اصلاحي تصويب نامه شماره 59676 /01 /م/ت 60905 هـ مورخ 12 /11 /1401 و اصلاحات بعدي‌ آن، موضوع تصويب نامه هاي شماره 62407 /01 /م/ت 60905 هـ مورخ 25/ 11 /1401، شماره 02/4929/م/ت 61075 هـ مورخ 4 /2 /1402 و شماره 12578/م/ت 61306 هـ‌ مورخ 7 /3 /1402 از طبقه بندي «خيلي محرمانه» خارج و بند (6) تصويب نامه مذكور

مصوب 1402/06/08 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير 

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0