اصلاح تصويبنامه اعطاي مجوز به شركت سهامي بيمه ايران براي بيمه خطرات جنگ

مصوب 1369/10/26 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاح تصويبنامه اعطاي مجوز به شركت سهامي بيمه ايران براي بيمه خطرات جنگ
مصوب 1369,10,26

*)به موجب بند (1) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، اين مصوبه معتبر اعلام شده است.
*)به موجب بند (1) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]،مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

هيات وزيران در جلسه مورخ 26/10/1369 بنا به پيشنهاد شماره 52314/100 مورخ 26/10/1369 وزارت بازرگاني تصويب نمود:
عبارت زير به عنو ان قسمت "هـ" به بند (1) تصويبنامه شماره 56700 مورخ 21/8/1364 و اصلاحيه آن به شماره 6468/ت226هـ مورخ 19/6/1369 اضافه مي گردد.
"هـ- كالاهاي وارداتي به مناطق ويژه حراست شده گمر كي موضع تبصره (20) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368"

حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0