تاييد صلاحيت شركت سهامي بيمه البرز و پارس و اميد و ساختمان و كار و آسيا براي انجام بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري

مصوب 1348/03/17 نخست وزيرتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تاييد صلاحيت شركت سهامي بيمه البرز و پارس و اميد و ساختمان و كار و آسيا براي انجام بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري
مصوب 1348,03,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيأت وزيران در جلسه مورخ 17 /3 /1348 بنا به پيشنهاد شماره 3593 مورخ 24 /2 /1348 وزارتين دارايي و اقتصاد در اجراي ماده (1) قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني صلاحيت شركتهاي بيمه البرز، پارس، اميد، ساختمان و كار، آسيا را براي انجام عمليات بيمه اجباري موضوع قانون مزبور تأييد نمودند.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0