ بروندي به شرح پيوست1 تصويبنامه حاضر، نسخ شده است.

211 - آيين نامه اجرايي قانون معادن - 11 /4 /1392
وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن - 85744 /ت49089ك
11 /4 /1392 - ماده 108 و تبصره آن -

212 - مصالحه براي پرداخت حقوق سهام ملي شده شركت‌هاي مشمول بند (الف) ماده ۱ قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران - 10 /5 /1392
هيات وزيران -
104636 /49450
1392 /05 /10 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

213 - اصلاح تصويب‌نامه موضوع مصالحه براي پرداخت حقوق سهام ملي شده شركت‌هاي مشمول بند (الف) ماده (1) قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران - 27 /9 /1392
هيات وزيران - ت49450هـ /156711
1392 /10 /04 - كل مصوبه -

214 - اصلاح ماده (9) آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 20 /12 /1392
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 39131 /ت50409ك
11 /4 /1393 - كل مصوبه -

215 (منسوخه 12ˏ10ˏ1400)- اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره) - 24 /1 /1393
هيات وزيران - 26710 /ت48938هـ
11 /3 /1393 - ماده 9بندهاي 7 و 9، ماده 23 بند 19، ماده33 -

216 - مصوبه اتخاذ تصميماتي براي ايجاد تحرك اقتصادي، رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار - 19 /5 /1393
هيات وزيران - 56917 /ت50582هـ
25 /5 /1393 - بندهاي
3، 4، 8، 10، 11 و 13 -

217 - آيين‌نامه اجرايي ماده (۹) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار - 26 /5 /1393
هيات وزيران - 62669 /ت50318هـ
4 /6 /1393 - كل مصوبه -

218 - اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم
- 26 /6 /1393
هيات وزيران - 91091 /ت49418هـ
10 /8 /1393 - مواد 3 و 4 -

219 - اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص)
- 26 /6 /1393
شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران - 91089 /ت50087هـ
10 /8 /1393 - مواد 1و2 -

220 - آيين‌نامه اجرايي تبصره (5) اصلاحي بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي - 30 /6 /1393
هيات وزيران - 85301 /ت50936هـ
28 /7 /1393 - ماده 2 بند 8 -

221 - الحاق استان خراسان‌شمالي به قلمرو جغرافيايي طرح توسعه و تسهيل سرمايه‌گذاري توسعه در مناطق غرب و شرق كشور - 17 /12 /1393
هيات وزيران - 159248 /ت51630هـ
1393 /12 /25 - كل مصوبه -

222 - آيين‌نامه اجرايي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - 21 /4 /1394
هيات وزيران - 67573 /ت52099هـ
27 /5 /1394 - كل مصوبه -

223 - اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه اروند - 7 /5 /1394
هيات وزيران - 106408 /ت51605هـ
16 /8 /1394
- مواد 3و4، 15 بند ز، 21 بند و -

224 - اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه كيش - 7 /5 /1394
هيات وزيران - 106395 /ت51599هـ
16 /8 /1394 - مواد 3و4، 15 بند ز، 21 بند و -

225 - اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ماكو - 7 /5 /1394
هيات وزيران - 106390 /ت51607هـ
16 /8 /1394 - مواد 3و4، 15 بند ز، 21 بند و
-

226 - اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ارس - 7 /5 /1394
هيات وزيران - 106379 /ت51604هـ
16 /8 /1394 - مواد 3و4، 15 بند ز، 21 بند و
-

227 - تصويب‌نامه در خصوص برنامه راهبردي ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد در مبادلات مرزي - 17 /8 /1394
هيات وزيران - 118416 /ت50193هـ
8 /9 /1394 - پيوست ب چشم انداز ، بند 5 بيانيه رسالت ، بند 3 راهبردها ، بند 1و 8 راهكارهاي عملياتي -

228 - از تصويب‌نامه بسته نرخ‌هاي كارمزد (حق بيمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران - 1 /9 /1394
هيات وزيران - 123424 /ت51733هـ
22 /9 /1394 - مواد 2 و 3 -

229 - آيين‌نامه اجرايي ماده(132) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - 21 /11 /1394
هيات وزيران - 165311 /ت52642هـ
16 /12 /1394 - مواد3 و 7 -

230 - اصلاح تصويب‌نامه موضوع مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 2 /12 /1394
هيات وزيران - 161098 /ت52603هـ
8 /12 /1394 - كل مصوبه -

231 - الحاق تبصره به ماده(۴۲) مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 2 /12 /1394
هيات وزيران - 161052 /ت52927هـ
8 /12 /1394 - كل مصوبه -

232 - آيين‌نامه صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي - 2 /12 /1394
هيات وزيران - 161205 /ت52602هـ
8 /12 /1394 - ماده 2 تبصره 3 -

233 - آيين‌نامه كشت فراسرزميني - 29 /1 /1395
هيات وزيران - 12146 /ت51271هـ
5 /2 /1395 - مواد 3و4 -

234 - مصوبه تعيين شرح تفصيلي وظايف و اختيارات شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فنآوري - 1 /2 /1395
هيات وزيران - 13894 /ت52314هـ
8 /2 /1395 - ماده 1 بند الف رديف 6
-

235 - اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه‌هاي تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي نروژ، دولت لوگزامبورك و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 9 /3 /1395
هيات وزيران - ت53144هـ /29910
12 /3 /1395 - كل مصوبه - معتبر با لحاظ تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران.
در مورد دولت پادشاهي نروژ و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين معتبر است.

236 - آيين‌نامه اجرايي ماده (107) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم - 12 /3 /1395
هيات وزيران - 32336 /ت52882هـ
19 /3 /1395 - كل مصوبه -

237 - آيين‌نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - 13 /4 /1395
هيات وزيران - 59121 /ت52912هـ
19 /5 /1395 - ماده 11 -

238 - مصوبه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قرارداد‌هاي بالادستي نفت و گاز - 13 /5 /1395
هيات وزيران - 57225 /ت53367هـ
16 /5 /1395 - مواد 1،2،3،4 -

239 - تصويب‌نامه در خصوص خروج شركت‌‌هاي خدمات صنعتي بازرگاني آي سي اس و آسكوتك از جداول پيوست آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي - 25 /12 /1395
هيات وزيران - 166366 /ت54158هـ
26 /12 /1395 -
كل مصوبه -

240 - آيين‌نامه ارزش‌گذاري دارايي‌هاي نامشهود در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري - 17 /2 /1396
هيات وزيران - 20700 /ت53461هـ
25 /2 /1396 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

241 - اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت پروتكل اصلاحي موافقت‌نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 3 /3 /1396
هيات وزيران - ت54334هـ /25617
1396 /03 /06
- كل مصوبه -

242 - اجازه مشاركت وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت به پذيره نويسي سه هزار و چهارصد و هفتاد و سه سهم در دومين دور افزايش سهام سرمايه شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي (ICD) وابسته به بانك توسعه اسلامي - 21 /3 /1396
هيات وزيران - ت52768هـ /33804
24 /3 /1396 - كل مصوبه -

243 - آيين‌نامه‌هاي موضوع جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور - 25 /4 /1396
هيات وزيران - 50132 /ت54448 هـ
28 /4 /1396 - ماده 35 -

244 - از تصويب‌نامه در خصوص موظف نمودن كليه دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به انجام تمهيدات لازم براي تحقق مفاد سند ملي راهبرد انرژي كشور - 28 /4 /1396
هيات وزيران - 53772 /ت54493هـ
7 /5 /1396 - مقدمه سند، راهبردهاي كلي بخش انرژي بند 12، راهبردهاي نفت و گاز بند 6 و 11 -

245 - سند گسترش كاربرد فناوري نانو در افق 1404 - 23 /7 /1396
هيات وزيران - 121332 /ت53068هـ
29 /9 /1396 - پيوست مبحث 5 بند 5-2 -

246 - الحاق مواد (13)، (14)، (15)، (16)، و (17) به آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو - 22 /9 /1396
هيات وزيران - 125573 /ت54803هـ
9 /10 /1396 - ماده 14 -

247 - مصوبه تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي جهرم - 31 /4 /1397
هيات وزيران - 58778 /ت55487هـ
7 /5 /1397 - بيان مسئله
1-1،
مبحث 4، بند 3-5، جزء 1-3-5 (استراتژي‌هاي كلان سازمان منطقه ويژه اقتصادي جهرم)، زيرجزء4
-

248 - اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه همكاري اقتصادي و تجاري بين دولت هاي ساحلي درياي خزر به وزارت صنعت، معدن و تجارت - 7 /6 /1397
هيات وزيران - 75233 /ت55672هـ
10 /6 /1397 - مواد 1، 3 و4 -

249 - تصويب‌نامه درخصوص انجام مذاكره، پيش امضاء (پاراف) و امضاي موقت موافقت‌نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مغولستان - 11 /7 /1397
هيات وزيران - ت55730هـ /92817
15 /7 /1397
- كل مصوبه -

250 - اصلاح مصوبه در خصوص طرح توسعه و تسهيل سرمايه‌گذاري توسعه اي در مناطق غرب و شرق كشور - 30 /8 /1397
هيات وزيران - 116092 /ت55940هـ
5 /9 /1397 - كل مصوبه -

251 - اصلاح تبصره الحاقي ماده (42) مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 28 /9 /1397
هيات وزيران - 128607 /ت55954هـ
1 /10 /1397 - كل مصوبه -

252 - آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 7 /11 /1397
هيات وزيران - 151254 /ت55244هـ
13 /11 /1398 - ماده3بند ث، ماده 6 بند ت -

253 - قانون اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته (شركت مادر تخصصي) - 24 /11 /1397
هيات وزيران - 36646 /ت54714هـ
30 /3 /1398 - ماده 4بند ذ -

254 - تصويب نامه در خصوص اقامت اتباع خارجي - 9 /4 /1398
هيات وزيران - 43772 /ت56081هـ
15 /4 /1398 - كل مصوبه -

255 - تصويب‌نامه در خصوص مجوز صدور يك فقره بيمه‌نامه سرمايه‌گذاري به ارزش معادل يورويي سيصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) دلار جهت پوشش خطرپذيري به نفع شركت گروه مپنا - 16 /5 /1398
هيات وزيران - ت56326هـ /61309
1398 /05 /19 - كل مصوبه -

256 - اصلاح آيين‌نامه ارزش‌گذاري دارايي هاي نامشهود در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري - 4 /10 /1398
هيات وزيران - 128470 /ت53641هـ
7 /10 /1398 - كل مصوبه -

257 - آيين‌نامه اجرايي طرح جايگزيني محصولات كم بازده صنعتي و پرمصرف (موضوع بند (ب) ماده 46 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) - 8 /10 /1398
هيات وزيران - 131564 /ت55534هـ
14 /10 /1398 - مواد 5و بند 1 ماده 7 -

258 - تصويب نامه در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (142) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي - 14 /2 /1399
هيات وزيران - 15057 /ت56378هـ
20 /2 /1399 - كل مصوبه -

259 - اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات - 25 /3 /1399
هيات وزيران - 31487 /ت56909هـ
27 /3 /1399 - كل مصوبه -

260 - اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - 8 /4 /1399
هيات وزيران - 39235 /ت57267هـ
15 /4 /1399 - بند 5 -

261 - تصويب نامه در خصوص سند راهبردي توسعه گردشگري - 29 /4 /1399
هيات وزيران - 66634 /ت55293هـ
16 /6 /1399 - بند9رديف دوم جدول -3)- مصوبات منسوخ صريح و باطل‌شده

1 - تعيين ضوابط انجام عمليات سرمايه‌اي توسط شركت ملي نفت - 12 /4 /1334
هيات وزيران - 7472 /473
20 /4 /1334 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب مصوبه شماره 18885 /58 مورخ 26 /1 /1335 هيات وزيران لغو شده است.

2 - آئين‌نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي - 17 /7 /1335
كميسيون مجلس سنا - 14420
06 /08 /1335 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب ماده 24 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19 /12 /1380 لغو شده است.

3 - تصويب‌نامه در خصوص اصلاح ماده(10) سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 9 /7 /1373
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 40688 /ت86ك
2 /8 /1373 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران نسخ شده است.

4 - تصويبنامه در خصوص اصلاح ماده(۱۰) مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 17 /11 /1373
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي - 49047 /ت15795ك
1 /12 /1373 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران نسخ شده است.

5 - اصلاح ماده (۱۰) اصلاحي مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 24 /9 /1375
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 108859 /ت16685ك
18 /10 /1375 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران نسخ شده است.

6 - اجازه مشاركت به شركت (E.L.M Clips GmbH) مقيم آلمان فدرال به ميزان (۴۰%) در طرح توليد سبزيجات و ميوه هاي منجمد در شهرستان نجف‌آباد با شركت متحد كارا (شركت مشترك) - 14 /11 /1375
هيأت وزيران - 124748 /ت17435ه‍
17 /11 /1375 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب بند 4 مصوبه شماره 73494 /ت19055 هيات وزيران مورخ 13 /10 /1376 لغو شده است.

7 - اصلاح ماده (۱۰) اصلاحي مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 8 /4 /1376
هيات وزيران - 59498 /ت16284هـ
16 /4 /1376 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران نسخ شده است.

8 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي لبنان، سوريه، چين، آفريفاي جنوبي، اندونزي، تايلند، نيوزيلند، هندوستان، و ... به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 30 /7 /1376
هيات وزيران - ت18705هـ /66234
1376 /08 /04 - كل مصوبه-
در خصوص "دولتهاي لبنان، سوريه، چين، آفريقاي جنوبي، اندونزي، كره جنوبي، قطر، كويت، مالزي، ‌تركيه، عمان، اسلواك و فدراسيون‌روسيه" نسخ شده است. - به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران نسخ شده است.
"ازبكستان" نيز به موجب پيوست 1 تصويبنامه تنقيحي حاضر از متن مصوبه نسخ شده است.
درخصوص دولتهاي تايلند، اردن، نيوزيلند، هندوستان، امارات متحده عربي معتبر است.

9 - اجازه مشاركت به شركت اكلات مقيم لوكزامبورگ در طرح توليد فيلم پلي پروپيلن ( BOPP ) با شركت پارس مينو - 6 /2 /1377
هيأت وزيران


- 20 /2255 /ت19559
هـ
07 /02 /1377 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصويبنامه شماره 55843 /ت 22299 هيات وزيران مورخ 20 /10 /1378 لغو شده است.

10 - اصلاح تصويب‌نامه اجازه مشاركت به شركت تله كال مقيم تايوان در طرح توليد انواع پيچ‌هاي مخصوص سرپلاستيكي، نوار و اسفنج‌هاي بسته‌بندي در شهر صنعتي گرمسار - 1377 /5 /7
هيأت وزيران - 14489 /ت 19748هـ
10 /5 /1377 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصويبنامه شماره 56511 /ت 22301 هيات وزيران مورخ 23 /10 /1378 لغو شده است.

11 - اجازه مشاركت به شركت گلوبان پاسيفيك مقيم جمهوري ايرلند به منظور توليد الياف اكريليك در شركت صنايع توليدي بهار غرب - 1377 /5 /7
هيأت وزيران - 25791 /ت 19965هـ
10 /5 /1377 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصويبنامه شماره 55843 /ت 22299 هيات وزيران مورخ 20 /10 /1378 لغو شده است.

12 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران با هركدام از دولتهاي ژاپن، ايتاليا، اسپانيا، فنلاند، سوئد، يونان، روماني، كره شمالي، جمهوري فدرال يوگسلاوي، جمهوري چك، تونس وسودان به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 11 /6 /1377
هيات وزيران - ت 19262هـ /13199
1377 /06 /16
- كل مصوبه-
در خصوص "دولت‌هاي ژاپن، ايتاليا، اسپانيا، فنلاند، سوئد، يونان، روماني، جمهوري چك و تونس" نسخ شده است. - به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران نسخ شده است.
در خصوص دولتهاي"كره شمالي، جمهوري فدرال يوگسلاوي و سودان " نيز به موجب پيوست1 تصويبنامه تنقيحي حاضر نسخ شده است. لذا كل مصوبه منسوخ است.

13 - اجازه مشاركت به شركت CMI مقيم بلژيك در شركت فولاد مباركه - 18 /11 /1377
هيأت وزيران - 73206 /ت 20840هـ
21 /11 /1377 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصويبنامه شماره 29231 /ت21993 هيات وزيران مورخ 9 /7 /1379 موقوف الاجرا شده است.

14 - اصلاح عبارتي اجازه مشاركت به شركت CMI مقيم بلژيك در شركت فولاد مباركه - 18 /11 /1377
هيأت وزيران - 76997 /ت 20840هـ
16 /12 /1377 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصويبنامه شماره 29231 /ت21993 هيات وزيران مورخ 9 /7 /1379 موقوف الاجرا شده است.
(مرتبط با مصوبه رديف 13)

15 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌هاي استراليا، ايرلند، آرژانتين، اسلووني، آلباني و اتيوپي - 30 /4 /1378
هيات وزيران - ت21546هـ /20860
1378 /05 /10 - كل مصوبه- در خصوص دولت اتيوپي نسخ شده است. - به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران نسخ شده است.
در خصوص دولتهاي استراليا، ايرلند، آرژانتين، اسلووني و آلباني معتبر است.

16 - تصويب نامه در خصوص اصلاح در تركيب شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - 11 /10 /1379
هيات وزيران - 46942 /ت23241هـ
19 /10 /1379 - كل مصوبه - به موجب تصويبنامه شماره 53822 /ت23241هـ مورخ 26 /11 /1379 هيات وزيران نسخ شده است.

17 - مصوبه در خصوص تشكيل ستاد تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري استان - 28 /5 /1383
هيأت وزيران - 26420 /ت31228هـ
1 /6 /1383 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تبصره 3 ماده 21 آيين‌نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروه‌هاي تخصصي مصوب 31 /5 /1387 لغو شده است.

18 - اصلاح ماده 12 آيين‌نامه اجرايي بند(7) ماده واحده قانون تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب كشور - 8 /7 /1383
هيأت وزيران - 38002 /ت31454هـ
12 /7 /1383 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب بند آخر مصوبه اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند(۷) ماده واحده قانون تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب كشور مصوب 25 /9 /1383 نسخ شده است.

19 - اصلاح ماده ۳۵ آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي - 27 /10 /1383
هيأت وزيران - 54603 /ت31755هـ
5 /11 /1383 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب بند 5 مصوبه اتخاذ تصميماتي براي ايجاد تحرك اقتصادي، رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار مصوب 19 /5 /1393 نسخ شده است.

20 - آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (15) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 11 /3 /1384
هيأت وزيران - 15619 /ت 33070هـ
16 /3 /1384 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب ماده 14 آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در بورس‌ها و بازارهاي مصوب 29 /1 /1389 لغو شده است.

21 - آيين‌نامه اجرايي بند ث تبصره (2) قانون بودجه سال 1384كل كشور - 25 /3 /1384
هيأت وزيران
- 16479 /ت 33173هـ
31 /3 /1384 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب ماده 5 آيين‌نامه اجرايي بند (ث) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور مورخ 26 /4 /1384 لغو شده است.

22 - مصوبه در خصوص الحاق جزء (د) به بند (۱) تصويب‌نامه موضوع تشكيل ستاد تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري استان - 5 /5 /1384
هيأت وزيران - 18887 /ت32832هـ
10 /5 /1384 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تبصره 3 ماده 21 آيين‌نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروه‌هاي تخصصي مصوب 31 /5 /1387 لغو شده است.

23 - تعيين بودجه سال 1385 سازمانهاي مناطق آزاد قشم، كيش، چابهار، انزلي، اروند و ارس
- 11 /5 /1385
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 54313 /ت35252ك
11 /5 /1385 - قسمت ج، تبصره 27، بند ب - به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران نسخ شده است.

24 - تصويبنامه در خصوص الحاق يك تبصره به ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي - 2 /12 /1386
هيأت وزيران - 207349 /ت39246هـ
20 /12 /1386 - كل مصوبه نسخ شده است. - به موجب بند 12 مصوبه تشكيل مركز خدمات سرمايه‌گذاري استان مصوب 29 /1 /1389 لغو شده است.

25 - آيين‌نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروه‌هاي تخصصي - 31 /5 /1387
وزراي عضو كارگروه موضوع تصويبنامه شماره 11034 /ت34918 مورخ 9 /2 /1385 - 89224 /ت35365ك
3 /6 /1387 - رديف (۱۶) جزء (۶) بند«ب» ماده (۲۱‏) و تبصره‌هاي ۱، ۲ ‏و ۳ ‏ماده (۲۱‏) نسخ شده است. - به موجب بند 12 تصويب‌نامه تشكيل مركز خدمات سرمايه‌گذاري استان مصوب 29 /1 /1389 لغو شده است.

26 - آيين نامه اجرايي كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل كيوتو - 4 /12 /1387
وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي، صنعت و محيط زيست - 104548 /ت 39213ك
24 /5 /1388 - تبصره بند 8 ماده 8 نسخ شده است. - به موجب ماده 11 آيين‌نامه اجرايي كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل‌هاي الحاقي مصوب 19 /9 /1391 هيات وزيران لغو شده است.

27 - آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس - 29 /1 /1389
هيات وزيران - 42459 /17793
29 /1 /1389 - بند (9) ماده (1)، تبصره(2) ماده (10) و در ماده (13) عبارات «در دستورالعمل اجرايي ... نظارت نمايد.» ملغي شده است. - نظر شماره 39395 هـ /ب مورخ 16 /6 /1389 رييس مجلس شوراي اسلامي

28 - تصويب‌نامه تشكيل مركز خدمات سرمايه‌گذاري استان
- 29 /1 /1389
هيات وزيران - 44458 /26986
8 /2 /1389 - تبصره جزء (6) بند «ج» ملغي شده است.
در بند (9): در خصوص قسمت اول بند: اطلاق آن در حدي كه شامل وظايف ذاتي و انحصاري سازمان باشد ملغي‌ شده است.
همچنين قسمت دوم بند نيز ملغي شده است.

بند 10) ملغي شده است. - نظر شماره 70823 هـ /ب مورخ 21 /10 /1389 رييس مجلس شوراي اسلامي

29 - تعيين بودجه سال 1390 مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند و انزلي و اصلاحيه بودجه سال 1389 مناطق يادشده - 15 /5 /1390
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 158367 /ت47218ك
9 /8 /1390 - ماده واحده تبصره3 و تبصره12 - به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران نسخ شده است.

30 - آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان - 2 /6 /1390
هيأت وزيران - 134880 /ت47221هـ
6 /7 /1390 - ماده 7 بند ل نسخ شده است. - به موجب ماده 35 آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مصوب 20 /7 /1390 (اصلاحي 17 /3 /1394) لغو شده است.

31 - تعيين بودجه سال 1393 سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو
- 20 /12 /1392
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 26738 /ت50405ك
11 /3 /1393 - ماده 2،

بند ۲ – ۷، جزء ۲ – ۷ –1، ماده 2، بند ۲ – ۹، جزء ۲ - ۹ –1، ماده2، بند
۲ – 11و12، ماده 2،

بند ۲ – ۱۲، جزء 2 - 12 –1، ماده 2، بند ۲ –13، ماده 2، بند ۲ –18، ماده 5، بند ۵ – ۲، جزء ۵ - ۲ –7، ماده 5، بند ۵ – ۲، جزء ۵ – ۲ –9، ماده 6، بند 6 – 2، جزء 6 - 2 –4 - به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران نسخ شده است.

32 - تصويب نامه در خصوص بودجه سال 1394 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و اصلاحيه بودجه سال 1393 - 27 /12 /1393
وزراي عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 4072 /ت51752ك
9 /1 /1394 - ماده 2،

بند 2-7 - به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران نسخ شده است.

33 - تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملكرد هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار مربوط به سال مالي منتهي به 30 /12 /1391 - 2 /12 /1394
هيات وزيران - ت52598هـ /161075
08 /12 /1394
- كل مصوبه - به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران نسخ شده است.

34 - اجازه انجام مذاكره، پيش‌امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت‌نامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌‌هاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري هند به وزارت راه و شهرسازي - 19 /2 /1395
هيات وزيران - ت53099هـ /35949
1395 /03 /29
- ماده 1 بند ذ، ماده 4 بند 2 پيوست مصوبه - كل مصوبه به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران نسخ شده است.

35 - اجازه انجام مذاكره، پيش‌امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت‌نامه‌هاي تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي نروژ، دولت لوگزامبورك و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 9 /3 /1395
هيات وزيران - ت53144هـ /29910
12 /3 /1395 - كل مصوبه - به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران عبارت "دولت لوگزامبورك" حذف شده است.


در مورد دولت پادشاهي نروژ و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين معتبر است.

36 - تصويب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت‌هاي تابعه آنها و اصلاحيه بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌هاي مناطق يادشده - 27 /5 /1395
هيات وزيران - 67313 /ت53218هـ
6 /6 /1395 - كل مصوبه - به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران نسخ شده است.

37 - تصويب نامه در خصوص بودجه سال 1397 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت هاي تابعه آنها - 20 /12 /1396
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 165329 /ت55208ك
22 /12 /1396 - ماده واحده قسمت ب بخش ب پيوست - به موجب تصويبنامه تنقيحي شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هيات وزيران نسخ شده است.

4- مصوبات غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا

1 - آيين‌نامه اجرايي تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 14 /8 /1374
هيات وزيران - 10089 /ت 15581هـ
17 /8 /1374 - كل مصوبه - كل تصويبنامه منقضي شده است.

2 - اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲۷) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 2 /8 /1375
هيات وزيران - 8459 /ت17297هـ
7 /8 /1375 - كل مصوبه - كل تصويبنامه منقضي شده است.

3 - اجازه استفاده از تسهيلات مالي بلاعوض بانك جهاني، موسسات تابعه و ساير موسسات بين‌المللي به منظور اجراي طرح ارتقاء توان جذب سرمايه‌هاي خارجي به سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران - 30 /8 /1377
هيات وزيران - 52430ت /20433هـ
16 /9 /1377 - كل مصوبه - كل تصويبنامه منقضي شده است.

4 - راهكارهاي اجرايي حوزه‌ هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 21 /10 /1379
هيات وزيران - 49454 /ت23269هـ
3 /11 /1379 - بخش1 مبحث3 بند19 (شماره اين‌ بند مطابق اصلاحيه 1 /10 /1381 از 19 به 18 تغيير يافته است.) - كل تصويبنامه منقضي شده است.

5 - اصلاح تصويبنامه اجازه استفاده از تسهيلات مالي بلاعوض بانك جهاني - 10 /12 /1379
هيات وزيران - 57551 /ت 24048هـ
14 /12 /1379 - كل مصوبه - كل تصويبنامه منقضي شده است.

6 - اصلاح تصويب‌نامه اصلاحي اجازه استفاده از تسهيلات مالي بلاعوض بانك جهاني موسسات تابعه و ساير موسسات بين‌المللي به منظور اجراي طرح ارتقاء توان جذب سرمايه‌ هاي خارجي به سازمان سرمايه‌ گذاري و كمك‌ هاي اقتصادي و فني ايران - 29 /3 /1381
هيات وزيران - 14129 /ت 26667هـ
1 /4 /1381 - كل مصوبه - كل تصويبنامه منقضي شده است.

7 - اصلاح تصويب‌نامه موضوع راهكارهاي اجرايي حوزه هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 - - 1 /10 /1381
هيات وزيران - 49786 /ت27759هـ
4 /10 /1381 - بند ب - كل تصويبنامه منقضي شده است.

8 - آيين‌نامه اجرايي بند «ل» تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور - 15 /4 /1382
هيات وزيران - 21315 /ت 28698هـ
22 /4 /1382 - كل مصوبه - كل تصويبنامه منقضي شده است.

9 - آيين‌نامه اجرايي بند (ث) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور - 26 /4 /1384
هيات وزيران - 26146 /ت 33423هـ
1 /5 /1384 - كل مصوبه - كل تصويبنامه منقضي شده است.

10 - آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور - 5 /2 /1386
هيات وزيران - 19707 /ت37230هـ
12 /2 /1386 - كل مصوبه - كل تصويبنامه منقضي شده است.

11 - آيين‌نامه اجرايي جزء (هـ) بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور - 29 /7 /1388
هيات وزيران - 151242 /ت43503هـ 29 /7 /1388 - ماده 2 بند ج - كل تصويبنامه منقضي شده است.

12 - آيين‌نامه اجرايي بند 68 قانون بودجه سال 1390 كل كشور - 16 /5 /1390
هيات وزيران - 108586 /ت47057هـ 26 /5 /1390 - كل مصوبه - كل تصويبنامه منقضي شده است.

13 - تعيين بسته اجرايي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 23 /7 /1391
هيات وزيران - 155767 /ت48527هـ 9 /8 /1391 - پيوست1 قسمت 3 بخش1 بند 25 - كل تصويبنامه منقضي شده است.

14 - تعيين بسته اجرايي وزارت نيرو موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 23 /7 /1391
هيات وزيران - 155788 /ت48527هـ 9 /8 /1391 - پيوست 1، قسمت 1، بخش1، رديف1، بند 3 - كل تصويبنامه منقضي شده است.

15 - تعيين بسته اجرايي وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 23 /7 /1391
هيات وزيران - 155654 /ت48527هـ 8 /8 /1391 - پيوست 1، قسمت 2، بخش4 /پيوست 1 قسمت 3 /پيوست 5 - كل تصويبنامه منقضي شده است.

16 - آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 21 /8 /1391
هيات وزيران - 155767 /ت48527هـ 9 /8 /1391 - ماده 3 بند هـ - كل تصويبنامه منقضي شده است.

17 - تعيين بسته اجرايي وزارت نفت موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 29 /11 /1391
هيات وزيران - 246357 /ت48527هـ 13 /12 /1391 - پيوست 1، قسمت 3، بند 23 - كل تصويبنامه منقضي شده است.

18 - آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 كل كشور - 18 /5 /1394
هيات وزيران - 70739 /ت51887هـ
2 /6 /1394 - ماده 16 - كل تصويبنامه منقضي شده است.

19 - آيين‌نامه اجرايي تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور - 9 /4 /1398
هيات وزيران - 44864 /ت56683هـ
17 /4 /1398 - ماده 7، بند ب - كل تصويبنامه منقضي شده است.

20 - آيين‌نامه اجرايي تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور - 11 /3 /1399
هيات وزيران - 31479 /ت57679هـ
27 /3 /1399 - ماده 7، بند2 - كل تصويبنامه منقضي شده است.

75