اصلاح ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي

مصوب 1391/01/20 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاح ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فهاليتهاي صنعتي و توليدي
مصوب 1391,01,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)اين تصويب نامه به جز بند (3)، به موجب بند (123) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران، معتبر اعلام شده است.
*)اين تصويبنامه به موجب بند 203 پيوست 2 مصوبه شماره 156680 /ت58411هـ مورخ 27 /12 /1399 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) معتبر اعلام شده است.
*)با توجه به تبصره ماده 30 "آيين نامه داخلي هيأت دولت" مصوب 1368/09/08 و نظر به حق و تكليفي بودن اين مقرره براي عموم، تاريخ اجرا 15 روز بعد از تاريخ انتشار تعيين شده است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1391 بنا به پيشنهاد شماره 58797/1/80 ‏مورخ 19/7/1390 ‏استانداري گيلان و به استناد تبصره (2‏) ماده (13‏) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا - مصوب 1374 - تصويب نمود:

ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي موضوع تصويب نامه شماره 78946/39127هـ مورخ 15/4/1390 به شرح زير اصلاح مي شود:

1 - ‏در متن رده (1‏) ماده (3‏) عبارت "كاربري هاي صنعتي، كارگاهي و يا تجاري" جايگزين عبارت "كاربري هاي صنعتي يا كارگاهي" مي شود .

2 ‏- در متن رده (7‏) ماده (3‏)، عبارت "حريم شهر" جايگزين عبارت "محدوده شهر" مي شود.

*)اين تصويبنامه به موجب بند 203 پيوست 2 مصوبه شماره 156680 /ت58411هـ مورخ 27 /12 /1399 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) معتبر اعلام شده است.

3(منسوخه 17ˏ06ˏ1400)– در ماده (12‏) عبارت"، شماره 138948/ت38589هـ مورخ 29/8/1386 ‏و شماره 33619/ت39849هـ مورخ 6/3/1387 قبل از واژه "لغو" اضافه مي شود.

4 - ‏رديف هاي (9‏)، (10‏) و (11‏) جدول موضوع پيوست شماره (2‏) به شرح زير اصلاح مي شود:


‏9

رودخانه دايمي غير شرب

* (مطابق با دستورالعمل تعيين حريم كيفي آبهاي سطحي موضوع تصويب نامه شماره 58977/ت29101هـ مورخ 18/12/1383 هئيت محترم وزيران)

150

250

500

10

رودخانه هاي دايمي آب شرب

250

500

750

11

قنات و چاه و آب شرب

0

50

0

150

200

250

5 – پيوست شماره (4) به شرح زير اصلاح مي گردد:

1- عنوان مندرج در رديف (1128) به عبارت "واحد جمع آوري شير تا ظرفيت پنج تن در ‏روز در مراكز روستايي" اصلاح مي گردد.

2 - عنوان مندرج در رديف (1133) به عبارت "واحد جمع آوري شير تا ظرفيت پنجاه تن در روز در مراكز شهري" اصلاح مي گردد.

3 ‏- عنوان مندرج در رديف (1267) به عبارت "جمع آوري شير با ظرفيت بيش از پنج تن در روز در مراكز روستايي و بيش از پنجاه تن در روز در مراكز شهري" اصلاح مي گردد.

4- تعداد مندرج در رديف هاي ‏(2105) و (2205‏) به "000ر30 ‏(سي هزار) دست" اصلاح ‏مي گردد.

5 ‏- عبارت داخل پرانتز رديف هاي (6508) و (6509) و (6512) الي (6515) و (6517) و ‏(6609) و (6701) و (6702) از "باغات و مزارع كشاورزي" به عبارت "باغات مثمر" اصلاح مي گردد.

6- درانتهاي جدول گروه صنايع كاني غير فلزي (بعد از رده7 ‏) عبارت "استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي وابسته به منابع معدني در خارج از شهركها و نواحي صنعتي بلامانع مي باشد" اضافه مي گردد.

7‏- واحد توليد بتن آماده با رديف (6201) به عنوان رديف (6106) به رده 1 (الف)، گروه صنايع كاني غير فلزي منتقل مي شود.

8 – در رديف هاي ‏(10214) ، (10220) ،(10227)، (10230) ،(10308)، (10311)، (10701) و (10703) عبارت "مطابق با دستورالعمل حريم كيفي آبهاي سطحي" به انتهاي آنها اضافه مي گردد.

9 ‏- در رديف (10109) كلمه "و بلدرچين" بعد از كلمه "كبك" اضافه مي گردد.

10 - عنوان مندرج در رديف (10225‏) به عبارت "واحد مرغداري و پرورش بوقلمون و ساير ‏ماكيان (شامل بلدرچين، كبك و تيهو) با ظرفيت 100 (يكصد) تا 5000 ‏(پنج هزار) قطعه در هر دوره" اصلاح مي گردد.

11- عنوان مندرج در رديف (10310) به عبارت "واحد مرغداري و پرورش بوقلمون و ساير ماكيان (شامل بلدرچين، كبك و تيهو) با ظرفيت 5000 ‏(پنج هزار) تا 30000‏ (سي هزار) قطعه در هر دوره" اصلاح مي گردد.

12- عنوان مندرج در رديف (10317‏) و (10318) به عبارت "واحد پرورش مرغ مادر و يا مرغ تخم گذار با ظرفيت از 5000 ‏(پنج هزار) تا 30000 ‏(سي هزار) قطعه در هر دوره "اصلاح مي گردد.

13 - عنوان مندرج در رديف (10401) به عبارت "واحد مرغداري و پرورش بوقلمون و ساير ماكيان (شامل بلدرچين، كبك و تيهو) با ظرفيت 30000 ‏(سي هزار) قطعه تا 60000 (شصت هزار) قطعه در هر دوره" اصلاح مي گردد.

14- عدد مندرج در رديف (10409‏) از (50‏) رأس به 500 (پانصد) رأس اصلاح مي گردد.

15 - رديف هاي (10413‏)، (10414‏) و (10415‏) به يك رديف تحت عنوان "واحد پرورش مرغ مادر و يا مرغ تخم گذار با ظرفيت از 30000 ‏(سي هزار) تا 60000 (شصت هزار) قطعه در هر دوره" اصلاح مي گردد.

16- عدد مندرج در رديف هاي (10501‏)، (10502‏) و (10503‏) از "30000 قطعه" به "60000 (شصت هزار) تا 120000 (يكصد و بيست هزار) قطعه در هر دوره "اصلاح مي گردد.

17 - رديف (10605‏) واحد توليد زالو طبيعي با ظرفيت يك ميليون قطعه در سال (از رده 6 گروه صنايع كشاورزي به رده 3 ‏همان گروه با رديف (10323‏) انتقال مي يابد.

18 – رديف (1324)، (1328)، (1510)، (2306)، (2311)، (2411)، (2414)، (2415)، (23/5300)، (25/5300)، (29/5300)، (5483)، (5484)، (5490)، (5492)، (5495)، (5498)، (5515)، (6322)، (6324)، (7231)، (7247)، (7252)، (7464)، (7542)، (7628)، (7632)، (9324)، (9417)، (10218)، (10231)، (10313)، (10319)، (10410)، (10417)، (14606) به علت تكراري بودن حذف مي گردند.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0