تصميم نامه در مورد جايگزيني شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران به عنوان سازمان مسؤول منطقه ويژه اقتصادي نمين

مصوب 1391/06/18 شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصاديتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصميم نامه در مورد جايگزيني شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران به عنوان سازمان مسؤول منطقه ويژه اقتصادي نمين
مصوب 1391,06,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)

اين تصويب نامه به موجب تصويب نامه شماره 157922/ت51609هـ مورخ 1393/12/24، اصلاح شده است.
*)

با توجه به حق و تكليفي بودن اين مقرره براي عموم، تاريخ اجرا 15 روز بعد از تاريخ انتشار تعيين شده است.

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به استناد اصل يكصد و بيست ‌و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

در تصميم نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۲۲/ ۶/ ۱۳۹۰، شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران به عنوان سازمان مسؤول منطقه ويژه اقتصادي نمين، جايگزين شركت شهركهاي صنعتي استان اردبيل مي شود.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0