تعيين بسته اجرايي وزارت كشور موضوع ماده ( 217 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1391/07/23 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تعيين بسته اجرايي وزارت كشور موضوع ماده ( 217 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1391,07,23

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)به موجب بند (293) پيوست (1) مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"،رديف 5 جدول 6-1 و رديف 10جدول 6-2 نسخ مي شود
*)به موجب بند 78 پيوست 4 مصوبه شماره 59961/ت59105هـ مورخ 1400/06/10 با موضوع:"تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع زنان [تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع زنان]" مدت اين مصوبه منقضي شده و وضعيت كل مصوبه نامعتبر با انقضاي زمان اجرا مي باشد.
*)جدول 1 پيوست 8 و جدول 2 پيوست 8 اين تصويبنامه به موجب بند 40 پيوست 3 مصوبه شماره 124933 /ت59438هـ مورخ 13 /10 /1400 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع تخلفات اداري اعلام نسخ شده است.
*)رديف 22 مقدمه (ايجاد شهرك‌هاي صنعتي مشترك با كشورهاي ديگر)، رديف 5 جدول 6 – 1 (افزايش 20درصدي شهرك ‌هاي صنعتي مشترك و غيرمشترك با كشورهاي هم‌جوار) و رديف 8 جدول6 – 2 از بسته اجرايي فرعي 6 اين مصوبه به موجب بند (20) پيوست (4)، مصوبه شماره 65589/ت59131هـ مورخ 1400/06/24 ، با موضوع "تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي"، نامعتبر، با انقضاي زمان اجرا مي باشد.

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۹ – تصويب نمود:
بسته اجرايي وزارت كشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون يادشده به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر «دفتر هيئت دولت» است، تعيين مي شود.

معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا رحيمي

بسته اجرايي وزارت كشور


(۱۳۹۴- ۱۳۹۰)
موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
شهريور ۱۳۹۰

بسمه تعالي
-مقدمه:
براساس تكاليف تعيين شده در سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۲، آحاد جامعه ايراني بايد در سال ۱۴۰۴ در كشوري توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي هاي مشروع با حفظ كرامت و حقوق انساني و بهره مند از امنيت اجتماعي زندگي كنند. دستگاه متولي يا مباشر اجراي بخش بزرگ از اين تكاليف براساس قوانين موضوعه در قلمرو جغرافيايي كشور وزارت كشور است كه بايد طي برنامه هاي ميان مدت ۵ ساله با اتخاذ سازو كارها و راهبردهاي منطبق با وضعيت كشور سياست هاي اجرايي و برنامه هاي عملياتي خود را به گونه اي سامان دهي نمايد كه دستاوردهاي مشخصي در پايان برنامه حاصل و نتايج ويژه اي قابل دستيابي باشد. با درك اين اهميت دو فصل از سياست هاي كلي برنامه پنجم در امور اجتماعي و سياسي به اين موارد پرداخته و تكاليف خاصي براي اين وزارتخانه در نظر گرفته شده و در احكام جداگانه در موارد عديده بر چگونگي اجراي تكاليف تاكيد شده است.
اجراي اين احكام كه ضمن آسيب شناسي مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي ارائه شده اند نيازمند اتخاذ رويكردهاي نو در حوزه هاي تخصصي وزارتخانه مي باشد.
با عنايت به اينكه وظايف وزارت كشور حول محور تثبيت حوزه حاكميتي نظام مي باشد عمده برنامه هاي وزارتخانه بايد ضمن سياست گذاري اجرايي در واحدهاي ستادي از طريق حضور استانداران، فرمانداران و بخشداران به عنوان نمايندگان دولت صورت پذيرد كه خود نيازمند تلاش فزاينده نيروي صف و ستاد براي تحقق برنامه هاي دولت در عرصه هاي سياسي و اجتماعي خواهد بود.
اهم تكاليف برشمرده تعيين شده در سياست هاي كلي برنامه پنجم در حوزه سياست داخلي و حفظ نظم و امنيت به شرح ذيل قابل ذكر است:
كاهش آسيب هاي اجتماعي و ارتقاي نشاط و سرمايه اجتماعي، ارتقاي امنيت اجتماعي، نهادينه كردن مشاركت مطلوب شهروندان از طريق تشكل هاي سياسي، صنفي و اقليت هاي ديني، تقويت زمينه هاي همبستگي ملي و قومي و بهره گيري از اشتراكات تاريخي، اجتماعي و فرهنگي براي حفظ آرامش و هم زيستي اقدام كشور، ايجاد امنيت پايدار در مناطق مرزي.

اهم تكاليف اين وزارتخانه در ساير حوزه ها به شرح زير قابل احصاء است:
كاهش آسيب ها و ارتقاء سرمايه اجتماعي، تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان، پيشگيري و مقابله با حوادث غيرمترقبه و بلاياي طبيعي، كاهش آسيب ها و جرايم اجتماعي و جرائم سازمان يافته و تهديدات امنيتي، تكميل اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي، توسعه حمل و نقل درون شهري با اولويت حمل و نقل عمومي.
با عنايت به تكاليف بر شمرده اهم راهبردهاي وزارت كشور دراجراي قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زير مي باشد:
۱. تعالي امور زنان و خانواده
۲. صيانت از حقوق شهروندي
۳. ارتقاء سرمايه اجتماعي و كاهش آسيب هاي اجتماعي
توسعه كمي و كيفي مشاركت اجتماعي
تقويب حضور و مشاركت مردم در عرصه هاي سياسي
تقويب هم بستگي اسلامي و ملي
ارتقاء شاخص هاي نظام تقسيمات كشوري
ارتقاء و ساماندهي بازارچه هاي مرزي و تعاوني هاي مرزنشين سراسر كشور
ايجاد فرصت هاي سرمايه گذاري اولويت دار با هدف ايجاد صنايع توليدي و تبديلي صادرات گرا
ارتقاء سطح ايمني و آگاهي جامعه
افزايش آمادگي جامعه براي مقابله با بحران هاي طبيعي و ارتقاء جايگاه مديريت بحران
افزايش ضريب ايمني در امر بهسازي و بازسازي مناطق شهري و روستايي
بهره گيري از مشاركت مردم براي ارتقاء امنيت
فراگير نمودن پدافند غير عامل در كشور
ارتقاي امنيت در مرزهاي كشور
مقابله و پيشگيري از جرائم سازمان يافته (پول شويي، جعل، جرائم رايانه اي و ...)
هدفمند نمودن كميت حضور اتباع خارجي
سامان دهي ثبت وقايع حياتي
استقرار نظام جامع شناسايي ايرانيان
افزايش ظرفيت جابجايي مسافر و كالا با اولويت حمل و نقل عمومي
ارتقاي شاخص هاي كمي و كيفي حمل و نقل عمومي
۲۲. اين راهبردها با در نظر گرفتن اصل ترين فرصت ها و تهديدهاي كنوني، ضمن اصلاح نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت در ميان مدت مي تواند رافع اهم مسايل اصلي بخش در حوزه سياست داخلي باشد براي تحقق اين مجموعه راهبردي بايد سياست هاي اجرايي و ابزارهاي متناسب براي تحقق آن ها در واحدهاي ستادي و صف وزارت كشور به شيوه اي كارآمد اتخاذ گردد. مهم ترين سياست هاي اجرايي به شرح زير مي باشد:
- ارتقاء توانمندي هاي زنان در حوزه مديريت و توسعه مشاركت
- ايجاد بستر مناسب براي تعميق و ترويج باورهاي ديني زنان
- فراهم نمودن زمينه مساعد براي ارتقاء كيفيت زندگي ايراني- اسلامي
- ترويج قانون گرايي
- زمينه سازي نظارت همگاني
- ارتقاء امنيت اجتماعي
- ارتقاء وحدت، هم بستگي و هويت ملي ايراني و اسلامي
- افزايش نشاط اجتماعي
- ارتقاي فرهنگ ديني و ترويج روزي حلال
- بسترسازي براي گسترش مشاركت اجتماعي
- توانمندسازي تشكل هاي سياسي، صنفي و اقليت هاي ديني
- بسترسازي و تقويت زمينه و عوامل حضور و مشاركت مردم در صحنه هاي سياسي
- بسترسازي براي تقويت همبستگي اسلامي و ملي
- شناسايي معضلات موجود نظام تقسيمات كشوري
- ايجاد الگوي مناسب و بهينه از طريق بازنگري در شاخص هاي تقسيمات كشوري
- توسعه و تجهيز بازارچه هاي مرزي
- ايجاد شهرك هاي صنعتي مشترك با كشورهاي ديگر
- ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در نقاط مرزي
- ايجاد منطقه آزاد تجاري صنعتي
- توسعه سامان دهي پيش بيني و هشدار سيل، زلزله و خشكسالي كشور
- افزايش سطح آگاهي آحاد جامعه در زمينه مديريت بحران از طريق گسترش و تعميق امور آموزش در كشور تدوين و اجراي برنامه هاي كاهش مخاطرات طبيعي در كشور
- افزايش كمي كيفي تشكل هاي مردم نهاد در مرحله آمادگي و مقابله با بحران
- بازتواني اجتماعي و تأمين سلامت روحي، رواني و بهداشت در مناطق حادثه ديده
- گسترش فرهنگ بيمه حوادث و افزايش ضريب نفوذ آن در جامعه
- گسترش مقاوم سازي و توسعه ايمني در صنعت ساخت و ساز و ترويج صنعتي سازي
- جلب و جذب همكاري سران طوايف، ريش سفيدان، معتمدين، و متنفذين استان هاي مرزي و عشايري
- كنترل نامحسوس و نصب دوربين هاي مداربسته و سيستم پلاك خوان خودرو در محورهاي ورودي شهرهاي بزرگ، ميادين و نقاط جرم خيز
- استانداردسازي و افزايش حفاظت از اماكن عمومي و مذهبي شخصيت ها
- اجراي طرح هاي امنيتي منطقه اي جهت ارتقاي امنيت و كاهش جرم
- اجراي برنامه هاي پيش گيري از جرم
- بسترسازي براي فراگير نمودن پدافند غيرعامل در كشور
- ممانعت مؤثر از ورود غيرقانوني اتباع خارجي به كشور
به منظور اجرايي كردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سياست ها و قانون برنامه پنج ساله پنجم در حوزه وزارت كشور، بسته اجرايي اين وزارتخانه با رويكرد مسئله محوري شامل هفت بسته اجرايي فرعي به شرح زير مي باشد:
توسعه مشاركت سياسي و هم بستگي اسلامي و ملي
نوين سازي امور هويتي ايرانيان
حمل و نقل شهري
مديريت بحران
حفظ نظم و امنيت
تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان
تحول اجتماعي، زنان و خانواده
برنامه هاي عملياتي ذيل هر يكي از بسته هاي اجرايي فرعي در جداول پيوست آمده است.

بسته اجرايي فرعي ۱: توسعه مشاركت سايسي و هم بستگي اسلامي و ملي

جدول ا-۱- برنامه هاي عملياتي و برش سالانه اهداف كمي


رديف

عناوين برنامه هاي عملياتي

اهداف كمي در طول سال هاي برنامه

برش سالانه اهداف كمي

واحد متعارف

سال پايه ۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

جمع كل

۱

برنامه ريزي براي برگزاري مطلوب انتخابات

برگزاري انتخابات

تعداد

-

۲

۱

۴

-

۲

۹

الكترونيكي كردن ۱۰۰ درصدي انتخابات

درصد

-

۱۰

۶۵

۱۰۰

-

-

۱۰۰

۲

برنامه ريزي براي توسعه كيفي و تقويب تشكل هاي سياسي و صنفي

حمايت مالي از احزاب

حزب

-

-

۲۲۳

۲۳۰

۲۳۷

۲۴۴

۲۴۴

به روز رساني بانك اطلاعات ۷۶۵ تشكل سياسي، صنفي و افليت هاي ديني

پرونده

-

۳۱۶

۴۱۶

۱۶

۱۶

۱۷

۷۶۵

برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي تشكل هاي سياسي، صنفي و اقليت هاي ديني

كارگاه

-

-

۶

۶

۶

۶

۲۴

انجام ۲ پروژه مطالعاتي در حوزه احزاب و اقوام

پروژه

-

-

۲

-

-

-

۲

۳

برجسته سازي سنت ها و ساده اي مذهبي وحدت بخش در مناطق قومي و مذهبي

توانمند سازي ۶۸ نهاد و انجمن اقليت ديني

تشكل

-

-

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۸

برگزاري ۲۴ جشنواره فرهنگي، هنري و ورزشي اقوام

جشنواره

-

-

۶

۶

۶

۶

۲۴

۴

تهيه و توليد بانك اطلاعات تقسيمات كشوري

تهيه به هنگام سازي بانك هاي اطلاعاتي ۳۱ استان كشور

درصد

-

-

۵۰

۱۰۰

-

-

۱۰۰

به هنگام سازي ۳۴۰۰ شيت نقشه هاي ۱۵۰۰۰۰ پوششي كشور

شبت

-

-

۱۷۰۰

۱۷۰۰

-

-

۳۴۰۰

۵

تهيه طرح جامع تقسيمات كشوري

اجراي ۱۰۰ درصدي طرح جامع تقسيمات كشوري

درصد

-

۱۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰


بسته اجرايي فرعي ۱: توسعه مشاركت سياسي و هم بستگي اسلامي و ملي
-جدول ۱-۲- شرح فعاليت ها و عمليات به تفكيك هر يك از اهداف كمي


رديف

عناوين برنامه هاي عملياتي

-عنوان فعاليت/ عمليات

واحد

برش سالانه اهداف كمي

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

جمع كل

۱

برگزاري انتخابات

انتخابات مجلس شوراي اسلامي دور اول و دوم

تعداد

۱

-

-

۱

۱

۳

انتخابات شورايهاي اسلامي شهر و روستا

تعداد

-

-

۱

-

-

۱

انتخابات رياست جمهوري دور اول و دوم

تعداد

-

-

-

۱

۱

۲

انتخابات خبرگان

تعداد

-

۱

-

۲

-

۳

۲

الكترونيكي كردن انتخابات كشور

تهيه زير ساخت ها، سخت افزارو نرم افزار

شعب

۱۰

۶۵

۱۰۰

-

-

۱۰۰

۳

حمايت مالي از احزاب

حمايت مالي از ۲۴۴ حزب

تعداد

-

۲۲۳

۲۳۰

۲۳۷

۲۴۴

۲۴۴

۴

به روز رساني بانك اطلاعات ۷۶۵ تشكل سياسي، صنفي و اقليت ديني

تكميل بانك اطلاعاتي ۷۰۰ تشكل سياسي و صنفي

پرونده

-

۳۰۰

۴۰۰

-

-

۷۰

به روز رساني بانك اطلاعاتي ۶۵ تشكل اقليت هاي ديني

پرونده

-

۱۶

۱۶

۱۶

۱۷

۶۵

۵

برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي تشكل هاي سياسي، صنفي و اقليت هاي ديني

برگزاري ۲۴ كارگاه آموزشي براي تشكل هاي سياسي، صنفي و اقليت هاي ديني

كارگاه

-

۶

۶

۶

۶

۲۴

۶

انجام ۲ پروژه مطالعاتي در حوزه احزاب و اقوام

انجام ۱ پروژه مطالعاتي در حوزه احزاب

درصد

-

-

۱۰۰

-

-

۱۰۰

انجام ۱ پروژه مطالعاتي در حوزه اقوام

درصد

-

-

۱۰۰

-

-

۱۰۰

۷

توانمند سازي ۶۸ نهاد و انجمن اقليت هاي ديني

كمك مالي به نهادها و انجمن هاي اقليت ديني

تشكل

-

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۸

۸

برگزاري ۲۴ جشنواره فرهنگي، هنري و ورزشي اقوام

جشنواره هاي هنري اقوام

جشنواره

-

۲

۲

۲

۲

۸

جشنواره هاي ورزشي اقوام

جشنواره

-

۲

۲

۲

۲

۸

جشنواره هاي فرهنگي اقوام

جشنواره

-

۲

۲

۲

۲

۸

۹

تهيه و به هنگام سازي بانك هاي اطلاعاتي

بررسي و به هنگام سازي فهرست عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري

استان

-

۱۶

۱۵

-

-

۳۱

انطباق اطلاعات تهيه شده با مصوبات هيأت وزيران و تهيه بانك اطلاعات تقسيمات كشوري

درصد

-

۵۰

۱۰۰

-

-

۱۰۰

۱۰

به هنگام سازي ۳۴۰۰ شيت نقشه هاي ۱۵۰۰۰ پوششي كشور

بررسي ميداني و برداشت اطلاعات مكاني عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري

استان

-

۷

۸

۹

۷

۳۱

بررسي اسناد، مدارك و مصوبات و استخراج مغايرت ها

استان

-

۷

۸

۹

۷

۳۱

تهيه بانك اطلاعات در محيط نرم افزاري GIS

درصد

-

۲۰

۴۰

۷۰

۱۰۰

۱۰۰

تهيه خروجي نهايي نقشه هاي بهنگام شده

درصد

-

۲۰

۴۰

۷۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۱

اجراي ۱۰۰ درصدي طرح جامع تقسيمات كشوري

تهيه طرح جامع تقسيمات كشوري

درصد

۱۰

۵۰

۱۰۰

-

-

۱۰۰

اجراي طرح جامع تقسيمات كشوري

درصد

-

-

-

۵۰

۱۰۰

۱۰۰


بسته اجرايي فرعي ۲: نوين سازي امور هويتي ايرانيان

جدول ۱-۱- برنامه هاي عملياتي و برش سالانه اهداف كمي


رديف

عناوين برنامه هاي عملياتي

اهداف كمي در طول سال هاي برنامه

برش سالانه اهداف كمي

واحد متعارف

سال پايه ۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

جمع كل

۱

ايجاد و راه اندازي ادارات و نمايندگي هاي ثبت احوال

احداث ساختمان اداري ثبت احوال براي ۱۰۰ شهرستان

اداره

-

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۱۰۰

احداث ساختمان اداري ثبت احوال در ۴۰۰ بخش مصوب

اداره

-

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۴۰۰

ارتقاء ۲۰۰ واحد اجرايي

اداره

-

۴۰

۴۰

۴۰

۴۰

۴۰

۲۰۰

۲

استقرار نماينده ثبت احوال دربيمارستان ها، زايشگاه ها و آرامستان هاي بالاي ۱۰ واقعه ولادت

افزايش ۵.۵ درصدي ثبت ولادت در مهلت قانوني

درصد

-

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۳

حضور در روستاها و مناطق عشايرنشين

اعزام ۷۰۰۰۰ نفر روز مامور ثبت احوال به روستاها

روز/ ماموريت

-

۱۴۰۰۰

۱۴۰۰۰

۱۴۰۰۰

۱۴۰۰۰

۱۴۰۰۰

۷۰۰۰۰

۴

صدور كارت هوشمند ملي

صدور ۶۰ ميليون كارت هوشمند ملي

كارت

-

۱۲۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰۰

۵

صدور كارت شناسايي ملي فعلي

صدور ۶/۹ ميليون كارت ملي

كارت

۲۲۰۰۰۰۰

۲۴۰۰۰۰۰

۲۴۰۰۰۰۰

۲۴۰۰۰۰۰

۲۴۰۰۰۰۰

-

۱۱۸۰۰۰۰۰

۶

ايجاد پايگاه آرشيو الكترونيكي اسناد هويتي

آرشيو ۱۰۰ درصدي الكترونيكي اسناد هويتي

درصد

-

۳۰

۶۵

۱۰۰

-

-

۱۰۰

ارتقاء ۱۰۰ درصدي پايگاه اطلاعات جمعيتي ايرانيان

درصد

-

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۷

صدور شناسنامه زير و بالاي ۱۵ سال رايانه اي

صدور ۲۲۰۰۰۰۰۰ جلد شناسنامه زير و بالاي ۱۵ سال رايانه اي

جلد

-

۳۵۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۲۲۰۰۰۰۰۰

۸

باز مهندسي و مكانيزه كردن فرآيندهاي اجرايي عمومي

باز مهندسي و مكانيزه كردن فرآيندهاي اجرايي عمومي به ميزان ۱۰۰%

درصد

۲۵

۴۰

۵۵

۷۰

۸۵

۱۰۰

۱۰۰

۹

باز مهندسي و مكانيزه كردن فرآيندهاي اجرايي عمومي

باز مهندسي و مكانيزه كردن ۱۰۰ درصدي فرآيندهاي اجرايي عمومي تخصصي

درصد

۱۵

۲۵

۱۰

۳۰

۲۰

-

۱۰۰

۱۰

توسعه زير ساخت دسترسي و خدمات

توسعه ۱۰۰ درصدي زيرساخت دسترسي و خدمات

درصد

۵۰

۶۵

۸۰

۸۷

۹۴

۱۰۰

۱۰۰

۱۱

توسعه پورنال سازمان

توسعه ۱۰۰ درصدي پورتال

درصد

۷۰

۸۰

۸۵

۹۰

۹۵

۱۰۰

۱۰۰

۱۲

نشر سالنامه

نشر ۵ سالنامه

سالنامه

-

۱

۱

۱

۱

۱

۵

۱۳

نشر فصلنامه

نشر ۲۰ فصلنامه

فصلنامه

-

۴

۴

۴

۴

۴

۲۰

۱۴

چاپ و انتشار ديوار كوب

چاپ و انتشار ۵ ديوار كوب

ديوار كوب

-

۱

۱

۱

۱

۱

۵

انتشار الكترونيكي ۱۲۰ شماره خلاصه آمارهاي جمعيتي به زبان انگليسي و فارسي (۶۰ شماره انگليسي و ۶۰ شماره فارسي)

شماره

-

۲۴

۲۴

۲۴

۲۴

۲۴

۱۲۰

۱۵

خبرنامه

تهيه ۲۰ خبرنامه آماري

خبرنامه

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۲۰

۱۶

احداث ساختمان هاي اداري

افزايش ۲۶۵۰۰ متر مربع فضاها و ساختمان هاي اداري

متر مربع

-

۸۸۳۳

۸۸۳۳

۸۸۳۳

-

-

۲۶۵۰۰

بهسازي و مرمت ۲۰ درصدي فضاها و ساختمان هاي اداري

درصد

-

۴

۸

۱۲

۱۶

۲۰

۲۰

استاندارد سازي۱۰۰ متر مربع تجهيزات اداري

متر مربع

-

-

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۱۰۰


بسته اجرايي فرعي ۲: نوين سازي امور هويتي ايرانيان
-جدول ۲-۲- شرح فعايت ها و عمليات به تفكيك هر يك از اهداف كمي و برش سالانه حجم فعاليت ها


رديف

عناوين برنامه هاي عملياتي

-عنوان فعاليت/ عمليات

واحد

برش سالانه اهداف كمي

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

جمع كل

۱

احداث ساختمان اداري ثبت احوال براي ۱۰۰ شهرستان

خريد يا ساخت

اداره

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۱۰۰

خريد تجهيزات اداري

اداره

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۱۰۰

۲

احداث ساختمان اداري ثبت احوال در ۴۰۰ بخش مصوب

خريد يا سوخت

اداره

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۴۰۰

خيد تجهيزات اداري

اداره

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۴۰۰

راه اندازي

اداره

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۴۰۰

۳

ارتقاء ۲۰۰ درصدي ثبت فوت در مهلت قانوني

توسعه و تكميل ساختمان

اداره

۴۰

۴۰

۴۰

۴۰

۴۰

۸۰

تكميل تجهيزات

اداره

۴۰

۴۰

۴۰

۴۰

۴۰

۸۰

۴

افزايش ۵/۵ درصدي ثبت فوت در مهلت قانوني

نيروي انساني (ستاد)

نفر

۲۵

۲۵

۲۵

۲۵

۲۵

۱۲۵

تكميل تجهيزات

اداره

۱۵۰

۱۵۰

۱۵۰

۱۵۰

۱۵۰

۷۵۰

۵

افزايش ۵/۵ درصدي ثبت ولادت در مهلت قانوني

تكميل تجهيزات

اداره

۱۵۰

۱۵۰

۱۵۰

۱۵۰

۱۵۰

۷۵۰

۶

اعزام ۷۰۰۰۰ روز مامور ثبت احوال به روستاها

خريد خودرو

دستگاه

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۴۰۰

ماموريت

روز

۱۴۰۰۰

۱۴۰۰۰

۱۴۰۰۰

۱۴۰۰۰

۱۴۰۰۰

۷۰۰۰۰

نيروي انساني (ستاد)

نفر

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۵۰

۷

صدور ۶۰ ميليون كارت هوشمند ملي

خريد كارت خام

كارت

۱۲۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰۰

هزينه هاي مخابرات و اينترنت

اداره

۶۰۰

۶۰۰

۶۰۰

۶۰۰

۶۰۰

۳۰۰۰

نيروي اسناني

نفر

۲۰۰

۲۰۰

۲۰۰

۲۰۰

۲۰۰

۱۰۰۰

خريد تجهيزات ادارات اجرايي

اداره

۱۲۰

۱۲۰

۱۲۰

۱۲۰

۱۲۰

۶۰۰

۸

آرشيو ۱۰۰ درصدي الكترونيكي اسناد هويتي

خريد تجهيزات

اداره

۱۴۰

۱۴۰

۱۴۰

-

-

۴۲۰

اسكن هر برگ سند

برگ سند

۴۵۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰۰

-

-

۱۳۵۰۰۰۰۰۰

داده آمايي و بارگذاري

برگ سند

۴۵۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰۰

-

-

۱۳۵۰۰۰۰۰۰

نيروي انساني

نفر

۴۰

۴۰

۴۰

-

-

۱۲۰

۹

صدور ۹۶۰۰۰۰۰ كارت شناسايي ملي فعلي

خريد روكش كارت

روكش

۲۴۰۰۰۰۰

۲۴۰۰۰۰۰

۲۴۰۰۰۰۰

۲۴۰۰۰۰۰

-

۹۶۰۰۰۰۰

نيروي انساني (ستاد)

نفر

۵۰

۵۰

۵۰

۵۰

۵۰

۲۵۰

۱۰

صدور ۲۲ ميليون شناسنامه رايانه اي براي افزاد زير و بالاي ۱۵ سال

خريد شناسنامه

جلد

۳۴۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۲۲۰۰۰۰۰۰

نيروي انساني (ستاد)

نفر

۲۵

۲۵

۲۵

۲۵

۲۵

۱۲۵

۱۱

بازمهندسي و مكانيزه كردن ۱۰۰ درصدي فرآيندهاي اجرايي عمومي

بازمهندسي و مكانيزه كردن فرآيندهاي اجرايي عمومي

درصد

۱۵

۳۰

۴۵

۶۰

۷۵

۷۵

نيروي انساني (ستاد)

نفر

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۵۰

۱۲

بازمهندسي و مكانيزه كردن ۱۰۰ درصدي فرآيندهاي اجرايي تخصصي

بازمهندسي و مكانيزه كردن فرآيندهاي اجرايي تخصصي

درصد

۲۵

۳۵

۶۵

۸۵

-

۸۵

نيروي انساني (ستاد)

نفر

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۵۰

۱۳

بهسازي و مرمت فضاها و ساختمان هاي اداري به ميزان ۴۷۳۸۵۰ مترمربع

بهسازي و مرمت فضاها و ساختمان هاي اداري

مترمربع

۹۴۷۷۰

۹۴۷۷۰

۹۴۷۷۰

۹۴۷۷۰

۹۴۷۷۰

۴۷۳۸۵۰

۱۴

تهيه ۲۰ خيرنامه آماري

تهيه خبرنامه آماري

خبرنامه

۴

۴

۴

۴

۴

۲۰

نيروي انساني (ستاد)

نفر

۶

۶

۶

۶

۶

۳۰

۱۵

انتشار الكترونيكي ۱۲۰ شماره خلاصه آمارهاي جمعيتي به زبان انگليسي و فارسي (۶۰ شماره انگليسي و ۶۰ شماره فارسي)

انتشار الكترونيكي خلاصه آمارهاي جمعيتي به زبان انگليسي و فارسي

شماره

۲۴

۲۴

۲۴

۲۴

۲۴

۱۲۰

نيروي انساني (ستاد)

نفر

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۵۰

۱۶

انتشار ۵ سالنامه

نشر سالنامه

سالنامه

۱

۱

۱

۱

۱

۵

۱۷

انتشار ۲۰ فصلنامه

نشر فصل نامه

فصلنامه

۴

۴

۴

۴

۴

۲۰

نيروي انساني

نفر

۷

۷

۷

۷

۷

۳۵

۱۸

چاپ و انتشار ۵ ديوار كوب

چاپ و انتشار ديوار كوب

ديواركوب

۱

۱

۱

۱

۱

۵

۱۹

توسعه ۱۰۰ درصدي پورتال

توسعه پورتال

پورتال

۱۰

۵

۵

۵

۵

۳۰

توسعه پورتال اطلاع رساني

درصد

۷۰

۸۵

۹۰

۹۵

۱۰۰

۱۰۰

نيروي انساني (ستاد)

نفر

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۵۰

۲۰

افزايش فضاهاي اداري سازمان به مقدار ۲۶۵۰۰ مترمربع

احداث ساختمان ادارات كل

مترمربع

۳۳۰۰

۳۳۰۰

۳۴۰۰

-

-

۱۰۰۰۰

احداث ساختمان مركزي

مترمربع

۳۳۰۰

۳۳۰۰

۳۴۰۰

-

-

۱۰۰۰۰

احداث سايت پشتيباني

مترمربع

۲۱۶۶

۲۱۶۷

۲۱۶۷

-

-

۶۵۰۰

۲۱

استاندارد سازي ۱۰۰ درصدي تجهيزات اداري

استاندارد سازي تجهيزات اداري

-

۲۰%

۲۰%

۲۰%

۲۰%

۲۰%

۱۰۰%

۲۲

استقرار واحد اجرايي در ۱۰۰ شهرستان براساس تقسيمات كشوري

راه اندازي

اداره

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۱۰۰


بسته اجرايي فرعي ۳: حمل و نقل شهري

جدول ۳-۱- برنامه هاي عملياتي و برش سالانه اهداف كمي


رديف

عناوين برنامه هاي عملياتي

اهداف كمي در طول سال هاي برنامه

برش سالانه اهداف كمي

واحد متعارف

سال پايه ۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

جمع كل

۱

توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي

افزايش سهم حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي شهري از ۴۸% به ۷۵%

درصد

۴۸

۵۳

۵۸

۶۳

۶۹

۷۵

۷۵

كاهش سن متوسط ناوگان حمل و نقل عمومي از ۸ سال به ۵ سال

سال

۸

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۵/۰

۱

۵

۲

اجرا و اصلاح شبكه معابر

درصد اجراي معابر به معابر طرح تفصيلي از ۷۴% به ۸۵%

درصد

۷۴

۷۶

۷۸

۸۰

۸۵

-

۸۵

۳

ايجاد مؤسسات خصوصي و تعاوني حمل و نقل

افزايش طرفيت جابه جايي حمل و نقل خصوصي و تعاوني به كل حمل و نقل از ۳۰% به ۷۵%

درصد

۳۰

۳۹

۴۸

۵۷

۶۶

۷۵

۷۷

۴

استفاده از فناوري هاي جديد در حمل و نقل عمومي

استفاده از سيستم پرداخت كرايه در شهرها از ۱۰% به ۶۰%

درصد

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۶۰

۵

كاهش تعداد و شدت تصادفات و تلفات ناشي از آن بر هر ۱۰ هزار وسيله نقليه

كاهش رشد مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي از ۱۰% به ۲%

درصد

۱۰

۴/۸

۸/۶

۲/۵

۶/۳

۲

۲

۶

استفاده از سيستم هاي هوشمند در كنترل ترافيك شهري

افزايش تعداد تقاطعات مجهز به كنترلر هوشمند از ۵% به ۳۰%

درصد

۲۰

۲۶

۳۲

۳۸

۴۴

۵۰

۵۰

۷

ايمن سازي زير بناها و تسهيلات حمل و نقل

لحاظ كردن بخش ايمني حمل و نقل در مطالعات حمل و نقل و ترافيك شهرها از ۲۰% به ۱۰۰%

درصد

۲۰

۳۶

۵۲

۶۸

۸۴

۱۰۰

۱۰۰

۸

كاهش آلودگي مضرات زيست محيطي

لحاظ كردن مطالعات زيست محيطي در مطالعات حمل و نقل و ترافيك شهرها از ۵۰% به ۱۰۰%

درصد

۷۰

۷۶

۸۲

۸۸

۹۴

۱۰۰

۱۰۰

۹

زيربناها و تسهيلات حمل و نقل

افزايش درصد سهم مشاركت دولت در ايجاد زير بناها و ارائه تسهيلات حمل و نقل از ۵۰% به ۷۵%

درصد

۳۰

۳۴

۳۸

۴۲

۴۶

۵۰

۵۰


بسته اجرايي فرعي ۳: حمل و نقل شهري
-جدول ۳-۲- شرح فعاليت ها و عمليا به تفكيك هر يك از اهداف كمي و برش سالانه حجم فعاليت ها


رديف

عناوين برنامه هاي عملياتي

-عنوان فعاليت/ عمليات

واحد

برش سالانه اهداف كمي

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

جمع كل

۱

ارتقاء ۱۰۰ درصدي تعداد چراغ هاي هوشمند در تقاطع هاي شهري

تأمين تجهيزات سامانه هاي هوشمند

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

نصب و راه اندازي تجهيزات هوشمند

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۲

استفاده ۱۰۰ درصدي از سيستم پرداخت كرايه

تأمين تجهيزات مكانيزه پرداخت الكترونيك

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

نصب و راه اندازي و بهره برداري از سامانه ها

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۳

اعمال ۱۰۰ درصدي تبصره ماده ۶ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

هماهنگي و نظارت بر مديريت مصرف سوخت

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

همسان سازي برگ و برچسب معاينه فني خودروهاي سبك كشور

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

كنترل رعايت استانداردهاي مربوط به وسايل نقليه گاز سوز

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

پايش آلودگي هوا در تهران و كلان شهرها

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۴

افزايش ۱۰۰ درصدي سهم حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي شهري

نظارت و پايش سهم حمل و نقل عمومي

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

توسعه زير ساخت هاي حمل و نقل عمومي شهري

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۵

افزايش ۱۰۰ درصدي مباحث آموزشي در آيين نامه راهنمايي و رانندگي

بازنگري و به هنگام سازي آيين نامه و دستورالعمل هاي مربوط به حوزه حمل و نقل ترافيك شهري

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۶

كاهش ۱۰۰ درصدي رشد مرگ و ميرناشي از تصادفات رانندگي

انجام مطالعات ايمن سازي شبكه معابر

درصد

۴۰

۸۰

۱۰۰

-

-

۱۰۰

اجراي طرح هاي اصلاح هندسي و ايمن سازي معابر

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۷

كاهش ۱۰۰ درصدي سن متوسط ناوگان حمل و نقل عمومي

تأمين ادوات و تجهيزات مورد نياز اتوبوس راني

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

توسعه ناوگان اتوبوسراني

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

توسعه زير ساخت هاي ثابت حمل و نقل عمومي

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰


بسته اجرايي فرعي ۴: مديريت بحران

جدول 4-1- برنامه هاي عملياتي و برش سالانه اهداف كمي


رديف

عناوين برنامه هاي عملياتي

اهداف كمي در طول سال هاي برنامه

برش سالانه اهداف كمي

واحد متعارف

سال پايه 1389

1390

1391

1392

1393

1394

جمع كل

1

توسعه سامانه هاي پيش بيني و هشدار خطر سيل در كشور

نصب سيستم هاي هشدار سيل در 25 منطقه حادثه خيز كشور

تعداد

3

2

5

5

5

5

25

تقويت و به روز رساني 100 درصدي سيستم پيش بيني و هشدار سيل در كشور

درصد

50

60

70

80

90

100

100

2

توسعه سامانه هاي پيش بيني و هشدار خشكسالي در كشور

ايجاد 31 پايگاه پايش و هشدار خطر خشكسالي كشاورزي در كشور

تعداد

1

2

10

10

8

0

31

تقويب و بروز رساني 80 درصدي سيستم پيش بيني، تحليل و هشدار خشكسالي در كشور

درصد

30

40

50

60

70

80

80

3

توسعه شبكه لرزه نگاري كشور

افزايش ايستگاه هاي لرزه نگاري كشور از 80 ايستگاه به 400 ايستگاه

تعداد

80

20

75

75

75

75

400

4

تقويت و توسعه سامانه قطع خودكار شبكه گاز كشور در زمان وقوع حوادث غير مترقبه

افزايش نصب 42 سامانه قطع خودكار شبكه گاز كشور در زمان وقوع حوادث در نقاط حساس و مراكز استان ها

تعداد شهر


2

10

10

10

10

42

5

تدوين نظام جامع آموزش و پرورش كشور در مديريت بحران

چاپ و انتشار 39 متون آموزشي با موضوع مديريت بحران

تعداد

4

3

6

10

8

8

39

اجراي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت (سالانه 2000 نفر)

نفر

1500

2000

2000

2000

2000

2000

11500

افزايش 100 درصدي مطالعات با هدف تدوين نظام جامع آموزش كشور در مديريت بحران و به روزرساني آن

درصد

10

20

40

70

100

0

100

6

برگزاري همايش هاي علمي و تحصصي در موضوع كاهش مخاطرات طبيعي در كشور

برگزاري سالانه 2 همايش ملي در موضوعات زلزله، سيل و خشكسالي در كشور

تعداد

3

3

3

3

3

3

18

برگزاري سالانه 4 همايش تخصصي و علمي منطقه اي در موضوعات زلزله، سيل و خشكسالي در كشور

تعداد

3

3

6

6

6

6

30

7

حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري در موضوع مديريت بحران

برگزاري سالانه 80 پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري در موضوع مديريت بحران

تعداد

5

2

80

80

80

80

327

8

به كارگيري حوزه هاي علميه در افزايش آگاهي جامعه در مديريت بحران

انجام 20 پروژه مطالعاتي با همكاري حوزه هاي علميه در موضوعات مربوط به مديريت بحران

پروژه

1

1

3

5

5

5

20

9

تهيه طرح جامع كاهش خطر پذيري زلزله كشور

تهيه 100 درصدي نقشه پهنه بندي و ريز پهنه بندي خطر زلزله براي كل كشور

درصد

10

20

50

80

100

0

100

انجام 100 درصدي مطالعات آسيب پذيري كليه مستحدثات كشور در برابر زلزله

درصد

10

20

45

80

100

0

100

گسترش 100 درصدي اجراي برنامه هاي كاهش حطر پذيري زلزله در كشور

درصد

0

5

30

65

90

100

100

افزايش 12 مركز مطالعات پيش نشان گرهاي زلزله و تجهيز آن ها

درصد

2

3

3

3

1

0

12

10

تهيه طرح جامع كاهش خطر پذيري سيل كشور

تهيه 100 درصدي نقشه پهنه بندي خطر سيل كل كشور

درصد

0

5

50

100

0

0

100

انجام 100 درصدي مطالعات آسيب پذيري كليه مستحدثات كشور در برابر سيل

درصد

0

5

45

85

100

0

100

تهيه 100 درصدي برنامه كاهش خطر پذيري سيل در كشور و تأييد در مراجع قانوني

درصد

0

10

45

80

100

0

100

اجراي 50 درصدي برنامه كاهش خطر پذيري سيل در كشور

درصد

15

30

35

40

45

50

50

گسترش اجراي طرح هاي حفاظتي مراكز جمعيتي كشور در مقابل سيل

تعداد ويژه

500

200

200

200

200

200

1500

گسترش مطالعات ايمني سازي در سطح كشور

تعداد ويژه

150

100

100

100

100

100

650

تعيين حريم و بستر رودخانه ها آزاد سازي آن ها

كيلو متر

12000

3000

3000

3000

3000

3000

27000

11

تهيه طرح جامع كاهش خطرپذيري خشكسالي كشور

تهيه 100 درصدي نقشه پهنه بندي خطر خشكسالي كل كشور

درصد

5

10

45

95

100

0

100

انجام 100 درصدي مطالعات آسيب پذيري كليه مستحدثات كشور در برابر خشكسالي

درصد

5

10

45

85

100

0

100

تهيه 100 درصدي برنامه كاهش خطر پذيري خشكسالي كل كشور

درصد

.

10

40

80

100

0

100

افزايش 100 درصدي تعداد پايگاه هاي ديده باني و پايش خشكسالي در كشور

درصد

10

20

50

75

100

0

100

12

تقويت تجهيزات تخصصي و غيرتخصصي كشور براي استفاده در مواقع برووز حوادث و بحران هاي طبيعي

افزايش 100 درصدي امكانات و تجهيزات امدادي در 31 استان كشور و تأمين اقلام مورد نياز آن ها در حد مطلوب

درصد

-

-

25

50

75

100

100

اقزايش 100 درصدي توان سامان دهي تجهيزات و امكانات موجود در 31 استان و كارگروه هاي تخصصي و به روز رساني آن ها براي استفاده در مواقع بروز بحران

درصد

-

-

25

50

75

100

100

13

تقسيم كار ملي بين دستگاه هاي ذي ربط در راستاي هم افزائي و جلوگيري از موازي كاري توسط دستگاه هاي امدادي در كشور

تدوين نقش دقيق دستگاه هاي اجرائي شامل 14 كارگروه تخصصي شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور و شوراي عالي و تهيه 14 شرح وظايف براي كارگروه هاي فوق در امر آمادگي و مقابله با بحران

درصد

-

-

25

50

75

100

100

برگزاري سالانه 20 تمرين و مانورهاي مشترك با دستگاه هاي ذي ربط به طور مستمر به صورت ملي، استاني و شهرستاني و تخصصي

درصد

-

-

25

50

75

100

100

14

استقرار نظام جامع مديريت بحران در كشور

ايجاد 40 ساختار مديريت بحران پاسخگو در دستگاه هاي اجرائي

تعداد

-

-

10

10

10

10

40

تدوين 20 مورد ساختار جديد و بهبود ساختارهاي موجود

تعداد

-

-

5

5

5

5

20

افزايش 100 درصدي نظام جامع ارتباطي سريع و مطمئن (شبكه ارتباطي و مخابراتي) در 31 استان كشور

درصد

-

-

30

50

75

100

100

تعيين و افزايش سلسله مراتب فرماندهي پيش از 10 مورد حوادث شايع در كشور در چرخه مديريت بحران

درصد

-

-

20

40

70

100

100

15

افزايش تعامل بين دستگاه هاي اجرائي ذي ربط در مرحله مقابله با بحران

ارتقاء و تدوين برنامه اجرائي و عملياتي دستگاه هاي ذي ربط در مرحله مقابله

تعداد

-

-

50

50

50

50

260

16

ارتقاء سطح آمادگي كشور براي مقابله يا بحران

ارتقاء و افزايش تجهيزات و امكانات مورد نياز سالن هاي چند منظوره و اتاق هاي بحران در كشور

درصد

-

-

20

40

60

85

100

ايجاد و افزايش امكان استفاده از كليه امكانات و توانمندي هاي موجود دستگاه هاي دولتي و غير دولتي و مردمي در طول زمان مقابله در 31 استان كشور

درصد

-

-

20

40

60

85

100

17

تدوين نظام تقسيم كار ملي براي ارتقاء جايگاه مديريت با همكاري وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و موسسات مرتبط با امر مديريت بحران در مرحله آمادگي و مقابله

ارتقاء، تهيه و تدوين برنامه اجرائي تقسيم وظايف دستگاه هاي اجرائي ذي ربط در 14 كارگروه و 31 استان كشور

تعداد

-

-

5

5

5

5

25

افزايش تعامل بين دستگاه هاي اجرائي و استاني در مرحله مقابله يا بحران

درصد

-

-

20

40

60

80

100

18

بررسي، تدوين و پيشنهاد برنامه هاي جامع اطلاع رساني، پژوهشي، آموزشي؛ تبليغاتي و تمريني در مرحله آمادگي و مقابله به استناد بند 3 ماده 8 قانون

افزايش برنامه هاي جامع اطلاع رساني در مرحله وقوع حادثه

درصد

-

-

20

40

60

80

100

ارتقاء و تدوين دستورالعمل ها و آيين نهاي مرتبط با امر پژوهش، آموزش تخصصي و تبليغاتي

تعداد

-

-

10

10

10

10

50

19

توسعه توانمندي هاي و سازماندهي تشكل هاي خود جوش غيردولتي براي مقابله با حوادث و سوانح غيرمترقبه و طبيعي

ارتقاء و افزايش توانمندي تشكل هاي مردمي و نهادهاي غيردولتي و سازماندهي و آموزش آنان در 31 استان كشور

درصد

-

-

25

50

75

100

100

20

تدوين دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مربوط به چگونگي جذب، توزيع و استفاده از كمك هاي مردمي؛ خارجي و بين المللي با همكاري دستگاه هاي ذي ربط

افزايش توان در مرحله آمادگي و مقابله با بهره مندي از امكانات و تجهيزات بخش غيردولتي

درصد

-

-

30

20

30

20

100

افزايش توان، توسعه و تقويت سازمان هاي مردم نهاد داخلي و خارجي

تعداد

-

-

30

30

30

30

180

21

ارتقاء سطح همكاري و هماهنگي با نيروهاي مسلح و نيروي مقاومت بسيج براي استفاده از توانمندي آنها در مقابله با بحران

افزايش، ارتقاء و برنامه ريزي مظلوب جهت برخورداري از توانمندي هاي نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمي

درصد

-

-

25

50

75

100

100

تهيه دستورالعمل مشترك با حوزه هاي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران به استناد ماده 198 قانون اهداف توسعه

تعداد

-

-

1

1

1

1

4

22

ايجاد و امكان استفاده از كليه امكانات و توانمندي هاي مورد نياز اعم از دولتي و غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان عمليات آمادگي و مقابله با حادثه

تهيه و تدوين 12 مورد تفاهم نامه همكاري بين سازمان مديريت بحران كشور باستاد كل نيروهاي مسلح در طول برنامه

تعداد

-

-

3

3

3

3

12

افزايش 100 درصدي قدرت بهره گيري از ظرفيت هاي ترابري زميني، هوائي و دريائي در مرحله آمادگي و مقابله

درصد

-

-

30

60

80

100

100

23

بكارگيري امكانات و توانمندي هاي بخش دولتي و غيردولتي و مردمي در مرحله آمادگي و مقابله يا حادثه

برگزاري سالانه بيش از 5 كارگاه هاي آموزشي تخصصي در طول برنامه

درصد

-

-

25

50

75

100

100

افزايش 100 درصدي توان و ايجاد آمادگي براي مقابله با حوادث احتمالي در كلان شهرهاي كشور

درصد

-

-

20

50

80

100

100

مستندسازي و علت يابي 12 مورد حادثه بزرگ و مهم در طول برنامه

تعداد

2

2

2

2

2

2

12

24

ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات با همكاري سازمان هاي اجرائي ذي ربط به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالي و اطلاع رساني دقيق به هنگان وقوع حادثه به مسئولان و مردم

افزايش و ايجاد هماهنگي و انسجام ميان دستگاه هاي اجرائي ذي ربط و استان ها

درصد

-

-

12

12

12

12

50

ايجاد و سامان دهي و جانمائي حداقل 20 اردوگاه اسكان اضطراري در اطراف كلان شهرها

تعداد

-

-

10

10

10

10

10

تهيه 12 طرح احتياطي پس از دريافت اطلاعات مبني بر احتمال وقوع حادثه و تعيين سطوح حالت اضطرار

تعداد

-

-

2

2

2

2

12

25

برنامه ريزي جهت بهبود بودجه و اصلاح ساختار سازماني

افزايش بودجه هزينه اي در راستاي مأموريت ها و سياست هاي سازمان

درصد

-

40

30

40

30

20

160

ارتقاء، به روزرساني و اصلاح ساختار سازمان مبتني بر نيازمندي ها

درصد

-

0

70

30

0

0

100

ايجاد و افزايش بودجه پژوهش كاربردي سازمان

درصد

-

0

100

40

20

20

180

26

تقويب پشتيباني و توسعه مديريت منابع نيروي انساني

افزايش بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي در راستاي تجهيز و ماشين آلات سازمان

درصد

-

100

30

40

30

30

130

ارتقاء و به روزرساني تجهيزات سازمان در راستاي بهبود كارايي پرسنل

درصد

-

0

40

20

20

20

100

تهيه نرم افزارهاي اطلاعاتي مورد نياز سازمان و استان ها

تعداد

-

0

100

20

20

20

160

27

برنامه بازتواني روحي و رواني آسيب ديدگان حوادث كشور

ساماندهي ارائه خدمات بازتواني به افراد حادثه ديده در قالب يك طرح

درصد

90

95

100

-

-

-

100

28

برنامه احداث و تجهيز مراكز بازتواني كشور

ايجاد، تقويب و تجهيز حداقل 60 مراكز بازتواني كشور

دستگاه

91

-

17

22

28

39

106

29

برنامه ساماندهي و توانمندسازي كانون ها و هيئت هاي مذبي

افزايش آگاهي و دانش عمومي در قالب 1200 كانون و هيات مذهبي در راستاي بازتواني

تعداد

90

240

240

240

240

240

1200

30

برنامه فرهنگ سازي در زمنيه بازتواني يا رويكرد سلامت روحي و رواني

گسترش فرهنگ دانش عمومي در 5 دستگاه متولي

تعداد

90

1

1

1

1

1

5

31

برنامه توليد استانداردها

استاندارد نمودن 100 درصدي مراحل بازتواني كشور در قالب يك طرح ملي

درصد

90

95

100

-

-

-

100

32

برنامه ريزي جهت حمايت از صندوق بيمه

تهيه و تنظيم تفاهم نامه با ارگان ها به صورت مشترك براي 1800000 واحد مسكوني كميته امداد و 300000 واحد مسكوني تحت پوشش بهزيستي

واحد مسكوني

-

-

2100000

2100000

2100000

2100000

8400000

كمك مالي به صندوق بيمه در طول برنامه

نوبت

-

1

2

1

1

1

6

33

فرهنگ سازي در قالب اطلاع رساني در بخش هاي بيمه با همكاري اداره كل روابط عمومي و صدا سيما

تهيه 1804 تيزر تبليغاتي در مناسبت ها و ميزگرد كارشناسي

عدد

-

-

301

501

501

501

1804

تهيه و پخش 2040 انيميشن آموزشي

عدد

-

-

204

408

612

816

2040

توليد و پخش 22 سريال آموزشي

عدد

-

-

4

6

6

6

22

برگزاري 8 همايش بيمه و درج مقالات در جرايد

عدد

-

-

2

2

2

2

8

34

برنامه مشاركت در اجراي طرح ويژه بهسازي و بازسازي اماكن مسكوني

بهسازي و مقاوم سازي حداكثر 70000 واحد مسكوني شهري و روستايي آسيب ديده از حوادث

دستگاه

-

-

60000

60000

60000

60000

140000

35

برنامه هاي حمايتي از پايان نامه هاي دانشجويي و اجراي مطالعات و پژوهش ها

سوق دادن و ايجاد توجه به موضوع بازسازي به منظور بازنگري شيوه هاي مقاوم سازي و تدوين شيوه هاي نوين بازسازي در 200 پايان نامه و مقاله علمي

تعداد

-

-

50

50

50

50

200

36

برنامه بازسازي كشور براساس فرهنگ و اقليم مناطق

آسيب شناسي روند بازسازي كنوني و انتخاب بهترين شيوه بازسازي در قالب 3 اقليم مناطق آسيب ديده كشور

تعداد

-

-

1

1

1

-

3

37

حمايت مالي و معنوي در استفاده از فن آوري هاي نوين در صنعتي سازي و سبك سازي بخش مقاوم سازي و بازسازي مناطق آسيب ديده

ترويج فرهنگ استفاده از شيوه هاي نوين در بازسازي، بهسازي و مقاوم سازي 1200 دستگاه عمومي كشور

دستگاه

91

-

300

300

300

300

1200

38

برنامه احداث و تكميل ساختمان هاي مراكز مديريت و كنترل حوادث

ساخت و تجهيز 100 درصدي ساختمان مركز مديريت بحران و كنترل حوادث كشور (سازمان مديريت بحران كشور)

درصد

0

0

50

100

0

0

100

ساخت و تجهيز 53 مركز مديريت و كنترل حوادث در 20 مركز استان

عدد

22

12

11

8

-

-

53

39

ايجاد ساختار نظارتي متمركز

تهيه 100 درصدي نرم افزار كنترل پروژه هاي عمراني در كشور

درصد

0

20

100

-

-

-

100

40

برنامه مطالعه و احداث فضاهاي چند منظوره مديريت بحران

مطالعه و احداث 1200 سالن چند منظوره مديريت بحران

عدد

200

0

200

200

200

200

1200

احداث و تجهيز 1000 پايگاه اسكان اضطراري در شهرهاي بالاي 50 هزار نفر جمعيت

تعداد

0

0

250

250

250

250

1000

41

برنامه مقاوم سازي ساختمان ها و پروژه هاي عمراني در كشور

مشاركت در جهت مقاوم سازي يك ميليون واحد مسكوني شهري در كشور

هزار عدد

0

0

250

250

250

250

1000

مشاركت در جهت مقاوم سازي يك ميليون واحد مسكوني روستايي در كشور

هزار عدد

0

0

250

250

250

250

1000

مشاركت در جهت مقاوم سازي 20 درصد ساختمان هاي دولتي

درصد

0

0

5

10

15

20

20

مقاوم سازي 20 درصد از شريان هاي حياتي مهم در كشور

درصد

0

0

5

10

15

20

20

توسعه آگاهي هاي عمومي و انتقال دانش و تجارب در قالب 5 كنفرانس مديريت بحران

تعداد

0

1

1

1

1

1

5

42

برنامه فرهنگ سازي ساخت سازه هاي مقاوم در برابر زلزله

افزايش سطح آگاهي هاي عمومي در زمينه مقاوم سازي با 100 مقاله و 640 برنامه

تعداد

0

0

331

341

351

361

1384

برگزاري 3320 دوره آموزشي به منظور آموزش جامعه هدف با آخرين دستاوردهاي مقاوم سازي و استاندارد سازي

تعداد دوره

0

0

830

830

830

830

3320


بسته اجرايي فرعي 4: مديريت بحران
-جدول 4-2- شرح فعاليت شرح فعاليت ها و عمليات به تفكيك هر يك از اهداف كمي


رديف

عناوين برنامه هاي عملياتي

- عنوان فعاليت/ عمليات

واحد

برش سالانه اهداف كمي

1390

1391

1392

1393

1394

جمع كل

1

تهيه 100 درصدي نقشه پهنه بندي خطر سيل كل كشور

تدوين شرح خدمات و عقد قرارداد و جمع آوري اطلاعات و مطالعات موجود مناطق

درصد

5

15

20

-

-

20

تهيه نقشه GISكشور

درصد

-

30

40

-

-

40

انجام مطالعات مورد نياز توسط مشاور

درصد

-

5

30

-

-

30

استخراج اطلاعات عددي توصيفي و ترسيم نقشه پهنه بندي سيل

درصد

-

-

10

-

-

10

2

تعيين سالانه 3000 كيلومتر طول حريم و بستر رودخانه ها و آزاد سازي آن ها

اولويت بندي مناطق پرخطر

درصد

1

2

3

4

5

5

توزيع ابلاغ اعتبار مورد نياز مناطق

درصد

1

2

3

4

5

5

نظارت عاليه و اخذ گزارش دوره

درصد

2

4

6

8

10

10

ارزيابي كلي عمليات اجرايي

درصد

1

2

3

4

5

5

3

تهيه 100 درصدي نقشه پهنه بندي خطر خشكسالي كل كشور

تدوين شرح خدمات عقد قرارداد با مشاور، جمع آوري مطالعات و اطلاعات مناطق

درصد

5

10

12

-

-

12

تهيه نقشه GIS خشكسالي كشور

درصد

-

10

30

-

-

30

انجام مطالعات تكميلي توسط مشاور

درصد

-

20

40

-

-

40

استخراج اطلاعات عددي توصيفي و ترسيم نقشه پهنه بندي خطر خشكسالي كشور

درصد

-

-

18

-

-

18

4

افزايش 90 درصدي تعداد پايگاه هاي ديده باني و پايش خشكسالي در كشور

جمع بندي نيازمندي مناطق مختلف

درصد

6

10

-

-

-

10

انتخاب مكان هاي ايجاد پايگاه هاي تحليل اطلاعات خشكسالي كشاورزي در 31 استان

درصد

4

19

29

39

-

39

توزيع اعتبار متناسب با نياز مناطق

درصد

-

6

16

26

-

26

نظارت عاليه مستمر در پايگاه ها

درصد

-

5

10

15

-

15

5

تهيه 100 درصدي نقشه پهنه بندي و ريز پهنه بندي خطر زلزله براي كل كشور

تدوين شرح خدمات عقد قرارداد با مشاور، جمع آوري مطالعات و اطلاعات مناطق

درصد

5

10

-

-

-

10

تهيه نقشه GIS خشكسالي كشور

درصد

-

5

10

15

-

15

انجام مطالعات تكميلي توسط مشاور

درصد

-

15

40

55

60

60

استخراج اطلاعات عددي توصيفي و ترسيم نقشه پهنه بندي و ريز پهنه بندي

درصد

-

-

5

10

15

15

6

افزايش ايستگاه هاي لرزه نگاري كشور از 80 به 400 ايستگاه

بررسي و جمع بندي نيازها

درصد

15

-

-

-

-

15

برآورد و اولويت بندي مناطق

درصد

-

20

-

-

-

20

ابلاغ اعتبار به دستگاه تخصصي

درصد

-

10

20

30

35

35

نظارت عاليه و اخذ گزارش ها

درصد

-

5

15

25

30

30

7

گسترش 100 درصدي مراكز مطالعات پيش نشانگرهاي زلزله و تجهيز آن ها در كشور

جمع بندي نيازها

درصد

5

10

-

-

-

10

اولويت بندي اقدامات و اعتبارات

درصد

-

5

10

-

-

10

ابلاغ اعتبار و مناطق اولويت دار

درصد

-

10

20

30

40

40

نظارت عاليه و اخذ گزارشات

درصد

-

5

15

25

40

40

8

نصب سيستم هشدار سيل در 20 منطقه حادثه خيز كشور

بررسي نيازمندي ها مناطق و مناطق اوليت دار

درصد

10

-

-

-

-

10

تهيه شرح خدمات خريد

درصد

-

10

-

-

-

10

توزيع و ابلاغ اعتبار

درصد

-

15

30

45

60

60

نظارت مستمر بر روند اجراء

درصد

-

5

10

15

20

20

9

ايجاد 31 پايگاه پايش و هشدار خطر خشكسالي كشاورزي در كشور

بررسي وضعيت موجود و تعداد مراكز

درصد

5

-

-

-

-

5

اولويت بندي مراكز قابل ايجاد

درصد

5

-

-

-

-

5

توزيع و ابلاغ اعتبار

درصد

-

25

50

70

90

90

نظارت مستمر بر ايجاد مراكز

درصد

20

40

60

80

100

100

10

افزايش 100 درصدي نصب سامانه قطع خودكار شبكه گاز كشور در زمان وقوع حوادث در نقاط حساس و مراكز استان ها

اولويت مناطق پر خطر

درصد

-

10

-

-

-

10

انتخاب شهرهاي اولويت دار و بررسي نيازهاي اعتباري مناطق

درصد

-

10

-

-

-

10

توزيع و ابلاغ اعتبار به دستگاه ذي ربط

درصد

-

15

30

45

60

60

نظارت عاليه بر روند امور

درصد

-

5

10

15

20

20

11

برگزاري سالانه دوره همايش ملي در موضوعات زلزله، سيل، خشكسالي

برگزاري نيازمندي هاي برگزاري در همايش

درصد

-

2

4

7

10

10

برنامه ريزي براي برگزاري همايش

درصد

-

5

10

15

20

20

برگزاري همايش سالانه

درصد

-

10

20

30

40

40

ارزيابي و جمع بندي همايش

درصد

-

10

15

20

30

30

12

برگزاري سالانه 6 همايش تخصصي و علمي منطقه اي در موضوعات زلزله، سيل، خشكسالي در كشور

بررسي نيازمندي هاي برگزاري در همايش

درصد

-

2

4

7

10

10

برنامه ريزي براي برگزاري همايش

درصد

-

5

10

15

20

20

برگزاري همايش تخصصي

درصد

-

10

20

30

40

40

ارزيابي و جمع بندي تخصصي

درصد

-

10

15

20

30

30

13

افزايش 100 درصدي چاپ و انتشار متون آموزشي با موضوع مديريت بحران در كشور

بررسي موضوعات مرتبط بحران در زمينه چاپ و سوابق موجود

درصد

5

10

15

20

25

25

احصاء نيازمندي هاي مديريت بحران كشور

درصد

-

5

10

15

20

20

چاپ و توزيع كتاب هاي مرتبط

درصد

-

10

25

40

55

55

14

حمايت سالانه از 80 پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري در موضوع مديريت بحران

بررسي نيازمندي هاي سازمان توانمندي هاي موجود دانشگاهي

درصد

-

5

5

5

5

20

تهيه تفاهم نامه و ارتباط و تعامل و مؤسسات و مراكز دانشگاهي

درصد

-

5

5

5

5

20

شناسايي و تعيين موضوع پايان نامه ها

درصد

-

5

5

5

5

20

عقد قرار داد و دريافت پايان نامه ها

درصد

-

10

10

10

10

40

15

افزايش تعامل و همكاري با حوزه اي علميه در نشر توسعه هاي ديني در موضوعات مربوط به مديريت بحران (با انجام 20 پروژه مشترك، امضاي 20 تفاهم نامه و عقد 40 قرارداد)

بررسي نيازمندي ها و توانمندي هاي موجودر در حوزه

درصد

-

5

5

5

5

20

تهيه تفاهم نامه و ارتباط و تعامل با حوزه هاي علميه

درصد

-

5

5

5

5

20

تهيه راهكارهاي اجرايي و تعريف پروژه

درصد

-

5

5

5

5

20

عقد قرارداد و اجراي پروژه هاي مرتبط

درصد

-

10

10

10

10

40

16

افزايش 100 درصدي امكانات و تجهيزات امدادي در 31 استان كشور و تامين اقلام مورد نياز آن ها در حد مطلوب

بررسي نيازهاي تجهيزاتي در مناطق مختلف كشور

درصد

0

3

7

10

14

14

تعيين اولويت هاي سالانه

درصد

0

2

5

9

13

13

توزيع و ابلاغ منابع اعتباري مورد نياز

درصد

0

10

20

30

38

38

نظارت و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي و تهيه گزارش

درصد

0

10

18

26

34

34

17

ايجاد و سامان دهي و جانمايي بيش از 150 اردوگاه اسكان اضطراري در اطراف كلان شهرها در طول برنامه

بررسي وضعيت موجود اردوگاه هاي اضطراري در كلان شهرها

تعداد

0

5

5

5

5

20

تعيين اولويت هاي سالانه

تعداد

0

5

5

5

5

20

توزيع و ابلاغ اعتبارات به دستگاه ها براي تقويت آمادگي

تعداد

0

10

10

10

10

40

نظارت و ارزيابي بر عملكرد دستگاه هاي ذي ربط و تهيه گزارش

تعداد

0

5

5

5

5

20

18

ايجاد 14 ساختار مديريت بحران پاسخ گو در دستگاه هاي اجرايي ذي ربط

بررسي وضعيت و ايجاد ساختار پاسخ گو در مقابله با بحران هاي طبيعي و غيرمترقيه

تعداد

0

2

2

2

2

8

برآورد منابع براي حوادث مختلف جهت تدوين دستورالعمل هاي لازم

تعداد

0

2

2

2

2

8

توزيع و ابلاغ اعتبار به دستگاه ذي ربط

تعداد

0

4

4

4

4

16

نظارت و ارزيابي بر عملكرد دستگاه هاي ذي ربط و تهيه گزارش

تعداد

0

2

2

2

2

8

19

تدوين 31 مورد ساختار جديد و بهبود ساختارهاي موجود

بررسي وضعيت موجود و اعمال نظر در ساختار سازماني به منظور تدوين نيازهاي تشكيلاتي در بحران

تعداد

0

2

2

2

2

8

برآورد منابع و نيازهاي دستگاه ها

تعداد

0

2

2

2

2

8

توزيع و ابلاغ اعتبار به دستگاه ذي ربط

تعداد

0

4

4

4

4

16

نظارت و ارزيابي بر عملكرد دستگاه هاي ذي ربط و تهيه گزارش

تعداد

0

2

2

2

2

8

20

افزايش و ارتقاء 100 درصدي و برنامه ريزي مطلوب جهت برخورداري از توانمندي هاي نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمي

بررسي وضعيت موجود

درصد

0

3

8

13

18

18

بررسي توانمندي ها و طراحي برنامه حمايتي

درصد

0

2

7

12

17

17

اولويت بندي، توزيع و ابلاغ اعتبار به دستگاه ذي ربط

درصد

0

8

18

28

38

38

نظارت و ارزيابي بر عملكرد دستگاه هاي ذي ربط و تهيه گزارش

درصد

0

3

11

19

27

28

21

تهيه بيش از 10 مورد دستورالعمل هاي مشترك با حوزه هاي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران به استناد ماده 198 قانون اهداف توسعه

بررسي وضعيت موجود و تدوين دستورالعمل همكاري با پدافند غيرعامل براي حفاظت از شريان هاي حياتي كشور

تعداد

0

1

1

1

1

4

سنجش امكانات و توانمندي ها، امكانات و نيروهاي انساني

تعداد

0

1

1

1

1

4

اولويت بندي، توزيع و ابلاغ اعتبار به دستگاه ذي ربط

تعداد

0

1

1

1

1

4

نظارت و ارزيابي بر عملكرد دستگاه هاي ذي ربط و تهيه گزارش

تعداد

0

1

1

1

1

4

22

مستندسازي و علت يابي 12 مورد حادثه بزرگ و مهم در طول برنامه

جمع بندي فرآيند وقوع حادثه و نحوه اقدام دستگاه هاي متولي در امور مقابله

تعداد

0

5

10

10

5

30

ارزيابي اقدامات انجام شده توسط مشاور

تعداد

0

10

10

10

5

35

توزيع و ابلاع اعتبار به دستگاه هاي متولي مستندسازي

تعداد

0

10

10

20

10

50

نظارت عاليه بر اجراي اقدامات

تعداد

0

5

10

10

10

35

23

تهيه 100 درصدي نرم افزارهاي اطلاعات و حوادث اداري سازمان

تعيين شاخص ها و جمع آوري اطلاعات و فرم هاي مورد نياز

درصد

-

20

40

70

100

100

عقد قرار داد با مشاور

تعداد

-

2

2

1

-

5

24

تقويت و تجهيز 106 مركز بازتواني كشور

احداث مراكز بازتواني با مشاركت سازمان بهزيستي

دستگاه

-

7

7

8

9

31

تجهيز مراكز بازتواني سازمان ها

دستگاه

-

10

15

20

30

75

25

بهسازي و مقاوم سازي 70000 واحد مسكوني شهري و روستايي آسيب ديده ناشي از حوادث

حمايت از بازسازي ها در قالب پرداخت هاي بلاعوض

دستگاه

-

3000

25000

15000

5000

70000

پرداخت مابه التفاوت سود تسهيلات بانكي

دستگاه

-

3000

25000

15000

5000

70000

26

استفاده از شيوه هاي توين در بازسازي ها و مقاوم سازي 1200 دستگاه كشور

مشاركت در بازسازي اماكن عمومي آسيب ديده در حوادث

دستگاه

-

300

300

300

300

1200

27

ساماندهي 100 درصدي ارائه خدمات بازتواني به افراد حادثه ديده در قالب يك طرح جامع

تدوين طرح جامع بازتواني

درصد

50

100

-

-

-

100

28

استانداردسازي 100 درصدي مراحل بازتواني كشور در قالب يك طرح جامع

اخذ استاندارد بازتواني

درصد

50

100

-

-

-

100

29

سوق دادن و ايجاد توجه به موضوع شيوه هاي مقاوم سازي و تدوين شيوه نوين بازسازي در 200 پايان نامه و مقاله علمي

توليد پايان نامه ها و مقالات دانشجوئي

تعداد

-

50

50

50

50

200

30

تهيه و تنظيم تفاهم نامه با ارگان ها به صورت مشترك جهت سرانه حق بيمه افراد تحت پوشش براي 2100000 واحد مسكوني

تفاهم نامه مشاركت در پرداخت حق بيمه افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)

واحد مسكوني

-

1800000

1800000

1800000

1800000

7200000

تفاهم نامه مشاركت در پرداخت حق بيمه افراد تحت پوشش بهزيستي

واحد مسكوني

-

300000

300000

300000

300000

1200000

31

تهيه 1800 تيزر تبليغاتي و ميز گردهاي كارشناسي در مناسبت ها

نياز سنجي نوع تبليغت و محتواي ميزگرد

نوبت

-

1

1

1

1

4

تهيه و اجراي تيزرهاي تبليغاتي و اجراي ميزگرد

عدد

-

300

500

500

500

1800

32

تهيه و پخش 2000 انيميشن آموزشي

برنامه ريزي انيميشن هاي آموزشي

نوبت

-

2

4

6

8

20

تهيه انيميشن هاي آموزشي

عدد

-

2

4

6

8

20

پخش انيميشن هاي آموزشي

عدد

-

200

400

600

800

2000

33

ساخت 100 درصدي ساختمان مركز مديريت و كنترل حوادث كشور (سازمان مديريت بحران كشور)

مطالعه

درصد

0

100

0

0

0

100

خريد و احداث ساختمان

درصد

0

40

100

0

0

100

تجهيز

درصد

0

0

100

0

0

100

34

ساخت و تجهيز 31 مركز مديريت و كنترل حوادث در مراكز استان ها در 20 استان كشور

مطالعه پروژه

درصد

50

100

-

-

-

100

احداث پروژه

درصد

10

50

100

-

-

100

تجهيز ساختمان هاي مركز مديريت و كنترل حوادث

تعداد

12

11

8

-

-

31

35

تهيه 100 درصدي نرم افزار كنترل پروژه هاي عمراني در كشور

جمع آوري اطلاعات و فرم هاي مورد نياز نرم افزار

درصد

100

-

-

-

-

100

عقد قرارداد با مشاور

درصد

20

100

-

-

-

100

36

احداث و تجهيز 800 سالن چند منظوره مديريت بحران

احداث

تعداد

0

200

200

200

200

800

تجهيز

تعداد

0

100

200

200

300

800

37

مطالعه، احداث و تجهيز 1000 پايگاه اسكان اضطراري در شهرهاي بالاي 50 هزار نفر جمعيت

مطالعه

درصد

50

100

-

-

-

100

احداث

تعداد

0

250

250

250

250

1000

تجهيز

تعداد

0

250

250

250

250

1000


بسته اجرايي فرعي ۵: حفظ نظم و امنيت

جدول ۵-۱- برنامه هاي عملياتي و برش سالانه اهداف كمي


رديف

عناوين برنامه هاي عملياتي

اهداف كمي در طول سال هاي برنامه

برش سالانه اهداف كمي

واحد متعارف

سال پايه ۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

جمع كل

۱

نصب تجهيزات دوربين مداربسته

نصب دوربين هاي مدار بسته و سيستم پلاك خوان خودرو در ۱۰% شهرهاي در اولويت به صورت سالانه

دستگاه

-

۲۸۰۰

۵۰۰۰

۵۰۰

۵۰۰

۵۰۰

۹۳۰۰

۲

سري

افزايش حفاظت از شخصيت هاي نظام و نخبگان و دانشمندان هسته اي

تعداد

غيرقابل انتشار

غيرقابل انتشار

غيرقابل انتشار

غيرقابل انتشار

غيرقابل انتشار

غيرقابل انتشار

غيرقابل انتشار

۳

به كارگيري بسيج در مناطقي كه داراي خلاء انتظامي است

به كارگيري نيروهاي بسيج هر سال به ميزان ۱۰ درصد از مناطقي كه داراي خلاء انتظامي است

درصد

-

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۵۰

۴

تقويت و تجهيز دبيرخانه هاي شوراهاي تأمين استان ها و شهرستان ها

تجهيز ۱۰۰ درصدي دبيرخانه هاي شوراهاي تأمين استان ها و شهرستان ها به ويژه شهرستان هاي تازه تأسيس

درصد

-

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۵

ارتقاي امنيت عمومي

بهره گيري از تجربيات ۲۵ كشور

كشور

-

۵

۵

۵

۵

۵

۲۵

۶

اتصال مراكز اطلاعاتي به مركز اصلي

يك پارچه سازي ۱۰۰ درصدي سيستم اطلاعات و اخبار به صورت

درصد

-

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۷

تأمين و تضمين سلامت انتخابات

تأمين امنيت برگزاري ۲ انتخابات

انتخابات

-

۱

-

۱

-

-

۲

۸

افزايش ضريب امنيتي

ارتقاي ۱۰۰ درصدي استانداردهاي حفاظت و نصب تجهيزات در سامانه حفاظتي اماكن عمومي

درصد

-

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۹

سالم سازي سيستم اداري

استفاده ۱۰۰ درصدي از تجهيزات هوشمند و طراحي و آموزش و اجرا

درصد

-

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

-

۱۰۰

۱۰

جمع آوري سلح و مهمات غيرمجاز

جمع آوري سالانه ۱۰ درصد سلاح و مهمات غيرمجاز

قبضه

-

۰۰۰/۳۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۶۳۰

۱۱

بهبود وضعيت اجتماعي، اقتصادي مرزنشينان و استفاده از آن ها در تأمين امنيت

اجراي ۸ پروژه عمراني و انسدادي مرزها

درصد

-

-

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

۱۰۰

كنترل الكترونيكي ۱۰۰ درصدي مرزها

درصد

-

۱۰

۲۰

۵۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

تقويت ۱۰۰ درصدي يگان شناوري مرزباني

درصد

-

-

۱۴

۵۰

۷۵

۱۰۰

۱۰۰

سامان دهي ۱۰۰ درصدي حريم مرزها

درصد

-

۱۰

۴۰

۷۰

۹۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۲

تقويت كمّي و كيفي كميته بررسي و اعلام نظر پيرامون مرزهاي كشور

بررسي ميداني مرزهاي جديد پيشنهادي از سوي ۱۷ هيأت اعزامي

هيأت

-

۱

۴

۴

۴

۴

۱۷

۱۳

ساماندهي و ايجاد وحدث رويه در اقدامات عمراني، اقتصادي، فرهنگي و انتظامي در مرزها

سامان دهي ۴۰ درصدي قوانين موجود و رفع تزاحم حقوقي در انجام مأموريت ها

درصد

-

-

۵

۱۵

۲۵

۴۰

۴۰

۱۴

مكانيزه نمودن استفاده از داده هاي موجود در ارتقاي اثربخشي تصميمات و آن لاين نمودن شبكه در كل كشور

تقويت و توسعه ۱۰۰ درصدي پايگاه دادهاي مكاني وزارت كشور، GIS

درصد

-

-

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

۱۰۰

۱۵

انعقاد قراردادهاي جديد منطقه اي و اجرايي نمودن اسناد قبلي

سامان دهي قراردادهاي مرزي

درصد

-

-

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

۱۰۰

برگزاري منظم ۲۰ اجلاس عالي و كميته هاي مشترك با كشورهاي همسايه

اجلاس

-

-

۵

۵

۵

۵

۲۰

۱۶

رفع بيكاري و اشتغال مرزنشينان و تشويق به عدم مهاجرت به ساير نقاط كشور

تأمين و اجراي ۱۰۰ درصدي ريزساخت هاي مورد نياز جهت طرح هاي كشاورزي، ماهي گيري، دام پروري و ... در مرزها (كمربند سبز امنيتي)

درصد

-

-

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

۱۰۰

۱۷

تعويض گذرنامه هاي كل كشور؛ الكترونيكي و بيومتريكي نمودن آن ها و الحاق به پروتكل هاي ايكائو

برگزاري ۲۰ جلسه ستاد گذرنامه

جلسه

-

۴

۴

۴

۴

۴

۲۰

برگزاري ۵۰ جلسه كميته فني- حقوقي

جلسه

-

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۵۰

راه اندازي مركز گواهي ريشه صدور گذرنامه

درصد

-

-

۴۰

۸۰

۱۰۰

-

۱۰۰

الحاق به ۴ پروتكل ايكائو و عضويت در PKD

حق عضويت

-

-

۱

۱

۱

۱

۴

۱۸

احداث و نگهداري اردوگاه هاي ويژه مراقبتي اتباع خارجي غيرقانوني

احداث ۵ اردوگاه ويژه مراقبتي اتباع خارجي غيرقانوني در طول برنامه

واحد

-

-

۱

۲

۱

۱

۵

نگهداري از ۸ اردوگاه ويژه مراقبتي اتباع خارجي غيرقانوني در طول برنامه

واحد

-

۳

۱

۲

۱

۱

۸

احداث ۵ اردوگاه مراقبتي

واحد

-

-

-

۲

۱

۲

۵

نگهداري از ۳۲ اردوگاه مراقبتي و ايستگاه خروجي مرزي

واحد

-

-

-

۱۰

۱۰

۱۲

۳۲

۱۹

احداث و نگهداري ايستگاه هاي پشتيباني از ايست و بازرسي ناجا

احداث ۱۰ ايستگاه پشتيباني از ايست و بازرسي ناجا

تعداد

-

۳

۱

۲

۲

۲

۱۰

نگهداري ۱۰ ايستگاه پشتيباني از ايست و بازرسي ناجا

تعداد

-

۳

۴

۶

۱۰

۱۰

۱۰

۲۰

تشكيل و پشتيباني از ۱۰۰ گشت مشترك مقابله با اقامت و اشتغال غيرقانوني اتباع خارجي

تشكيل ۱۰۰ گشت مشترك مقابله با اقامت و اشتغال غيرقانوني اتباع خارجي

تعداد

-

-

۸۵

۱۵

-

-

۱۰۰

پشتيباني از ۱۰۰ گشت مشترك مقابله با اقامت و اشتغال غيرقانوني اتباع خارجي

تعداد

-

-

۲۵

۲۵

۲۵

۲۵

۱۰۰

۲۱

طراحي و اجراء مناطق ممنوعه تردد و اسكان و سياست هاي كاهش آمار و تمركز جغرافيائي اتباع خارجي

نگهداري از ۵ استان ممنوعه و ايجاد ۵ استان ممنوعه جديد در طول برنامه

تعداد

-

۵

۶

۷

۱۰

۱۰

۳۸

۲۲

دستگيري و اخراج اتباع خارجي غيرقانوني

اخراج ۱۶۰۰۰۰۰ نفر

نفر

-

۳۲۰۰۰

۳۲۰۰۰

۳۲۰۰۰

۳۲۰۰۰

۳۲۰۰۰

۱۶۰۰۰۰۰

۲۳

پي گيري بازگشت داوطلبانه يا پايان وضعيت پناهندگي اتباع عراقي و افغاني

بازگشت داوطلبانه ۰۰۰/۲۰۰ نفر

نفر

-

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

پايان وضعيت پناهندگي ۰۰۰/۷۰۰ نفر (در طول برنامه)

نفر

-

-

-

-

۲۸۰۰۰۰

۴۲۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰

۲۴

اجراي طرح هاي عمراني مؤثر بر اسكان اتباع افغاني بازگشتي از ايران در كشور اقعانستان

برگزاري ۴۰ جلسه به منظور افزايش تحركات ديپلماتيك در ترغيب مشاركت بين المللي براي اجراي طرح هاي زيربنائي، شهرك هاي مسكوني و ايجاد زمينه هاي اشتغال در طول برنامه

جلسه

-

۶

۱۰

۱۰

۸

۶

۴۰

۲۵

افزايش تسهيلات ورود قانوني اتباع افغاني به كشور مشروط به دريافت وثيقه

نظارت و پي گيري صدور ۵۵۰ هزار رواديد مشروط به اخذ وثيقه نقدي (سال اول ۳۰۰ يورو براي هر رواديد)

رواديد

-

-

-

-

-

-

-

۲۶

واگذاري امور تصدي گري در مقدمات صدور اقامت و اشتغال اتباع خارجي با اولويت اتباع افغاني به بخش خصوصي

تشكيل متوسط ۵۰۰ شركت كفالت اشتغال اتباع خارجي در طول برنامه و نظارت برعملكرد آن ها

شركت

-

۲۵

۷۵

۱۰۰

۱۵۰

۱۵۰

۵۰۰

۲۷

سامان دهي تحصيل اتباع خارجي در مقاطع آموزش عمومي، عالي

برنامه ريزي براي تحصيل هدفمند ۳۰۰ هزار دانش آموز و ۱۵ هزار دانشجو در هر سال

نفر

۳۲۵۰۰۰

۳۲۵۰۰۰

۳۲۵۰۰۰

۳۲۵۰۰۰

۳۲۵۰۰۰

۳۲۵۰۰۰

۱۵۷۵۰۰۰

۲۸

ايجاد گروه هاي نخبگان در سطوح مختلف (دانشجوئي، فارغ التحصيل، زنان، جوانان و ...)

ايجاد ۵۰ تشكل

تعداد

-

۵

۱۰

۱۲

۱۲

۱۱

۵۰

۲۹

ارتقاء سطح فرهنگي اتباع خارجي ساكن توسط رسانه ها، مطبوعات و رسانه ملي، ايجاد مراكز فرهنگي خاص افزايش سطح اگاهي از عملكرد ج.ا.ا در قبال اتباع خارجي پناهنده

ساخت ۱۰ فيلم براي نمايش در مناطق محل استقرار و ساير تجمعات- توليد ۲۰ برنامه در صدا سيما

تعداد

-

۲

۴

۶

۸

۱۰

۱۰

چاپ ۲۰ مقاله در رسانه ها

تعداد

-

۴

۴

۴

۴

۴

۲۰

۳۰

تعيين تكليف مشكوك التابعين و مدعيان تابعيت ايران

شناسائي و تعيين تكليف مدعيان تابعيت ايران و مشكوك التابعين به تعداد ۰۰۰/۸۰۰ نفر

نفر

-

-

۸۰۰۰۰

۱۶۰۰۰۰

۲۴۰۰۰۰

۳۲۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

۳۱

آمادگي عملياتي در مهار بحران هاي پناهندگي در مناطق مرزي

نگهداري از ۱۰ مهمان شهر نوار مرزي موجود در استان هاي مرزي غرب كشور

واحد

-

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۵۰

۳۲

فرهنگ سازي از طريق تحقيقات دانشگاهي، رسانه ها، مطبوعات و رسانه ملي به منظور تبيين آسيب هاي ناشي از حضور غيرقانون اتباع خارجي

ساخت ۱۰ فيلم/ انيميشن- توليد ۵۰ برنامه در صدا سيما

تعداد

-

-

۴

۲

۲

۲

۱۰

چاپ ۵۰ مقاله تحقيقاتي در رسانه ها

تعداد

-

-

-

-

-

-

-

ايجاد و تجهيز ۳۲ مركز فرهنگي در داخل و خارج مهمان شهرها

مركز

-

۵

۵

۷

۸

۷

۳۲


بسته اجرايي فرعي ۵: حفظ نظم و امنيت
-جدول ۵-۲- شرح فعاليت شرح فعاليت ها و عمليات به تفكيك هر يك از اهداف كمي


رديف

عناوين برنامه هاي عملياتي

-عنوان فعاليت/ عمليات

واحد

برش سالانه اهداف كمي

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

جمع كل

۱

نصب ۹۳۰۰ دوربين مدار بسته و سيستم پلاك خوان خودرو در ۱۰ درصد شهرهاي اولويت دار

نصب دوربين هاي مدار بسته و سيستم پلاك خوان خودرو

دستگاه

۲۸۰۰

۵۰۰۰

۵۰۰۰

۵۰۰۰

۵۰۰۰

۹۳۰۰

۲

تجهيز ۱۰۰ درصدي دبيرخانه هاي شوراهاي تأمين استان ها و شهرستان ها

تجهيز دبيرخانه هاي شوراهاي تأمني استان ها و شهرستان ها به ويژه شهرستان هاي تازه تأسيس

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۳

يك پارچه سازي و توسعه ۱۰۰ درصدي سيستم اطلاعات و اخبار

يك پارچه سازي سيستم اطلاعات و اختبار به صورت آنلاين در صف و ستاد و اتصال مراكز اطلاعاتي به مركز اصلي

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۴

خريد ۲۰ درصد وسايل مورد نياز براي جلوگيري ازعمليات انتحاري

خريد دستگاه گيت بازرسي

دستگاه

۳۰۰

۳۰۰

۳۰۰

۳۰۰

۳۰۰

۱۵۰۰

خريد دستگاه ايكس ري

دستگاه

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۴۰۰

خريد تجهيزات مورد نياز براي خنثي سازي بمب و مواد منفجره

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۵

استانداردسازي ۱۰۰ درصدي سامانه حفاظتي و تأسيسات

ارتقاي استانداردهاي حفاظت و نصب تجهيزات در سامانه حفاظتي اماكن عمومي و تأسيسات حياتي و حساس كشور

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۶

مقابله ۱۰۰ درصدي با جعل اسناد

استفاده از تجهيزات هوشمند و طراحي و آموزش و اجراي اسناد الكترونيكي غيرقابل جعل- مقابله با جعل اسناد

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۷

تقويت ۱۰۰ درصدي ساختمان وزارت كشور از منظر پدافند غيرعامل

اجراي مقاوم سازي ساختمان وزارت كشور از منظر پدافند غيرعامل

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۸

ايجاد و راه اندازي ۱۰۰ درصدي ساختمان مديريت و فرماندهي ستاد و استان ها

احداث ساختمان مديريت و فرماندهي ستاد

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

احداث ساختمان و فرماندهي استان ها

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۹

اجراي ۱۰۰ درصدي پروژه هاي عمراني و انسدادي مرزها

احداث و مرمت راه هاي مرزي

درصد

-

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

۱۰۰

احداث و مرمت پاسگاه ها و بر جك هاي مرزي

درصد

-

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

۱۰۰

انسداد مرز به وسيله سيم خاردار، كانال، خاك ريز و ديوار بتوني

درصد

-

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

۱۰۰

انسداد تنگه ها

درصد

-

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

۱۰۰

آب رساني و برق رساني به اماكن

درصد

-

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

۱۰۰

كنترل الكترونيكي مرز

درصد

-

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

۱۰۰

۱۰

كنترل الكترونيكي ۱۰۰ درصدي مرزها

خريد و نصب دستگاه هاي ويژه كنترل الكترونيكي مرزها

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۱

تقويت ۱۰۰ درصدي يگان شناوري مرزباني

خريد انواع شناور براي تقويت يگان شناوري مرزباني

درصد

-

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

۱۰۰

۱۲

سامان دهي ۱۰۰ درصدي حريم مرزها

اجراي طرح حريم مرزها

درصد

۱۰

۴۰

۷۰

۹۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۳

اعزام ۱۷ هيأت كارشناسي به منظور بررسي ميداني مرزهاي جديد پيشنهادي

اعزام هيأت كارشناسي به منظور بررسي ميداني مرزهاي جديد پيشنهادي

هيأت

۱

۴

۴

۴

۴

۱۷

۱۴

سامان دهي ۴۰ درصدي قوانين موجود و رفع تزاحم حقوقي در انجام مأموريت ها

تجميع قوانين موجود و رفع تزاحم حقوقي در انجام مأموريت ها

درصد

-

۵

۱۵

۲۵

۴۰

۴۰

۱۵

تقويت و توسعه ۱۰۰ درصدي پايگاه داده هاي مكاني وزارت كشور- GIS

تجهيز پايگاه داده هاي مكاني وزارت كشور- GIS

درصد

-

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

۱۰۰

۱۶

برگزاري ۲۰ اجلاس عالي و كميته هاي مشترك با كشورهاي همسايه

تشكيل منظم اجلاس هاي عالي و كميته هاي مشترك با كشورهاي همسايه

اجلاس

-

۵

۵

۵

۵

۲۰

۱۷

تأمين ۱۰۰ درصدي زيرساخت هاي مورد نياز جهت اجراي طرح هاي كشاروزي، ماهي گيري، دام پروري و... در مرزها (كمربند سبز اميني)

اجراي زيرساخت هاي مورد نياز جهت اجراي طرح هاي كشاروزي، ماهي گيري، دام پروري و... در مرزها (كمربند سبز اميني)

درصد

-

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

۱۰۰

۱۸

راه اندازي ۱۰۰ درصدي مركز گواهي ريشه صدور گذرنامه

راه اندازي مركز گواهي ريشه صدور گذرنامه

درصد

-

۴۰

۸۰

۱۰۰

-

۱۰۰

۱۹

احداث ۵ اردوگاه ويژه مراقبتي اتباع خارجي غيرقانوني در طول برنامه

احداث اردوگاه ويژه مراقبتي اتباع خارجي غيرقانوني در طول برنامه

درصد

-

۲۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۲۰

نگه داري ۱۰۰ درصدي از اردوگاه ويژه مراقبتي اتباع خارجي غيرقانوني در طول برنامه

نگه داري از اردوگاه ويژه مراقبتي اتباع خارجي غيرقانوني در طول برنامه

درصد

۸

۱۹

۳۷

۶۳

۱۰۰

۱۰۰

۲۱

احداث ۵ اردوگاه مراقبتي

احداث اردوگاه مراقبتي

درصد

-

-

۴۰

۶۰

۱۰۰

۱۰۰

۲۲

ايجاد ۱۰ ايستگاه پشتيباني از ايست و بازرسي ناجا

ايجاد ۱۰ ايستگاه پشتيباني از ايست و بازرسي ناجا

درصد

۳۰

۱۰

۲۰

۲۰

۲۰

۱۰۰

۲۳

نگهداري ۱۰ ايستگاه پشتيباني از ايست و بازرسي ناجا

نگهداري ۱۰ ايستگاه پشتيباني از ايست و بازرسي ناجا

درصد

۳۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۲۴

حفاظت از تعدادي نخبگان و دانشمندان

حفاظت از شخصيت هاي نظام و نخبگان و دانشمندان هسته اي

-

غيرقابل انتشار

غيرقابل انتشار

غيرقابل انتشار

غيرقابل انتشار

غيرقابل انتشار

غيرقابل انتشار

۲۵

برگزاري ۲۵ كارگاه آموزشي دست اندركاران تأمين امنيت

آموزش دست اندركاران تأمين امنيت

كارگاه

۵

۵

۵

۵

۵

۲۵

۲۶

به كارگيري ۵۰ درصدي نيروهاي بسيج براي رفع خلأ امنيتي در مناطق

به كارگيري نيروهاي بسيج

درصد

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۵۰

۲۷

بهره گيري از تجارب ۲۵ كشور در مسائل امنيتي

بهره گيري از تجارب ساير كشورها در زمينه پيشگيري از جرم

كشور

۵

۵

۵

۵

۵

۲۵

۲۸

اجراي ۲۵۰۰ طرح امنيتي پيشنهادي استان ها در كل كشور

اجراي طرح هاي امنيتي در كل كشور براي كاهش معضلات امنيتي

طرح

۵۰۰

۵۰۰

۵۰۰

۵۰۰

۵۰۰

۲۵۰۰

۲۹

انجام ۵ پروژه تحقيقاتي

اجراي تحقيقات و مطالعات امنيتي

پروژه

۱

۱

۱

۱

۱

۵

۳۰

جمع آوري سالانه ۱۰ درصد سلاح و مهمات غيرمجاز در سطح كشور

جمع آوري سالانه سلاح و مهمات غيرمجاز در سطح كشور

قيضه

۳۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۴۳۰۰۰۰

۳۱

تأمين امنيت برگزاري ۲ انتخابات در طول برنامه پنجم

تأمين امنيت انتخابات

انتخابات

۱

-

۱

-

-

۲

۳۲

تشكيل ۱۰۰ گشت مشترك مقابله با اقامت و اشتغال غيرفانوني اتباع خارجي

تشكيل ۱۰۰ گشت مشترك مقابله با اقامت و اشتغال غيرفانوني اتباع خارجي

درصد

-

۸۵

۱۵

-

-

۱۰۰

۳۳

پشتيباني از ۱۰۰ گشت مشترك مقابله با اقامت و اشتغال غيرقانوني اتباع خارجي

پشتيباني از ۱۰۰ گشت مشترك مقابله با اقامت و اشتغال غيرقانوني اتباع خارجي

درصد

-

۲۵

۲۵

۲۵

۲۵

۱۰۰

۳۴

اخراج متوسط ۱۶۰۰۰۰۰ نفر در طول برنامه

شناسايي، دستگيري و نگه داري و اخراج اتباع خارجي غيرقانوني

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۳۵

بازگشت داوطلبانه ۰۰۰/۲۰۰ نفر

بازگشت داوطلبانه پناهندگي افغاني

درصد

۵

۱۵

۳۰

۶۰

۱۰۰

۱۰۰

۳۶

پايان وضعيت پناهندگي ۰۰۰/۷۰۰ نفر

پايان وضعيت پناهندگي اتباع افغاني

درصد

-

-

-

۴۰

۱۰۰

۱۰۰

۳۷

افزايش ۱۰۰ درصدي تحركات ديپلماتيك در ترغيب مشاركت بين المللي براي اجراي طرح هاي زيربنائي، شهرك هاي مسكوني و ايجاد زمينه هاي اشتغال در طول برنامه

تشكيل جلسات بين المللي

درصد

۱۵

۴۰

۶۵

۸۵

۱۰۰

۱۰۰

۳۸

نظارت و پي گيري صدور ۵۵۰ هزار رواديد مشروط به اخذ وثيقه نقدي (سال اول ۳۰۰ يورو براي هر روايد)

صدور رواديد اتبارع افغاني مشورط به اخذ هزينه

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۳۹

تشكيل متوسط ۵۰۰ شركت كفالت اشتغال اتباع خارجي در طول برنامه و نظارت بر عملكرد آن ها

تشكيل مؤسسات كفالت اقامت و اشتغال اتباع

درصد

۵

۲۰

۴۰

۷۰

۱۰۰

۱۰۰

۴۰

ايجاد ۱۰ تشكل

ايجاد تشكل

درصد

۱۰

۳۰

۵۵

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۴۱

ايجاد و تجهيز تعداد ۳۲ مركز فرهنگي

ايجادو تجهيز مراكز فرهنگي

تعداد

۵

۵

۷

۸

۷

۳۲

۴۲

شناسائي و تعيين تكليف مدعيان تابعيت ايران و مشكوك التابعين به تعداد ۰۰۰/۸۰۰ نفر

طرح شناسائي و تعيين تكليف مدعيان تابعيت و مشكوك التابعين

درصد

-

۱۰

۳۰

۶۰

۱۰۰

۱۰۰

۴۳

نگه داري از ۱۰ مهمان شهر مرزي موجود در استان هاي مرزي غرب كشور

نگه داري از مهمان شهر مرزي موجود در استان هاي مرزي غرب كشور

درصد

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۴۴

ساخت ۱۰ فيلم براي نمايش در مناطق محل استقرار و ساير تجمعات- توليد ۲۰ برنامه در صدا سيما

ساخت فيلم براي نمايش

تعداد

-

۴

۲

۲

۲

۱۰

۴۵

تهيه، چاپ و انتشار ۵۰ مقاله تحقيقاتي در رسانه ها

تهيه، چاپ و انتشار مقالات تحقيقاتي در رسانه ها

مقاله

۱۰

-

۱۰

۱۰

۲۰

۵۰


بسته اجرايي فرعي ۶: تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان

جدول 6-1- برنامه هاي عملياتي و برش سالانه اهداف كمي


رديف

عناوين برنامه هاي عملياتي

اهداف كمي در طول سال هاي برنامه

برش سالانه اهداف كمي

واحد متعارف

سال پايه 1389

1390

1391

1392

1393

1394

جمع كل

1

تجهيز و تكميل بازارچه هاي مصوب

تكميل زيرساخت هاي بازارچه هاي مرزي

درصد

50

-

20

10

10

10

100

2

ارتقاء بهره وري در فرآيند توسعه صادرات توسط تعاوني هاي مرزنشين

كاهش 3 درصدي عوارض تسهيلات براي وارد كنندگان از طريق بازارچه هاي مرزي

تعداد

-

-

2

1

-

-

3

كاهش 30 درصدي تعاوني هاي مرزنشين مشمول معافيت ها و تسهيلات صادراتي

درصد

30

-

5

5

5

5

50

افزايش 50 درصدي سهميه ارزي براي مرزنشينان

مبلغ

700000

-

875000

875000

875000

875000

10500000

3

پيگيري مصوباتدرجهت اجرايي نمودن و ارتقاء وضعيت اقتصادي مرزنشينان

افزايش بازارچه هاي مرزي دايم به ميزان 20 درصد

تعداد

61

4

2

2

2

2

73

كاهش 10 درصدي تعاوني هاي مرزنشين

تعداد

400

-

10

10

10

10

440

4

افزايش فرصت هاي سرمايه گذاري صادرات گرا

جذب 30% سرمايه گذاري داخلي و خارجي

تعداد

-

-

32

16

16

-

64

5
*)به موجب بند (293) پيوست (1) مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"،رديف 5 جدول 6-1 و رديف 10جدول 6-2 نسخ مي شود

بسته اجرايي فرعي 6: تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان
-جدول 6-2- شرح فعاليت شرح فعاليت ها و عمليات به تفكيك هر يك از اهداف كمي


رديف

عناوين برنامه هاي عملياتي

-عنوان فعاليت/ عمليات

واحد

برش سالانه اهداف كمي

1390

1391

1392

1393

1394

جمع كل

1

تكميل زيرساخت هاي بازارچه هاي مرزي

تكميل زيرساخت هاي بازارچه هاي مرزي

درصد

-

20

10

10

10

50

2

كاهش 3 درصدي عوارض تسهيلات براي وارد كنندگان از طريق بازارچه هاي مرزي

كاهش عوارض تسهيلات براي وارد كنندگان از طريق بازارچه هاي مرزي

تعداد

-

2

1

-

-

3

3

كاهش 30 درصدي تعاوني هاي مرزنشين مشمول معافيت ها و تسهيلات صادراتي

كاهش 20 درصدي تعاوني هاي مرزنشين مشمول معافيت ها و تسهيلات صادراتي

درصد

-

5

5

5

5

20

4

افزايش 50 درصدي سهميه ارزي براي مرزنشينان

افزايش سهميه ارزي براي مرزنشينان

درصد

-

15

15

10

10

50

5

افزايش بازارچه هاي مرزي دايم به ميزان 20 درصد

افزايش بازارچه هاي مرزي دايمي جديد

تعداد

4

2

2

2

2

12

6

كاهش 10 درصدي تعاوني هاي مرزنشين

كاهش تعاوني هاي مرزنشين

تعداد

-

10

10

10

10

40

7

جذب 30% سرمايه گذاري داخلي و خارجي

جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي

تعداد

-

32

16

16

-

64

8

افزايش 20 درصدي شهرك هاي صنعتي مشترك و غيرمشترك با كشورهاي هم جوار

افزايش شهرك هاي صنعتي مشترك و غيرمشترك با كشورهاي هم جوار

تعداد

-

15

7

7

7

36

9

افزايش 40 درصدي منطقه ويژه اقتصادي درنقاط مرزي تركيبي از چند شهر

افزايش منطقه ويژه اقتصادي درنقاط مرزي تركيبي از چند شهر

تعداد

-

23

7

77

7

47

10

*)به موجب بند (293) پيوست (1) مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"،رديف 5 جدول 6-1 و رديف 10جدول 6-2 نسخ مي شود

بسته اجرايي فرعي ۷: تحول ااجتماعي، زنان و خانواده

جدول ۷-۱- برنامه هاي عملياتي و برش سالانه اهداف كمي


رديف

عناوين برنامه هاي عملياتي

اهداف كمي در طول سال هاي برنامه

برش سالانه اهداف كمي

واحد متعارف

سال پايه ۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

جمع كل

۱

آموزش و ترويج حقوق شهروندي

برگزاري يك همايش ملي حقوق شهروندي

همايش

-

-

-

۱

-

-

۱

برنامه آموزش حقوق شهروندي ۶۴۰۰ مدير

نفر

-

-

۱۶۰۰

۱۶۰۰

۱۶۰۰

۱۶۰۰

۶۴۰۰

برنامه آموزش ۲۰ درصدي حقوق شهروندي در مدارس

درصد

-

-

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۰

برنامه آموزش ۴۰ درصدي حقوق شهروندي در دانشگاه ها

درصد

-

-

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۴۰

برنامه آموزش۸۰ درصدي حقوق شهروندي در صدا و سيما

درصد

-

-

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۸۰

برنامه آموزش ۳۱۰ و۱۵۰۰۰حقوق شهروندي و تبليغات شهري

عدد

-

-

۵۰ و ۲۰۰۰

۷۰ و ۳۰۰۰

۱۰۰ و ۴۰۰۰

۹۰ و ۶۰۰۰

۳۱۰ و ۱۵۰۰۰

برنامه آموزش حقوق شهروندي در عرصه كتابخواني (پيك مهر) به تعداد ۱۰ جلد

جلد

-

-

۱

۲

۳

۴

۱۰

ايجاد ۲۰۰ پارك ترافيك در شهرها

عدد

-

-

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۲۰۰

آموزش و افزايش ۷۰ درصدي تعداد همياران پليس

درصد

-

-

۱۰

۲۵

۴۵

۷۰

۷۰

برگزاري ۸ مسابقه فرهنگي حقوق فرهنگي

عدد

-

-

۲

۲

۲

۲

۸

ايجاد سايت ارتباط مردمي با ستاد صيانت

درصد

-

-

۵%

۵%

۵%

۵%

۲۰%

برگزاري ۱۰۰ درصدي كلاس خلاق ماهيانه در دستگاه هاي اجرايي از مهر ماه

درصد

-

-

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

۱۰۰

۲

بازديد و نظارت در زمينه تكريم ارباب رجوع و بازرسي و نظارت همگاني بر دستگاه ها و استان ها

تذكر كتبي مردم به متخلفين در ۱۱ موضوع اجتماعي

تيراژ

-

-

۲۰۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۰۰

شبكه شدن بازرسي هاي دستگاه هاي اجرايي و توانمندسازي آنها براي بخورد با تخلفات اداري

شبكه

-

-

۵

۱۰

۲۰

۳۵

۷۰

بازرسي از دستگاه هاي اجرايي سراسر كشور در خصوص طرح تكريم ارباب رجوع

بازديد

-

-

۱

۱

۱

۱

۵

۳

اجراي برنامه هاي ملي و استاني در جهت ترويج فرهنگ حجاب و عفاف

شبكه بتليغي ۳۰ درصدي مدارس

درصد

-

-

۳

۹

۱۸

۳۰

۳۰

شبكه اجتماعي ۵۰ درصدي دانشجويان فعالي در امر حجاب و عفاف دانشگاه ها

درصد

-

-

۵

۱۵

۳۰

۵۰

۵۰

گفتمان هاي ۷۵ درصدي دانشجويي حجاب و عفاف در دانشگاه ها

درصد

-

-

۵

۱۵

۳۵

۷۵

۷۵

ساماندهي ۸۰ درصدي خوابگاه هاي دانشجويي

درصد

-

-

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۸۰

اردوهاي حجاب و عفاف در ۴۵ درصد مدارس كشور

درصد

-

-

۳

۹

۲۱

۴۵

۴۵

ايستگاه حجاب در ۸۰ درصد مدارس كشور

درصد

-

-

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۸۰

اجراي ۱۰۰ درصد دستورالعمل پوشش دانشجويي در دانشگاه ها

درصد

-

-

۱۰۰

-

-

-

۱۰۰

ايجاد ۴۰ درصدي شبكه اجتماعي دانش آموزان فعال در امر حجاب و عفاف مدارس

درصد

-

-

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۴۰

سازماندهي ۴۵ درصدي حجاب و عفاف در آموزشگاه هاي خصوصي

درصد

-

-

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۴۵

ساماندهي ۳۰ درصدي مهدكودك ها (بازآموزش مربيان و استانداردسازي محتواي آموزشي و تربيتي)

درصد

-

-

۳

۹

۱۸

۳۰

۳۰

اجراي برنامه هاي درون سازماني ادارات (مصوب ۴۲۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

واحد

-

-

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۲۰۰

بازرسي از برنامه هاي برون سازماني ادارات (مصوبه ۴۲۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

بازديد

-

-

۲۰۱

۲۰۱

۲۰۱

۲۰۱

۸۰۴

چاپ و توزيع ۸۰۰۰ كتاب جامع قوانين و مقررات عفاف و حجاب براي مديران و كارشناسان

تيراژ

-

-

۲۰۰۰

۲۰۰۰

۲۰۰۰

۲۰۰۰

۸۰۰۰

ايجاد ۱۲ نمايشگاه مزون هاي لباس دانشجويي در دانشگاه ها (طرح پرنيا)

نمايشگاه

-

-

-

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

حمايت از ۲۵ طرح مد لباس

نفر

-

-

-

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

تشكيل ۲۰ درصدي كميته لباس مشاغل

درصد

-

-

-

۵

۱۰

۱۵

۲۰

چاپ ۱ كتاب پيك مهر با موضوع حجاب و عفاف

جلد

-

-

-

۱

۱

۱

۱

توليد سرود با مضامين حجاب و عفاف

قطعه

-

-

-

۶

۸

۱۰

۱۲

اجراي نمايش در مدارس، دانشگاه ها و پارك ها

اجراء

-

-

-

۱۴۰۰

۱۴۰۰

۱۴۰۰

۱۴۰۰

توليد فيلم كوتاه و سينمايي و انيميشن راجع به عفاف و حجاب

فيلم

-

-

-

۲۰

۱۲

۱۴

۱۶

برگزاري جشنواره فراخوان آثار هنري و ادبي حجاب و عفاف

جشنواره

-

-

-

-

-

۱

-

اجراي ۲۰ درصدي طرح چهره به چهره (ترويج حجاب و عفاف در محلات)

درصد

-

-

-

۵

۱۰

۱۵

۲۰

طرح پايگاه هاي فرهنگي عفاف و حجاب در شهرها

طرح

-

-

-

۵

۷

۹

۱۰

تبليغات شهري و محيطي براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب

عدد

-

-

-

۵۰ و ۲۰۰۰

۷۰ و ۳۰۰۰

۱۰۰ و ۴۰۰۰

۹۰ و ۶۰۰۰

پايش حجاب و عفاف از مترددين شهرها به مراكز استان ها

دفعه

-

-

-

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

ايجاد هماهنگي ميان دستگاه هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي براي برخورد با باندهاي فساد و فحشا و جرايم سازمان يافته اخلاقي و اجتماعي

نشست

-

-

-

۱۲

۱۴

۱۴

۱۴

برنامه هاي ۳۵درصدي پيشگيري از خانواده هاي در معرض آسيب زندانيان

درصد


-

-

۲۰

۲۵

۳۵

۳۵

تهيه ۶۵ درصدي طرح و هماهنگي براي اجراي برنامه بازگرداندن زندانيان به جامعه

درصد


-

-

۵۰

۵۵

۶۵

۶۵

آموزش و ارتقاء ۲۵ درصدي فرهنگ عمومي خانواده ها براي پرهيز از پيامدهاي منفي فضاي مجازي

درصد


-

-

۱۰

۱۵

۲۵

۲۵

حمايت از ۲۰ برنامه مطلوب در فضاي مجازي با رويكرد كاهش آسيب هاي اجتماعي

برنامه


-

-

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

ايجاد ۴ مركز بازپروري زنان خياباني

واحد


-

-

۱

۲

۳

۴

تعيين شاخص و پايش احساس امنيت در مراكز استان ها

سنجش


-

-

-

۱

-

-

هماهنگي ۱۴ نشست ميان دستگاه هاي امنيتي در رسانه هاي گروهي و تبليغي به منظور ارتقاء آرامش و امنيت رواني جامعه

نشست


-

-

۱۲

۱۴

۱۴

۱۴

ايجاد ۱۳ اردوي آموزشي براي مجازات هاي جايگزين زندان درجرايم اجتماعي و اخلاقي

اردوگاه


-

-

۳

۶

۹

۱۳

۳۱ طرح همكاري وزارت اطلاعات براي مقابلهبا جرايم سازمان يافته اجتماعي و اخلاقي

طرح


-

-

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۴

اجراي ۱۹ برنامه ملي ارتقاء امنيت اجتماعي و مقابله با باندهاي فساد و فحشاء و جرائم سازمان يافته اجتماعي و اخلاقي

۱۲۴ طرح تشديد مقابله با توليد و توزيع اقلام مبتذل فرهنگي و اخلاقي

طرح

-

-

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۱۲۴

پيگيري ۱۰۰ درصدي اجراي مرحله اي ممنوعيت استفاده غيرمجاز از ماهواره

درصد

-

-

۱۰

۳۰

۶۰

۱۰۰

۱۰۰

استانداردسازيو توسعه ۴۰ درصدي مؤسسات مردم نهاد (كمپ ها) درمان معتادين

درصد

-

-

۲۰

۲۵

۳۰

۴۰

۴۰

برنامه هاي ۳۰ درصدي آموزشي و توجيهي براي افراد در معرض آسيب

درصد

-

-

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۰

برگزاري ۶۰ درصدي نمايشگاه هاي تصويري براي محيط هاي آموزشي

درصد

-

-

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۶۰

ايجاد ۲ اردوگاه شرايط سخت

احداث

-

-

-

۲

-

-

۲

ايجاد ۳۲ شبكه سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه كاهش اعتياد

ايجاد

-

-

۱

-

۳۱

-

۳۲

ايجاد ۷۰ درصدي كميته مبارزه با مشروبات الكلي

درصد

-

-

۳۱

۵۰

۶۰

۷۰

۷۰

برنامه هاي پيشگيري از مصرف مشروبات الكلي از طريق ارتقاء فرهنگ عمومي در مدارس، دانشگاه ها و آموزشگاه هاي خصوصي

تيراژ

-

-

۱۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۳۴ برنامه آگاه سازي عمومي از مضرات قليان در محيط هاي آموزشي، رسانه ملي و تبليغات شهري

برنامه

-

-

۷

۸

۹

۱۰

۳۴

اجراي ۵۰ درصدي تدريجي برنامه ها، جلوگيري از عرضه قليان در اماكن عمومي، همايش تخصصي كاهش اعتياد

درصد

-

-

۳۰

۳۵

۴۰

۵۰

۵۰

برنامه ۵۵ درصدي شناسايي و تهيه شناسايي اجتماعي و فرهنگي از مناطق ويژه اجتماعي كشور

درصد

-

-

۲۵

۳۵

۴۵

۵۵

۵۵

اردوي خانوادگي در ۳۰ درصدي مناطق ويژه اجتماعي

درصد

-

-

۵

۱۰

۲۰

۳۰

۳۰

شناسايي و ساماندهي ۵۵۷ سمن فرهنگي در اجراي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي مناطق ويژه اجتماعي

عدد

-

-

۹۳

۱۲۴

۱۵۵

۱۸۶

۵۵۷

هماهنگي و حمايت ۶۰ درصدي از برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي در امور اجتماعي و فرهنگي مناطق ويژه اجتماعي

درصد

-

-

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۶۰

تهيه و تحليل آمارهاي مهاجرت از استان هاي مهاجرت فرصت و مهاجر پذير با انجام ۵ طرح

طرح

-

-

۱

۱

۱

۱

۵

تشكيل ۶ مركز ملي مطالعات و ساماندهي مهاجرت

مركز

-

-

۱

۱

۲

۲

۶

ساماندهي ۴۵ درصدي متكديان و كودكان خياباني (شمال شناسايي- بانك اطلاعات- جمع آوري و مراكز نگهداري)

درصد

-

-

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۴۵

برگزاري ۵ همايش در خصوص پيشگيري از مهاجرت نخبگان

همايش

-

-

۱

۱

۱

۲

۵

۵

اجراي ۹ برنامه ملي در جهت ارتقاء وحدت، همبستگي و هويت ملي ايراني و اسلامي

مقابله با ترويج فوق و عرفان هاي كاذب

نفر

-

-

۵۰۰۰

۶۰۰۰

۷۰۰۰

۸۰۰۰

۲۶۰۰۰

مفادسازي و الگوپردازي از مفاخر ايراني و جلوگيري از ترويج نمادهاي غربي (۵۰ نماد)

نماد

-

-

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۵۰

انجام ۱۱ برنامه براي مقابله با واگرايي هاي قومي

برنامه

-

-

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

ارتقاء ۶۰ درصدي منزلت پرچم جمهوري اسلامي ايران

درصد

-

-

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۶۰

انجام ۲۵۰۰ سفر بمنظور تقويت خودباوري و طرح افتخارات ملي

سفر

-

-

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۲۵۰۰

پيگيري ۳۰ درصدي برنامه هاي تقويت زبان فارسي

درصد

-

-

۱۰

۱۵

۲۵

۳۰

۳۰

برنامه هاي مفاهمه و ارتباط ميان نسلي

طرح

-

-

-

۱

-

-

۱

برنامه هاي كاهش تنش هاي سياسي در جامعه و اختلاف ميان مسئولين

برنامه

-

-

۱

۱

۱

۱

۱

پيگيري و حمايت ۱۰۰ درصدي از برنامه هاي خنثي سازي تهديدات نرم دشمن و تهاجم فرهنگي عليه غرب

درصد

-

-

۱۰۰

-

-

-

۱۰۰

۶

اجراي ۹ برنامه ملي افزايش نشاط و سلامت اجتماعي

حمايت ۱۰۰ درصدي از برنامه هاي ترويج فرهنگ استفاده از توليدات و خدمات ايراني

درصد

-

-

۱۰۰

-

-

-

۱۰۰

اجراي ۵۰ درصدي طرح ساماندهي و سالم سازي امور اجتماعي و فرهنگي سواحلي، مناطق گردشگري و مسيرهاي كوهپيمايي

درصد

-

-

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۵۰

توسعه ۳۰ درصدي ورزش همگاني به ويژه زنان

درصد

-

-

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۰

توسعه ۴۰ درصدي ورزش هاي بومي و سنتي (باستاني)

درصد

-

-

۱۰

۲۰

۳۰

۰

۴۰

توسعه ۴۰ درصدي برنامه هاي اوقات فراغت و تفريحات سالم

درصد

-

-

۲۰

۲۵

۳۰

۴۰

۴۰

توسعه ۳۱ درصدي شاخص هاي عدالت در سلامت

همايش

-

-

۵

۸

۸

۱۰

۳۱

تهيه و اجراي برنامه ملي پرهيزاز سوء تغذيه و بهداشت غذايي و توسعه فرهنگ تغذيه سالم

طرح

-

-

۱

۱

۱

۱

۱

توسعه ۱۱ درصدي بهداشت رواني و كاهش اضطراب، افسردگي و خودكشي

درصد

-

-

۵

۷

۹

۱۱

۱۱

حمايت ۲۷ درصدي از برنامه محيط بان به ويژه در قشر جوان و دانش آموز

درصد

-

-

۲۰

۲۲

۲۵

۲۷

۲۷

۷

اجراي ۱۴ برنامه ملي ارتقاء فرهنگ عمومي و ديني

ترويج ۵۰ درصدي روزي حلال به ويژه در اصناف و كاركنان ادارات

درصد

-

-

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۵۰

توسعه و تقويت ۴۰ درصدي برنامه هاي مذهبي و ارتقاء فرهنگ ديني

درصد

-

-

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۴۰

توسعه ۲۵ درصدي هيأت هاي مذهبي

درصد

-

-

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۲۵

توسعه ۱۶ درصدي اماكن مذهبي

درصد

-

-

۱۰

۱۲

۱۴

۱۶

۱۶

توسعه و تقويت ۴۵ درصدي برنامه هاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

درصد

-

-

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۴۵

توسعه و تقويت ۲۵ درصدي برنامه هاي توسعه بسيج و فرهنگ بسيجي

درصد

-

-

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۲۵

تقويت ۲۵ درصدي برنامه هاي مناسبت هاي انقلابي و ملي و بهره گيري مطلوب براي ارتقاء فرهنگ عمومي

درصد

-

-

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۲۵

توسعه و تقويت ۲۵ درصدي برنامه هاي نشر ارزش هاي دفاع مقدس و مناسبت هاي مربوطه

درصد

-

-

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۲۵

تهيه ۲۷ درصدي پيوست هاي فرهنگي براي طرح هاي مهم و ملي

درصد

-

-

۲۰

۲۲

۲۵

۲۷

۲۷

تهيه ۳۰ درصدي منشور اخلاق حرفه اي صنوف و اقشار و ترويج آنها

درصد

-

-

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۰

ايجاد ۲۸۰۰ مكتب خانه قرآني در محلات

تعداد

-

-

۲۵۰۰

۲۶۰۰

۲۷۰۰

۲۸۰۰

۲۸۰۰

اجراي طرح تحوق اجتماعي در ۱۵۰۰ روستا و مناطق عشايري

منطقه

-

-

۱۰۰

۲۰۰

۴۰۰

۸۰۰

۱۵۰۰

طرح خيرين مدرسه پرور در ۴۴۰ مدرسه

مدرسه

-

-

۳۰

۶۰

۱۲۰

۲۴۰

۴۴۰

آموزش ۲۵ درصدي مهارت هاي زندگي ويژه سربازان

درصد

-

-

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۲۵

۸

اجراي ۹ ملي برنامه توسعه مشاركت هاي اجتماعي

تمام مكانيزه كردن ۶۵ درصدي تأسيس و تعيين سازمان هاي مردم نهاد و انجمن هاي دوستي

درصد

-

-

۵۰

۵۵

۶۰

۶۵

۶۵

توسعه ۳۸ درصدي سازمان هاي مردم نهاد انجمن هاي دوستي

درصد

-

-

۳۰

۳۲

۳۵

۳۸

۳۸

توانمند سازي ۶۵ درصدي سازمان هاي مردم نهاد و انجمن هاي دوستي

درصد

-

-

۵۰

۵۵

۶۰

۶۵

۶۵

انجام ۸۰ درصدي نظارت بر عملكرد اجرايي و مالي سازمان هاي مردم نهاد و انجمن هاي دوستي

درصد

-

-

۸۰

-

-

-

۸۰

ايجاد ۶۵ قانون جديد سازمان هاي مردم نهاد و تطبيق مؤسسات موجود با آن

درصد

-

-

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۴۵

برگزاري ۲ دوره انتخابات نماينده سازمان هاي مردم نهاد

دفعه

-

-

۱

-

۱

-

۲

ايجاد ۱ بانك اطلاعات سازمان هاي مردم نهاد و انجمن هاي دوستي كشور

دفعه

-

-

۱

۱

۱

۱

۱

ارتقاء فرهنگ عمومي براي حضور و مشاركت مردم در برنامه هاي اجتماعي و خيريه ها با ۲۲۴ برنامه

برنامه

-

-

۵۳

۵۵

۵۷

۵۹

۲۲۴

۹

برگزاري ۱۱۷۰ جلسه شوراي اجتماعي كشور، كارگروه ها و كميته هاي تخصصي و نشست هاي منطقه اي

تشكيل ۳۲۰ جلسه شوراي اجتماعي كشور، كارگروه ها و كميته هاي تخصصي آن

جلسه

-

-

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۳۲۰

تشكيل ۲۲۴ جلسه براي كارگروه هاي اجتماعي و فرهنگي استنانداري ها و كميته هاي مربوطه

جلسه

-

-

۵۶

۵۶

۵۶

۵۶

۲۲۴

برگزاري ۴۱ نشست منطقه اي و شوراي اداري استان ها

نشست

-

-

۵

۱۰

۱۲

۱۴

۴۱

راه اندازي ۱۰۰ درصدي ستاد اجرايي طرح تحول اجتماعي در مركز و استان ها براي هدايت مجريان و مؤسسات خصوصي و برنامه هاي اجرايي

درصد

-

-

۱۰۰

-

-

-

۱۰۰

تهيه ۴۵ درصدي كتاب نامه موضوعي از كليه مصوبات شوراي اجتماعي كشور و اسناد بالادستي مربوطه

درصد

-

-

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۴۵

۱۰

انجام ۱۶ مرحله تعيين شاخص ها، انجام پايش ها و بازديد و نظارت بر فعاليت دستگاه هاي ذي ربط، استانداري ها و فرمانداري ها براي بهبود شاخص هاي مربوطه

۴ دفعه شاخص يابي و پايش شاخص هاي اجتماعي كشور

دفعه

-

-

۱

۱

۱

۱

۴

۴ نظارت بر بهبود شاخص هاي اجتماعي استان ها

دفعه

-

-

۱

۱

۱

۱

۴

تهيه ۴ گزارش و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و گزارش به مسئولين كشور و تجليل از دستگاه ها و افراد فعال تر

دفعه

-

-

۱

۱

۱

۱

۴

۱۱

تشكيل۱۵۴ اتاق فكر، همايش تخصصي، مطالعات كاربردي و نظرسنجي

تشكيل ۹۲اتاق فكر از صاحب نظران حوزوي و دانشگاهي و كارشناسان و مديران اجرايي

نشست

-

-

۲۰

۲۲

۲۴

۲۶

۹۲

برگزاري ۹۶ همايش و نشست تخصصي

نشست

-

-

۲۴

۲۴

۲۴

۲۴

۹۶

انجام ۵۲ طرح مطالعاتي راهبردي و كاربردي

طرح

-

-

۱۰

۱۲

۱۴

۱۶

۵۲

انجام ۱۴ نظر سنجي مورد نياز

سنجش

-

-

۱

۱

۱

۱

۴

۱۲

۲۸۴۴ برنامه اطلاع رساني و رسان اي كردن فعاليت ها، توجيهات عمومي و جلب مشاركت مردم

انعكاس اخبار و گزارشات برنامه هاي طرح تحول اجتماعي با ۱۷۰۰ برنامه

برنامه

-

-

۳۵۰

۴۰۰

۴۵۰

۵۰۰

۱۷۰۰

گزارشات توجيهي از وشعيت مباحث مختلف اجتماعي و رسالت مردم با ۴۹۰ برنامه

برنامه

-

-

۱۱۵

۱۲۰

۱۲۵

۱۳۰

۴۹۰

انجام سخنراني و استفاده از فرصت هاي ارتباط مستقيم با مردم نظير نمازهاي جمعه و مناسبت ها با ۴۶۰ برنامه

برنامه

-

-

۱۰۰

۱۱۰

۱۲۰

۱۳۰

۴۶۰

استفاده از فضاي مجازي براي اطلاع رساني از برنامه ها و موضوعات اجتماعي با ۱۹۰ برنامه

برنامه

-

-

۴۰

۴۵

۵۰

۵۵

۱۹۰

۱۳

تهيه اطلس اجتماعي كشور

تكميل و به روزرساني اطلاعات و آمار ۴ اطلس اجتماعي با كمك دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها

اطلس

-

-

۱

۱

۱

۱

۴

تهيه ۷۵ درصدي نرم افزار جديد و شبكه شدن با دستگاه هاي اجرايي و استان ها

درصد

-

-

۶۰

۶۵

۷۰

۷۵

۷۵

استفاده ۵۵ درصدي از ظرفيت كارت هوشمند ملي و تعامل يا سازمان آمار و ساير بانك هاي اطلاعاتي

درصد

-

-

۴۰

۴۵

۵۰

۵۵

۵۵

۱۴

برنامه كار... سازي مديريت امور زنان و حانواده در ستاد و صف

هماهنگ سازي برنامه ها در قالب ۱۰۰ جلسه هم انديشي و ۱۵ كارگاه آموزشي توجيهي

جلسه

۳۰

۳۷

۳۷

۳۷

۳۷

۳۷

۲۱۵

اطلاع رساني ۱۰۰ درصدي به مخاطبين و روزآمدسازي اطلاعات آماري و مدريتي به ميزان ۹۰ درصد

طرح حلقه فيلم

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۱۲

سنجش اثربخشي ۵۰ درصد از برنامه هاي ستاد و صف

طرح

-

-

۱

۱

۱

۱

۴

۱۵

توسعه مشاركت سازنده زنان در عرصه اجتماع

افزايش دو درصدي مشاركت اجتماعي زنان

نشست طرح مراسم گزارش

۱۰

۵

۵

۵

۵

۵

۳۵

طراحي الگوي اشتغال زنان با رويكرد مباني اسلامي و نظارت بر به كارگيري الگو در ۳۱ استان كشور در طي ۵ سال

طرح

۱

-

۱

۱

۱

۱

۵

۱۶

آموزش بصيرت افزايي زنان

آموزش ۱۰ درصد بانوان فرهيخته حوزوي- دانشگاهي جهت كادرسازي

طرح

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۶

آموزش ۱۰ درصدي زنان در زمينه ترويج باورهاي ديني و تهيه واجراي ۳ طرح ارزيابي آموزش ها در ۳۱ مركز استان

طرح مراسم نمايشگاه

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۶

۱۷

ترسيم و ترويج الگوي خانواده مطلوب

سنجش تحقق ۸۰ درصد از مصوبات شوراي اجتماعي كشور در خصوص تسهيل ازدواج آسان و پايدار

طرح گزارش تحليلي

-

-

۱

۱

۱

۱

۴

ساماندهي ۱۰۰ درصد امور خدمات مشاوره خانواده در كشور

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۱

۵

كاهش ۱ درصدي مشكلات زنان سرپرست خانوار مخاطب (گروه هدف)

طرح

-

-

۱

۱

۱

۱

۴

ارتقاء ۵ درصد سطح فرهنگي كودكان و نوجوانان مخاطب (گروه هدف)

طرح كارگاه مراسم

۱

۱

۵

۴

۴

۴

۱۹

افزايش ۵ درصدي آموزش مهارت هاي زندگي مطابق با الگوي طرح ملي

طرح كارگاه مراسم

۲

۴

۶

۶

۶

۶

۳۰


*)جدول 1 پيوست 8 و جدول 2 پيوست 8 اين تصويبنامه به موجب بند 40 پيوست 3 مصوبه شماره 124933 /ت59438هـ مورخ 13 /10 /1400 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع تخلفات اداري اعلام نسخ شده است.

بسته اجرايي فرعي ۷: تحول اجتماعي، زنان و خانواده
-جدول ۷-۲- شرح فعاليت شرح فعاليت ها و عمليات به تفكيك هر يك از اهداف كمي


رديف

عناوين برنامه هاي عملياتي

-عنوان فعاليت/ عمليات

واحد

برش سالانه اهداف كمي

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

جمع كل

۱

برگزاري يك همايش ملي حقوق شهروندي

با حضور ۴۰۰۰ نفر از صاحب نظران حوزوي دانشگاهي و مديران در تالار كشور

همايش

-

-

۱

-

-

۱

۲

برنامه آموزش حقوق شهروندي ۶۴۰۰ مدير

حدود ۲۰۰ نفر از هر يك از دستگاه هاي و استان ها جمعاً ۱۲۰۰۰ نفر (هر سال)

نفر

-

۱۶۰۰

۱۶۰۰

۱۶۰۰

۱۶۰۰

۶۴۰۰

۳

برنامه آموزش ۲۵ درصدي حقوق شهروندي در مدارس

۵% دانش آموزان كشور (در هر سال)

درصد

-

۵

۱۰

۱۵

۲۵

۲۵

۴

برنامه آموزش ۴۰ درصدي حقوق شهروندي در دانشگاه ها

۱۰% دانشجويان كشور (در هر سال)

درصد

-

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۴۰

۵

برنامه آموزش۸۰ درصدي حقوق شهروندي در صدا و سيما

اعلام سوژه به ۲۰% برنامه هاي صدا و سيما در هر سال

درصد

-

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۸۰

۶

برنامه آموزش ۳۱۰ و۱۵۰۰۰حقوق شهروندي و تبليغات شهري

متوسط ۱۰ تابلو براي هر مراكز استان و جمعاً ۳۱۰ تابلو به اضافه ۱۵۰۰۰ پوستر بزرگ

عدد

-

۵۰ و ۲۰۰۰

۷۰ و ۳۰۰۰

۱۰۰ و ۴۰۰۰

۹۰ و ۶۰۰۰

۳۱۰ و ۱۵۰۰۰

۷

برنامه آموزش حقوق شهروندي در عرصه كتابخواني (پيك مهر)

تهيه و چاپ كتاب پيك مهر در تيراِژ ۱۰۰۰۰

جلد

-

۱

۲

۳

۴

۱۰

۸

ايجاد ۲۰۰ پارك ترافيك در شهرها

ايجاد ۲۰۰ پارك بازي در شهرستان ها

عدد

-

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۲۰۰

۹

آموزش و افزايش ۷۰ درصدي تعداد همياران پليس

بازآموزي ۷۰% همياران پليس

درصد

-

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۷۰

۱۰

برگزاري ۸ مسابقه فرهنگي حقوق فرهنگي

۲ مسابقه ملي در سال

عدد

-

۲

۲

۲

۲

۸

۱۱

ايجاد ۲۰ درصدي سايت ارتباط مردمي با ستاد صيانت

تحت پوشش قرار دادن ۲۰% از مردم

درصد

-

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۰

۱۲

برگزاري ۱۰۰ درصدي كلاس خلاق ماهيانه در دستگاه هاي اجرايي از مهر ماه

۲۵% كارمندان در سال

درصد

-

۲۵

۵۰

۷۵

۱۰۰

۱۰۰

۱۳

تذكر كتبي مردم به متخلفين در ۱۱ موضوع اجتماعي

با ۲۰ ميليون تيراژ در سال

تيراژ

-

۲۰۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۰۰

۱۴

شبكه شدن بازرسي هاي دستگاه هاي اجرايي و توانمندسازي آنها براي بخورد با تخلفات اداري

۷۰ شبكه در ستادهاي دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها و آموزش آنها

شبكه

-

۵

۱۰

۲۰

۳۵

۷۰

۱۵

بازرسي از دستگاه هاي اجرايي سراسر كشور در خصوص طرح تكريم ارباب رجوع

يك نوبت در سال

بازديد

-

۱

۱

۱

۱

۵

۱۶

شبكه بتليغي ۳۰ درصدي مدارس

۳۰% مدارس جديد تحت پوشش قرار گيرد

درصد

-

۳

۹

۱۸

۳۰

۳۰

۱۷

شبكه اجتماعي ۵۰ درصدي دانشجويان فعالي در امر حجاب و عفاف دانشگاه ها

۵۰% دانشگاه ها

درصد

-

۵

۱۵

۳۰

۵۰

۵۰

۱۸

گفتمان هاي دانشجويي حجاب و عفاف در دانشگاه ها

هر دانشگاهي يك گفتمان در سال

درصد

-

۵

۱۵

۳۵

۷۵

۷۵

۱۹

ساماندهي ۸۰ درصدي خوابگاه هاي دانشجويي

۸۰% خوابگاه ها

درصد

-

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۸۰

۲۰

اردوهاي حجاب و عفاف در ۴۵ درصد مدارس كشور

۴۵% مدارس

درصد

-

۳

۹

۲۱

۴۵

۴۵

۲۱

ايستگاه حجاب در ۸۰ درصد مدارس كشور

۸۰% مدارس در سال

درصد

-

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۸۰

۲۲

اجراي ۱۰۰ درصد دستورالعمل پوشش دانشجويي در دانشگاه ها

در كليه دانشگاه ها

درصد

-

۱۰۰

-

-

-

۱۰۰

۲۳

ايجاد ۴۰ درصدي شبكه اجتماعي دانش آموزان فعال در امر حجاب و عفاف مدارس

۴۰% مدارس

درصد

-

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۴۰

۲۴

سازماندهي ۴۵ درصدي حجاب و عفاف در آموزشگاه هاي خصوصي

۴۵% آموزشگاه هاي خصوصي در مراكز استان ها در هر سال

درصد

-

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۴۵

۲۵

ساماندهي ۳۰ درصدي مهدكودك ها (بازآموزش مربيان و استانداردسازي محتواي آموزشي و تربيتي)

۳۰% مهدكودك

درصد

-

۳

۶

۹

۱۲

۳۰

۲۶

اجراي ۱۲ برنامه هاي درون سازماني ادارات (مصوب ۴۲۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

۱۲ برنامه در ۲۰۰ واحد اداري مركز در استانداري ها

واحد

-

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۲۰۰

۲۷

۸۰۴ بازرسي از برنامه هاي برون سازماني ادارات (مصوبه ۴۲۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

يك بار در سال از ۱۷۰ واحد دولتي در مركز و ۳۱ مركز استان

بازديد

-

۲۰۱

۲۰۱

۲۰۱

۲۰۱

۸۰۴

۲۸

چاپ و توزيع ۸۰۰۰ كتاب جامع قوانين و مقررات عفاف و حجاب براي مديران و كارشناسان

۲۰۰۰ نسخه در سال

تيراژ

-

۲۰۰۰

۲۰۰۰

۲۰۰۰

۲۰۰۰

۸۰۰۰

۲۹

ايجاد مزون هاي لباس دانشجويي در دانشگاه ها (طرح پرنيا)

۱۲ دانشگاه در سال

نمايشگاه

-

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۴۸

۳۰

حمايت از ۷۰ طرح مد لباس

۷۰ نفر طراح

نفر

-

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۷۰

۳۱

تشكيل ۵۰ درصدي كميته لباس مشاغل

در مركز و ۳۰ استان كشور و ساماندهي ۵۰% لباس

درصد

-

۵

۱۵

۳۰

۵۰

۵۰

۳۲

چاپ ۴ كتاب پيك مهر با موضوع حجاب و عفاف

يك جلد ۱۰۰۰۰ در هر سال

جلد

-

۱

۱

۱

۱

۴

۳۳

توليد ۳۶ سرود با مضامين حجاب و عفاف

۳۶ سرود

قطعه

-

۶

۸

۱۰

۱۲

۳۶

۳۴

اجراي ۵۶۰۰ نمايش در مدارس، دانشگاه ها و پارك ها

۵۶۰۰ اجراء

اجراء

-

۱۴۰۰

۱۴۰۰

۱۴۰۰

۱۴۰۰

۵۶۰۰

۳۵

توليد ۵۲ فيلم كوتاه و سينمايي و انيميشن راجع به عفاف و حجاب

۵۲ فيلم

فيلم

-

۱۰

۱۲

۱۴

۱۶

۵۲

۳۶

برگزاري ۱ جشنواره فراخوان آثار هنري و ادبي حجاب و عفاف

۱ جشنواره

جشنواره

-

-

-

۱

-

۱

۳۷

اجراي ۵۰ درصدي طرح چهره به چهره (ترويج حجاب و عفاف در محلات)

۵۰% محلات مراكز استان ها

درصد

-

۵

۱۵

۳۰

۵۰

۵۰

۳۸

۳۱ طرح پايگاه هاي فرهنگي عفاف و حجاب در شهرها

در هر يك از مراكز استان ها يك پايگاه

طرح

-

۵

۷

۹

۱۰

۳۱

۳۹

۳۱۰ و ۱۵۰۰۰ تبليغات شهري و محيطي براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب

هر مركز استان ۱۰ تابلو + ۱۵۰۰۰ پوستر بزرگ

عدد

-

۵۰ و ۲۰۰۰

۷۰ و ۳۰۰۰

۱۰۰ و ۴۰۰۰

۹۰ و ۶۰۰۰

۳۱۰ و ۱۵۰۰۰

۴۰

يك نوبت در سال پايش حجاب و عفاف از مترددين شهرها به مراكز استان ها

پايش حجاب و عفاف از مترددين شهرهاي به مراكز استان ها

دفعه

-

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۱۲۴

۴۱

يك نوبت در سال پايش ححاب و عفاف از مترددين از دانشگاه ها

پايش حجاب و عفاف از مترددين از دانشگاه ها

دفعه

-

۱

۱

۱

۱

۴

۴۲

يك نوبت در سال پايش حجاب و عفاف از مترددين مدارس

سال پايش حجاب و عفاف از مترددين مدارس

دفعه

-

۱

۱

۱

۱

۵

۴۳

يك نوبت در سال پايش حجاب و عفاف از مترددين ادارات

پايش حجاب و عفاف از مترددين ادارات

دفعه

-

۱

۱

۱

۱

۴

۴۴

فعال سازي ۹۰ درصدي هيات هاي مذهبي براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم خانواده

۹۰ درصدي هيات هاي مراكز بر استان ها

درصد

-

۱۵

۳۵

۶۰

۹۰

۹۰

۴۵

استفاده از فضاي مجازي براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنيان خانواده

۳ ساعت

ساعت

-

۱۰۹۵

۱۰۹۵

۱۰۹۵

۱۰۹۵

۴۳۸۰

۴۶

توسعه نشريه ماهانه حياء (اخبار، گزارشات؛ ديدگاه ها) راجع به عفاف و حجاب

هر ماه يك شماره با تيراژ ۲۰۰۰

شماره

-

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۴۸

۴۷

ظرفيت سنجي و بانك اطلاعات حجاب و عفاف

به روز رساني در طول سال

عدد

-

۱

۱

۱

۱

۴

۴۸

ايجاد هماهنگي ميان دستگاه هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي براي برخورد با باندهاي فساد و فحشا و جرايم سازمان يافته اخلاقي و اجتماعي

برگزاري جلسات ماهانه تخصصي و در همايش در سال

نشست

-

۱۲

۱۴

۱۴

۱۴

۵۴

۴۹

برنامه هاي پيشگيري از خانواده هاي در معرض آسيب زندانيان

۳۵% زندانيان

درصد

-

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۳۵

۵۰

تهيه طرح و هماهنگي براي اجراي برنامه بازگرداندن زندانيان به جامعه

۶۵% زندانيان

درصد

-

۵۰

۵۵

۶۰

۶۵

۶۵

۵۱

آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومي خانواده ها براي پرهيز از پيامدهاي منفي فضاي مجازي

۲۵% خانواده ها

درصد

-

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۲۵

۵۲

حمايت از برنامه مطلوب در فضاي مجازي با رويكرد كاهش آسيب هاي اجتماعي

۲۰ برنامه در سال

برنامه

-

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۸۰

۵۳

ايجاد مركز بازپروري زنان خياباني

در ۱۰ كلان شهر هر كدام يك واحد

واحد

-

۱

۲

۳

۴

۱۰

۵۴

تعيين شاخص و پايش احساس امنيت در مراكز استان ها

يك بار در سال

سنجش

-

-

۱

-

-

۱

۵۵

هماهنگي ميان دستگاه هاي امنيتي در رسانه هاي گروهي و تبليغي به منظور ارتقاء آرامش و امنيت رواني جامعه

برگزاري جلسات تخصصي ماهانه و برپايي دو همايش در سال

نشست

-

۱۲

۱۴

۱۴

۱۴

۵۴

۵۶

ايجاد اردوي آموزشي براي مجازات هاي جايگزين زندان درجرايم اجتماعي و اخلاقي

در هر مركز استان يك اردوگاه آموزشي

اردوگاه

-

۳

۶

۹

۱۳

۳۱

۵۷

طرح همكاري وزارت اطلاعات براي مقابلهبا جرايم سازمان يافته اجتماعي و اخلاقي

اجرا در ۳۱ مركز استان

طرح

-

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۱۲۴

۵۸

طرح تشديد مقابله با توليد و توزيع اقلام مبتذل فرهنگي و اخلاقي

اجرا در ۳۱ مركز استان

طرح

-

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۱۲۴

۵۹

پيگيري اجراي مرحله اي ممنوعيت استفاده غيرمجاز از ماهواره

كليه شهرستان ها

درصد

-

۱۰

۳۰

۶۰

۱۰۰

۱۰۰

۶۰

استانداردسازيو توسعه مؤسسات مردم نهاد (كمپ ها) درمان معتادين

۴۰% افزايش

درصد

-

۲۰

۲۵

۳۰

۴۰

۴۰

۶۱

برنامه هاي آموزشي و توجيهي براي افراد در معرض آسيب

۳۰% جامعه مخاطب

درصد

-

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۰

۶۲

برگزاري نمايشگاه هاي تصويري براي محيط هاي آموزشي

۶۰% مدارس و ۶۰% دانشگاه ها در هر سال

درصد

-

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۶۰

۶۳

ايجاد اردوگاه شرايط سخت

پيگيري براي تكميل ۲ اردوگاه

احداث

-

-

۲

-

-

۲

۶۴

ايجاد شبكه سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه كاهش اعتياد

ايجاد يك شبكه ملي در مركز و يك شبكه استاني در استان ها

ايجاد

-

۱

-

۳۱

-

۳۲

۶۵

ايجاد كميته مبارزه با مشروبات الكلي

در مراكز ۳۱ استاني و ۵۰% شهرستاني

درصد

-

۳۱ استاني

۵۰

۶۰

۷۰

۷۰

۶۶

برنامه هاي پيشگيري از مصرف مشروبات الكلي از طريق ارتقاء فرهنگ عمومي در مدارس، دانشگاه ها و آموزشگاه هاي خصوصي

توزيع ۷ ميليون بروشور آموزشي

تيراژ

-

۱۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۶۷

برنامه آگاه سازي عمومي از مضرات قليان در محيط هاي آموزشي، رسانه ملي و تبليغات شهري

يك ميليون بروشور، ۴ برنامه صدا و سيما، دو تابلو شهر در هر مركز استان و ۱۰۰۰۰۰۰ پوستر بزرگ

برنامه

-

۷

۸

۹

۱۰

۳۴

۶۸

اجراي تدريجي برنامه ها، جلوگيري از عرضه قليان در اماكن عمومي، همايش تخصصي كاهش اعتياد

۵۰% واحدهاي صنفي مربوطه در هر مركز استان يك همايش

درصد

-

۳۰

۳۵

۴۰

۵۰

۵۰

۶۹

برنامه شناسايي و تهيه شناسايي اجتماعي و فرهنگي از مناطق ويژه اجتماعي كشور

۵۵% مناطق ويژه

درصد

-

۲۵

۳۵

۴۵

۵۵

۵۵

۷۰

اردوي خانوادگي در مناطق ويژه اجتماعي

۳۰% خانواده هاي ساكن

درصد

-

۵

۱۰

۲۰

۳۰

۳۰

۷۱

شناسايي و ساماندهي ۵۵۷ سمن فرهنگي در اجراي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي مناطق ويژه اجتماعي

متوسط هر استان ۳ سمن فعالي مي شود

عدد

-

۹۳

۱۲۴

۱۵۵

۱۸۶

۵۵۷

۷۲

هماهنگي و حمايت ۶۰ درصدي از برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي در امور اجتماعي و فرهنگي مناطق ويژه اجتماعي

برگزاري ۶ جلسه و پوشش ۶۰% خانواده هاي ساكن

درصد

-

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۶۰

۷۳

تهيه و تحليل آمارهاي مهاجرت از استان هاي مهاجرت فرصت و مهاجر پذير با انجام ۵ طرح

يك بار در سال براي تمامي استان ها

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۵

۷۴

تشكيل ۶ مركز ملي مطالعات و ساماندهي مهاجرت

تشكيل واحد مركز و ۵ واحد استاني

مركز

-

۱

۱

۲

۲

۶

۷۵

ساماندهي ۴۵ درصدي متكديان و كودكان خياباني (شمال شناسايي- بانك اطلاعات- جمع آوري و مراكز نگهداري)

۴۵% متكديان

درصد

-

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۴۵

۷۶

پيشگيري از مهاجرت نخبگان با انجام يك همايش

برپايي ۵ همايش توجيهي و توزيع ۲۰۰۰۰ بروشور

همايش

-

۱

۱

۱

۲

۵

۷۷

مقابله با ترويج فوق و عرفان هاي كاذب

تهيه اطلس فرق و اديان و آموزش ۲۶۰۰۰ نفر روحانيون و فرهنگيان استان

نفر

-

۵۰۰۰

۶۰۰۰

۷۰۰۰

۸۰۰۰

۲۶۰۰۰

۷۸

مفادسازي و الگوپردازي از مفاخر ايراني و جلوگيري از ترويج نمادهاي غربي (۵۰ نماد)

حمايت از ترويج ۵۰ نماد ملي در مقابل نمادهاي غربي و تجليل از ۱۰ شخصيت از مفاخر ملي

نماد

-

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۵۰

۷۹

مقابله با واگرايي هاي قومي با انجام ۱۱ برنامه

تهيه اطلس اقوام و حمايت از ۱۰ برنامه همگرايي و سفر شخصيت هاي قومي و خنثي سازي اختلاف افكش ها

برنامه

-

۱۱

۱۱

۱۱

۱۲

۱۱

۸۰

ارتقاء ۶۰ درصدي منزلت پرچم جمهوري اسلامي ايران

افزايش ۶۰% استفاده از پرچم در مناسبت ها و اماكن عمومي و توجيه عمومي آن

درصد

-

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۶۰

۸۱

تقويت خودباوري و طرح افتخارات ملي با انجام ۲۵۰۰ سفر

اجراي ۱۰۰ سفر نخبگان و اهل قلم و هنر و بازديد از پيشرفت ها و اطلاع رساني از ۵۰۰ افتخار ملي

سفر

-

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۲۵۰۰

۸۲

پيگيري ۳۰ درصدي برنامه هاي تقويت زبان فارسي

حمايت از جايگزين واژه هاي فارسي در استان ها و شهرستان ها و اصلاح تابلوهاي شهري و جاده اي

درصد

-

۱۰

۱۵

۲۵

۳۰

۳۰

۸۳

برنامه هاي مفاهمه و ارتباط ميان نسلي با انجام يك طرح

تهيه طرح و توجيهي و بهره گيري در آموزش هاي مهارت هاي زندگي جوانان و بزرگسالان

طرح

-

-

۱

-

-

۱

۸۴

برنامه هاي كاهش تنش هاي سياسي در جامعه و اختلاف ميان مسئولين با انجام يك برنامه

پيگيري اجراي منشور اخلاق سياسي و انتخاباتي در سطح كشور به ويژه احزاب و شخصيت هاي سياسي

برنامه

-

۱

۱

۱

۱

۱

۸۵

پيگيري و حمايت ۱۰۰ درصدي از برنامه هاي خنثي سازي تهديدات نرم دشمن و تهاجم فرهنگي عليه غرب

حمايت از برنامه هاي توجيهي عموم مردم در رسانه ملي و عرصه فرهنگ و هنر و استفاده از ظرفيت هاي استاني به ويژه استان هاي مرزي و انجمن هاي دوستي

درصد

-

۱۰۰

-

-

-

۱۰۰

۸۶

حمايت ۱۰۰ درصدي از برنامه هاي ترويج فرهنگ استفاده از توليدات و خدمات ايراني

حمايت از برنامه هاي ترويج فرهنگ استفاده از كالا و خدمات ايراني در رسانه ملي و تبليغات شهري و ساير عرصه هاي فرهنگي و آموزشي

درصد

-

۱۰۰

-

-

-

۱۰۰

۸۷

اجراي ۵۰ درصدي طرح ساماندهي و سالم سازي امور اجتماعي و فرهنگي سواحلي، مناطق گردشگري و مسيرهاي كوه پيمايي

ساماندهي ۵۰ درصدي سواحل و مناطق گردشگري و مسيرهاي كوه پيمايي استان ها

درصد

-

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۵۰

۸۸

توسعه ۳۰ درصدي ورزش همگاني به ويژه زنان

۳۰% افزايش و پرداختن به ورزش همگاني در استان ها و شهرستان ها

درصد

-

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۰

۸۹

توسعه ۴۰ درصدي ورزش هاي بومي و سنتي

اجراي دو مسابقه محلي و ايجاد زورخانه در شهرهايي كه ندارند

درصد

-

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۴۰

۹۰

توسعه ۴۰ درصدي برنامه هاي اوقات فراغت و تفريحات سالم

۴۰ درصد توسعه اردوها، كانون ها، بازي ها در استان ها و شهرستان ها

درصد

-

۲۰

۲۵

۳۰

۴۰

۴۰

۹۱

توسعه ۳۱ درصدي شاخص هاي عدالت در سلامت

همايش هاي توجيهي در استان ها و شهرستان ها و جلسات تخصصي مربوطه

همايش

-

۵

۸

۸

۱۰

۳۱

۹۲

تهيه و اجراي برنامه ملي پرهيزاز سوء تغذيه و بهداشت غذايي و توسعه فرهنگ تغذيه سالم

تهيه طرح

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۱

۹۳

توسعه ۱۱ درصدي بهداشت رواني و كاهش اضطراب، افسردگي و خودكشي

كاهش شاخص هاي مربوطه در استان ها

درصد

-

۵

۷

۹

۱۱

۱۱

۹۴

حمايت ۲۷ درصدي از برنامه محيط بان به ويژه در قشر جوان و دانش آموز

اجراي ۲۷ درصد طرح در مراكز استان ها

درصد

-

۲۰

۲۲

۲۵

۲۷

۲۷

۹۵

ترويج ۵۰ درصدي روزي حلال به ويژه در اصناف و كاركنان ادارات

برنامه توجيهي و توزيع جزوات فقه مشاغل و روزي حلال در استان ها براي ۵۰% واحدهاي صنفي و كاركنان ادارات

درصد

-

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۵۰

۹۶

توسعه و تقويت ۴۰ درصدي برنامه هاي مذهبي و ارتقاء فرهنگ ديني

حمايت از برنامه هاي اقامه نماز، زكات، اعتكاف و ساير مناسبت هاي مذهبي در همه استان ها و شهرستان ها

درصد

-

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۴۰

۹۷

توسعه ۲۵ درصدي هيأت هاي مذهبي

۲۵% توسعه هيأت هاي مذهبي در استان ها و شهرستان ها به ويژه براي جوانان

درصد

-

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۲۵

۹۸

توسعه ۱۶ درصدي اماكن مذهبي

پيگيري و حمايت از توسعه ۱۶% مساجد و حوزه هاي علميه و ۲% اماكن زيارتي و برنامه هاي آنها

درصد

-

۱۰

۱۲

۱۴

۱۶

۱۶

۹۹

توسعه و تقويت ۴۵ درصدي برنامه هاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

حمايت از برپايي يادواره هاي شهدا (۲۰۰۰ مراسم)، راهيان نور (يك ميليون نفر) و موزه هاي دفاع مقدس (۴۵% مراكز استان ها)

درصد

-

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۴۵

۱۰۰

توسعه و تقويت ۲۵ درصدي برنامه هاي توسعه بسيج و فرهنگ بسيجي

حمايت از توسعه ۲۵% نيروهاي بسيج و عضويت بسيجيان

درصد

-

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۲۵

۱۰۱

تقويت ۲۵ درصدي برنامه هاي مناسبت هاي انقلابي و ملي و بهره گيري مطلوب براي ارتقاء فرهنگ عمومي

حمايت از برنامه هاي ملي در دهه فجر، نوروز و در استان ها و شهرستان ها

درصد

-

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۲۵

۱۰۲

توسعه و تقويت ۲۵ درصدي برنامه هاي نشر ارزش هاي دفاع مقدس و مناسبت هاي مربوطه

حمايت از برنامه هاي هنري و ادبي دفاع مقدس و مناسبت هاي مربوطه نظير هفته دفاع مقدس، سوم خرداد، فتح خرمشهر و ... در استان ها نو شهرستان ها

درصد

-

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۲۵

۱۰۳

تهيه ۲۷ درصدي پيوست هاي فرهنگي براي طرح هاي مهم و ملي

انجام مطالعات و تهيه پيوست فرهنگي براي ۲۰% طرح هاي مهم و ملي كشور و پيگيري آنها

درصد

-

۲۰

۲۲

۲۵

۲۷

۲۷

۱۰۴

تهيه ۳۰ درصديمنشور اخلاق حرفه اي صنوف و اقشار و ترويج آنها

تهيه منشور اخلاقي و ترويج براي ۱۵% صنوف و اقشار در استان ها و شهرستان ها

درصد

-

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۰

۱۰۵

ايجاد ۲۸۰۰ مكتب خانه قرآني در محلات

راه اندازي ۲۵۰۰ مكتب خانه در كل كشور

تعداد

-

۲۵۰۰

۲۶۰۰

۲۷۰۰

۲۸۰۰

۲۸۰۰

۱۰۶

اجراي طرح تحوق اجتماعي در ۱۵۰۰ روستا و مناطق عشايري

اجراي آزمايشي در ۱۰۰ روستاي هر استان

منطقه

-

۱۰۰

۲۰۰

۴۰۰

۸۰۰

۱۵۰۰

۱۰۷

انجام ۴۴۰ طرح خيرين مدرسه پرور

اجراي آزمايشي در ۴۰ مدرسه محروم استان تهران

مدرسه

-

۳۰

۶۰

۱۲۰

۲۴۰

۴۴۰

۱۰۸

آموزش ۲۵ درصدي مهارت هاي زندگي ويژه سربازان

اجراي آزمايشي در نيروهاي مسلح براي ۱۰ درصد از سربازان تحت پوشش

درصد

-

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۲۵

۱۰۹

تمام مكانيزه كردن ۶۵ درصدي تأسيس و تعيين سازمان هاي مردم نهاد و انجمن هاي دوستي

۶۵% از فرآيند تأسيس و تطبيق مكانيزه مي شود

درصد

-

۵۰

۵۵

۶۰

۶۵

۶۵

۱۱۰

توسعه ۳۸ درصدي سازمان هاي مردم نهاد انجمن هاي دوستي

۳۸% افزايش تأسيس سمن ها در مركز و استان ها و افزايش ۲۰% انجمن هاي دوستي

درصد

-

۳۰

۳۲

۳۵

۳۸

۳۸

۱۱۱

توانمند سازي ۶۵ درصدي سازمان هاي مردم نهاد و انجمن هاي دوستي

برپايي دوره هاي آموزشي و توجيهي براي ۶۵% سازمان هاي مردم نهاد در مركز و استان ها

درصد

-

۵۰

۵۵

۶۰

۶۵

۶۵

۱۱۲

انجام ۸۰ درصدي نظارت بر عملكرد اجرايي و مالي سازمان هاي مردم نهاد و انجمن هاي دوستي

براي ۸۰% سازمان ها و انجمن ها انجام مي شود

درصد

-

۸۰

-

-

-

۸۰

۱۱۳

حمايت ۴۵ درصدي دستگاه هاي تخصصي از سازمان هاي مردم و نهاد و انجمن هاي دوستي

حمايت از ۴۰% سازمان ها و انجمن ها در راستاي وظايف مربوطه

درصد

-

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۴۵

۱۱۴

ايجاد ۶۵ قانون جديد سازمان هاي مردم نهاد و تطبيق مؤسسات موجود با آن

تصويب قانون و تطبيق ۶۵% مساعدت هاي مردم نهاد و مؤسسات

درصد

-

۵۰

۵۵

۶۰

۶۵

۶۵

۱۱۵

برگزاري دو دوره انتخابات نماينده سازمان هاي مردم نهاد

هر دو سال يك بار

دفعه

-

۱

-

۱

-

۲

۱۱۶

ايجاد ۱ بانك اطلاعات سازمان هاي مردم نهاد و انجمن هاي دوستي كشور

به روز كردن همه ساله

دفعه

-

۱

۱

۱

۱

۱

۱۱۷

ارتقاء فرهنگ عمومي براي حضور و مشاركت مردم در ۲۲۴ برنامه اجتماعي و خيريه ها

اجراي ۴ برنامه از رسانه ملي و ۵۰ برنامه در عرصه فرهنگ و هنر و تبليغات شهري

برنامه

-

۵۳

۵۵

۵۷

۵۹

۲۲۴

۱۱۸

تشكيل ۳۲۰ جلسه شوراي اجتماعي كشور، كارگروه ها و كميته هاي تخصصي آن

شورا ۴۱ جلسه و كارگروه ها و كميته ها جمعاٌ ۸۰ جلسه

جلسه

-

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۳۲۰

۱۱۹

تشكيل ۲۲۴ جلسه براي كارگروه هاي اجتماعي و فرهنگي استنانداري ها و كميته هاي مربوطه

هر استان ۶ جلسه كارگروه و ۵۰ جلسه كميته هاي مربوطه

جلسه

-

۵۶

۵۶

۵۶

۵۶

۲۲۴

۱۲۰

برگزاري ۴۱ نشست منطقه اي و شوراي اداري استان ها

برگزاري نشست منطقه اي كشوري و دو جلسه شوراي اداري در هر استان

نشست

-

۵

۱۰

۱۲

۱۴

۴۱

۱۲۱

راه اندازي ۱۰۰ درصدي ستاد اجرايي طرح تحول اجتماعي در مركز و استان ها براي هدايت مجريان و مؤسسات خصوصي و برنامه هاي اجرايي

۱۰۰ درصد انجام كار تا پايان سال ۱۳۹۱

درصد

-

۱۰۰

-

-

-

۱۰۰

۱۲۲

تهيه ۴۵ درصدي كتاب نامه موضوعي از كليه مصوبات شوراي اجتماعي كشور و اسناد بالادستي مربوطه

تكميل كتاب نامه

درصد

-

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۴۵

۱۲۳

شاخص يابي و پايش شاخص هاي اجتماعي كشور

تعيين محورها و پايش شاخص حجاب و عفاف در چهار حوزه يك بار دو سال مراكز استان ها و تعيين محورها و پايش شاخص نشاط اجتماعي يك بار در سال در مراكز استان ها

دفعه

-

۱

۱

۱

۱

۴

۱۲۴

نظارت بر بهبود شاخص هاي اجتماعي استان ها

اعزام هيأت هاي بازرسي و بررسي وضعيت يك بار در سال

دفعه

-

۱

۱

۱

۱

۴

۱۲۵

تهيه گزارش و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و گزارش به مسئولين كشور و تجليل از دستگاه ها و افراد فعال‌ تر

هر سال يك بار

دفعه

-

۱

۱

۱

۱

۴

۱۲۶

تشكيل اتاق هاي فكر از صاحب نظران حوزوي و دانشگاهي و كارشناسان و مديران اجرايي

۲۰ اتاق فكر براي موضوعات مختلف اجتماعي

نشست

-

۲۰

۲۲

۲۴

۲۶

۹۲

۱۲۷

برگزاري ۹۶ همايش و نشست تخصصي

۴ همايش ملي و ۲۰ نشست تخصصي در سال براي محورهاي مورد نظر

نشست

-

۲۴

۲۴

۲۴

۲۴

۹۶

۱۲۸

انجام ۵۲ طرح مطالعاتي راهبردي و كاربردي

۵۲ طرح مطالعاتي براي موضوعات اجتماعي مورد نظر

طرح

-

۱۰

۱۲

۱۴

۱۶

۵۲

۱۲۹

انجام ۱۴ نظر سنجي مورد نياز

يك نظر سنجي براي وضعيت رضايت عمومي در سال و ۳ نظر سنجي ديگر راجع به موضوعات مورد نظر

سنجش

-

۱

۱

۱

۱

۴

۱۳۰

انعكاس اخبار و گزارشات ۱۷۰۰ برنامه طرح تحول اجتماعي

۱۰۰ برنامه صدا و سيما و ۲۵۰ برنامه مطبوعات

برنامه

-

۳۵۰

۴۰۰

۴۵۰

۵۰۰

۱۷۰۰

۱۳۱

گزارشات توجيهي از وشعيت مباحث مختلف اجتماعي و رسالت مردم

۴۹۰ برنامه مستند صدا و سيما و گزارش و مقاله مطبوعاتي

برنامه

-

۱۱۵

۱۲۰

۱۲۵

۱۳۰

۴۹۰

۱۳۲

انجام سخنراني و استفاده از فرصت هاي ارتباط مستقيم با مردم نظير نمازهاي جمعه و مناسبت ها

۴۶۰ برنامه در موضوعات مورد نظر

برنامه

-

۱۰۰

۱۱۰

۱۲۰

۱۳۰

۴۶۰

۱۳۳

استفاده از فضاي مجازي براي اطلاع رساني از برنامه ها و موضوعات اجتماعي

۱۹۰ برنامه در موضوعات مورد نظر

برنامه

-

۴۰

۴۵

۵۰

۵۵

۱۹۰

۱۳۴

تكميل و به روزرساني اطلاعات و آمار ۴ اطلس اجتماعي با كمك دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها

سالانه انجام مي شود

اطلس

-

۱

۱

۱

۱

۴

۱۳۵

تهيه ۷۵ درصدي نرم افزار جديد و شبكه شدن با دستگاه هاي اجرايي و استان ها

تكميل نرم افزار

درصد

-

۶۰

۶۵

۷۰

۷۵

۷۵

۱۳۶

استفاده ۵۵ درصدي از ظرفيت كارت هوشمند ملي و تعامل يا سازمان آمار و ساير بانك هاي اطلاعاتي

انجام ۵۵ درصد كار

درصد

-

۴۰

۴۵

۵۰

۵۵

۵۵

۱۳۷

هماهنگ سازي برنامه ها در قالب ۱۰۰ جلسه هم انديشي و ۱۵ كارگاه آموزشي توجيهي

تشكيل جلسه هم انديشي در خصوص برنامه هاي راهبردي ستاد

جلسه

۸

۸

۸

۸

۸

۴۰

تشكيل اتاق فكر

جلسه

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۶۰

برگزاري نشست مديران استاني

نشست

۲

۲

۲

۲

۲

۱۰

نظارت بر نشست منطقه اي به تفكيك ۶ منطقه

نشست

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۶۰

برگزاري دوره آموزشي ويژه مديران استاني، كاركنان ستاد و صف

كارگاه

۳

۳

۳

۳

۳

۱۵

۱۳۸

اطلاع رساني ۱۰۰ درصدي به مخاطبين و روزآمدسازي اطلاعات آماري و مدريتي به ميزان ۹۰ درصد

تهيه و به كارگيري نرم افزار اطلاعات مديريت در ستاد و صف (نظارت و ارزيابي عملكرد)

طرح

۱

۱

۱

۱

۱

۵

طراحي و تدوين شاخص هاي آماري و اطلاعات مديريتي

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۴

اراي طرح مستندسازي از فعاليت هاي صف و ستاد (توليد فيلم و مولتي مديا)

حلقه فيلم

۱

۱

۱

۱

۱

۵

۱۳۹

سنجش اثربخشي ۵۰ درصد از برنامه هاي صف و ستاد

سنجش اثربخشي برنامه هاي ستاد و صف

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۴

۱۴۰

افزايش ۲ درصدي مشاركت اجتماعي زنان

اجرايي نمودن طرح ميزكار مجازي كانون هاي فرهنگي- اجتماعي زنان و تهيه گزارش ارزيابي در هر سال برنامه

گزارش

-

۱

۱

۱

۱

۴

برگزاري نشست سامان دهي كانون هاي فرهنگي اجتماعي زنان (اعزام مدرس و ...)

نشست

-

۱

۱

۱

۱

۴

همكاري در اجراي دوره آموزشي طرح جامع آموزش زنان روستايي

كارگاه

-

۲

۲

۲

۲

۸

تدوين سند ملي امنيت زنان و كودكان در روابط اجتماعي

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۴

نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي عملياتي سند ملي امنيت زنان و كودكان

طرح

-

-

۱

۱

۱

۳

حمايت از برگزاري مراسم و مناسبت ها

مراسم

۵

۵

۵

۵

۵

۲۵

طراحي شاخص هاي زنان مدير و فرهيخته، شناسايي و تهيه بانك اطلاعاتي

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۴

برگزاري همايش زنان مدير فرهيخته

همايش

-

۱

۱

۱

۱

۴

نظارت بر فعاليت هاي ملي و بين المللي سازمان هاي فعالي در موضوع زنان و خانواده

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۴

۱۴۱

طراحي الگوي اشتغال زنان با رويكرد مباني اسلامي و نظارت بر به كارگيري الگو در ۳۱ استان كشور

الگوي اشتغال زنان و رويكرد

طرح

-

۱

-

-

-

۱

نظارت بر اجراي برنامه عملياتي در ۳۱ استان

طرح

-

-

۱

۱

۱

۳

۱۴۲

آموزش ۱۰ درصد بانوان فرهيخته حوزوي- دانشگاهي جهت كادرسازي

حمايت از ايجاد شبكه فرهنگي زنان فرهيخته فارغ‌التحصيل حوزوي و دانشگاهي

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۴

نظارت بر اجراي طرح تربيت مربي مسائل زنان و خانواده

طرح

۱

۱

۱

۱

۱

۵

۱۴۳

آموزش ۱۰ درصدي زنان در زمينه ترويج باورهاي ديني زنان و تهيه و اجراي ۳ طرح ارزيابي آموزش ها در ۳۱ مركز استان

اجراي طرح گل ياس

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۴

اجراي طرح نظارت و ارزيابي آموزش هاي تعميق باورهاي ديني در ۳۱ استان كشور (طرح هاي ابلاغي ستاد)

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۴

بزرگداشت روز عفاف و حجاب

مراسم نمايشگاه

۱

۱

۱

۱

۱

۴

۱۴۴

سنجش تحقق ۸۰ درصد از مصوبات شوراي اجتماعي كشور در خصوص تسهيل ازدواج آسان و پايدار

شناسايي موانع و خلاهاي قانوني به منظور اصلاح و وضع قوانين و مقررات مورد نياز

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۴

نظارت بر فعاليت كميته سامان ازدواج استان ها به منظور حسن اجراي مصوبات شوراي اجتماعي

گزارش تحليلي

-

۱

۱

۱

۱

۴

حمايت از ايجاد مراكز و موسسات فعال در امر ازدواج

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۴

۱۴۵

ساماندهي ۱۰۰ در صدي امور خدمات مشاوره در كشور

ايجاد كميته ملي مشاوره

جلسه

-

۱

۱

۱

۱

۴

نظارت بر امور خدمات مشاوره اي

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۴

اجراي طرح سنجش اثر بخشي كارآيي كميته ملي مشاوره

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۴

۱۴۶

كاهش ۱ درصدي مشكلات زنان سرپرست خانوار مخاطب (گروه هدف)

انجام ۳۱ بازديد و نظارت و نظارت در زمينه رسيدگي به امور زنان سرپرست خانوار مخاطب (گروه هدف)

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۴

۱۴۷

ارتقاء ۵ درصد سطح فرهنگي كودكان و نوجوانان مخاطب (گروه هدف)

تهيه و تدوين آئين نامه اجرايي آموزش در مهد كودك ها

طرح

-

۱

-

-

-

۱

نظارت بر حسن اجراي آموزش در مهد كودك ها

بازديد

-

۱

۱

۱

۱

۴

تشكيل ستاد سامان دهي امور كودكان و نوجوانان

جلسه

۱

۱

۱

۱

۱

۵

برگزاري كارگاه آموزشي توجيهي مديران و مربيان مهد كودك ها

كارگاه

-

۱

۱

۱

۱

۴

تدوين طرح عملياتي سازي يافته هاي طرح ارتقاء وضعيت فرهنگي مهد كودك ها

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۴

۱۴۸

افزايش ۵ درصدي آموزش مهارت هاي زندگي مطابق با الگوي طرح ملي

سنجش و اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي

طرح

-

۱

۱

۱

۱

۴

حمايت از آموزش گروه هاي مختلف مخاطب در استان ها (۱۰۰ نفر از هر استان)

كارگاه

-

۱

۱

۱

۱

۴

برگزاري دوره آموزشي خانواده ويژه كاركنان وزارتخانه و خانواده آنان

كارگاه

۳

۳

۳

۳

۳

۱۵

برگزاري روز ملي خانواده

مراسم

۱

۱

۱

۱

۱

۵

*)جدول 1 پيوست 8 و جدول 2 پيوست 8 اين تصويبنامه به موجب بند 40 پيوست 3 مصوبه شماره 124933 /ت59438هـ مورخ 13 /10 /1400 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع تخلفات اداري اعلام نسخ شده است.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0