بخشنامه وزارت دادگستري راجع به واژه‌هائي براي عنوان وزارت خانه‌ها

مصوب 1317/08/07 وزير دادگستري
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه وزارت دادگستري راجع بواژه هاي تازه
مصوب 1317,08,07

واژه‌هائي براي وزارت خانه‌ها در فرهنگستان برگزيده شده و مورد تصويب پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي نيز واقع گرديده كه در پائين درج
1ـ رئيس‌الوزراء نخست‌وزير ـ وزير كلمه فارسي است كه در عربي بكار رفته
2ـ عدليه دادگستري
3 ـ داخله كشور
4 ـ ماليه دارائي
5 ـ معارف فرهنگ
6ـ فلاحت كشاورزي
7 ـ تجارت بازرگاني
8 ـ صناعت پيشه و هنر
9 ـ طرق راه
و لزوماً ابلاغ مي‌شود بعد از اين آنها را به كار ببريد.

وزير دادگستري دكتر متين دفتري