قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان هاي علوم آسيا

مصوب 1390/11/12 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان هاي علوم آسيا
مصوب 1390,11,12

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در « انجمن فرهنگستان‌هاي علوم آسيا» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است و هرگونه كمك دولت با رعايت مفاد اصل هشتادم (80) قانون اساسي خواهد بود.

تبصره ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي در اجراي جزء (2) بند (3) ماده (5)، بندهاي (3) و (6) ماده (9) و ماده (15) در مورد جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم
اساسنامه انجمن فرهنگستا‌نهاي علوم آسيا

ماده 1ـ نام و موقعيت
انجمن فرهنگستان‌هاي علوم آسيا يك سازمان بين‌المللي غيرانتفاعي است كه به مسائل علمي و فناوري علاقمند است. اين انجمن توسط فرهنگستان‌هاي كشورهاي آسيايي و اقيانوسيه به وجود آمده است.

ماده 2ـ اهداف
انجمن، محلي براي دانشمندان و متخصصين فناوري فراهم مي‌آورد تا به بحث و تبادل نظر و ارائه توصيه در مورد مسائل مربوط به علم و فناوري، تحقيق و توسعه و كاربرد فناوري به منظور توسعه ملي بپردازند.

ماده 3ـ فعاليتها
انجمن براي تحقق اهداف خود اقدامات زير را انجام خواهد داد:

1ـ گسترش همكاري در زمينه علم و فناوري و ايجاد شبكه ميان رشته‌اي و ارتباطات بين‌المللي در بين فرهنگستان‌هاي آسيا و اقيانوسيه

2ـ ارائه توصيه در ارتباط با نقش علم و فناوري در نظام‌هاي نوگرايانه ملي كشورهاي عضو

3ـ همكاري براي راه‌اندازي و اجراي مطالعات در زمينه مسائل علمي و فناوري و كاربردهاي اقتصادي و اجتماعي مرتبط با برنامه توسعه ملي كشورهاي عضو انجمن

4ـ تسهيل همكاري در زمينه تجاري كردن نتايج تحقيق

5 ـ تسهيل تبادل دانشمندان و اطلاعات در ميان كشورهاي عضو انجمن با همكاري سازمانهاي علمي بين‌المللي

6 ـ برگزاري هم‌نشست‌ها (سمپوزيم‌ها)، كارگاهها و ميزگردها در رابطه با موضوعات خاص در زمينه علم و فناوري در كشورهاي عضو انجمن

7ـ ارائه نظرات، پيشنهادات و توصيه‌ها در مورد مسائل علمي و فناوري به سازمانهاي علمي بين‌المللي

8 ـ انجام فعاليتهاي ديگر مرتبط با اهداف انجمن

ماده 4 ـ تعريف كشورهاي عضو انجمن
كشورهاي عضو انجمن به كشورهايي اطلاق مي‌شود كه عضويت انجمن را در كشورهاي آسيايي و اقيانوسيه دارا مي‌باشند.

ماده 5 ـ عضويت

1ـ عضويت در انجمن، سازمانهاي واجد شرايط كشورهاي عضو انجمن را در بر مي‌گيرد. سازمان واجد شرايط به يك فرهنگستان علوم و فناوري يا يك فرهنگستان مهندسي در رشته‌اي خاص اطلاق مي‌شود. اعضاء وابسته انجمن از ميان سازمان‌ها يا شبه فرهنگستان‌هاي علوم طبيعي كشورهايي كه فاقد فرهنگستان براي عضويت پيوسته هستند، انتخاب مي‌شوند. علاوه بر فرهنگستان‌هاي پيوسته و وابسته، اعضاء افتخاري و حاميان مالي افتخاري جديد اضافه شده‌اند. اعضاء افتخاري انجمن از ميان اعضاء برجسته فرهنگستان‌هاي علوم كشورهاي آسيايي و غيرآسيايي انتخاب مي‌شوند. حاميان مالي افتخاري انجمن از ميان اشخاص برجسته، شركت‌ها و سازمان‌هايي كه به فعاليتهاي انجمن ياري رسانده و آنها را ارتقاء مي‌بخشند، انتخاب مي‌شوند.

2ـ حداكثر سه سازمان در هر كشور مي‌توانند به عنوان عضو پذيرفته شوند.

3ـ درخواست عضويت به عنوان سازمان عضو انجمن توسط مجمع عمومي انجمن بررسي مي‌شود تا در صورت احراز معيارهاي زير، مورد پذيرش واقع شود:
(1) متقاضي، يك فرهنگستان‌ علوم و فناوري يا يك فرهنگستان مهندسي در رشته‌اي خاص در كشورهاي آسيايي يا اقيانوسيه است.
(2) متقاضي موافقت مي‌نمايد كه به اساسنامه و قواعد و مقررات بعدي پايبند باشد.
(3) متقاضي موافقت مي‌نمايد كه حق عضويت سالانه مقرر را بر طبق قواعد و مقررات بپردازد.

ماده 6 ـ سازمان

1ـ انجمن توسط يك مجمع عمومي اداره مي‌شود كه متشكل از دو نماينده از هريك از سازمان‌هاي عضو مي‌باشد. يكي از اين نمايندگان به عنوان عضو اصلي و ديگري به عنوان معاون عضو تعيين مي‌شوند. مجمع عمومي، از ميان اعضاء خود، يك رئيس، دو نائب رئيس، يك دبيركل، يك خزانه‌دار و پنج عضو هيأت رئيسه را انتخاب مي‌كند كه مدت انتصاب هريك از آنها دوسال مي‌باشد و مي‌تواند از طريق انتخابات تا دو سال ديگر تمديد گردد. تنها رئيس مؤسس انجمن به عنوان « رئيس افتخاري»، مادام‌العمر خواهد بود. رئيس قبلي بلافصل بعد از پايان دوره رياستش و در زمان رئيس فعلي انجمن در هيأت رئيسه باقي خواهد ماند.

2ـ اعضاء هيأت رئيسه شامل يك رئيس، يك رئيس افتخاري، يك رئيس قبلي، دو نائب رئيس، يك دبيركل، يك خزانه‌دار و پنج عضو انتخاب شده توسط مجمع عمومي مي‌باشد. مدير اجرايي به واسطه سمت خويش، عضو هيأت رئيسه مي‌باشد ولي حق رأي ندارد. رياست هيأت رئيسه را رئيس انجمن برعهده دارد.

3ـ مجمع عمومي مي‌تواند مراكز هماهنگي منطقه‌اي ايجاد كند كه طبق قوانين مصوب مجمع عمومي عمل نمايند.

4ـ گروههاي كاري مناسب و قابل قبولي كه متشكل از متخصصان مي‌باشند، براي پرداختن به موضوعات خاص انتخاب شده توسط هيأت رئيسه تعيين مي‌گردند.

5 ـ موضوعاتي كه مناسب گروههاي كاري نيستند در كارگاهها، ميزگردها و نيروهاي كاري مطرح مي‌شوند.

ماده 7ـ جلسات
1ـ جلسات مجمع عمومي حداقل دو سال يك بار به نوبت در يكي از كشورهاي عضو تشكيل مي‌شود.
2ـ جلـسات هيأت رئيسه حداقل سالي يك بـار به نوبت در كشـورهاي عضو تشكيل مي‌شود.
3ـ سازمان‌دهندگان رويدادهاي انجمن بايد نهايت تلاش خود را بنمايند تا كشوري كه ميزباني اين رويداد را برعهده دارد، بتواند كليه فرهنگستان‌هاي عضو انجمن را دعوت نمايد و مقدمات ورود آنها را به كشور خود فراهم كند و فرهنگستان‌هاي عضو انجمن، خود نيز، از جانب كشورهايشان مشكلي براي ورود به كشور ميزبان نداشته باشند.

ماده 8 ـ دبيرخانه
1ـ دبيرخـانه انجمن در فرهنگستان علوم و فناوري كره تأسيس خواهد شد تا در انجام امور مجمع عمومي و هيأت رئيسه همكاري نمايد. دبيرخانه توسط مدير اجرايي اداره مي‌شود و اين مدير توسط رئيس فرهنگستان علوم و فناوري كره منصوب مي‌گردد. مدير اجرائي زيرنظر دبيركل فعاليت مي‌نمايد.
2ـ مركز هماهنگي منطقه‌اي ممكن است با تصويب هيأت رئيسه تأسيس شود.

ماده 9ـ وظايف مجمع عمومي
مجمع عمومي اقدامات زير را انجام خواهدداد:
1ـ انتخاب يك رئيس، دو نائب رئيس، يك دبيركل، يك خزانه‌دار و پنج عضو هيأت رئيسه از ميان اعضاء خود
2ـ تصويب عضويت
3ـِ اصلاح اساسنامه
4ـ تصويب طرحها و بودجه‌هاي مالي
5 ـ تصويب گزارش‌هاي عملكرد مالي، صورتحساب‌ها و ترازنامه‌هاي درآمد
6 ـ تصويب موارد مهم ديگر مرتبط با تدوين قواعد و مقررات انجمن

ماده 10ـ وظايف هيأت رئيسه
هيأت رئيسه اقدامات زير را انجام خواهد داد:
1ـ تدوين قواعد و دستورالعمل‌ها
2ـ اجراي امور ارجاعي از سوي مجمع عمومي
3ـ توصيه يا اجراي طراحي پروژه يا عمليات
4ـ اصلاح بودجه و تراز مالي
5 ـ پيشنهاد درخواست عضويت
6 ـ تصميم‌گيري با نظر اكثريت

ماده 11ـ منابع مالي
1ـ منابع مالي انجمن از طريق حق عضويت، يارانه دولتي، هزينه عقد قرارداد و كمكهاي مالي متفرقه تأمين مي‌گردد.
2ـ هيأت رئيسه حق عضويت سالانه اعضاء را طبق قواعد و مقررات تعيين مي‌كند. حق عضويت براي يك سال مالي بايد قبل از آن سال و بر مبناء برنامه و فعاليتهاي مصوب و بودجه مربوطه تعيين شود.
3ـ كمكهاي مالي متفرقه از جانب اعضاء و نهادهاي مشابه، دولتها، مردم يا سازمانهاي خصوصي، شركتها يا صندوقهاي مالي گردآوري مي‌شود و ميزان اين كمكها همزمان با افزايش فعاليتها و اعتبار انجمن جايگاه جدي‌تري خواهد داشت.
4ـ سال مالي انجمن مطابق سال تقويمي است.

ماده 12ـ ثبت صورتجلسات و امور مالي
1ـ مجمع عمومي، مسؤوليت ثبت و نگهداري تمام صورتجلسات را به دبيركل واگذار مي‌نمايد و به خزانه‌دار نيز مسؤوليت نگهداري حسابهاي دقيق در مورد امور و مبادلات مالي انجمن را اعطاء مي‌كند.
2ـ در پايان هر سال مالي، صورتحساب‌هاي انجمن به هيأت رئيسه ارائه خواهد شد. سپس قبل از ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب، توسط حسابرسان حرفه‌اي غير وابسته مميزي مي‌شود.

ماده 13ـ شرايط خدمت در انجمن
اعضاء مجمع عمومي، هيأت رئيسه و گروههاي كاري براي انجام وظايفشان حقوقي دريافت نمي‌كنند. هيچ بخشي از درآمد يا دارايي‌هاي انجمن يا سرمايه‌ها و دارايي‌هايي كه توسط انجمن اداره مي‌شود نبايد به نفع هيچ يك از اعضاء يا اشخاصي كه در ارتباط با انجمن هستند، مورد استفاده قرار گيرد. پرداخت‌هاي انجمن شامل هزينه‌ها، هزينه قراردادها، استخدام كارمندان و هر هزينه ديگري مي‌شود كه اصولاً به تصويب هيأت رئيسه رسيده است.

ماده 14ـ اختيارات

1ـ مجمع عمومي اختيارات كامل براي اداره انجمن دارد. مجمع با رأي اكثريت دوسوم اعضاء حاضر، اختيارات زير را دارا مي‌باشد:
1ـ1ـ تدوين، اصلاح و تغيير قواعد و مقررات به نحوي كه منطبق با اين اساسنامه و مقررات انجمن باشند.
2ـ1ـ نگهداري، كنترل و اداره هر نوع اموال بر حسب ضرورت و مصلحت به منظور دستيابي به اهداف و وظايف انجمن
3ـ1ـ عقد قرارداد براي اجراي خدمات و تأمين بودجه يا منابعي كه در تملك يا تحت كنترل انجمن مي‌باشند و با داشتن اختيار تفويض انجام اين امور
4ـ1ـ انجام امور ديگر يا استفاده از عوامل ديگري كه مغاير با اين اساسنامه نبوده و براي دستيابي به اهداف و وظايف انجمن ضروري مي‌باشند و داشتن اختيار تفويض انجام اين امور

2ـ بديهـي است تمام امور، فعاليـتهاي مالي و سرمايه‌اي، عقد قراردادها و امور استخدامي بايد با الزامات قانوني كشوري كه سـتاد مركزي انجمن در آن واقع است، هماهنگ باشد.

ماده 15ـ اصلاحيه‌ها
هر اصلاحيه پيشنهادي براي اين اساسنامه توسط مجمع عمومي بررسي مي‌شود مشروط بر آنكه حداقل دو سوم حدنصاب اعضاء حاضر را به دست آورد. اعضاء مجمع عمومي يا جانشينان غائب مي‌توانند به صورت وكالتي رأي دهند. تصويب هر اصلاحيه منوط به كسب رأي حداقل دو سوم اعضاء است. حداقل دو ماه قبل از بررسي هر اصلاحيه توسط مجمع عمومي، مراتب به اطلاع تمام اعضاء مجمع خواهد رسيد.

ماده 16ـ انحلال يا تصفيه
انجمن با تصميم مجمع عمومي و طبق شرايط رأي‌گيري مندرج در ماده (15)، منحل يا تصفيه مي‌شود. اين كار پس از انجام كليه تعهدات و مسؤوليت‌هاي مالي معوقه صورت مي‌گيرد، و اموال و داراييها به سازمان مشابهي كه توسط مجمع عمومي تعيين مي‌شود، واگذار خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن اساسنامه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني