اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان خراسان شمالي

مصوب 1391/07/26 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان خراسان شمالي
مصوب 1391,07,26

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به رديف 57 نظر شماره 65986 /هـ ب مورخ 9 /10 /1392 رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در "هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين احراز شده است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ ‏كه همزمان با سفر مقام معظم رهبري در مركز استان خراسان شمالي تشكيل شد، موافقت نمود:

وزارت صنعت، معدن و تجارت ومعاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور موظفند با ‏همكاري استانداري و رعايت قوانين و مقررات نسبت به اجراي تصميمات زير از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمايد:

۱ - ‏اختصاص مبلغ يكهزارو يكصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ر۱‏) ريال جهت ايجاد واحد توليدي مقاطع فلزي به ظرفيت (۸۰‏) هزار تن در استان از محل منابع سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به نسبت (۴۹) درصد و مشاركت بخش خصوصي به نسبت (۵۱) درصد.

۲ - اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ريال براي توسعه زير ساختهاي معادن در سطح استان از محل منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور طي سالهاي ۱۳۹۱ ‏و ۱۳۹۲ ‏.

۳ - ‏اختصاص مبلغ چهل و پنج ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵‏) ريال به منظور اكتشاف مقدماتي نيمه تفصيلي و تفصيلي معدني توسط سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور طي ‏سالهاي ۱۳۹۱ ‏تا ۱۳۹۳ ‏.

۴ - ‏اختصاص مبلغ بيست ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ريال جهت كمك به ايجاد زير ساختهاي شهركهاي خوشه فرش دست بافت در شهر بجنورد از محل منابع سفرهاي مقام معظم رهبري در سال ۱۳۹۲ ‏.

۵ - اختصاص مبلغ چهار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴‏) ريال جهت كمك به توسعه خوشه هاي آب نبات و فرش دست بافت در سطح استان از محل منابع سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران طي سالهاي ۱۳۹۱ ‏و ۱۳۹۲ ‏.

۶ - اختصاص مبلغ هشت ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸‏) ريال جهت طراحي و ايجاد تصفيه خانه شهرك بيدك از محل منابع سازمان صنايع كوچك و شهر كهاي صنعتي ايران و منابع استان به نسبت ‏مساوي طي سالهاي ۱۳۹۱ ‏و ۱۳۹۲ ‏.

۷ - حمايت از احداث سردخانه مركزي استان براي نگهداري سيب و انگور در محل پايانه صادراتي استان طي سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳.

۸ - ‏رفع مشكلات توليدي و كارگري صنايع استان بخصوص كارخانه هاي لوله گستر اسفراين و مجتمع فولاد اسفراين و ارايه گزارش به هيئت دولت ظرف يك ماه.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0