جايگزين شدن آقاي محبت رييسي به جاي آقاي سيد محمود رضا حسيني به عنوان عضو هيئت هاي ترك تشريفات مناقصه سازمانهاي مناطق آزاد قشم و ارس

مصوب 1391/03/16 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصاديتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

جايگزين شدن آقاي محبت رييسي به جاي آقاي سيد محمود رضا حسيني به عنوان عضو هيئت هاي ترك تشريفات مناقصه سازمانهاي مناطق آزاد قشم و ارس
مصوب 1391,03,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

وزبران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به استناد بند (ج) ماده (28‏) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 - و با رعايت تصويب نامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388 تنصويب نمودند:
‏آقاي محبت رييسي به عنوان عضو هيئت هاي ترك تشريفات مناقصه سازمانهاي مناطق آزاد قشم و ارس جايگزين آقاي سيد ‏محمود رضا حسيني مي شود.

اين تصويب نامه در تاريخ 9/3/1391 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0