انتزاع بخشهاي تكاب و شاهيندژ از شهرستان مراغه و الحاق به شهرستان جديد التأسيس مياندوآب

مصوب 1339/10/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

انتزاع بخشهاي تكاب و شاهيندژ از شهرستان مراغه و الحاق به شهرستان جديد التأسيس مياندوآب   
مصوب 1339,10,07

هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/ 10/ 1339 بنا به پيشنهاد شماره 3588/2 ل – 21/ 6/ 1339 وزارت كشور به استناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات كشور مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند بخشهاي تكاب و شاهيندژ با كليه دهستانهاي ابوابجمعي فعلي از شهرستان مراغه منتزع و به شهرستان جديدالتأسيس مياندوآب الحاق گردد.

از طرف نخست وزير- اشرف احمدي