تصويبنامه هيات وزيران در مورد عملكرد ماده (52) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1379-

مصوب 1381/05/16 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويبنامه هيات وزيران در مورد عملكرد ماده (52) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1379-
مصوب 1381,05,16

*) از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است

تصميم جلسه مورخ 16/5/1381 هيأت وزيران كه پس از استماع گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد عملكرد ماده (52) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1379- اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ مي شود:

1- دستگاههاي مسؤول تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهرك هاي صنعتي و نواحي صنعتي موظفند حسب اعلام وزارت صنايع و معادن نسبت به تامين خدمات ياد شده اقدام نمايند.

2- پيشنهادهاي كميته مندرج در ماده (52) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1379- در اولين جلسه شوراي اقتصاد مطرح و تصميم گيري شود.

3- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور راهكارهاي لازم براي رفع مشكلات ناشي از اجراي ماده ياد شده براي وزارت نيرو را بررسي و نتيجه را به هيأت وزيران اعلام نمايند.

عبدا... رمضان زاده

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0