تأييد صورت وضعيت مالي و عملكرد طرح تملك داراييهاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد قشم براي سال مالي منتهي به 1389/12/29

مصوب 1391/08/15 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصاديتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تأييد صورت وضعيت مالي و عملكرد طرح تملك داراييهاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد قشم براي سال مالي منتهي به 1389/12/29 به شرح صورتجلسه 1391/6/21
مصوب 1391,08,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است

وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸ ‏تصويب نمودند:
‏باتوجه به گزارش حسابرس مستقل و توضيحات ارايه شده و بررسي هاي مجمع عمومي، صورت وضعيت مالي و عملكرد طرح تملك داراييهاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد قشم براي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ ‏به شرح صورتجلسه مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ ‏پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تأييد مي شود.

اين تصويب نامه درتاريخ ۹/۸/۱۳۹۱ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور

صورتجلسه كارگروه تخصصي منتخب شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در خصوص بررسي صورتهاي مالي عملكرد سال مالي ۱۳۹۰ سازمان منطقه آزاد قشم مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱
پيرو دعوتنامه شماره ۱۰۶/۱۴/۹۱۲ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۱ جلسه كارگروه منتخب شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، در خصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ سازمان منطقه آزاد قشم، در تاريخ ۲۱/۶/۹۱ راس ساعت ۱:۰۰ در محل دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي با حضور اعضاي كارگروه و نمايندگان سازمان حسابرسي (حسابرس مستقل و بازرس قانوني) تشكيل و پس از بحث و تبادل نظر پيرامون صورت هاي مالي و گزارش عملكرد هيات مديره و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ و توضيحات هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص هر يك از بند هاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ شد:

۱ – در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد ضمن انجام پيگيري لازم تا حصول نتايج نهايي، حداكثر طي مدت دو ماه صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت و موسسه ياد شده، به حسابرس مستقل و دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه و نسبت به برگزاري مجمع عمومي ساليانه آنها اقدام لازم به عمل آيد. همچنين نسبت تعيين تكليف نهايي وضعيت فعاليت و سهام شركت بين المللي نفت و گاز و پتروشيمي قشم، حداكثر طي مدت سه ماه اقدام لازم به عمل آيد.

۲ – در خصوص بندهاي ۵ و ۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گرديد هيات مديره نسبت به اعمال اصلاحات و تعديلات مورد لزوم در حسابها، با هماهنگي حسابرس مستقل و براساس دستورالعمل حسابداري مدون سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي، اقدام نموده و نتايج اقدامات به حسابرس مستقل براي بررسي و اظهارنظر و دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه گردد.
همچنين نسبت به استقرار سيستم كنترلي و پايگاه اطلاعاتي مناسب در ارتباط با راضي فروش رفته، اقدام لازم به عمل آيد.

۳ – در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر)، ترازنامه و صورت سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد گروه منطقه آزاد تجاري – صنعتي قشم منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ با تاكيد بر اجراي تكاليف فوق، مورد تصويب قرار گرفت.

۴ – در خصوص ساير بندهاي توضيحي بند ۸ گزارش حسابرس، مقررشد ضمن تهيه طرح تفضيلي اراضي منطقه در موارد لازم، نسبت به تهيه برنامه ميان مدت سازمان اقدام گردد. همچنين مقرر شد هر گونه فروش و واگذاري اراضي، در چارچوب مقررات نحوه استفاده از زمين و منابع ملي مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۳ و با رعايت دستورالعمل نحوه واگذاري زمين و استفاده از منابع ملي در محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتي قشم و دستورالعمل هاي ابلاغي دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، انجام گيرد.

۵ – در خصوص ساير بندهاي توضيحي – بندهاي ۱ – ۹ تا ۵ – ۹ گزارش حسابرس، مقرر شد هيات مديره ضمن اتخاذ تمهيدات لازم در جهت رعايت مفاد قراردادهاي فروش زمين، اقدامات مقتضي ومناسب در راستاي صرفه و صلاح سازمان به عمل آورده ونتايج اقدامات حداكثر طي مدت سه ماه به دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه شود.همچنين در خصوص بند ۵ – ۹ گزارش مقرر شد نسبت به ارائه گزارش تكميلي به همراه توجيهات لازم حداكثر طي مدت يكماه بررسي و اظهارنظر به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اقدام گردد و در هر صورت رعايت قوانين و مقررات مورد تاكيد قرار گرفت.

۶ – در خصوص ساير بندهاي توضيحي – بند ۱۰ گزارش حسابرس، مقرر شد هيات مديره در جهت تعيين تكليف قرارداد ساخت بيمارستان ۹۶ تحتحوابي و پروژه ساختمان نيمه تمام بيمارستان، اقدامات لازم در اين راستا به عمل آوردهع و نتيجه اقدامات حداكثر طي مدت سه ماه به دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي بررسي تصميم ارائه شود.

۷ - در خصوص ساير بندهاي توضيحي – بند ۱۱ گزارش حسابرس، مقرر شد هيات مديره پيگيري هاي جدي و موثر از مبادي ذيربط در جهت برگشت مبالغ پرداختي و تقويت سيستم كنترل هاي داخلي ثبت تخفيفات اعطايي را تا حصول نتيجه تعقيب نموده و نتايج اقدامات حداكثر طي مدت چهار ماه به دبير خانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه شود.

۸ - در خصوص ساير بندهاي توضيحي – بند ۱۲ گزارش حسابرس، مقرر شد هيات مديره نسبت به ارائه اطلاعات و مدارك مربوطه به انتخاب شركت مذكور به حسابرس مستقل طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي (پل خليج فارس) جهت رسيدگي و اظهار نظر، اقدام لازم به عمل آورد.

۹ - در خصوص ساير بندهاي توضيحي – بند ۱۳ گزارش حسابرس، مقرر شد هيات مديره در چارچوب بودجه مصوب و با رعايت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به برقراري پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت اقدام نمايد.

۱۰ - در خصوص بند ۱۶ گزارش بازرس قانوني، مقرر شد هيات مديره در جهت رعايت ماده ۹ اساسنامه اقدامات لازم را به عمل آورد. همچنين در مورد ثبت صورتجلسه مجمع عمومي، توضيحات ارائه شده مبني بر عدم نياز به ثبت صورتجلسات، با توجه به مفاد ماده ۳۰۰ اصلاحيه قانون تجارت وماده ۵۸۷ قانون تجارت به استماع كارگروه رسيد.

۱۱ – در خصوص بند ۱۷ گزارش بازرس قانوني، كارگروه ضمن استماع توضيحات ارائه شده در خصوص انحراف عملكرد با بودجه مصوب، با توجه به كافي نبودن توضيحات ارائه شه مقرر نمود هيات مديره نسبت به ارائه گزارش توجيهات مربوط به انحرافات بودجه با عملكرد حداكثر طي مدت يك ماه به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي اقدام نمايد. همچنين تأكيد شد هيئت مديره از اجراي طرح ها و پروژههاي جديد و جذب نيروي انساني جديد خارج از چارچوب بودجه مصوب و بدون هماهنگي و كسب تكليف از دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد اقتصادي خودداري نمايد.

۱۲ – در خصوص بند ۱۸ گزارش بازرس قانوني، مقرر گرديد هيات مديره اقدامات لازم را مطابق با تكليف جلسه كارگروه تخصصي منتخب شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، به تاريخ ۵/۸/۱۳۹۰ و تكاليف مندرج در اين صورتجلسه به عمل آورده و ضمن پي گيري جهت حصول نتيجه مناسب، نتايج آن را حداكثر طي مدت سه ماه به دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و حسابرس مستقل و بازرس قانوني، ارائه نمايد. همچنين مقرر شد ضمن اعمال اصلاحات مورد نظر اعضاي كارگروه درگزارش عملكرد هيئت مديره، نسبت به ارسال نسخه اصلاح شده براي اعضاي كارگروه اقدام گردد.

۱۳ – با توجه به بند ۷ گزارش حسابرس مستقل كارگروه تخصصي مقرر نممود، قدرداني از زحمات اعضاء هيات مديره و دست اندركاران، در خصوص صورت هاي مالي عملكرد سال مالي ۱۳۹۰ حداكثر معادل يك ماه حقوق ومزايا با اين منظور اختصاص و پرداخت شود.

۱۴ – سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد قشم براي سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد فيمابين سازمان و سازمان حسابرسي تعيين مي شود.

۱۵ – روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي سازمان انتخاب گرديد.
جلسه كارگروه تخصصي منتخب شوراي هماهنگي مناطق آزاد وويژه اقتصادي در ساعت ۱۲:۰۰ با ذكر صلوات حضار به پايان رسيد.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0