اصلاح تصويبنامه در خصوص استقرار واحدهاي صنعتي در استانهاي گيلان ، مازندران و گلستان در شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي روستايي

مصوب 1391/01/20 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاح تصويبنامه در خصوص استقرار واحدهاي صنعتي در استانهاي گيلان ، مازندران و گلستان در شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي روستايي
مصوب 1391,01,20

*)

بندهاي (1) و (2) اين تصويب نامه به موجب بند (1) تصويب نامه شماره 46817/ ت56937هـ مورخ 31/ 4/ 1399 اصلاح شده است.
*)بند 2 اين تصويب نامه، به موجب بند (124) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 20 /1 /1391 ‏بنا به پيشنهاد شماره 58797/1 /80 ‏مورخ 19 /7 /1390 استانداري گيلان و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:

تصويب نامه شماره 32719/ت25842هـ مورخ 16 /7 /1381 ‏به شرح زير اصلاح مي شود:

1 - ‏در تبصره (2‏) بند (1‏)، عبارت "ماده (8‏)" جايگزين عبارت "ماده (4‏)" و عبارت "موضوع تصويب نامه شماره 78946 /39127 ‏مورخ 15 /4 /1390" جايگزين عبارت "موضوع تصويب نامه شماره 64677/ت18591هـ مورخ 26 /12 /1378 ‏هيئت وزيران" مي شود.

*)

بندهاي (1) و (2) اين تصويب نامه به موجب بند (1) تصويب نامه شماره 46817/ ت56937هـ مورخ 31/ 4/ 1399 اصلاح شده است.

2 ‏- متن زير به عنوان بند (3‏) به تصويب نامه ياد شده اضافه مي شود و عنوان بند (3‏) به بند (4‏) تغيير مي يابد:
"3 - ‏رعايت فواصل از ساير كاربري ها جهت استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي رده هاي (1‏) تا (6) براي استانهاي شمالي كشور (مازندران، گيلان و گلستان) با رعايت مفاد ماده (3‏) ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي (موضوع تصويب نامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ 15 /4 /1390 ‏و اصلاحيه هاي بعدي آن) به شرح جدول پيوست كه به مهر "دفتر هيئت دولت" تاييد شده است، مي باشد."

*)

بندهاي (1) و (2) اين تصويب نامه به موجب بند (1) تصويب نامه شماره 46817/ ت56937هـ مورخ 31/ 4/ 1399 اصلاح شده است.
*)بند 2 اين تصويب نامه، به موجب بند (124) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور

پيوست الحاقي به تصويب نامه شماره 32719/ت25842هـ مورخ 16 /7 /1381 هيئت وزيران
حداقل فواصل مجاز براي استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي استانهاي شمالي (مازندران، گيلان و گلستان)


رديف

فاصله از مراكز مختلف به متر

رده 1

رده 2

رده 3

رده 4

رده 5

رده6

1

سكونتگاهها

مركز استان (آخرين محدوده سكونتگاه)

-

500

1000

1500

2000

2500

2

مركز شهرستان (آخرين محدوده سكونتگاه)

-

250

500

1000

1500

2000

3

شهر

-

200

500

1000

1500

2000

4

روستا

-

100

250

500

750

1500

5

مراكز درماني و آموزشي

-

100

250

500

750

1500

6

مراكز نظامي

-

100

200

300

500

750

7

پارك ملي – اثر طبيعي ملي

-

50

100

300

500

750

8

پناهگاه حيات وحش – منطقه حفاظت شده

-

-

-

250

500

750

9

رودخانه دايمي غير شرب

* (مطابق با دستورالعمل تعيين حريم كيفي آبهاي سطحي موضوع تصويب نامه شماره 58977/ت29101هـ مورخ 18 /12 /1383 هيئت محترم وزيران)

10

رودخانه دايمي آب شرب

11

قنات و چاه آب شرب

-

50

100

150

200

250

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0