جايگزين شدن آقاي كيهان هاشم نيا به جاي آقاي مهدي سعادتي و آقاي عباس رضايي به جاي آقاي عليرضا موحدي به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد انزلي

مصوب 1391/09/26 نمايندگان ويژه رئيس جمهورتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

جايگزين شدن آقاي كيهان هاشم نيا به جاي آقاي مهدي سعادتي و آقاي عباس رضايي به جاي آقاي عليرضا موحدي به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد انزلي
مصوب 1391,09,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:
۱ - ‏آقاي كيهان هاشم نيا به مدت سه سال به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد انزلي جايگزين آقاي مهدي سعادتي مي شود.
۲ - آقاي عباس رضايي به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد انزلي جايگزين آقاي عليرضا موحدي مي شود.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0