بخشنامه وزير دادگستري راجع به محال سنجبد شاهرود

مصوب 1322/10/21 وزير دادگستري
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه وزير دادگستري راجع به محال سنجبد شاهرود
مصوب 1322,10,21

هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمودند كه محال سنجبد - كاغذ كنان خورش رستم شاهرود كه جزو حوزه هروآباد (خلخال) ميباشد تبديل بدو بخش گردد- ۱- بخش سنجبد ۲- بخش كاغذ كنان - خورش رستم - شاهرود و هر دو بخش مانند پيش تابع شهرستان هروآباد (خلخال) ميباشد.

وزير دادگستري