آيين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري

مصوب 1337/09/05 وزير دادگستري
پرده زمانی: مرحله تصویب:

آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجارتي
مصوب 1337,09,05با اصلاحات و الحاقات بعدي

نظر به مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت 1311 مقرر مي دارد

ماده 1- مقصود از تشكيلات و مؤسسات غير تجارتي مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و مؤسساتي است كه براي مقاصد غير تجارتي از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي شود اعم از آنكه مؤسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند.

تبصره- تشكيلات و مؤسسات مزبور مي توانند عناويني از قبيل انجمن ،‌ كانون يا بنگاه و امثال آن اختيار نمايند ولي اتخاذ عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارد از طرف مؤسسات مزبور ممكن نخواهد بود.

ماده 2- تشكيلات و مؤسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات اين آئين نامه به دو قسمت مي شوند.
الف- مؤسساتي كه مقصود از تشكيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاء خود نباشد.
ب – مؤسساتي كه مقصود از تشكيل آن ممكن است جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضاء خود يا غير باشد. مانند كانونهاي فني و حقوقي و غيره.

ماده 3- ثبت تشكيلات و مؤسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شركتها و در شهرستانها در اداره ثبت مركز اصلي آن به عمل خواهد آمد.

تبصره - ثبت مؤسسات و تشكيلات غير تجارتي كه در خارج از كشور به ثبت رسيده است فقط در تهران در اداره ثبت شركتها به عمل خواهد آمد.

ماده 4- مؤسسات و تشكيلات غير تجارتي خارجي ثبت نشده كه در ايران داراي فعاليت هستند موظف مي باشند از تاريخ تصويب اين آئين نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضاي ثبت نمايند.

تبصره - اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي بمحض وصول تقاضاي ثبت اين قبيل مؤسسات و تشكيلات مراتب را با ذكر خصوصيات بوزارت امور خارجه اعلام ميدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود.

فصل اول - در تسليم اظهار نامه و ثبت مجامع و مؤسسات غيرتجارتي

ماده 5- اظهار نامه ثبت تشكيلات و مؤسسات مزبور بايد در دو نسخه به زبان فارسي تنظيم شده و داراي تاريخ و امضاء حاوي نكات ذيل باشد:
الف- اسم و اقامتگاه و تابعيت و موضوع مؤسسه و مراكز و شعب آن
ب- اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصي كه براي اداره كردن مؤسسات و تشكيلات معين شده اند.
ج- اسم و اقامتگاه و تابعيت وكيل در صورتي كه اظهارنامه وسيله وكيل تنظيم شده باشد.
د- تاريخ ثبت و محل و شماره ثبت نام كشوري كه مؤسسه در آن به ثبت رسيده در صورتي كه مؤسسات يا تشكيلات مذكور در خارج از ايران به ثبت رسيده باشد.
هـ - تعيين ضمائم اظهارنامه

ماده 6- اظهارنامه بايد داراي ضمائم باشد:
الف – نسخه اصلي يا رونوشت وكالتنامه در صورتي كه تقاضا به توسط وكيل داده شده باشد.
ب- رونوشت گواهي شده تصديق كشوري كه مؤسسات يا تشكيلات مزبور در آنجا به ثبت رسيده به انضمام ترجمه مصدق آن به فارسي
ج- دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتي كه اصل اساسنامه به زبان خارجي باشد.
د- صورت مجلس مجمع عمومي مبني بر انتخاب هيئت مديره و معرفي كساني كه حق امضاء دارند.
هـ - يك نسخه اجازه نامه حاصله از شهرباني در صورتي كه موضوع ثبت طبق مدلول رديف الف از ماده 2 اين آئين نامه باشد.
و – رسيد پرداخت حق الثبت

ماده 7- در صورتي كه ظرف 15 روز بعد از وصول اظهارنامه معلوم گردد كه تقاضاي ثبت داراي نواقصي مي باشد دفتر اداره ثبت شركتها به متقاضي اخطار مي كند كه نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع كند و چنانچه در ظرف مدت مذكور اقدامي براي رفع نواقص نكند و يا اصولاً تقاضاي ثبت غير قابل قبول باشد رئيس اداره ثبت شركتها اقدام به رد آن خواهد كرد در شهرستانها اين اقدام بر عهده ادارات ثبت مي باشد.

ماده 8- در صورتي كه تقاضاي ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصي ثبت و ورقه حاكي از تصديق ثبت به تقاضا كننده داده مي شود و خلاصه آن نيز به خرج متقاضي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم منتشر خواهد گرديد.

ماده 9- مؤسسات و تشكيلات مذكور بايد كليه تغييراتي كه در مواد اساسنامه و يا اشخاصي كه حق امضاء دارند و يا اقامتگاه قانوني آنها پيدا مي شود ظرف يك ماه به اداره ثبت شركتها اطلاع دهند و مادام كه اطلاع نداده اند استناد به آن تغييرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

فصل دوم – در انحلال تشكيلات و مؤسسات غير تجارتي

ماده 10- در صورت انحلال مؤسسات و تشكيلات مذكور در اين آئين نامه هر گاه انحلال اعتباري باشد تصفيه امور آن به توسط مدير يا مديران آن بر طبق شرائط مقرره در اساسنامه به عمل مي آيد و در صورتي كه در اساسنامه متصدي امر تصفيه و ترتيب آن معين نشده باشد مجمع عمومي بايد در موقع تصميم به انحلال يك نفر را براي تصفيه انتخاب كرده و حدود اختيارات او را معين كند.

ماده 11- در صورتي كه مؤسسه به موجب حكم محكمه منحل گرديد و در اساسنامه متصدي امور تصفيه معين نشده باشد محكمه در ضمن حكم انحلال يك نفر را براي تصفيه معين مي كند و در اين قبيل موارد تصفيه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفيه امور شركتها خواهد بود.

فصل سوم – حق الثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري

ماده 12- حق الثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مطابق تعرفه ذيل خواهد بود:
الف - تشكيلات و مؤسساتي كه هيچ عايدي ندارند 750 ريال
ب – تشكيلات و مؤسساتي كه دارائي آنها به موجب اساسنامه يك ميليون ريال كمتر باشد. 1500 ريال
ج – مؤسساتي كه دارائي آنها از يك ميليون ريال زيادتر باشد 3000 ريال

ماده 13- براي ثبت هر تغييري نصف حق الثبت اوليه دريافت و ساير مقررات اين آئين نامه رعايت خواهد شد.

تبصره- بر كليه حقوقي كه به موجب اين آئين نامه دريافت مي شود صدي بيست و پنج موضوع ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك علاوه مي گردد.

ماده 14- اين آئين نامه پس از ده روز از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي قابل اجراء خواهد بود و آئين نامه شماره 15409 مورخ 20 مرداد 1315 نسخ مي شود.

وزير دادگستري