انحلال انجمن شهر اراك

مصوب 1343/08/18 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

انحلال انجمن شهر اراك
مصوب 1343,08,18

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۸ /۸ /۴۳ بنا بر پيشنهاد شماره ۱۱۶۵۹ – ۱۶ /۸ /۴۳ وزارت كشور طبق ماده ۴۱ قانون شهرداريها مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ كميسيونهاي مشترك مجلسين و شورا تصويب نمودند انجمن شهر اراك منحل گردد.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0